Yahoo End User License Agreement (EULA) for Apps

English: The following legal terms are provided in several languages for your convenience. Please scroll down for your relevant language and region.

Spanish (Español): Los términos legales siguientes están disponibles en varios idiomas para mayor comodidad de los usuarios. Desplázate hacia abajo para ir a la región y el idioma adecuados.

Arabic (اللغة العربية): يتم توفير الشروط القانونية التالية بلغات متعددة لتناسبك. الرجاء التمرير لأسفل للوصول إلى اللغة والمنطقة المناسبة لك.

Bulgarian (български): Следните правни условия са предоставени на няколко езика за Ваше удобство. Превъртете надолу, за да съответния Ваш език и регион.

Croatian (Hrvatski): Sljedeći su pravni uvjeti navedeni na više jezika da biste ih razumjeli. Pomaknite se prema dolje do odgovarajućeg jezika i regije.

Czech (Čeština): Následující právní podmínky jsou pro vaše pohodlí k dispozici v několika jazycích. Posuňte zobrazení dolů a přejděte na odpovídající jazyk a oblast.

Danish (Dansk): Som en service til dig er de følgende juridiske betingelser angivet på flere forskellige sprog. Rul ned til det relevante sprog og det relevante område.

Dutch (Nederlands): Om het voor u gemakkelijker te maken zijn de volgende juridische voorwaarden in meerdere talen beschikbaar. Scroll naar beneden voor de taal en de regio die voor u van toepassing zijn.

Estonian (Eesti): Teie mugavuse huvides on järgmised juriidilised terminid esitatud mitmes keeles. Kerige allapoole, et leida oma keel ja piirkond.

Finnish (Suomi): Seuraavat ehdot on annettu useilla kielillä ymmärtämisen helpottamiseksi. Selaa alas oman kielesi ja maasi kohdalle.

French (Français): Pour votre commodité, les conditions légales suivantes sont disponibles dans plusieurs langues. Faites défiler la page jusqu’à votre langue et votre région.

German (Deutsch): Die folgenden juristischen Fachausdrücke werden zu Ihrer Unterstützung in mehreren Sprachen bereitgestellt. Bitte für die passende Sprache und Region nach unten scrollen.

Greek (Ελληνικά): Οι ακόλουθοι νομικοί όροι παρέχονται σε αρκετές γλώσσες προς διευκόλυνσή σας. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για την αντίστοιχη γλώσσα και περιοχή.

Hebrew (עברית): התנאים המשפטיים הבאים ניתנו במספר שפות לנוחותך. גלול למטה לשפה ולאזור הרלוונטיים בשבילך.

Hungarian (Magyar): A következő jogi feltételeket az Ön kényelme érdekében számos különböző nyelven elérhetővé tesszük. Kérjük, görgessen le az Önnek megfelelő nyelvig és régióig.

Italian (Italiano): Le seguenti condizioni legali di utilizzo vengono fornite in diverse lingue per comodità dell’utente. Scorrere verso il basso per individuare la propria area geografica e lingua.

Japanese (日本語): 以下の法的条項は、参考のため、複数の言語で提供されています。該当する言語および地域にスクロールダウンしてください。

Latvian (Latviešu): Jūsu ērtumam tālāk izklāstītie juridiskie noteikumi ir pieejami vairākās valodās. Lūdzu, ritiniet uz leju, lai lasītu uz savu reģionu attiecināmos noteikumus attiecīgajā valodā.

Lithuanian (Lietuvių): Toliau pateiktos teisinės sąlygos jūsų patogumui teikiamos keliomis kalbomis. Slinkite žemyn ir raskite jums tinkamą kalbą bei regioną.

Norwegian (Bokmål): De følgende juridiske begrepene er oppgitt på flere språk for å gjøre det lettere for deg. Rull ned til ditt språk og område.

Polish (Polski): Poniższe warunki podajemy w różnych językach, aby ułatwić zapoznanie się z nimi. Przewiń w dół, aby przejść do odpowiedniego języka i regionu.

Portuguese (Português): Os seguintes termos legais apresentam-se em diversos idiomas para sua conveniência. Desloque-se para baixo para o seu idioma e a região correspondente.

Romanian (Română): Următorii termeni juridici sunt furnizați în mai multe limbi pentru confortul dvs. Derulați în jos pentru limba și regiunea relevante.

Russian (Pусский): Следующие юридически обязывающие условия для вашего удобства представлены на нескольких языках. Прокрутите страницу вниз, чтобы выбрать язык и регион.

Serbian (Српски): Следећи правни термини обезбеђени су на неколико језика као погодност за вас. Померите се надоле за свој релевантни језик и регион.

Slovak (Slovenčina): Nižšie uvedené právne podmienky sú prístupné vo viacerých jazykoch, ktoré si môžete vybrať podľa potreby. Jednotlivé jazyky a regióny zobrazíte posunutím sa nižšie.

Slovenian (Slovenščina): Spodaj navedeni pravni izrazi so zaradi lažje uporabe navedeni v več jezikih. Pomaknite se navzdol ter poiščite ustrezen jezik in regijo.

Swedish (Svenska): Följande termer tillhandahålls i flera språk för att underlätta för dig. Scrolla nedåt till det språk och region som gäller dig.

Traditional Chinese (繁體中文): 以下法律條款有多種語言版本方便您查閱。請向下捲,找到您的相關語言和地區。

Turkish (Türkçe): Aşağıdaki yasal şartlar kolaylığınız için birkaç farklı dilde verilmektedir. Dilinizi ve bölgenizi seçmek için lütfen sayfayı aşağı kaydırın.

Ukrainian (Українська): Наведені нижче юридичні умови для зручності надаються кількома мовами. Щоб знайти відповідні мову й регіон, прокрутіть сторінку вниз.

****

English:

ADDITIONAL TERMS FOR OUR iOS APP

Additional terms that apply to your usage of this app are linked to in your region’s section below. You acknowledge and agree that (i) this EULA is binding between you and Yahoo only, and Apple is not a party hereto, and (ii) as between Yahoo and Apple, it is Yahoo that is responsible for the app and the content thereof. You must use the iOS app only on an Apple-branded product that runs iOS. Your use of the app must comply with the terms of use set forth in the App Store Terms of Service (including the Usage Rules). You acknowledge that Apple has no obligation to furnish you with any maintenance and support services with respect to the app. You acknowledge that Apple is not responsible for addressing any claims you have or any claims of any third party relating to the app or your possession and use of the app, including, but not limited to (i) product warranty or liability claims; (ii) any claim that the app fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; (iii) claims arising under consumer protection or similar legislation; or (iv) claims that the app infringes a third party’s intellectual property rights.

In the event of any failure of the iOS version of the app to conform to any applicable warranty that has not been effectively disclaimed by this EULA, you may notify Apple, and Apple will refund the purchase price for the app (if any) to you; to the maximum extent permitted by applicable law, Apple will have no other warranty obligation whatsoever with respect to the app, and, as between Apple and Yahoo, any other claims, losses, liabilities, damages, costs or expenses attributable to any failure to conform to any warranty will be Yahoo’s responsibility, but only to the extent provided by this EULA. Please read the Terms linked to in your country’s section below, as those Terms limit Yahoo’s liability in this regard. Apple, and Apple’s subsidiaries, are third-party beneficiaries of this EULA. Upon your acceptance of this EULA, Apple will have the right (and will be deemed to have accepted the right) to enforce this EULA against you as a third party beneficiary thereof. There are no other third-party beneficiaries of this EULA.

Spanish (Español):

TÉRMINOS ADICIONALES PARA LA APLICACIÓN PARA iOS

Puedes consultar los términos adicionales aplicables al uso de esta aplicación desde la sección de tu región, que encontrarás más abajo. Reconoces y aceptas que (i) estos términos de licencia solo son vinculantes entre tú y Yahoo, así como que Apple no es ninguna parte, y que (ii), entre Yahoo y Apple, solo Yahoo podrá ser responsable de la aplicación y de su contenido. Debes usar la aplicación para iOS solo en un producto de la marca Apple que ejecute iOS. El uso de esta aplicación debe cumplir los términos de uso que se establecen en las condiciones de servicio del App Store (incluidas las reglas de uso). Reconoces que Apple no tiene ninguna obligación de proporcionarte servicios de mantenimiento o de soporte relacionados con la aplicación. También reconoces que Apple no es responsable de ninguna reclamación tuya o de cualquier tercero relacionada con la aplicación o la posesión y el uso de esta, incluidas, entre otras, (i) reclamaciones de garantía o responsabilidad del producto; (ii) cualquier reclamación sobre el hecho de que la aplicación no cumpla algún requisito legal o regulador; (iii) reclamaciones relacionadas con la protección del consumidor o legislaciones similares; o (iv) reclamación sobre el hecho de que la aplicación infrinja los derechos de propiedad intelectual de un tercero.

En caso de que la versión para iOS de la aplicación no cumpla alguna garantía aplicable a la que no se haya renunciado mediante estos términos de licencia, puede comunicarse con Apple para que le devuelva el importe de la aplicación en caso de que proceda. Hasta el límite establecido por las leyes aplicables, Apple no tendrá más obligaciones de garantía en relación con la aplicación. Además, entre Apple y Yahoo, cualquier reclamación, pérdida, responsabilidad, daño, coste o desembolso que se pueda atribuir al no cumplimiento de una garantía será responsabilidad de Yahoo, pero solo hasta el límite establecido en estos términos de licencia. Lee los términos a los que se hace referencia en la sección de tu país a continuación, puesto que dichos términos limitan la responsabilidad de Yahoo en estos aspectos. Apple y sus filiales son terceros beneficiarios de estos términos de licencia. Al aceptarlos, Apple tendrá derecho a aplicarte estos términos de licencia en calidad de tercero beneficiario. Además, se considerará que Apple acepta este derecho. Estos términos de licencia no incluyen a ningún tercero como beneficiario.

Arabic (اللغة العربية):

شروط إضافية لتطبيق iOS

الشروط الإضافية التي تسري على استخدامك لهذا التطبيق مُشار إليها في القسم الخاص بمنطقتك أدناه. تقر وتوافق على (i)أن اتفاقية ترخيص المستخدم هذه تٌبرم بينك وبين شركة Yahoo فقط، ولا تعتبر Apple طرفًا بهذه الاتفاقية، و(ii) بين شركتي Yahoo وApple، تتحمل شركة Yahoo مسؤولية التطبيق والمحتوى الوارد به. تلتزم باستخدام تطبيق iOS على المنتجات التي تحمل علامة Apple التجارية فقط التي تعمل بنظام التشغيل iOS. يجب أن يمتثل استخدامك للتطبيق لشروط الاستخدام الموضحة في شروط خدمة متجر التطبيقات (بما في ذلك قواعد الاستخدام). تقر بأن شركة Apple غير ملزمة بتوفير أية خدمات دعم وصيانة تتعلق بالتطبيق. تقر بأن شركة Apple لا تتحمل مسؤولية التعامل مع أية إدعاءات من جانبك أو أية إدعاءات من أي طرف آخر تتعلق بالتطبيق أو امتلاكك له أو استخدامك له، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ((i) إدعاءات المسؤولية والضمان للمنتج؛ أو (ii) أي إدعاء بعدم توافق التطبيق مع أية متطلبات قانونية أو لوائح معمول بها؛ أو (iii) إدعاءات تنشأ عن حماية المستهلك أو تشريع مشابه؛ أو (iv) إدعاءات بخرق التطبيق لحقوق الملكية الفكرية لطرف آخر.

في حالة عدم توافق إصدار iOS من التطبيق مع أي ضمان سارٍ لم يتم إخلاء المسؤولية عنه بشكل فعال بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم هذه، يجوز لك إبلاغ شركة Apple، وستقوم شركة Apple برد سعر الشراء (إن وجد) إليك؛ وبموجب أقصى حد يسمح به القانون، لن تلتزم شركة Apple بأي ضمان آخر مهما كان يتعلق بالتطبيق، وفيما يتعلق بالالتزام بين شركتي Yahoo وApple، فإن شركة Yahoo تتحمل مسؤولية أية إدعاءات أخرى أو خسارة أو التزامات أو أضرار أو تكاليف أو نفقات تتعلق بعدم الامتثال لأي ضمان، ولكن إلى الحد الموضح في اتفاقية ترخيص المستخدم هذه. الرجاء قراءة الشروط المُشار إليها في قسم الدولة التابع لها أدناه، حيث تقيد هذه الشروط مسؤولية شركة Yahoo فيما يتعلق بهذا. تعتبر شركة Apple والشركات التابعة لها طرف آخر مستفيد من اتفاقية ترخيص المستخدم هذه. عند قبول اتفاقية ترخيص المستخدم هذه، سيكون لشركة Apple الحق (وستعتبر أنها قبلت الحق) بتطبيق اتفاقية ترخيص المستخدم هذه عليك باعتبارها طرف آخر مستفيد منها. لا يوجد طرف آخر مستفيد من اتفاقية ترخيص المستخدم هذه.

Bulgarian (български):

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА iOS

Към допълнителните условия, които се прилагат за използването от Ваша страна на това приложение, има връзка в раздела за Вашия регион по-долу. Приемате и се съгласявате, че (i) настоящото ЛСКП обвързва само Вас и Yahoo, като Apple не е страна по настоящото и (ii) в отношенията между Yahoo и Apple компанията Yahoo е отговорна за приложението и съдържанието в него. Трябва да използвате приложението за iOS само на продукт с марка Apple, който работи с iOS. Използването на приложението от Ваша страна трябва да спазва условията за ползване, изложени в Условията за ползване на App Store (включително Правилата за използване). Приемате, че Apple няма задължение да Ви предоставя услуги за профилактика и поддръжка по отношение на приложението. Приемате, че Apple не носи отговорност за решаване на каквито и да било претенции, които имате, или претенции на трети лица, свързани с приложението или собствеността и използването от Ваша страна на приложението, включително, без да се ограничава до, (i) претенции за отговорност и гаранция на продукта; (ii) претенции, че приложението не спазва което и да е приложимо правно или нормативно изискване; (iii) претенции, произтичащи от законодателството за защита на потребителите или подобно законодателство; или (iv) претенции, свързани с нарушаването от страна на приложението на права за интелектуалната собственост на трето лице.

В случай че версията за iOS на приложението не спазва приложима гаранция, която не е била ефективно отказана от настоящото ЛСКП, имате право да уведомите Apple, като Apple ще Ви възстанови покупната цена за приложението (при наличие на такава); в максимално разрешената от закона степен Apple няма други гаранционни задължения по отношение на приложението, както и в отношенията между Apple и Yahoo всякакви други претенции, загуби, отговорности, щети, разходи или разноски, дължащи се на неспазване на гаранция, ще бъдат отговорност на Yahoo, но само до предоставената от ЛСКП степен. Прочетете свързаните Условия в раздела за Вашата държава по-долу, тъй като тези Условия ограничават отговорността на Yahoo в това отношение. Apple и дъщерните дружества на Apple са бенефициери трети лица по настоящото ЛСКП. След приемането от Ваша страна на настоящото ЛСКП фирмата Apple ще има правото (и ще се счита, че е приела правото) да прилага настоящото ЛСКП срещу Вас като бенефициер трето лице. Няма други бенефициери трети лица по настоящото ЛСКП.

Croatian (Hrvatski):

DODATNI UVJETI ZA NAŠU APLIKACIJU ZA iOS

Veza na dodatne uvjete koji se odnose na vaše korištenje aplikacije navedena je u nastavku u odjeljku za vašu regiju. Prihvaćate i slažete se da je (i) ovaj licencni ugovor s krajnjim korisnikom obvezujuć samo između vas i tvrtke Yahoo i da Apple nije stranka u njemu te da je (ii) između tvrtke Yahoo i tvrtke Apple tvrtka Yahoo odgovorna za aplikaciju i njezin sadržaj. Aplikaciju za iOS smijete koristiti samo na Appleovim proizvodima sa sustavom iOS. Vaše korištenje aplikacije mora biti u skladu s uvjetima navedenima u Uvjetima pružanja usluge za App Store (uključujući Pravila korištenja). Potvrđujete da Apple nije obvezan pružati vam ikakve usluge održavanja i podrške. Prihvaćate da Apple nije odgovoran za rješavanje ikakvih vaših pritužbi ni pritužbi trećih strana povezanih s aplikacijom ili vaši posjedovanjem i korištenjem aplikacije, uključujući između ostalog (i) pritužbe povezane s jamstvom ili odgovornošću za proizvod; (ii) pritužbe da aplikacija nije u skladu s nekim važećim pravnim ili regulatornim zahtjevom; (iii) pritužbe nastale u sklopu zaštite potrošača ili nekog sličnog zakona ili (iv) pritužbe da aplikacija krši prava na intelektualno vlasništvo neke treće strane.

Ako verzija aplikacije za iOS ne ispunjava neko jamstvo za koje u ovom licencnom ugovoru s krajnjim korisnikom nije navedeno odricanje od odgovornosti, obavijestite Apple i Apple će vam vratiti sredstva u iznosu kupovne cijene aplikacije (ako postoji); u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, Apple nema nikakvih drugih jamstvenih obveza povezanih s aplikacijom te će sve druge pritužbe, gubici, odgovornosti, štete, troškovi ili izdaci nastali zbog neispunjavanja bilo kojeg jamstva između tvrtke Apple i tvrtke Yahoo biti odgovornost tvrtke Yahoo, ali samo u mjeri definiranoj ovim licencnim ugovorom s krajnjim korisnikom. Pročitajte Uvjete na koje je veza navedena u nastavku u odjeljku za vašu državu jer ti Uvjeti ograničavaju odgovornost tvrtke Yahoo u tom pogledu. Apple i Appleove podružnice treće su strane na koje se odnosi ovaj licencni ugovor s krajnjim korisnikom. Nakon vašeg prihvaćanja ovog licencnog ugovora s krajnjim korisnikom Apple će imati pravo (i smatrat će se da je prihvatio pravo) da primijeni ovaj licencni ugovor s krajnjim korisnikom protiv vas kao treća strana na koju se on odnosi. Ovaj se ugovor s krajnjim korisnikom ne odnosi ni na jednu drugu treću stranu.

Czech (Čeština):

DALŠÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ APLIKACE PRO iOS

Další podmínky týkající se používání této aplikace naleznete dole v části obsahující informace pro vaši oblast. Berete na vědomí a potvrzujete, že (i) tato smlouva EULA je závazná pouze mezi vámi a společností Yahoo, že společnost Apple nepředstavuje smluvní stranu a že (ii) v rámci vztahu mezi společnostmi Yahoo a Apple je to společnost Yahoo, která je zodpovědná za aplikaci a obsah. Aplikaci pro iOS musíte používat pouze na produktech značky Apple, na kterých běží iOS. Aplikaci musíte používat v souladu s podmínkami používání uvedenými v podmínkách App Storu (včetně pravidel používání). Berete na vědomí, že společnost Apple nemá žádnou povinnost poskytovat vám k této aplikaci služby údržby a podpory. Berete na vědomí, že společnost Apple není zodpovědná za řešení jakýchkoli vašich nároků nebo jakýchkoli nároků třetí strany týkající se aplikace nebo vašeho držení a používání aplikace, včetně mimo jiné (i) záruky na produkt nebo odpovědnosti za produkt; (ii) jakýchkoli nároků plynoucích z toho, že aplikace nesplňuje platné právní nebo regulační požadavky; (iii) nároků vyplývajících z ochrany spotřebitele nebo podobných právních předpisů; nebo (iv) nároků plynoucích z toho, že aplikace porušuje práva z duševního vlastnictví třetí strany.

V případě jakéhokoli selhání aplikace ve verzi pro iOS můžete v souladu s jakoukoli platnou zárukou, která nebyla právoplatně odmítnuta touto smlouvou EULA, o selhání informovat společnost Apple, která vám vrátí kupní cenu za aplikaci (pokud existuje); v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese společnost Apple žádnou jinou záruční povinnost týkající se aplikace; v rámci vztahu mezi společnostmi Apple a Yahoo ponese společnost Yahoo odpovědnost za všechny případné další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje způsobené nesplněním jakékoli záruky, ale pouze v rozsahu stanoveném touto smlouvou EULA. Dole si části týkající se vaší země přečtete příslušné Podmínky, protože tyto Podmínky omezují odpovědnost společnosti Yahoo v tomto směru. Apple a dceřiné společnosti Apple jsou oprávněné třetí strany této smlouvy EULA. Poté co přijmete tuto smlouvu EULA, bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala), aby tuto smlouvu EULA proti vám uplatňovala jako oprávněná třetí strana. Žádné další oprávněné třetí strany této smlouvy EULA neexistují.

Danish (Dansk):

YDERLIGERE BETINGELSER FOR VORES iOS-APP

Der er link til yderligere betingelser, som gælder for din brug af denne app, i afsnittet for dit område herunder. Du anerkender og accepterer, at (i) denne slutbrugerlicensaftale kun er bindende mellem dig og Yahoo, og at Apple ikke er part heri, og (ii) mellem Yahoo og Apple er det Yahoo, som er ansvarlig for appen og dens indhold. Du må kun bruge iOS-appen på et produkt fra Apple, som kører med iOS. Din brug af appen skal overholde de brugsbetingelser, som er beskrevet i servicebetingelserne for App Store (herunder Brugsregler). Du anerkender, at Apple ikke har nogen forpligtelse til at forsyne dig med nogen vedligeholdelses- og supportydelser i forbindelse med appen. Du anerkender, at Apple ikke er ansvarlig for at behandle nogen krav, du har, eller krav fra nogen tredjepart i forbindelse med appen eller din besiddelse og brug af appen, herunder, men ikke begrænset til (i), produktgaranti eller erstatningskrav; (ii) påstande om, at appen ikke overholder gældende juridiske eller lovmæssige krav; (iii) krav, som opstår i henhold til forbrugerbeskyttelse eller lignende lovgivning; eller (iv) påstande om, at appen krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder.

I tilfælde af, at iOS-versionen af appen ikke overholder en gældende garanti, som ikke effektivt er frasagt af denne slutbrugerlicensaftale, kan du informere Apple om det, og Apple vil tilbagebetale købsprisen for appen (om nogen) til dig; i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, vil Apple ikke have nogen som helst andre garantiforpligtelser i forbindelse med appen, og mellem Apple og Yahoo er alle andre krav, tab, ansvar, skader, omkostninger eller udgifter, som kan tilskrives manglende overholdelse af en garanti, Yahoos ansvar, men kun i det omfang, det er angivet i denne slutbrugerlicensaftale. Læs de betingelser, der er linket til i afsnittet for dit land herunder, da disse betingelser begrænser Yahoos ansvar i denne henseende. Apple, og Apples datterselskaber, er begunstigede tredjeparter for denne slutbrugerlicensaftale. Når du har accepteret denne slutbrugerlicensaftale, har Apple ret (og vil anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne slutbrugerlicensaftale over for dig som begunstiget tredjepart for aftalen. Der er ingen andre begunstigede tredjeparter for denne slutbrugerlicensaftale.

Dutch (Nederlands):

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR ONZE iOS APP

In het onderstaande gedeelte voor uw regio wordt verwezen naar de aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze app. U erkent en gaat ermee akkoord dat (i) deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) uitsluitend bindend is tussen u en Yahoo, en dat Apple hierin geen partij is, en (ii) zoals tussen Yahoo en Apple, Yahoo de verantwoordelijkheid draagt voor de app en de inhoud ervan. U dient de iOS app uitsluitend te gebruiken op een Apple-product waarop iOS wordt uitgevoerd. Uw gebruik van de app dient te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden die zijn uiteengezet in de App Store-Servicevoorwaarden (met inbegrip van de Gebruiksregels). U erkent dat Apple geen verplichting heeft om u te voorzien van enig onderhoud of ondersteuning met betrekking tot de app. U erkent dat Apple niet verantwoordelijk is voor het behandelen van claims van u of claims van derden betreffende de app of uw bezit en gebruik van de app, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) productgarantie- of aansprakelijkheidsclaims; (ii) claims dat de app niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten; (iii) claims die voortkomen uit consumentenbescherming of vergelijkbare wetgeving; of (iv) claims dat de app inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van derden.

Indien de iOS versie van de app niet voldoet aan enige toepasselijke garantie die niet effectief is afgewezen middels deze EULA, kunt u Apple op de hoogte stellen, en zal Apple het (eventuele) aankoopbedrag van de app aan u vergoeden; voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, draagt Apple geen enkele verdere garantieverplichting met betrekking tot de app, en, zoals tussen Apple en Yahoo, vallen alle overige claims, verliezen, verplichtingen, schades, kosten of uitgaven voortkomend uit het niet voldoen aan de garantie onder de verantwoordelijkheid van Yahoo, maar slechts voor zover bepaald in deze EULA. Lees de Voorwaarden waarnaar wordt verwezen in het onderstaande gedeelte voor uw land, aangezien deze Voorwaarden deaansprakelijkheid van Yahoo in dit opzicht beperken. Apple, en de dochterondernemingen van Apple, zijn derde-begunstigden van deze EULA. Zodra u deze EULA aanvaardt, krijgt Apple het recht (en zal worden geacht het recht te hebben aanvaard) om deze EULA tegenover u te doen gelden als een derde-begunstigde daarvan. Er zijn geen verdere derde-begunstigden van deze EULA.

Estonian (Eesti):

MEIE iOS-I RAKENDUSE LISATINGIMUSED

Selle rakenduse kasutamisega seotud lisatingimused on esitatud allpool teie piirkonna jaotises. Kinnitate ja nõustute, et i) see EULA on siduv ainult teie ja Yahooi vahel ning Apple ei ole selle osaline, ja ii) Yahooi ja Apple’i vahelise kokkuleppe alusel on Yahoo see, kes vastutab rakenduse ja selle sisu eest. Võite iOS-i rakendust kasutada ainult Apple’i kaubamärgiga tootes, kus töötab iOS. Teiepoolne rakenduse kasutamine peab vastama App Store’i teenusetingimustes kehtestatud kasutustingimustele (sh kasutusreeglitele). Kinnitate, et Apple ei ole kohustatud pakkuma teile rakendusega seotud hooldus- ja tugiteenuseid. Kinnitate, et Apple ei vastuta teie või kolmanda poole nõuete käsitlemise eest seoses rakenduse või rakenduse teiepoolse omamise ja kasutamisega, sealhulgas (kuid mitte üksnes) i) toote garantii või vastutuse nõuded; ii) väide, et rakendus ei vasta mis tahes kohaldatavale õiguslikule või regulatiivsele nõudele; iii) nõuded, mis tulenevad tarbijakaitse või samalaadsetest õigusaktidest; või iv) väide, et rakendus rikub kolmanda isiku intellektuaalomandi õigusi.

Kui rakenduse iOS-i versioon ei vasta mis tahes kehtivale garantiile, millest pole selle EULA-ga lahti öeldud, võite Apple’it sellest teavitada ja Apple tagastab teile rakenduse ostuhinna (kui see on olemas); kehtiva seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses ei ole Apple’il rakendusega seoses ühtegi muud garantiikohustust ning Apple’i ja Yahooi vahelise kokkuleppena on muude nõuete, kadude, kohustuste, kahjude või kulude eest, mis tulenevad mis tahes mittevastavusest mis tahes garantii nõuetele, vastutav Yahoo, kuid ainult selles EULA-s sätestatud ulatuses. Lugege allpool oma riigi jaotises esitatud tingimusi, sest need tingimused piiravad käesoleva asjaga seoses Yahooivastutust. Apple ja Apple’i tütarettevõtted on selle EULA soodustatud kolmandad isikud. Kui nõustute selle EULA-ga, on Apple’il õigus (millega olete nõustunud), jõustada seda EULA-t teie vastu soodustatud kolmanda isikuna. Teisi selle EULA soodustatud kolmandaid isikuid pole.

Finnish (Suomi):

iOS-SOVELLUSTA KOSKEVAT LISÄEHDOT

Lisäehdot, jotka koskevat tämän sovelluksen käyttöä, on linkitetty alueesi osioon alla. Tiedät ja hyväksyt, että (i) tämä Loppukäyttäjän lisenssisopimus sitoo vain sinua ja Yahooia, eikä Apple ole sen osapuolena, ja että (ii) Yahooin ja Applen välillä Yahoo vastaa sovelluksesta ja sen sisällöstä. IOS-sovellusta saa käyttää vain Applen tuotemerkillä varustetussa tuotteessa, joka käyttää iOS-käyttöjärjestelmää. Sovelluksen käytön on täytettävä App Store -palvelun käyttöehdot (käyttösäännöt mukaan luettuina). Käyttäjänä olet tietoinen siitä, että Apple ei ole velvollinen toimittamaan sinulle mitään ylläpito- ja tukipalveluja sovelluksen suhteen. Hyväksyt, että Apple ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, jotka koskevat kolmannen osapuolen sovellusta tai omistusta ja sovelluksen käyttöä, mukaan lukien muun muassa (i) tuotteen takuu- tai vastuuvaatimukset; (ii) vaatimukset siitä, että sovellus ei noudata sovellettavia lakisääteisiä tai määräyksiä koskevia vaatimuksia; (iii) kuluttajansuojasta tai vastaavasta lainsäädännöstä johtuvat vaateet tai (iv) vaateet, että sovellus loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

Jos sovelluksen iOS-version toimimattomuus ei ole yhteensopiva minkä tahansa sovellettavan takuun kanssa, jota tämä EULA ei ole tosiasiallisesti jättänyt pois, voit ilmoittaa asiasta Applelle, ja Apple palauttaa (mahdollisen) sovelluksen ostohinnan lain sallimissa maksimirajoissa, eikä Apple ei ole missään muussa takuuvastuussa sovelluksen suhteen, sillä Applen ja Yahooin välillä muut vaatimukset, tappiot, vastuut, vahingonkorvaukset, kustannukset tai kulut, jotka johtuvat vaatimustenvastaisuudesta minkä tahansa takuun osalta, ovat Yahooin vastuulla, mutta vain tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen määrittämissä rajoissa. Lue maasi kohdalle linkitetyt ehdot, sillä ne rajoittavat Yahooin vastuuta tässä suhteessa. Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat kolmannen tahon edunsaajia tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen mukaan. Kun olet hyväksynyt tämän Loppukäyttäjän lisenssisopimuksen, Apple saa oikeuden (ja sen katsotaan hyväksyneen tällainen oikeus) vahvistaa tämä Loppukäyttäjän lisenssisopimus kanssasi kolmantena osapuolena ja edunsaajana. Tämä Loppukäyttäjän lisenssisopimus ei sisällä muita kolmannen tahon edunsaajia.

French (Français):

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR NOTRE APPLICATION iOS

Les conditions supplémentaires s’appliquant à votre utilisation de cette application sont référencées ci-dessous, dans la section correspondant à votre région. Vous reconnaissez et acceptez que (i) le présent CLUF vous lie à Yahoo uniquement, et qu’Apple ne constitue pas une partie du présent, et (ii) qu’entre Yahoo et Apple, Yahoo est responsable de l’application et du contenu de ladite application. Vous devez utiliser l’application iOS uniquement sur un produit Apple fonctionnant sous iOS. Votre utilisation de l’application doit être conforme aux conditions d’utilisation énoncées dans les Conditions Générales d'Utilisation de l’App Store (y compris dans les Règles d’utilisation). Vous comprenez qu’Apple n’a pas l’obligation de vous fournir des services de maintenance et d’assistance pour l’application. Vous reconnaissez qu’Apple n’est pas tenu de répondre aux réclamations que vous émettez ou aux revendications d’un tiers concernant l’application ou votre possession et votre utilisation de ladite application, y compris mais sans s’y limiter (i) aux réclamations au titre de la garantie du produit ou aux demandes d’indemnisation ; (ii) aux revendications spécifiant que l’application n’est pas conforme aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur ; (iii) aux réclamations en vertu de la loi sur la protection des consommateurs ou d’une loi semblable ; ou (iv) aux revendications indiquant que l’application enfreint les droits de propriété intellectuelle d’un tiers.

En cas de non-respect, par la version iOS de l’application, des garanties en vigueur qui ne sont pas exclues du présent CLUF, vous pouvez informer Apple de ce manquement et Apple vous remboursera le prix d’achat de l’application (si celle-ci était payante) ; dans les limites prévues par la loi en vigueur, Apple n’aura aucune autre obligation de garantie concernant l’application, et, entre Apple et Yahoo, tout autre dommage, réclamation, perte, dette, coût ou dépense imputable au non-respect des garanties sera du ressort d’Yahoo, uniquement dans la mesure prévue par le présent CLUF. Les présentes Conditions limitant la responsabilité d’Yahoo à cet égard, consultez ci-dessous les Conditions référencées dans la section correspondant à votre pays. Apple et ses filiales constituent des bénéficiaires tiers du présent CLUF. Dès votre acceptation du présent CLUF, Apple sera en droit (et sera imputé d’avoir accepté le droit) de faire appliquer le présent CLUF à votre encontre en tant que bénéficiaire tiers du présent CLUF. Il n’existe aucun autre bénéficiaire tiers du présent CLUF.

German (Deutsch):

ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN FÜR UNSERE iOS APP

Weitere Bedingungen für Ihre Nutzung dieser App sind im Bereich Ihrer Region unten verlinkt. Sie stimmen zu, dass (i) diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) nur bindend zwischen Ihnen und Yahoo ist und dass Apple nicht Partei ist, und (ii) zwischen Yahoo und Apple Yahoo verantwortlich für die App und deren Inhalte ist. Sie dürfen die iOS App nur auf Produkten der Marke Apple nutzen, auf denen iOS läuft. Ihre Nutzung der App muss den Nutzungsbedingungen gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des App Store entsprechen (einschließlich den Nutzungsbestimmungen). Sie erkennen an, dass Apple keiner Verpflichtung unterliegt, Ihnen für die App Wartung oder Support bereitzustellen. Sie erkennen an, dass Apple keine Verantwortung trägt, Ansprüchen von Ihnen oder Dritten bezüglich der App oder Ihres Besitzes oder Ihrer Nutzung der App gerecht zu werden, darunter (i) Ansprüche bezüglich Produktgarantien oder -haftbarkeit; (ii) Ansprüchen, dass die App geltenden Gesetzen oder Bestimmungen nicht entspricht; (iii) Ansprüchen gemäß Verbraucherschutz und ähnlicher Gesetzgebung; und (iv) Ansprüchen, dass die App gegen Rechte geistigen Eigentums Dritter verstößt.

Erfüllt die iOS-Version der App geltende Garantien nicht, welche durch diese EULA nicht effektiv ausgeschlossen wurden, können Sie Apple benachrichtigen. Apple wird ggf. den Kaufpreis der App erstatten. Apple hat im gesetzlichen Ausmaß keine weiteren Garantieverpflichtungen bezüglich der App und zwischen Apple und Yahoo und weitere Ansprüche, Verluste, Haftbarkeiten, Schäden, Kosten und Ausgaben, die der Nichterfüllung von Garantien zuzuschreiben sind, liegen in der Verantwortung von Yahoo in dem Maß, wie von dieser EULA festgesetzt. Bitte lesen Sie die verlinkten Bestimmungen im Abschnitt für Ihr Land unten. Diese Bestimmungen beschränken Yahoos einschlägige Haftbarkeit. Apple und Tochtergesellschaften von Apple sind Drittbegünstigte dieser EULA. Mit Ihrer Annahme dieser EULA besitzt Apple das Recht (und hat dies übernommen), diese EULA gegen Sie als Drittbegünstigten durchzusetzen. Es gibt keine weiteren Drittbegünstigten dieser EULA.

Greek (Ελληνικά):

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΣ ΓΙΑ iOS

Πρόσθετοι όροι, οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας χρήση της εφαρμογής, παρατίθενται μέσω συνδέσμου στην ενότητα για την περιοχή σας, παρακάτω. Αναγνωρίζετε, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι (i) η παρούσα Σύμβαση Αδείας Χρήσης Τελικού Χρήστη (στο εξής, EULA) δεσμεύει αποκλειστικά εσάς και την Yahoo και ότι η Apple δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και ότι (ii) σε ό,τι αφορά τη μεταξύ Yahoo και Apple σχέση, υπεύθυνη για την εφαρμογή και το περιεχόμενό της είναι η Yahoo. Πρέπει να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για iOS αποκλειστικά σε προϊόντα που φέρουν την επίσημη εμπορική επωνυμία της Apple και στα οποία εκτελείται το iOS. Η από μέρους σας χρήση της εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης όπως περιγράφονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του App Store (περιλαμβανομένων και κανόνων περί χρήσης). Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Apple ουδεμία υποχρέωση έχει προς εσάς να παράσχει υπηρεσίες συντήρησης ή υποστήριξης αναφορικά με την εφαρμογή. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση τυχόν διεκδικήσεων που ίσως έχετε ή τυχόν διεκδικήσεων τρίτων αναφορικά με την εφαρμογή ή την από μέρους σας κατοχή και χρήση της εφαρμογής, περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, των εξής περιπτώσεων:(i) διεκδικήσεις στο πλαίσιο της εγγύησης ή ευθύνες αναφορικά με το προϊόν, (ii) διεκδικήσεις για τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης της εφαρμογής προς τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις ή τους κανονισμούς (iii) διεκδικήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο νομοθεσίας προστασίας των καταναλωτών ή παρεμφερούς νομοθεσίας ή (iv) διεκδικήσεις όσον αφορά ενδεχόμενη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων από την εφαρμογή.

Σε περίπτωση αποτυχίας συμμόρφωσης της έκδοσης της εφαρμογής για iOS με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση για την οποία δεν έχει υπάρξει ρητή αποποίηση ευθύνης στο πλαίσιο της παρούσας EULA, μπορείτε να ειδοποιήσετε την Apple και η Apple θα προβεί σε αποζημίωση του ύψους του ποσού που καταβλήθηκε για την αγορά της εφαρμογής (εάν καταβλήθηκε). Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η Apple δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση παροχής εγγύησης αναφορικά με την εφαρμογή. Επίσης, στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ Yahoo και Apple, η διευθέτηση οποιωνδήποτε άλλων διεκδικήσεων, απωλειών, νομικών ευθυνών, ζημιών, εξόδων ή δαπανών που δύνανται να αποδοθούν σε τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε εγγύηση αποτελεί υποχρέωση της Yahoo, αλλά αποκλειστικά στον βαθμό που προβλέπεται από την παρούσα EULA. Διαβάστε τους Όρους που παρατίθενται μέσω συνδέσμου στην ενότητα για τη χώρα σας παρακάτω, καθώς οι Όροι αυτοί περιορίζουν την έκταση της νομικής ευθύνης της Yahoo από αυτήν την άποψη. Η Apple και οι θυγατρικές της είναι τρίτα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας EULA. Μετά την από μέρους σας αποδοχή αυτής της EULA, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί αυτό το δικαίωμα) να ασκεί τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα EULA εναντίον σας, ως τρίτο συμβαλλόμενο μέρος. Δεν υπάρχουν άλλα τρίτα συμβαλλόμενα μέρη για την παρούσα EULA.

Hebrew (עברית):

תנאים נוספים לאפליקציה שלנו ל-iOS

התנאים הנוספים החלים על שימושך באפליקציה זו מקושרים במקטע האזור שלך למטה. אתה מאשר ומסכים כי (i) הסכם זה של רישיון למשתמש קצה מחייב אותך ואת Yahoo בלבד, ו-Apple אינה צד בו, וכן (ii) בין Yahoo לבין Apple‏, האחראית לאפליקציה ולתוכן שבה היא Yahoo. עליך להשתמש באפליקציית iOS רק במוצרים של מותג Apple המפעילים iOS. שימושך באפליקציה חייב לעמוד בתנאי השימוש המפורטים בתנאי השירות של App Store (כולל את כללי השימוש). אתה מאשר ש-Apple אינה מחויבת לספק לך שירותי תחזוקה ותמיכה בקשר לאפליקציה. אתה מאשר ש-Apple אינה אחראית לטפל בתביעות כלשהן שיש לך או בכל תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר לאפליקציה או לאחזקתך ולשימושך בה, כולל, אך ללא הגבלה (i) תביעות בגין אחריות על המוצר או חבות עליו; (ii) כל טענה על כך שהאפליקציה אינה עומדת בדרישה משפטית או רגולטורית כלשהי החלה עליה; (iii) תביעות הנובעות מחוקי הגנת הצרכן או מחקיקה דומה; או (iv) טענות על כך שהאפליקציה מפרה זכויות קניין רוחני של צד שלישי.

במקרה שגירסת ה-iOS של האפליקציה אינה עומדת באחריות רלוונטית החלה על האפליקציה שהסכם זה של הרישיון למשתמש קצה לא התנער ממנו באופן תקף, תוכל להודיע על כך ל-Apple, ו-Apple תחזיר לך את מחיר הרכישה של האפליקציה (אם קיים); עד למידה המרבית המותרת על פי החוק, לא תהיה ל-Apple כל מחויבות אחרת לאחריות בגין האפליקציה, וכמו כן, בין Apple לבין Yahoo, כל התביעות, ההפסדים, החבויות, הנזקים, העלויות או ההוצאות האחרים הניתנים לייחוס לאי עמידה באחריות יהיו באחריותה של Yahoo, אולם רק במידה הנקבעת על ידי הסכם זה של רישיון למשתמש קצה. קרא את התנאים המקושרים במקטע של ארצך למטה, מאחר שתנאים אלה מגבילים את חבותה של Yahoo בנושא זה. Apple וחברות הבת של Apple הן מוטבי צד שלישי בהסכם זה של רישיון למשתמש קצה. בהסכמתך להסכם זה, ל-Apple תהיה הזכות (והיא תיחשב כאילו הסכימה לקבל את הזכות הזו) לאכוף את הסכם זה של רישיון למשתמש קצה כנגדך כמוטב צד שלישי בו. אין מוטבי צד שלישי אחרים בהסכם זה של רישיון למשתמש קצה.

Hungarian (Magyar):

AZ iOS-ALKALMAZÁSUNKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI FELTÉTELEK

Az Ön régiójának megfelelő alábbi szakaszban megtalálható az alkalmazás Ön általi használatára vonatkozó további feltételekre mutató hivatkozás. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy (i) a jelen EULA kizárólag Ön és az Yahoo között jelent kötelező érvényű megállapodást, amelyben az Apple nem szerepel mint fél, továbbá hogy (ii) az Yahoo és az Apple közül az Yahoo felelős az alkalmazásért és annak tartalmáért. Az iOS-alkalmazást Ön kizárólag Apple márkájú, iOS operációs rendszert futtató terméken használhatja. Az alkalmazás Ön általi használatának meg kell felelnie az App Store szolgáltatási feltételeiben ismertetett használati feltételeknek (egyebek között a használati szabályoknak). Ön tudomásul veszi, hogy az Apple nem köteles semmilyen karbantartási vagy támogatási szolgáltatást nyújtani Önnek az alkalmazással kapcsolatban. Ön tudomásul veszi, hogy az Apple nem köteles teljesíteni az Ön bármilyen követelését vagy bármely harmadik fél bármilyen követelését, amely az alkalmazással, illetve az alkalmazás Ön általi birtoklásával vagy használatával kapcsolatban merül fel, ideértve, de ezekre nem korlátozva (i) a termékre vonatkozó garanciális vagy felelősséggel kapcsolatos követeléseket; (ii) bármely olyan követelést, amely szerint az alkalmazás nem felel meg valamilyen alkalmazandó törvényi vagy szabályozási követelménynek; (iii) a fogyasztóvédelmi vagy hasonló törvényekkel összefüggésben felmerülő követeléseket; illetve (iv) azokat a követeléseket, amelyek szerint az alkalmazás sérti egy harmadik fél szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

Amennyiben az alkalmazás iOS-verziója nem felel meg bármely olyan alkalmazandó garanciális feltételnek, amelyet a jelen EULA nem zár ki hathatósan, Ön értesítheti az Apple vállalatot, és az Apple visszatéríti Önnek az alkalmazás vételárát (ha volt ilyen). Az Apple az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig elhárít minden egyéb garanciális kötelezettséget az alkalmazással kapcsolatban, és az Apple és az Yahoo közül az Yahoo felelős minden egyéb követelésért, veszteségért, kötelezettségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amely abból ered, hogy az alkalmazás nem felel meg valamilyen garanciális feltételnek, de ez a felelősség csak a jelen EULA által szabályozott mértékig terjedhet. Kérjük, olvassa el az országának megfelelő alábbi szakaszban hivatkozott feltételeket, mert azok a feltételek korlátozzák az Yahoo felelősségét ezen a téren. Az Apple és az Apple leányvállalatai a jelen EULA harmadik fél kedvezményezettjei. Amennyiben Ön elfogadja a jelen EULÁ-t, az Apple annak harmadik fél kedvezményezettjeként jogosulttá válik arra (és vélelmezetten elfogadja ezt a jogosultságát), hogy betartassa Önnel a jelen EULA rendelkezéseit. A jelen EULÁ-nak nincsenek egyéb harmadik fél kedvezményezettjei.

Italian (Italiano):

CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO PER L’APP iOS

Le condizioni aggiuntive relative all’uso dell’app sono collegate alla sezione specifica per l’area geografica di appartenenza. L’utente comprende e accetta che questo contratto di licenza con l’utente finale (i) è vincolante solo tra l’utente e Yahoo, e che Apple non è una delle parti del presente contratto, e (ii) che tra Yahoo e Apple, è Yahoo ad essere responsabile per l’app e il relativo contenuto. L’utente dovrà utilizzare l’app iOS solo su un prodotto a marchio Apple su cui è installato iOS. L’utilizzo dell’app dal parte dell’utente dovrà essere conforme a quanto stabilito nelle condizioni generali di utilizzo dell’App Store (incluse le regole di utilizzo). L’utente comprende che Apple non è tenuta in alcun modo a fornire servizi di manutenzione e assistenza in relazione all’app. L’utente comprende che Apple non è responsabile per la gestione dei reclami dell’utente o di terze parti relativi all’app o al possesso e utilizzo dell’app da parte dell’utente, incluse, a titolo esemplificativo, (i) garanzie del prodotto o richieste di risarcimento; (ii) qualsiasi reclamo sulla mancata omologazione dell'app a qualsiasi requisito normativo o legale applicabile; (iii) reclami che possano derivare da diritti a tutela del consumatore o normative simili; o (iv) reclami relativi alla violazione ad parte dell’app di diritti di proprietà intellettuale di terze parti.

In caso di mancata conformità della versione iOS dell’app ad eventuali altre garanzie applicabili, non effettivamente escluse dal presente contratto di licenza con l’utente finale, l’utente potrà inviare comunicazione ad Apple che provvederà a rimborsare il prezzo di acquisto dell’app (se sostenuto); entro i limiti previsti dalla legge applicabile, Apple non sarà tenuta a rispettare alcun altro obbligo di garanzia relativamente all’app, e, che tra Apple e Yahoo, qualsivoglia reclamo, perdita, responsabilità, danno, costo o spesa attribuibili alla mancata conformità ad eventuali altre garanzie sarà responsabilità di Yahoo, ma solo nei limiti stabiliti nel presente contratto di licenza. Leggere le condizioni collegate alla sezione specifica per il paese di appartenenza, poiché tali Condizioni limitano le responsabilità di Yahoo a tale riguardo. Apple e le società affiliate di Apple sono terze parti beneficiarie del presente contratto di licenza con l’utente finale. Con l’accettazione da parte dell’utente del presente contratto, Apple avrà il diritto (e si considererà come se avesse accettato il diritto) di applicare tale licenza nei confronti dell’utente, in qualità di terzo beneficiario. Non ci sono altre terze parti beneficiarie del presente contratto di licenza con l’utente finale.

Japanese (日本語):

当社iOSアプリの追加条項

本アプリの使用に適用される追加条項は、以下のお客様の地域セクションと関連しています。お客様は、(i) 本エンドユーザーライセンス契約 (EULA) はお客様とYahooとの間でのみ締結されており、Appleとの間で締結されたものではなく、(ii) YahooとAppleの間では、Yahooが本アプリおよびその内容に責任を負うことを認め、同意するものとします。本iOSアプリは、iOSを実行しているAppleブランド製品でのみ使用するものとします。本アプリの使用に際しては、App Store利用規約 (利用ルールを含む) に定義されている条項に準拠するものとします。お客様は、Appleが本アプリに関するメンテナンスおよびサポートを提供する義務がないことを認めるものとします。お客様は、Appleが本アプリ、または本アプリの所有および使用に関するお客様または第三者からの申し立てに対応する責任がないことを認めるものとします。当該の申し立てには以下を含みますが、これらに限定されません。(i) 製品の保証または賠償請求、(ii) アプリが適用される法的要件または規制要件に適合しないという申し立て、(iii) 消費者保護法または類似法から生じた申し立て、または (iv) 本アプリが第三者の知的所有権を侵害しているという申し立て。

本EULAが明示的に放棄していない保証が適用される不具合が本アプリのiOSバージョンに生じた場合、お客様はAppleに通知することができます。該当する場合は、Appleは本アプリの購入価格を払い戻しします。適用法で最大限許容される範囲において、Appleは本アプリに関するその他の保証義務を一切負いません。AppleとYahooの間においては、保証が適用される不具合に起因するその他の申し立て、損失、法的責任、損害、費用または経費はYahooの責任ですが、本EULAにおいて定められた範囲においてのみ対応するものとします。当該条項は本件に関するYahooの法的責任を制限しているため、以下のお客様の国セクションに関連する条項をお読みください。AppleおよびAppleの子会社は、本EULAの第三者受益者です。お客様が本EULAを承認することで、Appleは第三者受益者としてお客様に対して本EULAを施行する権限を有する (および当該の権利を承認したものとみなされる) ものとします。本EULAのその他の第三者受益者は存在しません。

Latvian (Latviešu):

iOS LIETOTNES PAPILDU NOTEIKUMI

Papildu noteikumi, kas regulē, kā izmantojat šo lietotni, ir saistīti ar jūsu reģiona sadaļu tālāk. Jūs apzināties un piekrītat, ka: (i) šis galalietotāja licences līgums ir saistošs tikai jums un uzņēmumam Yahoo un nav attiecināms uz uzņēmumu Apple un (ii) par lietotni un tās saturu atbild uzņēmums Yahoo, nevis uzņēmums Apple. Jūs drīkstat izmantot šo iOS lietotni tikai Apple zīmola produktos, kuros darbojas operētājsistēma iOS. Šī lietotne jums ir jāizmanto atbilstoši lietošanas noteikumiem, kas izklāstīti App Store apkalpošanas noteikumos (tajā skaitā lietošanas principos). Jūs apzināties, kā uzņēmuma Apple pienākumos neietilpst sniegt jums uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus saistībā ar šo lietotni. Jūs apzināties, kā uzņēmuma Apple pienākumos neietilpst izskatīt jūsu vai trešās personas prasības saistībā ar šo lietotni, tās piederību jums vai veidu, kā izmantojat šo lietotni, tajā skaitā, bet ne tikai: (i) prasības saistībā ar produkta garantiju vai atbildību par produktu; (ii) prasības saistībā ar to, ka lietotne neatbilst jebkādām piemērojamajām tiesiskajām vai normatīvajām prasībām; (iii) prasības, kas izriet no patērētāju aizsardzības likuma vai līdzīgiem tiesību aktiem, vai (iv) prasības saistībā ar to, ka lietotne pārkāpj trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības.

Ja iOS lietotnes versijā rodas kļūda, ko sedz jebkāda piemērojamā garantija, kas nav skaidri atrunāta šajā galalietotāja licences līgumā, jūs drīkstat informēt uzņēmumu Apple, un uzņēmums Apple atmaksās jums lietotnes iegādes maksu (ja tāda ir bijusi); ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, uzņēmums Apple neuzņemas nekādas citas saistības attiecībā uz lietotni, un par visām citām prasībām, zaudējumiem, pienākumiem, bojājumiem, izmaksām vai izdevumiem atbild uzņēmums Yahoo, nevis uzņēmums Apple. Lūdzu, izlasiet sadaļā tālāk noteikumus, kas attiecināmi uz jūsu valstī, jo šie noteikumi ierobežo uzņēmuma Yahoo atbildību. Uzņēmums Apple un Apple meitasuzņēmumi ir šī galalietotāja licences līguma trešās personas labumguvēji. Kad piekritīsiet šī galalietotāja licences līguma nosacījumiem, uzņēmumam Apple, rīkojoties kā trešās personas labumguvējam, būs tiesības izpildīt šo galalietotāja licences līgumu pret jums (un tiks uzskatīts, ka uzņēmums Apple ir pieņēmis šīs tiesības). Šajā galalietotāja licences līgumā nav citu trešās personas labumguvēju.

Lithuanian (Lietuvių):

PAPILDOMOS „iOS“ PROGRAMOS SĄLYGOS

Papildomos sąlygos, taikomos šios programos naudojimo ypatumams, susietos su jūsų regiono dalimi, pateikta toliau. Patvirtinate ir sutinkate, kad (i) šis EULA susitarimas sudaromas tik tarp jūsų ir„Yahoo“, o „Apple“ nėra laikoma viena iš šalių, taip pat, (ii) kadangi taip susitarė „Yahoo“ ir „Apple“, už programą ir joje pateikiamą turinį yra atsakinga „Yahoo“. „iOS“ programą galite naudoti tik „Apple“ pagamintame produkte, kuriame veikia „iOS“. Tai, kaip naudojate programą, turi neprieštarauti sąlygoms, išvardintoms „App Store“ paslaugos sąlygose (įskaitant naudojimo taisykles). Patvirtinate, kad „Apple“ nėra įpareigota teikti su programa susijusias techninės priežiūros ir pagalbos paslaugas. Patvirtinate, kad „Apple“ nėra atsakinga už jūsų ar trečiosios šalies turimų pretenzijų, susijusių su programa arba programos turėjimu ir naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant, (i) pretenzijas dėl produkto garantijos ar žalos atlyginimo; (ii) pretenzijas dėl programos neatitikimo taikomiems teisiniams ar normatyviniams reikalavimams; (iii) pretenzijas, susijusias su kliento apsauga ar panašiais įstatymais; arba (iv) pretenzijas dėl to, kad programa pažeidžia trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, pateikimą.

Tuo atveju, jei programos „iOS“ versija neatitinka taikomos garantijos, aiškiai nepripažįstamos šiame EULA dokumente, galite informuoti „Apple“ ir šį įmonė grąžins jums programos įsigijimo kainą (jei tokia bus); tiek, kiek maksimaliai leidžiama taikomo įstatymo, „Apple“ neprisiims jokių kitų įsipareigojimų programos atžvilgiu ir, kaip susitarta tarp „Apple“ ir „Yahoo“, kitos pretenzijos, nuostoliai, įsipareigojimai, žala ir išlaidos, atsiradusios dėl garantijos nesilaikymo, bus „Yahoo“ atsakomybė, tačiau tik tiek, kiek tai numatyta šiame EULA dokumente. Perskaitykite sąlygas, susietas su jūsų šalies dalimi, pateikta toliau, nes tose sąlygose ribojama su tuo susijusi atsakomybė. „Apple“ ir jos filialai yra šio EULA dokumento trečiosios šalies naudos gavėjai. Sutikus su šiuo EULA dokumentu, „Apple“ turės teisę (ir bus laikoma, kad su ta teise buvo sutikta) šį EULA dokumentą priverstinai taikyti jums kaip trečiosios šalies naudos gavėjui. Kitų su šiuo EULA dokumentu susijusių trečiosios šalies naudos gavėjų nėra.

Norwegian (Bokmål):

YTTERLIGERE BETINGELSER FOR iOS-APPEN VÅR

I avsnittet for ditt område nedenfor finner du en kobling til ytterligere betingelser for bruken av denne appen. Du erkjenner og godtar at (i) denne lisensavtalen for sluttbrukere bare er bindende mellom deg og Yahoo, og at Apple ikke er en part i denne, og (ii) som mellom Yahoo og Apple, er det Yahoo som er ansvarlig for appen og innholdet i den. Du kan bare bruke iOS-appen på et Apple-merket produkt som kjører iOS. Din bruk av appen må samsvare med bruksbetingelsene slik de er fremsatt i tjenestebetingelsene til App Store (inkludert reglene for bruk). Du erkjenner at Apple ikke har noen forpliktelse til å levere noen vedlikeholds- eller støttetjenester når det gjelder appen. Du erkjenner at Apple ikke har ansvar for å håndtere eventuelle krav eller klager fra deg eller tredjeparter som er relatert til appen, eller det at du har eller bruker den, inkludert, men ikke begrenset til (i) produktgarantier eller erstatningsansvar; (ii) eventuelle klager om at appen ikke tilfredsstiller gjeldende juridiske eller regulatoriske krav; (iii) krav eller klager som oppstår i henhold til forbrukerbeskyttelse eller liknende lovgivning, eller (iv) klager om at appen krenker en tredjeparts åndsverk.

Hvis det viser seg at iOS-versjonen av appen ikke samsvarer med noen anvendbar garanti som ikke effektivt er blitt fraskrevet av denne lisensavtalen for sluttbrukere, kan du varsle Apple. Apple vil da refundere (eventuell) kjøpspris for appen til deg. Apple vil i den utstrekning som tillates av gjeldende lov, ikke ha noen andre garantiforpliktelser for appen, og, som mellom Apple og Yahoo, eventuelle andre krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgifter som kan tilskrives noen form for manglende samsvar med noen garanti, vil være Yahoos ansvar, men bare i den utstrekning gitt av denne lisensavtalen for sluttbrukere. Les betingelsene under koblingene i avsnittet for ditt land nedenfor. Disse betingelsene begrenser Yahoos ansvar i dette henseende. Apple og Apples datterselskaper er begunstigede tredjeparter i denne lisensavtalen for sluttbrukere. Ved ditt samtykke til denne lisensavtalen for sluttbrukere, vil Apple ha rett til (og vil bli ansett som å ha akseptert denne retten) å håndheve denne lisensavtalen for sluttbrukere mot deg som en tredjepart som er begunstiget av avtalen. Det er ingen andre tredjeparter som er begunstiget av denne lisensavtalen for sluttbrukere.

Polish (Polski):

WARUNKI DODATKOWE DOTYCZĄCE NASZEJ APLIKACJI DLA SYSTEMU IOS

Te warunki dodatkowe dotyczą korzystania z tej aplikacji i są powiązane z poniższą sekcją dotyczącą Twojego regionu. Potwierdzasz i zgadzasz się, że (i) ta umowa licencyjna użytkownika jest wiążąca tylko w kontaktach między Tobą i firmą Yahoo, a firma Apple nie jest jej stroną, (ii) w kontaktach między firmami Yahoo i Apple to firma Yahoo odpowiada za aplikację i jej zawartość. Aplikacji dla systemu iOS należy używać wyłącznie w produktach firmy Apple z systemem iOS. Z aplikacji należy korzystać zgodnie z warunkami ustalonymi w Warunkach świadczenia usług sklepu App Store (w tym z Regułami dotyczącymi użycia). Potwierdzasz, że firma Apple nie jest zobowiązana do udzielania jakichkolwiek usług serwisowych czy wsparcia w związku z aplikacją. Potwierdzasz, że firma Apple nie jest odpowiedzialna w przypadku jakichkolwiek roszczeń Twoich lub podmiotów zewnętrznych związanych z aplikacją lub posiadaniem i używaniem aplikacji przez Ciebie. Dotyczy to między innymi (i) roszczeń związanych z gwarancją na produkt lub inną odpowiedzialnością; (ii) wszelkich roszczeń związanych z niespełnieniem przez aplikację jakichkolwiek wymagań wynikających z przepisów; (iii) roszczeń wynikających z przepisów o ochronie konsumenta lub podobnych ustaw; (iv) roszczeń związanych z naruszeniem przez aplikację praw do własności intelektualnej osoby trzeciej.

Jeśli wersja aplikacji dla systemu iOS nie jest zgodna z mającą zastosowanie gwarancją niewyłączoną jawnie w tej umowie licencyjnej użytkownika, można powiadomić o tym firmę Apple, aby zwróciła ona cenę zakupu aplikacji (jeśli aplikacja była płatna). W maksymalnym zakresie, jaki dopuszczają przepisy, firma Apple zrzeka się jakichkolwiek zobowiązań gwarancyjnych związanych z aplikacją, a za wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty i wydatki związane z niedopełnieniem jakiejkolwiek gwarancji odpowiada (podobnie jak w kontaktach między firmami Apple i Yahoo) firma Yahoo, jednak tylko w zakresie określonym w tej umowie licencyjnej użytkownika. Przeczytaj Warunki powiązane z sekcją Twojego kraju poniżej, gdyż ograniczają one odpowiedzialność firmy Yahoo w tym zakresie. Firma Apple i jej podmioty zależne są osobami trzecimi w kontekście tej umowy licencyjnej użytkownika. Kiedy zaakceptujesz tę umowę licencyjną użytkownika, firma Apple będzie miała prawo (i uznaje się, że zaakceptuje to prawo) egzekwowania tej umowy w kontaktach z Tobą jako strona trzecia umowy. Ta umowa licencyjna użytkownika nie ma innych stron trzecich.

Portuguese (Português):

TERMOS ADICIONAIS PARA A NOSSA APP iOS

Os termos adicionais aplicáveis à sua utilização da presente app encontram-se na ligação existente na secção abaixo referente à sua região. O utilizador aceita e concorda que (i) o presente EULA é vinculativo apenas entre si e a Yahoo e que a Apple não faz parte do mesmo, e que (ii) entre a Yahoo e a Apple, a Yahoo é responsável pela app e pelos respetivos conteúdos. O utilizador apenas pode utilizar a app iOS em produtos da marca Apple com iOS. A sua utilização da app tem de cumprir os termos de utilização estabelecidos nos Termos de serviço da App Store (incluindo as Regras de utilização). O utilizador reconhece que a Apple não tem qualquer obrigação de prestar serviços de manutenção e apoio relativos à app. O utilizador reconhece que a Apple não é responsável por resolver reclamações do utilizador ou reclamações de terceiros relacionadas com a app ou com a sua posse e utilização da app, incluindo, entre outras (i) reclamações sobre garantia de produto ou responsabilidade; (ii) reclamações de que a app não cumpre as obrigações legais ou regulamentares; (iii) reclamações resultantes da lei da proteção ao consumidor ou semelhantes, ou (iv) reclamações de que a app infringe os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Em caso de qualquer falha da versão iOS da app em cumprir quaisquer garantias aplicáveis que não estejam estipuladas especificamente no presente EULA, o utilizador poderá notificar a Apple, e a Apple irá reembolsar o utilizador pelo preço de compra da app (a menos que seja gratuita); na medida máxima permitida pela legislação aplicável, a Apple não terá quaisquer outras obrigações de garantia relativamente à app e, entre a Apple e a Yahoo, quaisquer outras reclamações, perdas, responsabilidades, danos, custos ou despesas imputáveis pela não conformidade com eventuais garantias, serão responsabilidade da Yahoo, embora apenas na medida prevista pelo presente EULA. Leia os Termos na ligação existente na secção abaixo referente ao seu país, uma vez que os referidos Termos limitam as responsabilidades da Yahoo nesta matéria. A Apple e as subsidiárias da Apple são terceiros beneficiários no presente EULA. A partir do momento em que o utilizador aceitar o presente EULA, a Apple terá o direito (e será considerado que aceitou tal direito) de exigir ao utilizador o cumprimento do presente EULA, na qualidade de terceiro beneficiário do mesmo. Não existem outras entidades terceiras beneficiárias do presente EULA.

Romanian (Română):

CLAUZE SUPLIMENTARE PENTRU APLICAȚIA NOASTRĂ iOS

În secțiunea regiunii dvs. de mai jos există linkuri la clauzele suplimentare care se aplică utilizării de către dvs. a acestei aplicații. Confirmați și sunteți de acord că (i) acest acord EULA este obligatoriu exclusiv între dvs. și Yahoo, iar Apple nu este parte la acesta și (ii) în conformitate cu acordul între Yahoo și Apple, Yahoo este responsabilă pentru aplicația și conținutul acesteia. Trebuie să utilizați aplicația iOS doar pe un produs marca Apple care rulează iOS. Utilizarea de către dvs. a aplicației trebuie să respecte condițiile de utilizare stabilite în Condițiile de furnizare a serviciului App Store (inclusiv Regulile de utilizare). Confirmați că Apple nu are nicio obligație să vă furnizeze niciun fel de servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicație. Confirmați că Apple nu trebuie să răspundă la nicio reclamație pe care o aveți sau la orice reclamații ale oricărui terț legate de aplicație sau pentru posesia și utilizarea de către dvs. a aplicației, inclusiv, dar fără a se limita la (i) garanția produsului sau reclamațiile referitoare la răspundere; (ii) orice reclamație privind faptul că aplicația nu este conformă cu orice cerință legală sau de reglementare aplicabilă; (iii) reclamațiile care apar în temeiul legislației de protecție a consumatorului sau al altor acte normative similare; sau (iv) reclamațiile privind faptul că aplicațiile încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

În cazul oricărei neconformități a versiunii iOS a aplicației cu orice garanție aplicabilă care nu a fost declinată efectiv de acest acord EULA, puteți notifica Apple și Apple vă va rambursa prețul de achiziție pentru aplicație (dacă există); în măsura permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea altă obligație de garanție cu privire la aplicație și, la fel ca în cazul acordului între Apple și Yahoo, orice alte reclamații, pierderi, obligații, daune, costuri sau cheltuieli care pot fi atribuite oricărei neconformități cu orice garanție vor cădea în responsabilitatea Yahoo, dar numai în măsura prevăzută de acest acord EULA. Citiți Clauzele de la linkul din secțiunea țării dvs. de mai jos, deoarece Clauzele respective limitează responsabilitatea Yahoo în această privință. Apple, sucursalele Apple și beneficiarii terți ai acestui acord EULA. Prin acceptarea de către dvs. a acestui acord EULA, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica acest acord EULA față de dvs. ca beneficiar terț al acestuia. Nu există alți beneficiari terți ai acestui acord EULA.

Russian (Pусский):

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ НАШЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ iOS

Дополнительные условия использования этого приложения можно найти ниже в разделе для вашего региона. Вы признаете, что (i) это соглашение с конечным пользователем (EULA) заключено только между вами и Yahoo, а компания Apple не выступает здесь в качестве одной из сторон, а также (ii) по соглашению Yahoo и Apple именно Yahoo несет ответственность за приложение и контент. Вы обязуетесь использовать приложение для iOS только на устройствах марки Apple с операционной системой iOS. Использовать это приложение следует в соответствии с Условиями обслуживания в App Store (включая Правила использования). Вы признаете, что компания Apple не обязана предоставлять вам поддержку в отношении этого приложения. Вы признаете, что компания Apple не обязана рассматривать ваши претензии или претензии третьей стороны, связанные с владением или использованием приложения, включая в том числе (i) претензии, связанные с гарантией на продукт или ответственностью производителя; (ii) претензии по поводу несоответствия продукта применимому законодательству или нормативам; (iii) претензии, вытекающие из законов о защите потребителей и подобных законов; или (iv) претензии по поводу нарушения прав третьей стороны на интеллектуальную собственность.

Если версия приложения для iOS нарушает условия гарантии и для этого случая соглашение EULA не содержит в явном виде отказ от ответственности, вы можете уведомить компанию Apple, и она возместит вам расходы на покупку приложения (если они были). За исключением случаев, предусмотренных законом, Apple не будет иметь других обязательств по гарантии в отношении приложения. По соглашению Apple и Yahoo любые другие претензии, связанные с ущербом, ответственностью производителя, компенсацией убытков или расходами из-за нарушения условий гарантии, будет рассматривать компания Yahoo, но только в рамках положений EULA. Ознакомьтесь с Условиями в разделе для вашей страны ниже, поскольку эти Условия ограничивают ответственность Yahoo в этих вопросах. Компания Apple и ее дочерние компании выступают по этому соглашению EULA в качестве сторонних бенефициаров. После того как вы примите это соглашение EULA, Apple как сторонний бенефициар будет иметь право (и будет считаться получившей это право) требовать от вас исполнять это соглашение EULA. Других сторонних бенефициаров по этому соглашению EULA нет.

Serbian (Српски):

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА НАШУ iOS АПЛИКАЦИЈУ

Додатни услови који се примењују на ваше коришћење ове апликације повезани су у одељку за ваш регион у наставку. Потврђујете и прихватате да (i) је овај EULA уговор обавезујући само између вас и компаније Yahoo, а Apple не представља страну у њему и (ii) као и између компанија Yahoo и Apple, а Yahoo је одговоран за апликацију и садржај у њој. iOS апликацију морате да користите само на производу који припада бренду Apple и који ради под оперативним системом iOS. Ваше коришћење апликације мора да буде усаглашено са условима коришћења наведеним у App Store Условима коришћења услуге (укључујући Правила за коришћење). Потврђујете да Apple нема никакву обавезу да вам пружа услуге одржавања и подршке у вези са апликацијом. Потврђујете да Apple није одговоран за решавање жалби које имате или жалби трећих страна у вези са апликацијом или вашим поседовањем и коришћењем апликације, укључујући, али не ограничено на (i) гаранцију производа или захтеве за обештећивањем; (ii) жалбе да апликација није усаглашена са важећим правним и регулаторним захтевима; (iii) жалбе које настају у вези са заштитом потрошача или сличним законима; или (iv) жалбе да апликација крши права на интелектуалну својину треће стране.

У случају да iOS верзија апликације не успе да се усагласи са важећим гаранцијама које нису ефективно поречене у овом EULA уговору, можете обавестити компанију Apple и Apple ће вам рефундирати куповну цену апликације (уколико је било); у максималној мери коју дозвољава важећи закон, Apple неће имати никакву другу обавезу пружања гаранције у вези са апликацијом и, као и између компанија Apple и Yahoo, све друге жалбе, губици, одговорности, оштећења, трошкови или плаћања настали услед немогућности усаглашавања са гаранцијама биће одговорност компаније Yahoo, али само у мери наведеној у овом EULA уговору. Прочитајте доленаведене Услове повезане са одељком за вашу земљу зато што ти Услови ограничавају одговорност компаније Yahoo по питању овога. Apple и подружнице компаније Apple, представљају независне кориснике овог EULA уговора. Када прихватите овај EULA уговор, Apple ће имати право (и сматраће се да је прихватио право) да наметне овај EULA уговор вама као независном кориснику. Не постоје други независни корисници овог EULA уговора.

Slovak (Slovenčina):

ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE NAŠE APLIKÁCIE PRE SYSTÉM iOS

Odkaz na ďalšie podmienky používania tejto aplikácie nájdete v sekcii svojho regiónu uvedenej nižšie. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že (i) táto licenčná zmluva koncového používateľa (EULA) sa vzťahuje iba na vás a spoločnosť Yahoo a že spoločnosť Apple nie je zmluvnou stranou tejto zmluvy a (ii) že vo vzťahu medzi spoločnosťami Yahoo a Apple je za aplikáciu a jej obsah zodpovedná spoločnosť Yahoo. Aplikáciu pre systém iOS musíte používať výhradne na produkte značky Apple používajúcom systém iOS. Pri používaní aplikácie sa musíte riadiť podmienkami používania uvedenými v podmienkach poskytovania služby App Store (vrátane pravidiel používania). Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple nie je povinná poskytovať vám v súvislosti s aplikáciou žiadne služby údržby a podpory. Beriete na vedomie, že spoločnosť Apple nie je zodpovedná za riešenie akýchkoľvek vašich nárokov alebo nárokov tretích strán týkajúcich sa aplikácie alebo vašej držby a používania aplikácie vrátane, okrem iného, (i) nárokov z produktovej záruky alebo ručenia; (ii) tvrdení, že aplikácia nespĺňa príslušné právne alebo regulačné požiadavky; (iii) nárokov vzniknutých v rámci ochrany spotrebiteľa alebo na základe podobnej legislatívy alebo (iv) tvrdení, že aplikácia porušuje právo duševného vlastníctva tretích strán.

V prípade, že sa na verziu aplikácie pre systém iOS nevzťahuje žiadna platná záruka, ktorá by nebola efektívne odmietnutá v tejto licenčnej zmluve koncového používateľa, informujte spoločnosť Apple a spoločnosť Apple vám vráti nákupnú cenu aplikácie (ak bola aplikácia zakúpená). Pokiaľ to platné právne predpisy umožňujú, spoločnosť Apple nebude mať žiadne ďalšie záručné povinnosti súvisiace s aplikáciou a vo vzťahu medzi spoločnosťami Apple a Yahoo bude za všetky ďalšie nároky, straty, záväzky, škody, náklady alebo výdavky súvisiace s nesúladom so zárukou zodpovedať spoločnosť Yahoo, avšak len v rozsahu určenom touto licenčnou zmluvou koncového používateľa. Prečítajte si podmienky, na ktoré nájdete odkaz v sekcii svojej krajiny uvedenej nižšie, pretože tieto Podmienky používania obmedzujú rozsah zodpovednosti spoločnosti Yahoo v tomto ohľade. Spoločnosť Apple a dcérske spoločnosti spoločnosti Apple sú vo vzťahu k tejto licenčnej zmluve koncového používateľa oprávnené tretie strany. Po prijatí tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa bude mať spoločnosť Apple ako oprávnená tretia strana vo vzťahu k tejto licenčnej zmluve koncového používateľa právo vyžadovať od vás dodržiavanie tejto licenčnej zmluvy koncového používateľa a bude sa mať za to, že toto právo prijala. Vo vzťahu k tejto licenčnej zmluve koncového používateľa neexistujú žiadne ďalšie oprávnené tretie strany.

Slovenian (Slovenščina):

DODATNI POGOJI ZA NAŠO APLIKACIJO ZA iOS

Povezava do dodatnih pogojev, ki veljajo za vašo uporabo te aplikacije, je prikazana v spodnjem razdelku z vašo regijo. Potrjujete in soglašate, da (i) ta licenčna pogodba za končnega uporabnika obvezuje samo vas in družbo Yahoo ter da družba Apple ni pogodbena stranka te pogodbe in (ii) da sta družbi Yahoo in Apple dogovorjeni, da je za aplikacijo in vsebino v njej odgovorna družba Yahoo. Aplikacijo za iOS lahko uporabljate samo v izdelku družbe Apple, v katerem je nameščen iOS. Vaša uporaba aplikacije mora biti skladna s pogoji uporabe, opredeljenimi v pogojih storitve za App Store (vključno s pravili o uporabi). Potrjujete, da Apple nima nobene obveznosti glede zagotavljanja kakršnih koli storitev vzdrževanja in podpore v zvezi z aplikacijo. Potrjujete, da Apple ni odgovoren za obravnavo vaših morebitnih zahtevkov ali kakršnih koli zahtevkov katere koli tretje osebe v zvezi z aplikacijo ali vašim posedovanjem in uporabo aplikacije, vključno z, vendar ne omejeno na: (i) garancijske zahtevke za izdelek ali odškodninske zahtevke; (ii) kateri koli zahtevek, da aplikacija ni skladna s katero koli veljavno pravno ali regulativno zahtevo; (iii) zahtevke v okviru zakonodaje o varstvu potrošnikov ali podobne zakonodaje oziroma (iv) zahtevke, da aplikacija krši pravice intelektualne lastnine tretje osebe.

Če katera koli različica aplikacije za iOS ni skladna s katero koli veljavno garancijo, ki ni bila izrecno zavrnjena v tej licenčni pogodbi za končnega uporabnika, lahko o tem obvestite Apple, Apple pa vam bo povrnil (morebitno) nakupno ceno za aplikacijo. Apple do največje mere, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, nima nobene druge obveznosti glede garancije v zvezi z aplikacijo, družbi Apple in Yahoo pa sta dogovorjeni, da je za vse druge zahtevke, izgube, odgovornosti, škodo, stroške ali izdatke, ki jih je mogoče pripisati kakršni koli neskladnosti s katero koli garancijo, odgovorna družba Yahoo, vendar le do mere, ki jo zagotavlja ta licenčna pogodba za končnega uporabnika. Preberite pogoje, do katerih je v spodnjem razdelku vaše regije prikazana povezava, saj ti pogoji omejujejo odgovornost družbe Yahoo v zvezi s tem. Apple in podružnice družbe Apple so upravičene tretje osebe te licenčne pogodbe za končnega uporabnika. Ko sprejmete to licenčno pogodbo za končnega uporabnika, ima družba Apple pravico (in se šteje, da je sprejela pravico), da uveljavi to licenčno pogodbo za končnega uporabnika proti vam kot upravičenatretja oseba te pogodbe. Za to licenčno pogodbo za končnega uporabnika ni nobene druge upravičene tretje osebe.

Swedish (Svenska):

YTTERLIGARE VILLKOR FÖR VÅR iOS-APP

Länkar till ytterligare villkor gällande din användning av den här appen finns i din regions avsnitt nedan. Du medger och accepterar att (i) detta EULA-avtal endast är bindande mellan dig och Yahoo, och att Apple inte är en part däri, samt (ii) att likaledes som mellan Yahoo och Apple, det är Yahoo som är ansvarigt för appen och dess innehåll. Du får endast använda iOS-appen på Apple-produkter som körs på iOS. Din användning av appen måste uppfylla de användarvillkor som föreskrivs i App Stores användarvillkor (inklusive användningsföreskrifter). Du godkänner att Apple inte har någon skyldighet att förse dig med någon skötsel eller supporttjänster avseende appen. Du godkänner att Apple inte ansvarar vare sig för eventuella krav eller anspråk från dig eller några anspråk från tredje part gällande appen eller ditt innehav och användning av appen, samt, utan att vara begränsat till, (i) produktgaranti eller ersättningsanspråk; (ii) påståenden om att appen inte överensstämmer med tillämpliga lagliga krav eller myndighetskrav; (iii) fordringar härrörande konsumentskydd eller liknande lagstiftning; eller (iv) anspråk på att appen gör intrång på tredje parts immateriella äganderätt.

I händelse av fel på iOS-versionen av appen, och enligt alla gällande garantier vilka inte förnekas av detta EULA-avtal, har du rätt att vända dig till Apple, och Apple kommer att återbetala eventuellt inköpspris för appen till dig. I den mån gällande lag hävdar, kommer Apple inte att ha några andra garantiskyldigheter gällande appen, och likaledes som mellan Apple och Yahoo, kommer alla övriga anspråk på förlust, skada, ansvarsskyldighet, kostnader eller utgifter, som kan hänföras till underlåtenhet att ha följt några garantier, att åläggas Yahoos ansvar, men endast i den utsträckning som detta EULA-avtal hävdar. Läs om Villkoren som avsnittet för ditt land länkar till nedan, då dessa Villkor begränsar Yahoos ansvarsskyldighet i det hänseendet. Apple och Apples dotterbolag är berättigade tredje parter till detta EULA-avtal. Om du accepterar EULA-avtalet kommer Apple att ha rätt att (och kommer nödgas att ha accepterat den rätten), i egenskap av berättigad tredje part, att göra detta EULA-avtal gällande gentemot dig. Det finns inga andra berättigade tredje parter till detta EULA-avtal.

Traditional Chinese (繁體中文):

iOS 應用程式適用的附加條款

下面您的地區部分列出了使用這個應用程式時所要遵守的附加條款。您瞭解並同意 (i) 此使用者授權合約 (EULA) 僅約束您和 Yahoo 雙方,而且 Apple 並非本約涉及之任何相關方。此外,(ii) 在 Yahoo 和 Apple 間,Yahoo 將對此應用程式及其內容負責。您僅能在執行 iOS 作業系統的 Apple 品牌產品上使用 iOS 版應用程式。您使用本應用程式的方法必須遵守 App Store 服務條款 (包括使用規則) 明訂之使用條款。您瞭解 Apple 並無義務提供您與本應用程式相關之任何維護和支援服務。您瞭解 Apple 並不負責處理您的求償或任何由第三方針對本應用程式或您持有和使用此應用程式提出的任何求償。這包括但不限於 (i) 產品保固或責任求償;(ii) 任何因本應用程式未符合適用法律或法規規定之求償;(iii) 消費者保護或類似法規之衍生求償;或是 (iv) 因本應用程式侵犯第三方智慧財產權而聲請之求償。

如果本應用程式的 iOS 版本不符合本 EULA 未有效聲明之任何適用保固條款,您可以知會 Apple,由其按售價退還您購買本應用程式的款項 (若有)。在適用法律規範的最大限度內,Apple 對本應用程式再無任何其他保固責任。此外,在 Apple 和 Yahoo 之間,任何因為未履行任何保固規定衍生而出之任何其他求償、損失、責任、損害、花費或支出,在此 EULA 明訂之範圍內將由 Yahoo 負責。請到下方您國家/地區部分詳閱連結的條款,瞭解條款中明訂之 Yahoo 相關責任限度。Apple 和 Apple 分公司,為此 EULA 的第三方受益人。接受此 EULA 表示 Apple 有權 (而且視為接受這項權利) 以本約之第三方受益人的身分對您強制執行此 EULA。此 EULA 再無其他第三方受益人。

Turkish (Türkçe):

iOS UYGULAMAMIZ İÇİN EK ŞARTLAR

Bu uygulamayı kullanımınız için geçerli olan ek şartlar, bölgenizin aşağıdaki bölümünde yer almaktadır. (i) Bu EULA'nın sadece sizinle Yahoo arasında bağlayıcı olduğunu ve Apple'ın taraflardan biri olmadığını ve (ii) Yahoo ile Apple arasında olduğu gibi, Yahoo’un uygulamadan ve içerikten sorumlu olduğunu kabul edersiniz. iOS uygulamasını yalnızca iOS ile çalışan Apple markalı ürünlerde kullanmalısınız. Uygulamayı kullanımınız, App Store Hizmet Şartları'nda (Kullanım Kuralları dâhil) belirtilen kullanım koşullarına uygun olmalıdır. Apple'ın size uygulama ile ilgili herhangi bir bakım ve destek hizmeti sunma yükümlülüğünün olmadığını kabul edersiniz. Apple'ın uygulamanızla ilgili veya uygulama sahipliğiniz ya da kullanımınızla ilgili olarak, (i) ürün garantisi veya sorumluluk talepleri; (ii) uygulamanın geçerli herhangi bir yasal veya düzenleyici şartlara uymadığı iddiası; (iii) tüketici koruması veya benzeri mevzuatta doğan talepler; veya (iv) uygulamanın üçüncü bir tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine yönelik iddialar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hak taleplerini ele almaktan sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

Uygulamanın iOS sürümünün, bu EULA tarafından etkin bir şekilde reddedilmeyen geçerli bir garantiye uymaması durumunda, Apple'ı bilgilendirebilirsiniz ve Apple, uygulama için (varsa) satın alma ücretini; yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde size iade edecektir, Apple, uygulama ile ilgili olarak başka herhangi bir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır ve Apple ile Yahoo arasında, herhangi bir garantiye uyulmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer hak talepleri, hasarlar, zararlar, masraflar veya harcamalar, yalnızca bu EULA tarafından sağlanan düzeyde Yahoo’un sorumluluğunda olacaktır. Lütfen aşağıdan bulunduğunuz ülkenin bölümüne bağlı Şartları okuyun, bu Şartlar Yahoo’un bu bağlamdaki yükümlülüğünü kısıtlamaktadır. Apple ve Apple’ın bağlı kuruluşları, bu EULA’nın üçüncü taraf lehtarlarıdır. Bu EULA’yı kabul etmenizi takiben, Apple, bu EULA'yı size karşı üçüncü taraf lehtarı olarak kullanması hakkına sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır). Bu EULA’nın başka bir üçüncü taraf lehtarı yoktur.

Ukrainian (Українська):

ДОДАТКОВІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАШОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ iOS

Посилання на додаткові умови, що застосовуються до того, як ви використовуєте цю програму, наведено в розташованому нижче розділі для вашого регіону. Ви визнаєте та погоджуєтеся, що (i) ця ліцензійна угода носить обов’язковий характер лише у відносинах між вами й Yahoo і що Apple — не її сторона, (ii) у відносинах між Yahoo і Apple відповідальність за програму та її вміст несе Yahoo. Ви повинні використовувати програму для iOS лише на продукті, який містить фірмову символіку Apple і працює під керуванням iOS. Те, як ви застосовуєте програму, має відповідати умовам використання, наведеним в Умовах надання послуг App Store (включно з Правилами використання). Ви визнаєте, що корпорація Apple не зобов’язана надавати вам щодо програми жодні послуги з технічного обслуговування й підтримки. Ви визнаєте, що Apple не несе відповідальність за розгляд будь-яких претензій, які подаєте ви або будь-яка третя особа щодо програми чи того, як ви володієте й користуєтеся нею, зокрема, серед іншого, (i) претензій щодо гарантії на продукт або матеріальної відповідальності за нього; (ii) будь-яких претензій щодо того, що програма не відповідає будь-яким застосовним юридичним або регулятивним вимогам; (iii) претензій, які подаються за законами про захист споживачів або схожими законами; (iv) претензій щодо того, що програма порушує права інтелектуальної власності третьої особи.

Якщо версія програми, призначена для iOS, якимось чином не відповідатиме будь-якій застосовній гарантії, офіційної відмови від якої немає в цій ліцензійній угоді, ви можете сповістити про це корпорацію Apple і вона відшкодує вам вартість придбання програми (за наявності); максимальною мірою, дозволеною в чинному законодавстві, Apple не нестиме жодних інших гарантійних зобов’язань щодо програми, і у відносинах між Apple і Yahoo відповідальність за будь-які інші претензії, збитки, матеріальні зобов’язання, витрати чи видатки, обумовлені невідповідністю умовам будь-якої гарантії, нестиме Yahoo, але лише мірою, визначеною в цій ліцензійній угоді. Прочитайте Умови, посилання на які наведено в розташованому нижче розділі для вашої країни, тому що вони обмежують відповідальність Yahoo щодо цих питань. Корпорація Apple і її філіали — сторонні бенефіціари цієї ліцензійної угоди. Після того як ви приймете цю ліцензійну угоду, Apple матиме право (і вважатиметься, що Apple приймає це право) примусово застосовувати її проти вас як сторонній бенефіціар цієї угоди. Інших сторонніх бенефіціарів цієї ліцензійної угоди немає.

***

REGIONS:

Americas

 1. United States

  1. English: https://legal.yahoo.com/us/en/yahoo/terms/otos/

  2. Spanish (Español): https://legal.yahoo.com/us/es/yahoo/terms/otos/

 2. Argentina: https://legal.yahoo.com/ar/es/yahoo/terms/otos/

 3. Chile, Colombia, Peru, and Venezuela: https://legal.yahoo.com/e2/es/yahoo/terms/otos/

 4. Brazil: https://legal.yahoo.com/br/pt/yahoo/terms/otos/

 5. Canada

  1. English: https://legal.yahoo.com/ca/en/yahoo/terms/otos/

  2. French (Francais): https://legal.yahoo.com/ca/fr/yahoo/terms/otos/

 6. Mexico: https://legal.yahoo.com/mx/es/yahoo/terms/otos/

Asia Pacific

 1. Australia: https://legal.yahoo.com/au/en/yahoo/terms/otos/

 2. Hong Kong: https://legal.yahoo.com/e2/zh-hant/yahoo/terms/otos/

 3. India: https://legal.yahoo.com/in/en/yahoo/terms/otos/

 4. Japan: https://www.beboundless.jp/policies/terms-of-service/

 5. New Zealand: https://legal.yahoo.com/nz/en/yahoo/terms/otos/

 6. Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand or Vietnam: https://legal.yahoo.com/sg/en/yahoo/terms/otos/

 7. Taiwan: https://legal.yahoo.com/tw/zh-hant/yahoo/terms/otos/

Europe, Middle East and Africa

 1. Europe, Middle East and Africa

  1. English: https://legal.yahoo.com/ie/en/yahoo/terms/otos/

  2. Arabic (اللغة العربية): https://legal.yahoo.com/ie/ar/yahoo/terms/otos/

  3. Bulgarian (български): https://legal.yahoo.com/ie/bg/yahoo/terms/otos/

  4. Croatian (Hrvatski): https://legal.yahoo.com/ie/hr/yahoo/terms/otos/

  5. Czech (Čeština): https://legal.yahoo.com/ie/cs/yahoo/terms/otos/

  6. Danish (Dansk): https://legal.yahoo.com/ie/da/yahoo/terms/otos/

  7. Dutch (Nederlands): https://legal.yahoo.com/ie/nl/yahoo/terms/otos/

  8. Estonian (Eesti): https://legal.ahoo.com/ie/et/yahoo/terms/otos/

  9. Finnish (Suomi): https://legal.yahoo.com/ie/fi/yahoo/terms/otos/

  10. French (Français): https://legal.yahoo.com/ie/fr/yahoo/terms/otos/

  11. German (Deutsch): https://legal.yahoo.com/ie/de/yahoo/terms/otos/

  12. Greek (Ελληνικά): https://legal.yahoo.com/ie/el/yahoo/terms/otos/

  13. Hebrew (עברית): https://legal.yahoo.com/ie/he/yahoo/terms/otos/

  14. Hungarian (Magyar): https://legal.yahoo.com/ie/hu/yahoo/terms/otos/

  15. Italian (Italiano): https://legal.yahoo.com/ie/it/yahoo/terms/otos/

  16. Latvian (Latviešu): https://legal.yahoo.com/ie/lv/yahoo/terms/otos/

  17. Lithuanian (Lietuvių): https://legal.yahoo.com/ie/lt/yahoo/terms/otos/

  18. Norwegian (Bokmål): https://legal.yahoo.com/ie/nb/yahoo/terms/otos/

  19. Polish (Polski): https://legal.yahoo.com/ie/pl/yahoo/terms/otos/

  20. Portuguese (Português): https://legal.yahoo.com/ie/pt/yahoo/terms/otos/

  21. Romanian (Română): https://legal.yahoo.com/ie/ro/yahoo/terms/otos/

  22. Russian (Pусский): https://legal.yahoo.com/ie/ru/yahoo/terms/otos/

  23. Serbian (Српски): https://legal.yahoo.com/ie/sr-cyrl/yahoo/terms/otos/

  24. Slovak (Slovenčina): https://legal.yahoo.com/ie/sk/yahoo/terms/otos/

  25. Slovenian (Slovenščina): https://legal.yahoo.com/ie/sl/yahoo/terms/otos/

  26. Spanish (Español): https://legal.yahoo.com/ie/es/yahoo/terms/otos/

  27. Swedish (Svenska): https://legal.yahoo.com/ie/sv/yahoo/terms/otos/

  28. Turkish (Türkçe): https://legal.yahoo.com/ie/tr/yahoo/terms/otos/

  29. Ukrainian (Українська): https://legal.yahoo.com/ie/uk/yahoo/terms/otos/

Last updated: October 2021