תנאי השירות של Yahoo

ב-1 בנובמבר, 2021, שמה של החברה המספקת את המוצרים והשירותים שבהם אתה משתמש ישתנה מ-Verizon Media EMEA Limited ל-Yahoo EMEA Limited. לעת עתה, האופן שבו אנו מעבדים את המידע שלך נשאר זהה. יתר על כן, בהתאם לחוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד האירופי, אנו נדרשים לספק תנאים מסוימים נוספים למשתמשים המתגוררים בשטח האיחוד האירופי - ראה סעיף משנה o.13.14 להלן.

AOL אוחדו והפכו ל-, חברה למדיה דיגיטלית ולפרסום במובייל, ואשר מעתה יפעלו יחדיו בהתאם לאמור בתנאים אלה. . תנאים אלה יחולו החל מ-25 במאי 2018 עבור שירותים ומוצרים שאינם מחייבים רישום. עבור מוצרים שמחייבים רישום, תנאים אלה יחולו החל מ-25 במאי 2018 אלא אם קיבלת הודעה אחרת. תוכל למצוא את תנאי השירות של Yahoo מהדור הקודםכאןותוכל למצוא את תנאי השירות של Oath עבור AOL מהדור הקודםכאן. אם אתה יוצר חשבון חדש, התנאים להלן יחולו החל ממועד ההרשמה.

תנאי השירות של Yahoo

 1. ברוך הבא אל Yahoo

  Yahoo Inc. וכל מותגיה המפורטים בסעיף 13 (לרבות מותגי Yahoo ו- AOL)וכן התאגידים המפורטים בסעיפים 13 ו-14 (ביחד: "Yahoo", "אנחנו", "אנו, או "שלנו") הם חלק ממשפחת החברות של Yahoo. המותגים, האתרים, האפליקציות, המוצרים, השירותים והטכנולוגיות שלנו ("השירותים") מסופקים על ידי הגופים המפורטים בסעיף 13 להלן. קרא בקפידה את סעיפים 1 עד 13, 14.1 ו-14.13 שהם הסעיפים החלים עליך.
   
  על ידי שימוש בשירותים אתה מסכים לתנאים אלה ולכל הנחיות הקהילה והתנאים המשלימים שנמסרו לך עבור השירותים שבהם אתה משתמש (ביחד, "התנאים"). קרא תנאים אלה בעיון, כיוון שהם מהווים את ההסכם המלא בינינו.

  תנאים אלה כוללים מגבלות על האחריות שלנו כמצוין בסעיף 9.

  משתמשים בארה"ב: תנאים אלה כוללים סעיפי הסכם בוררות מחייב וויתור על תביעה ייצוגית ועל משפט עם מושבעים בסעיף14.2להלן, החלים על כל המשתמשים בארה"ב.

 2. שימוש בשירותים
  1. סמכות. אתה מסכים שמותר לך להשתמש בשירותים בהתאם לחוק החל. אם אתה משתמש בשירותים בשם חברה, עסק או ישות אחרת, אתה מצהיר שיש לך את הסמכות החוקית לקבל תנאים אלה בשם ישות זו, ובמקרה זה, ישות זו מקבלת את התנאים האלה והמונח "אתה" מתייחס לישות. אם אתה ניגש לחשבון בשם בעל החשבון (למשל כמנהל, יועץ, אנליסט וכדומה), התנאים חלים על הפעילויות שלך בשם בעל החשבון.
  2. שיפוי. אם אתה משתמש בשירותים בשם חברה, עסק או ישות אחרת, או אם אתה משתמש בשירותים למטרות מסחריות, אתה והישות תפצו ותשפו את הישויות של Yahoo (המוגדרות בסעיף 8 להלן) בגין כל תביעה, דרישה או טענה הנובעות או קשורות לשימוש בשירותים או להפרה של תנאים אלה, לרבות חבות או הוצאות הנובעות מתביעות (לרבות תביעות בגין רשלנות), הפסדים, נזקים, תביעות משפטיות, פסקי דין, עלויות משפט ושכר טרחת עורך דין.
  3. גיל. אם אתה מתחת לגיל המינימום (כמוגדר עבורך בסעיף 14), אינך יכול לפתוח חשבון. אלא אם אתה מחזיק בחשבון קיים בארצות הברית שהוא חשבון מסוגYahoo Family Account, עליך להיות לכל הפחות בגיל המינימום כדי להשתמש בשירותים. חלקים מסוימים בשירותים כוללים תוכן למבוגרים בלבד. אין לגשת לתוכן זה, אלא אם אתה בוגר (כלומר, לפחות בגיל הבגרות על פי החוק במדינתך).
  4. התנהגות של חברים. אתה מסכים שלא להשתמש בשירותים בכל דרך שמפרה את התנאים האלו או את הנחיות הקהילה שלנו, לרבות כדי:
   1. לקבל או לנסות לקבל גישה לא מורשית לשירותים או לשרתים, למערכות, לרשת או לנתונים שלנו;
   2. להפוך לזמין תוכן שהוא מזיק לילדים, מאיים, פוגעני, מטריד, מזיק, משמיץ, וולגרי, מגונה, שמהווה לשון הרע, המפר את פרטיותו של אדם אחר, המכיל גילויי שנאה או השנוי במחלוקת מבחינה גזעית, אתנית או אחרת;
   3. להפר חוקים חלים או תקנות חלות;
   4. להתחזות לאדם או לישות, או לזייף או לשנות כותרות או מזהים כדי להסתיר את המקור של תוכן ששודר באמצעות השירות;
   5. להפוך לזמין תוכן שאין לך זכויות בו, או תוכן המפר פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות של אדם או ישות;           
   6. לפרסם תוכן הכולל פרסומות או קידומים מסחריים אחרים ללא רשות מראש ובכתב מאיתנו;
   7. להפוך לזמינים, וירוסים או קודי מחשב, קבצים, תוכנות או תכנים שנועדו להפריע, להרוס או להגביל את הפונקציונליות של השירותים או לפגוע במשתמשים אחרים;
   8. להפריע או לשבש את השירותים או את השרתים, המערכות או הרשתות הקשורים לשירותים בכל דרך שהיא;
   9. לגשת לנתונים או לאסוף אותם, או לנסות לגשת לנתונים או לאסוף אותם, מהשירותים שלנו תוך שימוש באמצעים, מכשירים, תוכניות, אלגוריתמים או מתודולוגיות אוטומטיים כלשהם - לרבות, אך לא רק, רובוטים, עכבישים, מגרדי נתונים (scrapers), כלים לכריית נתונים, או כלים לאיסוף או חילוץ נתונים, לכל מטרה שהיא, ללא קבלה מראש של אישור מפורש שלנו;
   10. להשתמש בכל חומר או תוכן, כולל, בין השאר נתונים, (א) כדי ליצור מסד נתונים, ארכיון, אפליקציה לנייד, הזנת נתונים, רכיב גרפי או מקור נתונים צובר אחר כלשהו שמתחרה, או מהווה תחליף מהותי לשירותים, כולם או בחלקם, המוצעים באחד מהשירותים שלנו או בשירותים המוצעים על ידי ספקי הנתונים שלנו, או (ב) לספק שירות כלשהו שמתחרה או מהווה תחליף מהותי לשירותים שלנו או לנתונים המוצעים על ידי Yahoo או ספקי הנתונים שלנו .
  5. שימוש בשירותים. עליך לציית להנחיות או לנוהלי מדיניות הקשורים לשירותים. אין לעשות שימוש לרעה בשירותים, להפריע לשירותים או לנסות לגשת אליהם באמצעות שימוש בשיטה אחרת מלבד הממשק וההוראות שאנו מספקים. ניתן להשתמש בשירותים אך ורק בהתאם למותר על פי חוק. אלא אם צוין מפורשות אחרת, אינך רשאי לגשת לשירותים או לעשות בהם או בכל חלק מהם שימוש חוזר לכל מטרה מסחרית שהיא.
  6. בקרת ייצוא. אתה מסכים לציית לחוקי ולתקנות בקרת הייצוא של ארצות הברית ולבקרות המסחר של מדינות רלוונטיות אחרות, לרבות, בין היתר, תקנות מנהל הייצוא Export Administration Regulations של משרד המסחר בארה"ב, הסוכנות לתעשייה וביטחון Bureau of Industry and Security בארה“ב ותוכניות החרם וסנקציות המסחר שנקבעו על ידי משרד האוצר בארה"ב, לשכת הפיקוח על נכסים בחו"ל. אתה מצהיר ומתחייב כי: (1) אינך צד בלתי מורשה שנכלל ברשימות איסור הייצוא של הממשל (ראה, למשל https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2)לא תייצא מחדש או תשתמש בשירותים כדי להעביר תוכנה, טכנולוגיה או נתונים טכניים אחרים לצדדים בלתי מורשים או למדינות בלתי מורשות; וכן (3) לא תשתמש בשירותים לצורך שימושי קצה צבאיים, גרעיניים, או הקשורים לטילים, לנשק כימי או לנשק ביולוגי ולא תעסוק בפעילויות אחרות הקשורות לשירותים שמפרות את חוקי הייצוא והייבוא של ארה"ב או של מדינות רלוונטיות אחרות.
  7. חוקים נגד שחיתות. אתה מסכים לציית לכל החוקים החלים נגד שחיתות, לרבות חוקים האוסרים על ביצוע תשלומים לא חוקיים לכל אדם למטרות של שחיתות בקשר לתנאים אלה.
  8. בעלות ושימוש חוזר. השימוש בשירותים אינו מקנה לך בעלות על זכויות קניין רוחני או זכויות קניין אחרות או אינטרסים אחרים בשירותים או בתוכן שאליו אתה ניגש. אין להשתמש במיתוג או בסמלי לוגו בהם נעשה שימוש בשירותים, אלא אם קיבלת מאיתנו אישור מפורש ונפרד בכתב. אין להסיר, לטשטש או לשנות הודעות משפטיות כלשהן המוצגות בשירותים או מצורפות אליהם. אלא אם יש לך אישור מפורש בכתב, אין לשכפל, לשנות, להשכיר, להחכיר, למכור, לסחור, להפיץ, לשדר, להעביר, להציג באופן ציבורי, ליצור יצירות נגזרות או לנצל למטרה מסחרית כלשהי אף חלק מהשירותים, מהשימוש בשירותים או מהגישה אליהם (לרבות תוכן, פרסומות, רכיבי API ותוכנה).
  9. רישיון תוכנה. בכפוף לציות שלך לתנאים אלה, אנו מעניקים לך רישיון אישי, חינם, שאינו ניתן להעברה או המחאה, הניתן לביטול ולא בלעדי להשתמש בתוכנה וברכיבי ה- API אשר נספק לך כחלק מהשירותים. רישיון זה נועד למטרה היחידה לאפשר לך להשתמש בשירותים שאנו מספקים וליהנות מיתרונותיהם באופן המותר בתנאים אלה ותנאים והנחיות נוספים כלשהם. אין לבצע הנדסה לאחור או לנסות לחלץ את קוד המקור של התוכנה שלנו, אלא אם חוקים רלוונטיים אוסרים על הגבלות אלה או אם קיבלת מאתנו אישור מפורש בכתב. ייתכן שהתוכנה שלנו תבצע הורדה והתקנה אוטומטיות של עדכוני אבטחה או עדכונים אחרים מבלי ליידע אותך על כך מראש.
  10. תמיכה. אלא אם צוין מפורשות אחרת אנו לא מבטיחים לספק לך תמיכה כלשהי לשירותים. אם נספק לך תמיכה, היא תהיה לפי שיקול דעתנו הבלעדי ואין הדבר אומר שנמשיך לספק לך תמיכה בעתיד.
  11. תשלום. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות תשלום עבור שימוש בשירותים או עבור הגישה אליהם (וכל תמיכה הנלווית לכך), בין אם הם קיימים כעת או לאו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. במקרה שנחליט לגבות תשלום, תנאי התשלום שלנו יחולו ואנו נמסור לך על כך הודעה מראש.
  12. גרסאות שונות של השירותים. ייתכן שתכונות שונות יהיו זמינות בגרסאות שונות של השירותים וייתכן שלא כל התכונות יהיו זמינות במדינה או באזור שלך. כמו כן, ייתכן שלא כל התכונות יהיו זמינות אם המשתמש שאתו יצרת קשר משתמש בגרסה שונה של השירותים או בתוכנה של צד שלישי.
  13. מדיניות נגד ניצול לרעה. אנו אוסרים על שימוש בשירותים לצורך שליחת דיוור ישיר או דברי פרסומת. אין לעסוק בפעילות מסחרית בנכסים לא מסחריים או באפליקציות או בפעילות בנפח גבוה הקשורות לשירותים ללא הסכמתנו מראש ובכתב. אין לעסוק בהתנהלות או בפעילות המפריעה לשירותים או לחוויית השימוש של משתמשים אחרים.
  14. תנאי Envrmnt 360 משתמשים בארה"ב: התנאים של Envrmnt 360 חלים עליך וניתן למצוא אותםכאן באנגליתוכאןבספרדית.
  15. הזנות RSS. אם אתה משתמש בהזנות RSS המסופקות על ידינו, מותר לך להציג את רק התוכן הנמסר בהזנה, ללא שינוי ולספק ייחוס לאתר המקור שלנו ולקשר את המאמר המלא אליו. הזנת ה-RSS שלנו.אינך רשאי לשלב פרסום בהזנת RSS של Yahoo. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק כל הזנת RSS של Yahoo בכל עת ולדרוש מכל אדם להפסיק להשתמש בהזנת RSS של Yahoo בכל עת ומכל סיבה שהיא. כל אחד מהמוצרים או מהשירותים שלנו יכול לכלול גם תנאי שימוש ספציפיים יותר לגבי הזנות RSSשל Yahoo.
 3. החשבון שלך, הודעות
  1. פרטי חשבון. ייתכן שתזדקק לחשבון כדי להשתמש בחלק מהשירותים. עליך להבטיח שפרטי החשבון שלך (כלומר, המידע שסיפקת בעת הרישום לשירות או יצירת המינוי עבורו) יהיו עדכניים, מלאים, מדויקים ונכונים. אלא אם כן צוין אחרת עבור המדינה שלך בסעיף 14, פרט לחשבונות AOL, כל חשבונות Yahoo אינם ניתנים להעברה והזכויות עבורם מסתיימות עם מותו של בעל החשבון.
  2. הגישה לחשבון שלך. אתה נושא באחריות לכל הפעילות שמתרחשת בחשבון שלך או באמצעותו. כדי להגן על חשבונך, הקפד לשמור על סודיות סיסמתך. אל תשתמש בסיסמת החשבון שלך בשירותים אחרים. מבלי לגרוע מזכויותיך המעוגנות בחוק, אם תשכח את הסיסמה ולא תוכל לאמת את חשבונך ל- Yahoo בדרך אחרת, אתה מכיר בכך ומסכים שחשבונך יהיה בלתי נגיש לך ושכל הנתונים המשויכים לחשבון לא יהיו ניתנים לאחזור.
  3. הודעות. ייתכן ש- Yahoo תשלח לך הודעות, לרבות הכרזות שירות והודעות בנוגע לשינויים בתנאים אלה, באמצעות, בין היתר, דוא"ל, דואר רגיל, הודעות טקסט, הודעות MMS התראות בדחיפה או הודעות באפליקציה, פרסום בשירותים, טלפון או אמצעי סביר אחר הידוע כיום או שיפותח בעתיד. אתה מסכים לקבל הודעות אלה באמצעות כל אחד מהאמצעים שהוזכרו לעיל. ייתכן שלא תקבל הודעות אם תפר את התנאים על ידי גישה לשירותים באופן בלתי מורשה. כל ההודעות שהיו נשלחות אליך אם היית ניגש לשירותים באופן מורשה יחשבו כאילו התקבלו על ידך.
 4. הגנה על הפרטיות ועל הנתונים

  מדיניות הפרטיות שלנו מתארת מי אנחנו, איזה מידע אנו אוספים ממך, כיצד אנו מעבדים את המידע שלך, עם מי אנו משתפים אותו ואת זכויותיך על פי חוקי הגנת הפרטיות.

 5. הליך לתלונות על הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות

  אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים ואנו מצפים שהמשתמשים שלנו גם ינהגו כך. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתנו, ייתכן ש-נשבית, נסיים ו/או ננקוט צעדים מתאימים אחרים בקשר לחשבונות של משתמשים שיתכן שהפרו זכויות. אם לדעתך זכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני שלך הופרו, פעל בהתאם להוראות המופיעות כאן.

 6. התוכן בשירותים והענקת רישיון ל- Yahoo
  1. תוכן. השירותים שלנו מציגים תכנים מסוימים שלא נוצרו על ידינו ואינם בבעלותנו. תכנים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הישות או האדם שהפכו אותם לזמינים. אנו לא נוטלים כל אחריות על ההתנהלות של צדדים שלישיים, לרבות אנשים או ישויות שאתם אתה מתקשר באמצעות השירותים. רבים מהשירותים הללו מאפשרים לך להעלות תוכן. אתה–ולא Yahoo - נושא באחריות המלאה על תוכן שאתה מעלה, מפרסם, שולח בדוא"ל, משדר או הופך לזמין בדרך אחרת באמצעות השירותים. ייתכן שנסיר ונסרב להציג תוכן שמפר את התנאים או חוקים או תקנות רלוונטיים, אך אין זה אומר שאנו מנטרים אחר השירותים או בודקים או מסננים תוכן כלשהו. בשימוש בשירותים או בגישה אליהם, אתה מבין ומסכים שייתכן שתיחשף לתוכן פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות.
  2. בעלות על קניין רוחני והענקת רישיון. אלא אם צוין אחרת בתנאי מוצר ספציפיים או בהנחיות בקשר עם אחד מהשירותים שלנו, כאשר אתה מעלה, משתף או שולח תוכן לשירותים, הבעלות בזכויות הקניין הרוחני בקשר עם תוכן זה נשארת אצלך ואתה מעניק לנו רישיון עולמי, חינמי, שאינו בלעדי, לא מוגבל בזמן, בלתי ניתן לביטול, ניתן להעברה וניתן להענקה כרישיון משנה לפעולות הבאות: (א) שימוש, אירוח, אחסון, שכפול, שינוי, יצירת יצירות נגזרות (כגון תרגומים, עיבודים, סיכומים או שינויים אחרים), תקשורת, פרסום, ביצוע ציבורי, הצגה ציבורית והפצה של תוכן זה בכל אופן, אמצעי העברה או מדיה הידועים כעת או שיפותחו בעתיד; וכן (ב) הרשאה למשתמשים אחרים לגשת, לשכפל, להפיץ, להציג באופן ציבורי, ליצור יצירות נגזרות ולבצע באופן ציבורי את התוכן שלך באמצעות השירותים, כפי שמותר בהתאם לפונקציונליות של שירותים אלה (כגון משתמשים שיפרסמו בבלוג או יורידו את התוכן שלך). בחלק מהשירותים ייתכן שיחולו תנאים ספציפיים או הגדרות ספציפיות שיאפשרו תחולת שימוש שונה בתוכן המועלה לשירותים אלה. עליך להחזיק בזכויות הנדרשות כדי להעניק לנו את הרישיון המתואר בסעיף 6(ב) לכל תוכן שאתה מעלה, משתף או שולח באמצעות השירותים.
 7. שינוי והפסקת השירותים, סיום חשבונות
  1. אנחנו מחדשים, משנים ומשפרים ללא הרף את השירותים. אלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14 לגבי אזורך, ייתכן שנוסיף או נסיר פונקציונליות או מאפיינים, ניצור מגבלות חדשות לשירותים, או נשעה או נפסיק שירות באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת.
  2. אתה יכול להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת. אתה יכול לבטל ולמחוק את חשבון AOL שלך בכל עתכאן ותוכל לבטל ולמחוק את חשבון Yahoo שלךכאן. למידע נוסף, בקר במרכז העזרה הרלוונטי.
  3. אלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14 לגבי אזורך, ייתכן שנשעה זמנית או לצמיתות את חשבונך או נסגור אותו, נציב מגבלות או נגביל את הגישה שלך לחלק מהשירותים או לכולם בכל עת, ללא הודעה מקודמת ומכל סיבה שהיא, לרבות, בין היתר, הפרה של תנאים אלה, צו בית משפט או חוסר פעילות.
  4. בכפוף לזכויותיך על פי חוק, אם חשבונך ייסגר, הגישה לשם המשתמש שלך, הסיסמה וכל המידע הקשור, קבצים ותוכן המשויכים לחשבונך תחסם וייתכן ששם המשתמש שלך ימוחזר לשימושם של אחרים. אם השירות הוא שירות בתשלום, עיין בתנאי התשלום שלנו כאן.
 8. מצגים והסרת אחריות
  1. ככל שמותר על פי חוק, אנו, ביחד עם חברת האם שלנו, חברות הבת, החברות המסונפות, נושאי משרה, מנהלים, עובדים, קבלנים, סוכנים, שותפים, בעלי רישיון ומפיצים (ביחד "ישויות (“Yahoo לא מציגים כל מצג, מבטיחים הבטחות כלשהן או מספקים אחריות, במפורש או במשתמע, לגבי השירותים. אנחנו מספקים את השירותים שלנו כפי שהם ("As Is") עם כל ה"תקלות" ו"בהתאם לזמינות". השימוש שלך בשירותים, לרבות התוכן שבשירותים, הוא על אחריותך בלבד ואיננו מעניקים כל מצג, הבטחה או אחריות שהשירותים יהיו ללא הפרעה, יסופקו בזמן, יהיו מאובטחים או נטולי שגיאות. אתה מבין ומסכים שלא ניתן להבטיח ששידור נתונים באינטרנט או טכנולוגיות לאחסון נתונים יהיו מאובטחים, ואנו דוחים במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם כך. איננו נותנים התחייבויות, הבטחות או מצגים לגבי התוכן שבשירותים או לגבי תוכן הנובע מהשירותים, לתמיכה שאנחנו מספקים לשירותים, לפונקציות הספציפיות של השירותים, לאבטחת השירותים או לאמינות השירותים, לאיכותם, לדיוקם, לזמינותם או ליכולת לענות על הצרכים שלך, לספק פלט מסוים או להשיג תוצאות מסוימות.
  2. סמכויות שיפוט שונות מעניקות אחריות משתמעת מסוימת, כגון האחריות המשתמעת על יכולת סחירות, התאמה למטרה ספציפית ואי הפרת זכויות של צד שלישי. ככל שהדבר מותר על פיחוק, אנחנו דוחים כל הבטחה או אחריות משתמעת או מפורשת ביחס לשירותים.
 9. הגבלת אחריות

  ככל שמותר על פי חוק, אתה מסכים ומבין שישויות Yahoo לא יישאו באחריות בגין: כל נזק עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, פיצויים עונשיים, הנובעים מתנאים אלה או קשורים אליהם או מהשימוש שלך בשירותים. ישויות Yahoo אינן אחראיות לאובדן רווח, אובדן הכנסות, אובדן הזדמנויות עסקיות, ירידת ערך, לרבות הפסד או ירידת ערך לכאורה של מידע אישי או הפסדים אחרים (יחד: "נזקים") הנובעים מתנאים אלה או קשורים אליהם או הנובעים מהשימוש שלך או מהגישה שלך לשירותים, לרבות, בין היתר, הפסדים הנובעים מהמקרים הבאים או קשורים אליהם: מחיקה, שינוי, חוסר הצגה או כשל באחסון נתונים הנשמרים או משודרים על ידי השירותים; הגבלה, השעיה או סיום חשבונך; הורדה או שיתוף על ידך של מידע, כולל מידע אישי, דרך השירותים; גישה בלתי מורשית לחשבונך או לנתונים הנשמרים או משודרים על ידי השירותים; קישורים המסופקים על ידי השירותים או צדדים שלישיים לאתרים או למשאבים חיצוניים; עיסוק או השתתפות בקידומים של מפרסמים הנמצאים או קיימים בשירותים; או סחורות או שירותים הנמכרים על ידי מפרסמים כאלה. ישויות Yahoo לא תישאנה באחריות בגין בעיות שנגרמו על ידי אחרים, פעולות שגויות או פעולות לא חוקיות של צדדים שלישיים או עקב כח עליון. המגבלות וההחרגות בתנאים אלה יחולו בין אם נודע לנו או היינו צריכים לדעת על האפשרות של נזקים.

  ככל שמותר על פי חוק ואלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14, ישויות Yahoo לא תישאנה באחריות בקשר למחלוקות הנובעות או הקשורות לתנאים אלה או לשירותים, בגובה סכום העולה על הסכום ששילמת לנו תמורת השירותים.

 10. משוב

  אתה מסכים שכל המלצה, רעיון, הצעה, משוב או קלט אחר ("משוב") שישלח אלינו על ידך בקשר למוצרים, לשירותים, לאתרים, לאפליקציות או לטכנולוגיה שלנו עשויים לשמש אותנו ללא כל הודעה, מחויבות, הגבלה, גמול או פיצוי ואתה מוותר (או מסכים לא לאכוף) על כל זכות שקיימת עכשיו או שתהיה קיימת בעתיד (לרבות זכויות מוסריות וזכויות דומות אחרות) בגין משוב כלשהו.

 11. שירותים מבוססי תשלומים וחיובים. אלא אם צוין אחרת בתנאים הנוספים שחלים על השירותים שבהם אתה משתמש, התנאים בסעיף 11 זה חלים עליך.
  1. אנחנו מציעים מוצרים ומינויים בתשלום ("שירותים בתשלום"). שירותים מבוססי תשלום אלה מוסדרים בתנאים הנוספים שלהם אתה מסכים כשאתה נרשם לשירות מבוסס התשלום ותנאים אלה. אם אתה נרשם לשירות מבוסס תשלום, עליך לקבוע אמצעי תשלום ולספק לנו פרטים מדויקים לגבי החיובים והתשלום ויש לך מחויבות מתמשכת לדאוג שיהיו מעודכנים. שירותים מבוססי תשלום רבים דורשים שיהיה לך מזהה של Yahoo, AOL או מזהה אחר של Yahoo או שתיצור מזהה כזה. אם אתה לקוח של AOL Dial-Up תוכל לעיין בתנאים הנוספיםכאן.
  2. התנאים החשובים הבאים חלים על כל השירותים מבוססי התשלום שלנו:       
   1. מוצרים של צדדים שלישיים. אם השירות מבוסס התשלום כולל מוצר של צד שלישי, אתה מבין ומסכים שהרכישה והשימוש בשירות כפופים גם לתנאי השירות ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי ועליך לקרוא אותם בעיון לפני שתסכים להם.
   2. בחשבונך, כולל מסים ועמלות רלוונטיים. אתה אחראי לכל החיובים הנצברים בחשבון, לרבות רכישות שבוצעו על ידך או על ידי כל מי שאתה מאפשר לו להשתמש בחשבונך או חשבונות משנה או חשבונות מקושרים (כולל כל אדם עם סמכות משתמעת, ממשית או לכאורה) או כל אדם המקבל גישה לחשבונך כתוצאה מכישלונך לשמור על אישורי האימות שלך.
   3. אמצעי תשלום. אתה מאשר לנו ומורה לנו לחייב את אמצעי התשלום הייעודי שלך בגין חיובים אלה, או במקרה של כשל בחיוב, לחייב כל אמצעי תשלום אחר שלך שרשום אצלנו, גם אם קיבלנו אותו ביחס לשירותים מבוססי תשלום אחרים. אתה אחראי לכל החיובים גם אם אמצעי התשלום שלך נכשל או נדחה. אתה מאשר לנו ומורה לנו לשמור על כל המידע לגבי כל אמצעי תשלום המשויך לחשבונך. ייתכן שנייבא פרטי תשלום שהזנת במהלך רכישה קודמת ונאפשר לך להשתמש בפרטי תשלום אלה במהלך רכישה של מוצר חדש. אתה מאשר לנו לשמור פרטים מעודכנים ממנפיק אמצעי התשלום שלך ולהשתמש בהם בהתאם למדיניות ולנהלים של מנפיק הכרטיס הרלוונטי. ייתכן שבמקרים מסוימים נמשיך לחייב אמצעי תשלום מעבר לתאריך התפוגה שלו, לפי שיקול דעתנו ובכפוף לאישורם של חברת הסליקה או הבנק המנפיק. בשימוש באמצעי תשלום מסוימים, ייתכן שיחולו חיובים נוספים, כגון תשלום מחשבון עו"ש או מחשבון חיסכון.
   4. תנאי התשלום. ייתכן שנבצע חיוב מראש בגין שירותים מבוססי תשלום, על בסיס סכום יומי, חודשי, שנתי, חד-פעמי או על בסיס אחר, בהתאם לתנאים המוצהרים, כל עוד המינוי שלך פעיל, גם אם לא ביצעת הורדות או השתמשת בשירות וגם אם לא ניגשת לחשבון המקוון שלך.
   5. חידוש אוטומטי. אנחנו משתמשים בחידוש אוטומטי ברבים מהשירותים מבוססי התשלום שלנו. בעת סיומה של כל תקופת מינוי של שירות מבוסס תשלום כגון זה, אנו נחדש את המינוי של באופן אוטומטי ונחייב את כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר שסיפקת לנו, אלא אם תבטל את המינוי 48 שעות לפחות לפני מועד סיום התקופה הנוכחית. אלא אם הוצהר אחרת בסעיף 14, המינוי שלך יחודש באופן אוטומטי במחיר העדכני באותה עת, לא כולל מבצעים והנחות. ייתכן, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, שנבצע חיובים באמצעי התשלום שלך, בנפרד או באופן מצטבר, עבור חלק מהשירותים מבוססי התשלום שלנו או עבור כולם.
   6. הגנה מפני הונאה. אנו נוקטים צעדים כדי לאמת את תוקף פרטי כרטיס האשראי שתספק לנו, לרבות חיוב וזיכוי מיידיים של כרטיס האשראי שלך בסכומים הנמוכים מ-1 דולר ארה"ב. אתה מתיר לנו לפעול כך למטרות אימות ומניעת הונאות.
   7. גרסאות ניסיון בחינם. ייתכן שנציע לך גרסאות התנסות בחינם, כדי שתוכל לנסות מינוי עבור שירות מבוסס תשלום ללא חיוב או התחייבות ("התנסות בחינם"). אלא אם הוצהר אחרת ואלא אם ביטלת את המינוי שלך לפני פקיעת ההתנסות בחינם, דמי מינוי תקופתיים ייגבו לפי התעריף החל עם פקיעת תקופת ההתנסות בחינם וימשיכו להיגבות עד שהמנוי יבוטל. אם אינך מרוצה משירות מבוסס תשלום כלשהו, עליך לבטל את המינוי לפני שתקופת ההתנסות בחינם תסתיים כדי להימנע מחיובים. אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל אותך להתנסות אחת בחינם או לקידום אחד בחינם של שירות מבוסס תשלום או לאסור על שילוב בין התנסויות בחינם או הצעות מבצע אחרות.
   8. אין החזרים. כל החיובים אינם ניתנים להחזרה, אלא אם צוין אחרת בתנאים שלהם אתה מסכים בעת הרישום לשירות המבוסס תשלום, למעט אם הוצהר אחרת לגבי האזור שלך בסעיף 14 או אם צוין אחרת להלן.
   9. סיום. לפי שיקול דעתנו הבלעדי,ייתכן שנשנה,נפסיק או נסיים היבטים מסוימים או את כל ההיבטים של שירות מבוסס תשלום ללא הודעה,לרבות גישה לשירותי תמיכה,תוכן או מוצרים או שירותים אחרים הנלווים לשירות המבוסס תשלום,בכפוף להחזר כספי הולם בגין שירות שאינו זמין עוד.תוכל לבטל בכל עת שירות מהבוסס תשלום באמצעות כניסה לחשבון המקוון שלך וסיום המינוי.
   10. שינוי בתעריפי התשלום ובאמצעי החיוב. ייתכן שנשנה את תעריפי התשלום שלנו ואת אמצעי החיוב בכל עת. אנו נשלח לך הודעה על כל עלייה במחיר, לפחות שלושים (30) יום מראש. בכפוף לחוק החל (1) אם אינך מסכים לשינוי כלשהו שהוצע, הסעד היחידי שלך הוא לבטל את השירות מבוסס התשלום לפני שהשינוי במחיר ייכנס לתוקף, וכן (2) המשך השימוש במינוי לשירות לאחר ששינוי המחיר נכנס לתוקף מהווה את הסכמתך לשלם את המחיר החדש תמורת השירות.
   11. פיגורים. בחלוף 30 יום ממועד תאריך חיובים כלשהם שלא שולמו, השירות מבוסס התשלום ייחשב כנמצא בפיגור וייתכן שנסיים או נשעה את חשבונך ואת השירות מבוסס התשלום בגין אי-תשלום. אתה תחוב בכל ההוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין ודמי גבייה, הנגרמות לנו במאמצנו לגבות ממך את יתרת החוב.
   12. תקופת הודעה של 90 יום. עליך להודיע לנו על בעיות בחיובים או על אי-התאמות תוך 90 יום מהמועד בהם הם מופיעים לראשונה בפירוט של אמצעי החיוב שלך. אי מסירת המידע לעיל לידינו תוך 90 יום מהווה הסכמה מצדך לכך שאתה מוותר על זכותך לערער על בעיות או אי-התאמות כגון אלה.
 12. אודות תנאים אלה
  1. מוטבי צד שלישי ומחלוקות. תנאים אלה מסדירים את היחסים בינך ובינינו. הם אינם יוצרים זכויות כלשהן לצד שלישי. במקרה של מחלוקת או חוסר עקביות בין התנאים במסמך זה והתנאים הנוספים המשויכים לשירות מסוים, התנאים הנוספים יגברו רק לגבי המחלוקת או חוסר העקביות הללו.
  2. שינוי התנאים. אלא אם הוצהר אחרת לגבי אזורך בסעיף 14, ייתכן שנשנה את התנאים מעת לעת. אלא אם ציינו אחרת, השינויים ייכנסו לתוקף החל מהתאריך שבו הם מתפרסמים בדף זה או בכל דף הבא אחריו. עליך לעיין בתנאים באופן קבוע. אנו נשלח הודעה (בהתאם לסעיף (3ג) לעיל) בדבר שינויים מהותיים.
  3. המשך השימוש בשירותים. אתה יכול להפסיק להשתמש בשירותים בכל עת, אך המשך השימוש או יצירת מנוי בשירות לאחר תאריך הכניסה לתוקף של שינויים בתנאים מהווה את הסכמתך לתנאים ששונו.
  4. כתב ויתור והפרדה. אי מימוש או אי אכיפה מצידנו של זכות או התניה כלשהי מתנאים אלה לא יהווה ויתור מצידנו על זכות או התניה האמורות. אם הוראה כלשהי (או חלק ממנה) מהוראות תנאים אלה תתברר כלא חוקית, אתה ואנחנו מסכימים למרות זאת להתייחס לכוונות כפי שהן משתקפות בהוראה זו, תוך שההוראות האחרות בתנאים אלה יישארו בתוקף מלא.
  5. המחאה על ידינו. אנו רשאים להמחות תנאים אלה ואת כל מסמכי המדיניות ומסמכים אחרים הכלולים או המוזכרים בהם (לרבות כל הזכויות, הרישיונות וההתחייבויות שבהם), בשלמותם או בחלקם וללא הודעה, מכל סיבה שהיא, לרבות למטרת שינוי ארגוני (כגון מיזוגים או פירוקים).
 13.  ספק השירותים
  1. השירותים מסופקים על ידי החברה המציעה את השירותים באזורך, כמוגדר בסעיף14.13 ("חברת Yahoo הרלוונטית"),להוציא את השירותים המוגדרים להלן בסעיף 13ב. ייתכן שלא כל השירותים או המאפיינים יהיו זמינים במדינתך או באזורך. ייתכן שמאפיינים שונים יהיו זמינים בגרסאות שונות של השירותים. החברה המספקת לך את השירותים עשויה להשתנות אם תעבור למדינה אחרת ותמשיך להשתמש בשירותים שלנו.
  2. השירותים הבאים מסופקים לך על ידי אותה חברת Yahoo בכל מקום שבו תהיה בעולם:
   1. לגבי השירותים בסעיף 13(ב)(i) זה, ההתניות בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.                   
    1. השירותים הבאים מסופקים על ידיYahoo Inc.‎:                    
     1. Engadget(אלא אם צוין אחרת בסעיף 14)
     2. TechCrunch (אלא אם צוין אחרת בסעיף 14)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Makers
    2. השירותים הבאים מסופקים על ידי Yahoo Ad Tech LLC:
     1. AOL On
     2. Learning Center
    3. השירותים הבאים מסופקים על ידי Yahoo Fantasy Sports LLC :             
     1. US Daily Fantasy
     2. ארה“ב US Fantasy Cash Leagues
     3. US Fantasy Pro Leagues
    4. שירותים אחרים של Fantasy Sports מסופקים על ידי Yahoo Inc.‎.
    5. חוויות צרכנים מ-Yahoo RYOT Studios מסופקות על ידי Yahoo Inc.
    6. Flurry מסופק על ידי Flurry LLC.
 14. הצד לחוזה, ברירת דין, המיקום לפתרון מחלוקות והתניות אחרות לגבי האזור המקומי.
  1.  בסעיף 13 לעיל, מצא את ספק השירותים שבהם אתה משתמש. זהו הספק שאתו התקשרת בחוזה בקשר עם השירותים. ברירת הדין, המיקום לפתרון מחלוקות, תנאים מוגדרים מסוימים (כולל חברת Yahoo הרלוונטית) והתניות ספציפיות חשובות אחרות לגבי האזור מופיעות בסעיף 14 זה. אם יש לך שאלות, פנה לשירות הלקוחות באמצעות הפרטים ליצירת קשר באזור שחל עליך להלן.
 1. ארצות הברית (ארה"ב):
  1. תנאים מוגדרים
   1. ישות Yahoo הרלוונטית: Yahoo Inc.‎, למעט Yahoo Finance אשר מסופקת על ידי Yahoo Finance LLC‏; AOL.com ו-AOL Mail אשר מסופקים על ידי AOL Media LLC והצעות המינויים של AOL אשר מסופקות על ידי AOL Member Services, LLC (הכתובת לכל הישויות: ‎770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. גיל מינימלי: 13 שנים
  2. הסכם בוררות מחייבת. הסכם בוררות למשתמשים בארה"ב. אתה ואנחנו מסכימים לפתור כל מחלוקת, ויכוח או טענות שעולים בכל דרך מתנאים אלה או קשורים אליהם, או משירותים שאתה מקבל מאיתנו (או מפרסום של שירותים כאלה), לרבות מחלוקות בינך ובין העובדים או הסוכנים שלנו ("מחלוקות"), אך ורק באמצעות בוררות על בסיס כל מקרה לגופו או בבית משפט לתביעות קטנות. אתה מבין שבהסכמה לתנאים אלה, בוררות או תביעה בבית משפט לתביעות קטנות תהיה האמצעי היחיד והבלעדי לפתירת כל מחלוקת בינינו. אתה מבין גם שבהסכמה לתנאים אלה, אתה ואנחנו מוותרים על הזכות להציג את המקרה בפני בית משפט או בפני חבר מושבעים (פרט למקרים שיובאו לבית משפט לתביעות קטנות) וכן שאתה ואנחנו מוותרים על הזכות להמשיך בתביעה ייצוגית או פעולה ייצוגית אחרת. אף שהליכי בוררות עשויים להיות שונים מהליכי בית משפט, בוררות יכולה לפצות אותך בנפרד בגין אותם נזקים וסעדים כמו בית משפט והגמול שנקבע על ידי הבורר יתבצע או ייאכף בכל בית משפט שיש לו את סמכות השיפוט לכך. הצדדים מבינים שבהיעדר התניית חובה זו, יש להם את הזכות לתבוע בבית משפט, לרבות משפט עם מושבעים. כמו כן, הם מבינים שבמקרים מסוימים, עלות הבוררות עשויה לעלות על עלות משפט וייתכן שהזכות לגילוי תהיה מוגבלת יותר בבוררות לעומת בית משפט. אנחנו מסכימים גם על:
   1. הודעה על מחלוקת. אם אתה או אנחנו מתכוונים להשתמש בבוררות, בכפוף לתנאים אלה, הצד המעוניין בבוררות חייב להודיע תחילה לצד השני בכתב על המחלוקת 30 יום לפחות לפני ייזום הליך הבוררות. ההודעה עבורנו תישלח אל Yahoo בדואר או תוך ציון :‎ , Attn‎‎ Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; או disputes@yahooinc.com. הודעה עבורך תישלח לכתובת הדוא"ל וכתובות הפיזית, אם קיימת, בהתאם למצויין ברשומות שלנו במועד שליחת ההודעה. ההודעה חייבת לתאר את אופי הטענה ואת הסעד המבוקש. אם לא נוכל לפתור את המחלוקת בתוך 30 יום, כל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשה לבוררות.
   2. הליך הבוררות. חוק הבוררות הפדרלי חל על תנאים אלה. פרט למקרים המתבררים בבית משפט לתביעות קטנות, כל המחלוקות ייפתרו על ידי בוררות שתנוהל ותפוקח על ידי הארגון האמריקאי לבוררות (American Arbitration Association – AAA). ארגון AAA יחיל את חוקי הבוררות המסחריתעל הבוררות של כל מחלקות בהתאם לתנאים אלה, אלא אם אתה אדם פרטי ומשתמש בשירותים למטרות פרטיות או לשימוש ביתי, ובמקרה כזה יחולוחוקי הבוררות לצרכןשל AAA (לא כולל חוקים או הליכים המפקחים על תביעות ייצוגיות או מתירות אותן). ניתן לקבל מידע על הליכים (לרבות התהליך לפתיחה בבוררות), חוקים ותשלומים מ-AAA (www.adr.org) . תנאים אלה קובעים במידה שהם סותרים את חוקי הבוררות המסחרית או חוקי הבוררות לצרכן של AAA .
   3. אפשרות לבירור מחלוקת בבית משפט לתביעות קטנות. כחלופה לבוררות, ניתן להגיש תביעה נפרדת בבית משפט לתביעות קטנות במדינה שבה אתה מתגורר (או אם אתה עסק, במקום העיקרי בו מתבצעת הפעילות העסקית) או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בתנאי שהמחלוקת שלך עומדת בדרישות של בית המשפט לתביעות קטנות.
   4. מיקום הבוררות. אלא אם אתה ואנחנו מסכימים אחרת, הבוררות חייבת להיערך, או שיש להגיש את התביעה בבית משפט לתביעות קטנות, במחוז שבו אתה מתגורר או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה.
   5. תשלומים והוצאות בגין הבוררות. נחזיר כל עמלת הגשה שארגון AAA מחייב אותך בגין הבוררות של המחלוקת. אם תספק לנו הודעה חתומה בכתב על כך שאינך יכול לשלם את עמלת ההגשה, נשלם את העמלה ישירות לארגון AAA. אם הבוררות תתקיים, אנו נשלם את ההוצאות הניהוליות ואת שכר טרחת הבורר שיחויבו מאוחר יותר.
   6. הצעות להסדר. ייתכן שנשלח הצעה כתובה להסדר בכל עת, לפני או במהלך הבוררות, אך איננו מחויבים לעשות זאת. הסכום או התנאים של כל הצעה להסדר לא יימסרו לבורר, אלא אם ועד שהבורר יקבע גמול לטענה. אם אינך מקבל את ההצעה והבורר פוסק עבורך גמול בשיעור גבוה מההצעה שלנו אך נמוך מ-$5,000, אנחנו מסכימים: (א) לשלם לך $5,000 במקום הסכום הנמוך שנקבע, (ב) לשלם את שכר טרחת עורך הדין ואת הוצאות בית המשפט בשיעור סביר וכן (ג) להחזיר עמלות בגין הגשת הבוררות ואת שכר טרחת הבורר שנצברו בקשר לבוררות של המחלוקת שלך. אם הבורר פוסק עבורך גמול העולה על $5,000 ואיננו מערערים על הסכום, נשלם לך את הסכום שנקבע.
   7. הפרדה. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט קבע שחלק כלשהו בהסכם זה העומד לבוררות אינו ניתן לאכיפה, בית המשפט ישנה את ההסכם בהיקף הנדרש כדי לתקן את החלקים שאינם ניתנים לאכיפה והצדדים יערכו בוררות לגבי המחלוקות ללא התייחסות לחלקים שאינם ניתנים לאכיפה וללא הסתמכות עליהם. עם זאת, אם מסיבה כלשהי הוויתור על תביעה ייצוגית, כפי שהוגדר בסעיף משנה 2.14.ג להלן לא ניתן לאכיפה לגבי חלק מהמחלוקת או כולה, ההסכם לבוררות לא יחול על מחלוקת זו או על החלק שלה. מחלוקות הכלולות בהוראת הוויתור על תביעה ייצוגית ונחשבות לבלתי ניתנות לאכיפה, יידונו רק בבית משפט בעל סמכות שיפוט, אך שאר ההסכם לבוררות יהיה מחייב וניתן לאכיפה. למען הסר ספק, הצדדים אינם מסכימים לתביעה ייצוגית או לבוררות של טענות המובאות בשם אחרים.
  3. ויתור על תביעה ייצוגית למשתמשים בארה"ב. תנאים אלה אינם מתירים בוררות ייצוגית או קולקטיבית, גם אם הליכי ארגון AAA או חוקיו מאפשרים זאת. ללא תלות בהתניות אחרות בתנאים אלה, ייתכן שהבורר יפסוק סכום כסף או סעד מניעתי לטובת הצד הנפרד המבקש סעד ורק עד למידה הדרושה כדי לספק את הסעד שהתבקש על ידי התביעה הבודדת של צד זה. הליכי בוררות או הליכים בבית משפט, הנערכים בכפוף לתנאים אלה, לא יובאו, יישמרו או ייפתרו בשם תביעה ייצוגית או על ידה, על ידי עורך דין פרטי או כל נציג אחר. בנוסף לכך, הליכים נפרדים אינם ניתנים לשילוב ללא הסכמת כל הצדדים. שאלות הנוגעות ליכולת האכיפה או לפרשנות של פיסקה זו ייקבעו על ידי בית משפט ולא על ידי הבורר.
  4. ויתור על משפט עם מושבעים. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום להליך בוררות,אתה ואנחנומסכימים שלא ייערך משפט עם מושבעים.אתה ואנחנומוותרים ללא תנאי על הזכות למשפט עם מושבעים בכל תביעה,הליך או תביעת נגד בכל דרך הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם.במקרה של התדיינות,יש להגיש פיסקה זאת כדי להראות הסכמה בכתב לניהול הליך משפטי על ידי בית משפט.
  5. ברירת דין. תנאים אלה והיחסים בין הצדדים,לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולות לעלות בין הצדדים,בין אם בחוזה,בדיני נזיקין או אחרת,יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו יורק ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים.בשום מקרה הצדדים לא יתבעו זה את זה בכפוף לחוקים של סמכות שיפוט אחרת.
  6. פורום. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום לבוררות, כל מחלוקת כגון זו (ללא קשר לתאוריה) הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם או ליחסים בינך ובינינו, תידון באופן בלעדי בבית המשפט שבמחוז ניו יורק, במדינת ניו יורק או בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק. במקרים כגון אלה, אתה ואנחנו מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט במחוז ניו יורק, בניו יורק או במחוז הדרומי של ניו יורק, ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט בתי משפט אלה על הצדדים ולהישפט בבתי משפט כגון אלה.
  7. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.
   1. תמיכת לקוחות למוצרים של המותג .AOL
   2. תמיכת לקוחות למוצרים אחרים (באנגלית).
   3. תמיכת לקוחות למוצרים אחרים (בספרדית).
  8. כללי התנהגות בקהילה. את כללי ההתנהגות בקהילת Yahoo ניתן למצוא להלן:
   1. גרסה באנגלית.
   2. גרסה בספרדית.
  9. השירותים הנם "תוכנת מחשב מסחרית" ו"פריטים מסחריים" ותנאים אלה משמשים במערכת הפיקוח הפדרלי על רכישה והזכויות של ארצות הברית הן רק אותן זכויות במוענקות לכל משתמשי הקצה אחרים, בהתאם לתנאים ולהגבלות המופיעים כאן ולא יחרגו מזכויות המינימום שהוגדרו בFAR 52.227-19-.
  10. כתוביות לכבדי שמיעה. Yahoo מצייתת לחוקים ולתקנות החלים של ועדת התקשורת הפדרלית בנוגע לכתוביות לכבדי שמיעה בתוכן וידאו. בקר בכתובתhttps://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/כדי לקבל מידע נוסף או כדי לדווח על חששות או להגיש תלונות בנוגע לתוכן וידאו הנגיש ברשת הנכסים של .Yahoo
  11. במדינת ניו ג'רזי, כל ההגבלות על חבות, כפי שהוגדרו בסעיף 9, יחולו, כל עוד אף אחד מהתנאים הללו אינו מחריג או מגביל את החבות על עוולות מכוונות, מעשים מרצון, רשלנות חמורה או הפרה של חובה הקבועה בחוק.
  12. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים כדי לספק תמיכה או משאבים חומריים (או להסתיר או להחביא את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של תמיכה או משאבים חומריים) לארגונים שנקבעו על ידי הממשל בארצות הברית כארגוני טרור זר בהתאם לסעיף 219 של חוק ההגירה והלאומיות.
  13. פרטי חשבון. אלא אם כן נדרש אחרת על ידי החוק ובכפוף למדיניות ולהליכים של Yahoo, החשבון שלך אינו ניתן להעברה וכל הזכויות על התוכן בחשבונך מסתיימות בפטירתך.
 2. ארגנטינה, (ar) צ'ילה, (cl) קולומביה, (שיתוף), הונג קונג (hk), מקסיקו, (mx) פרו, (pe) ונצואלה: (ve)
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית: Yahoo International LLC ) כתובת: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. גיל מינימלי: 13 שנים
  2. הסכם בוררות מחייבת. הסכמה לבוררות. אתה ו- Yahoo מסכימים לפתור כל מחלוקת, ויכוח או טענות שעולים בכל דרך מתנאים אלה או קשורים אליהם, או משירותים שאתה מקבל מאיתנו (או מפרסום של שירותים כאלה), לרבות מחלוקות בינך ובין העובדים או הסוכנים שלנו ("מחלוקות"), אך ורק באמצעות בוררות על בסיס כל מקרה לגופו או בבית משפט לתביעות קטנות. אתה מבין שבהסכמה לתנאים אלה, בוררות או תביעה בבית משפט לתביעות קטנות תהיה האמצעי היחיד והבלעדי לפתירת כל מחלוקת בינינו. אתה מבין גם שבהסכמה לתנאים אלה, אתה ו- Yahoo מוותרים על הזכות להציג את המקרה בפני בית משפט או בפני חבר מושבעים (פרט למקרים שיובאו בפני בית משפט לתביעות קטנות) וכן כי אתה ו- Yahoo מוותרים על הזכות להמשיך בתביעה ייצוגית או פעולה ייצוגית אחרת. אף שהליכי בוררות עשויים להיות שונים מהליכי בית משפט, בוררות יכולה לפצות אותך בנפרד בגין אותם נזקים וסעדים כמו בית משפט והגמול שנקבע על ידי הבורר יתבצע או ייאכף בכל בית משפט שלו סמכות השיפוט. הצדדים מבינים שבהיעדר התניית חובה זו, יש להם זכות לתבוע בבית משפט, לרבות ניהול משפט עם מושבעים. כמו כן, הם מבינים שבמקרים מסוימים, עלות הבוררות עשויה לעלות על עלות משפט וייתכן שהזכות לגילוי תהיה מוגבלת יותר בבוררות לעומת בית משפט. אנחנו מסכימים גם על:
   1. הודעה על מחלוקת. אם אתה או אנחנו מתכוונים להשתמש בבוררות, בכפוף לתנאים אלה, הצד המעוניין בבוררות חייב להודיע תחילה לצד השני בכתב על המחלוקת 30 יום לפחות לפני ייזום הליך הבוררות. ההודעה עבורנו תישלח אל Yahoo בדואר או תוך ציון :‎ Yahoo, Attn‎‎ Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; או disputes@yahooinc.com. הודעה עבורך תישלח לכתובת הדוא"ל וכתובות הפיזית, אם קיימת, בהתאם למצויין ברשומות שלנו במועד שליחת ההודעה. ההודעה חייבת לתאר את אופי הטענה ואת הסעד המבוקש. אם לא נוכל לפתור את המחלוקת בתוך 30 יום, כל אחד מהצדדים רשאי להגיש בקשה לבוררות.
   2. הליך הבוררות. חוק הבוררות הפדרלי חל על תנאים אלה. פרט למקרים המתבררים בבית משפט לתביעות קטנות, כל המחלוקות ייפתרו על ידי בוררות שתנוהל ותפוקח על ידי הארגון האמריקאי לבוררות (American Arbitration Association - AAA) .ארגון AAA יחיל את חוקי הבוררות המסחריתעל הבוררות של כל מחלקות בהתאם לתנאים אלה, אלא אם אתה אדם פרטי ומשתמש בשירותים למטרות פרטיות או לשימוש ביתי, ובמקרה כזה יחולוחוקי הבוררות לצרכןשל AAA (לא כולל חוקים או הליכים המפקחים תביעות ייצוגיות או מתירות אותן). ניתן לקבל מידע על הליכים (לרבות התהליך לפתיחה בבוררות), חוקים ותשלומים מ-AAA .(www.adr.org) תנאים אלה קובעים במידה שהם סותרים את חוקי הבוררות המסחרית או חוקי הבוררות לצרכן של .AAA
   3. אפשרות לבירור מחלוקת בבית משפט לתביעות קטנות. כחלופה לבוררות, ניתן להגיש תביעה נפרדת בבית משפט לתביעות קטנות במדינה שבה אתה מתגורר (או אם אתה עסק, במקום העיקרי בו מתבצעת הפעילות העסקית) או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, בתנאי שהמחלוקת שלך עומדת בדרישות של בית המשפט לתביעות קטנות.
   4. מיקום הבוררות. אלא אם אתה ואנחנו מסכימים אחרת, הבוררות חייבת להיערך, או שיש להגיש את התביעה בבית משפט לתביעות קטנות, במחוז שבו אתה מתגורר או במחוז סנטה קלרה, קליפורניה.
   5. תשלומים והוצאות בגין הבוררות. נחזיר כל עמלת הגשה שארגון AAA מחייב אותך בגין הבוררות של המחלוקת. אם תספק לנו הודעה חתומה בכתב על כך שאינך יכול לשלם את עמלת ההגשה, נשלם את העמלה ישירות לארגון.AAA אם הבוררות תתקיים, אנו נשלם את ההוצאות הניהוליות ואת שכר טרחת הבורר שיחויבו מאוחר יותר.
   6. הצעות להסדר. ייתכן שנשלח הצעה כתובה להסדר בכל עת, לפני או במהלך הבוררות, אך איננו מחויבים לעשות זאת. הסכום או התנאים של כל הצעה להסדר לא יימסרו לבורר, אלא אם ועד שהבורר יקבע גמול לטענה. אם אינך מקבל את ההצעה והבורר פוסק עבורך גמול בשיעור גבוה מההצעה שלנו אך נמוך מ-$5,000, אנחנו מסכימים: (א) לשלם לך $5,000 במקום הסכום הנמוך שנקבע, (ב) לשלם את שכר טרחת עורך הדין ואת הוצאות בית המשפט בשיעור סביר וכן (ג) להחזיר עמלות בגין הגשת הבוררות ואת שכר טרחת הבורר שנצברו בקשר לבוררות של המחלוקת שלך. אם הבורר פוסק עבורך גמול העולה על $5,000 ואיננו מערערים על הסכום, נשלם לך את הסכום שנקבע.
   7. הפרדה. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט קבע שחלק כלשהו בהסכם זה העומד לבוררות אינו ניתן לאכיפה, בית המשפט ישנה את ההסכם בהיקף הנדרש כדי לתקן את החלקים שאינם ניתנים לאכיפה והצדדים יערכו בוררות לגבי המחלוקות ללא התייחסות לחלקים שאינם ניתנים לאכיפה וללא הסתמכות עליהם. עם זאת, אם מסיבה כלשהי הוויתור על תביעה ייצוגית שהוגדר להלן בסעיף משנה 14.3.c. לא ניתן לאכיפה לגבי חלק מהמחלוקת או כולה, ההסכם לבוררות לא יכול על מחלוקת זו או על חלקה הרלוונטי. מחלוקות הכלולות בהוראת הוויתור על תביעה ייצוגית ונחשבות לבלתי ניתנות לאכיפה, יידונו רק בבית משפט בעל סמכות שיפוט, אך שאר ההסכם לבוררות יהיה מחייב וניתן לאכיפה. למען הסר ספק, הצדדים אינם מסכימים לתביעה ייצוגית או לבוררות של טענות המובאות בשם אחרים.
  3. ויתור על תביעה ייצוגית. תנאים אלה אינם מתירים בוררות ייצוגית או קולקטיבית, גם אם הליכי ארגון AAA או חוקיו מאפשרים זאת. ללא תלות בהתניות אחרות בתנאים אלה, ייתכן שהבורר יפסוק סכום כסף או סעד מניעתי לטובת הצד הנפרד המבקש סעד ורק עד למידה הדרושה כדי לספק את הסעד שהתבקש על ידי התביעה הבודדת של צד זה. הליכי בוררות או הליכים בבית משפט, הנערכים בכפוף לתנאים אלה, לא יובאו, יישמרו או ייפתרו בשם תביעה ייצוגית או על ידה, על ידי עורך דין פרטי או כל נציג אחר. בנוסף לכך, הליכים נפרדים אינם ניתנים לשילוב ללא הסכמת כל הצדדים. שאלות הנוגעות ליכולת האכיפה או לפרשנות של פיסקה זו ייקבעו על ידי בית משפט ולא על ידי הבורר.
  4. ויתור על משפט עם מושבעים. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום להליך בוררות, אתה ו- Yahoo מסכימים שלא ייערך משפט עם מושבעים. אתה ו- Yahoo מוותרים ללא תנאי על הזכות למשפט עם מושבעים בכל תביעה, הליך או תביעת נגד בכל דרך הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם. במקרה של התדיינות, יש להגיש פיסקה זאת כדי להראות הסכמה בכתב לניהול הליך משפטי על ידי בית משפט.
  5. ברירת דין. תנאים אלה והיחסים בין הצדדים, לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולות לעלות בין הצדדים, בין אם בחוזה, בדיני נזיקין או אחרת, יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו יורק ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים. בשום מקרה הצדדים לא יתבעו זה את זה בכפוף לחוקים של סמכות שיפוט אחרת.
  6. פורום. אם מסיבה כלשהי מחלוקת עוברת לבית משפט במקום לבוררות, כל מחלוקת כגון זו (ללא קשר לתאוריה) הנובעת מתנאים אלה או קשורה אליהם או ליחסים בינך ובינינו תידון באופן בלעדי בבית המשפט שבמחוז ניו יורק, במדינת ניו יורק או בבית המשפט המחוזי של ארה"ב במחוז הדרומי של ניו יורק. במקרים כגון אלה, אתה ואנחנו-מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט במחוז ניו יורק, בניו יורק או במחוז הדרומי של ניו יורק, ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט בתי משפט אלה על הצדדים ולהישפט בבתי משפט כגון אלה.
  7. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.
   1. ארגנטינה
   2. צ'ילה
   3. קולומביה
   4. הונג קונג
   5. מקסיקו
   6. פרו
   7. ונצואלה
  8. כללי התנהגות בקהילה. את כללי ההתנהגות בקהילת שלנו אפשר למצואכאן.
  9. השירותים הנם "תוכנת מחשב מסחרית" ו"פריטים מסחריים" ותנאים אלה משמשים במערכת הפיקוח הפדרלי על רכישה והזכויות של ארצות הברית הן רק אותן זכויות במוענקות לכל משתמשי הקצה אחרים, בהתאם לתנאים ולהגבלות המופיעים כאן ולא יחרגו מזכויות המינימום שהוגדרו ב-FAR 52.227-19.
  10. כתוביות לכבדי שמיעה. Yahoo מצייתת לחוקים ולתקנות החלים של ועדת התקשורת הפדרלית בנוגע לכתוביות לכבדי שמיעה בתוכן וידאו. בקר בכתובתhttps://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/כדי לקבל מידע נוסף או כדי לדווח על חששות או להגיש תלונות בנוגע לתוכן וידאו הנגיש ברשת הנכסים של .Yahoo
  11. במדינת ניו ג'רזי, כל ההגבלות על חבות, כפי שהוגדרו בסעיף 9, יחולו, כל עוד אף אחד מהתנאים הללו אינו מחריג או מגביל את החבות על עוולות מכוונות, מעשים מרצון, רשלנות חמורה או הפרה של חובה הקבועה בחוק.
  12. אתה מסכים לא להשתמש בשירותים כדי לספק תמיכה או משאבים חומריים (או להסתיר או להחביא את האופי, המיקום, המקור או הבעלות של תמיכה או משאבים חומריים) לארגונים שנקבעו על ידי הממשל בארצות הברית כארגוני טרור זר בהתאם לסעיף 219 של חוק ההגירה והלאומיות.
 3. ברזיל:(br)
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית: Yahoo do Brasil Internet Ltda) כתובת: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brasil).
   2. גיל מינימלי: 13 שנים (עם זאת, אם אתה בגילאי 13 עד 18 שנים, עליך לקבל רשות מהורה או אפוטרופוס משפטי כדי להסכים לתנאים שלנו וכדי להשתמש בשירות).        
  2. השירותים המסופקים: Yahoo Mail‏, Yahoo Search‏, Yahoo Finance ו-OneSearch. אם אתה משתמש בשירותים אלו בעודך בברזיל, או באופן אחר מתקשר עם חברת Yahoo do Brasil Internet Ltda., השירותים מסופקים על ידי Yahoo do Brasil Internet Ltda.. הוראות סעיף 14.4 יחולו בקשר עם שימוש כאמור ויגברו על כל הוראה סותרת אחרת בסעיף 1 או בסעיף 13(א) לתנאים אלה.
  3. שירותים אחרים. שירותים שאינם מוזכרים בסעיף 14.4(ב) אינם מסופקים על ידי Yahoo do Brasil Internet Ltda. אשר אינה אחראית לשירותים ואין לה כל כוח או יכולת לנקוט אמצעים כלשהם בקשר להם, לרבות גישה או חשיפה של תכני משתמשים ו/או הסרה של תוכן שיצרו משתמשים.
  4.  ברירת דין. התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo do Brasil Internet Ltda יהיו כפופים לחוקי הרפובליקה הפדרלית של ברזיל, ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים.
  5. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות,עיין בדף זה.
  6. ההגנה על המערכות שלנו ועל המידע של לקוחותינו היא ראשונה במעלה כדי להבטיח שמשתמשי Yahoo ייהנו מחוויית משתמש מאובטחת וכדי לשמור על אמון המשתמשים שלנו. למידע נוסף על אבטחה, כולל הפעולות שנקטנו ופעולות שאתה יכול לנקוט, אנא קרא את המאמר המקוון שלנו כאן.
  7. אתה מבין ומסכים שהשימוש שלך והקצאת השירותים כוללים את האיסוף, האחסון, העיבוד, השימוש והחשיפה של מידע ונתוני משתמשים, לרבות העברת המידע והנתונים לחברות ולאזורים אחרים, כפי שנקבע בהצהרת המדיניות.
 4. קנדה (ca ו-cf):
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית: Yahoo Canada Corp, מלבד עבור Yahoo Finance המסופק על ידי Yahoo Finance ULC (כתובת: ‎100 University Ave.‎, Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6‎‏), AOL Mail המסופק על ידי AOL Media LLC ומוצרי המנויים של AOL המסופקים על ידי AOL Member Services LLC (כתובת: ‎770 Broadway, 9th Floor, New New York, NY 10003).
   2. גיל מינימלי: הגיל החוקי להתקשרות בהסכם מחייב במחוז או באזור המגורים שלך.       
  2. ברירת דין. תנאים אלה והיחסים בין הצדדים, לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולות לעלות בין הצדדים, בין אם בחוזה, בדיני נזיקין או אחרת, יהיו כפופים לחוקי מחוז אונטריו, ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים. בשום מקרה הצדדים לא יתבעו זה את זה בכפוף לחוקים של סמכות שיפוט אחרת.
  3. פורום. כל טענה נגדנו תידון באופן בלעדי בבתי המשפט הנמצאים במחוז אונטריו, קנדה. במקרים אלה, אתה ואנחנו מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט במחוז אונטריו ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט על הצדדים על ידי בתי משפט כאלה ולהישפט בבתי משפט כאלה.
  4. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.
   1. תמיכת לקוחות (באנגלית)
   2. תמיכת לקוחות (בצרפתית)          
  5. עדכונים. ייתכן שאנחנו נוריד ונתקין באופן אוטומטי את הגרסאות האחרונות של השירותים במכשירך לאחר שגרסה חדשה או תוכנה חדשה תהיה זמינה.
  6. פרטים אישיים של חברים ושל אנשי קשר. בשימוש בשירותים, אתה מסכים שקיבלת את הסכמתם של חבריך ושל אנשי הקשר שלך למסירת הפרטים האישיים שלהם (למשל: כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלהם) ל-Yahoo או צד שלישי מטעמה, בהתאם למקרה, ש-Yahoo או צד שלישי מטעמה עשויים להשתמש בשמך כדי לשלוח הודעות בשמך במטרה להפוך את השירותים לזמינים לחבריך ולאנשי הקשר שלך. אין להשתמש בשירותים אלה לאף צורה של דואר זבל.
  7. מחוזות ואזורים מסוימים אינם מתירים החרגה של אחריות (לרבות מחוז קוויבק). במחוזות ובאזורים אלה, אתה מקבל רק את כתבי האחריות שיש לספק במפורש בהתאם לחוק החל.מחוזות ואזורים מסוימים אינם מקבלים החרגה של חבות לכל סוגי הנזקים (לרבות מחוז קוויבק). במחוזות אלה,אנו נהיה אחראים כלפיך רק בגין נזקים שאנחנו נדרשים במפורש לשאת בחבות עליהם, בכפוף לחוק החל.
 5. אוסטרליה (au) :
  1. תנאים מוגדרים    
   1. חברת Yahoo הרלוונטית                          
    1. עבור OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, ‏Yahoo Finance, ‏‏YahooMail, ‏‏Yahoo News, ‏Yahoo‏Search, ‏Yahoo Sports, YahooTV ו-Yahoo Weather, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo Australia Pty Ltd ) כתובת: Level 4 West, 8 Central Avenue , (Eveleigh NSW 2015, Australia והתנאים הבאים חלים: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo Australia Pty Ltd יהיו כפופים לחוקי מדינת ניו סאות' ויילס ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ב) אתה ו-Yahoo Australia Pty Ltd מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של מדינת ניו סאות' ויילס.
    2. לשירותים האחרים, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo Inc.‎ (כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 ). ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.
   2. גיל מינימלי: 13 שנים
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות,עיין בדף זה.          
 6. שמור.
 7. הודו: (in)
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית:
    1. עבור AOL Mail‏, OneSearch‏, Yahoo Mail ו-Yahoo Search חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India והתנאים הבאים חלים: (א) "גיל מינימלי" הוא 13 שנים, בתנאי שאם אתה בגילאי 13 עד 18 שנים, עליך לקבל רשות מהורה או מאפוטרופוס חוקי להשתמש בשירותים או להירשם לחשבון, (ב) עליך להיות בן 13 שנים לפחות כדי להסכים לתנאים שלנו, בתנאי שאם אתה בגילאי 13 עד 18 שנים, עליך לקבל רשות מהורה או מאפוטרופוס חוקי לעשות כן, (ג) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo India Private Limited יהיו כפופים לחוקי הודו, ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ד) אתה ו Yahoo India Private Limited-מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בבנגלור, הודו.
    2. לשירותים אחרים:                      
     1. חברת Yahoo הרלוונטית היא אותה חברה שצוינה כספקית ביחס לשירות ספציפי, והתנאים והיחסים בינך ובין חברת Yahoo הרלוונטית יהיו כפופים לחוקי המקום שבו התאגדה חברת Yahoo הרלוונטית; או
     2. אם לא צוינה אף חברת Yahoo כספקית ביחס לשירות ספציפי, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo Inc. כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 ,( ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות,עיין בדף זה.
  3. נציב תלונות הציבור של Yahoo בהודו. כדי לפנות אל נציב תלונות הציבור של Yahoo בהודו, בקר בכתובת בדף זה.
  4. לחץכאןלצו חשוב של בית המשפט העליון שהועבר על ידי בית המשפט העליון של הודו בקשר לאיסור על פרסום בכפוף לחוק .PCPNDT, 1994.
  5. לתנאים נוספים יש ללחוץ כאן
 8. יפן (jp):
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית:           
    1. עבור AOL Mail, חברת Yahoo הרלוונטית היא Boundless Inc. כתובת: ‎The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, יפן.
    2. למוצרים של המותג Yahoo Japan הנגישים ביפן: מוצרים אלה מסופקים על ידי צד שלישי.
    3. לכל השירותים האחרים, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo Inc.‎‎ (כתובת: ‎22000 AOL Way, Dulles, VA 20166)
   2. גיל מינימלי: 18שנים(עם זאת,אם אתה בגילאי18 עד19שנים,עליך לקבל רשות מהורה או אפוטרופוס חוקי כדי להסכים לתנאים וכדי להשתמש בשירות).          
  2. ברירת דין. התנאים והיחסים בינך ובינינו יהיו כפופים לחוקי יפן ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים.
  3. פורום. אתה ואנחנו כפופים לתחום השיפוט הבלעדי של בית המשפט של מחוז טוקיו, יפן.
  4.  שינוי השירותים; שינוי תנאים אלה
   1. כשנשנה את השירותים בהתאם למפורט בסעיף 7(א) או כאשר נשנה תנאים אלה בהתאם לסעיף 12(ב), נודיע לך פרק זמן סביר מראש לפני ששינויים כלשהם יגרעו מזכויותיך או יגבילו באופן ממשי את הגישה שלך לשירותים או את השימוש שלך בהם.
   2. לגבי שינויים בתנאים אלה או בשירותים שעלינו לבצע כדי לעמוד בדרישות אבטחה, דרישות בטיחות, דרישות משפטיות או רגולציה, ייתכן שלא נוכל להודיע לך מראש, אך נודיע לך בהקדם האפשרי המעשי לאחר ביצוע שינוי כגון זה.
  5. הגבלת אחריות. דבר מתנאים אלה אינו פוגע בזכויות משפטיות שלהן אתה זכאי כצרכן, בכפוף לחוק היפני, שאינן ניתנות לשינוי בחוזה או לוותר עליהן. לכן, אם החוזה בנוגע לשימוש בשירותים בהתאם לתנאים אלה נחשב לחוזה לצרכן, בכפוף לחוק החוזה לצרכן של יפן, חלק מההחרגות וההגבלות בסעיף 9 של תנאים אלה לא יחולו עליך לגבי חבות הנובעת מהתנהגות בלתי הולמת או רשלנות חמורה שלנו
  6. תמיכת לקוחות. לשירות לקוחות, עיין בדף הזה.
 9. ניו זילנד (nz) :
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית:           
    1. עבור AOL Mail, OneSearch, ‏Yahoo Entertainment, ‏Yahoo Lifestyle, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo News, ‏Yahoo Search ו-Yahoo Sport, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo New Zealand Limited) כתובת: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, ניו זילנד) והתנאים הבאים יחולו: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo New Zealand Limited יהיו כפופים לחוקי ניו זילנד ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ב) אתה ו-Yahoo New Zealand Limited מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בניו זילנד.
    2. לשירותים האחרים, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo Inc.‎) כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA (20166, ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.          
   2. גיל מינימלי: 13 שנים
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.
 10. סינגפור ,(sg) אינדונזיה ,(id) מלזיה ,(my) הפיליפינים ,(ph) תאילנד ,(th) או וייטנאם :(vn)
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית:           
    1. עבור AOL Mail, OneSearch,‏ ‏Yahoo Calendar, ‏Yahoo Celebrity, ‏Yahoo Finance,‏ ‏Yahoo Mail, ‏Yahoo News, ‏Yahoo Search, ‏Yahoo Style, Yahoo Together,‏Yahoo Travel, ‏Yahoo TV, ‏Yahoo Weather ו-Aviate, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd כתובת: 79 Robinson Road, #07-01,Singapore 068897 והתנאים הבאים חלים: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. יהיו כפופים לחוקי סינגפור ללא תלות בתנאים העומדים בסתירה לחוקים אחרים, וכן (ב) אתה ו- Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בסינגפור.
    2. לשירותים אחרים:                      
     1. חברת Yahoo הרלוונטית היא חברת Yahoo שצוינה כספקית ביחס לשירות ספציפי, והתנאים והיחסים בינך ובין חברת Yahoo הרלוונטית יהיו כפופים לחוקי המקום שבו התאגדה חברת Yahoo הרלוונטית; או
     2. אם לא צוינה אף חברת Yahoo כספקית ביחס לשירות ספציפי, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo Inc. ) כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 ), ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.
   2. גיל מינימלי: 13 שנים        
  2. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות.
   1. סינגפור
   2. אינדונזיה
   3. מלזיה
   4. הפיליפינים
   5. תאילנד
   6. וייטנאם
 11. טייוואן :(tw)
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית:           
    1. עבור AOL Mail‏, OneSearch, ‏Yahoo Autos, ‏Yahoo Charity, ‏Yahoo Dictionary, ‏Yahoo Esports, ‏Yahoo Finance, ‏‏Yahoo Games, ‏‏Yahoo House, ‏Yahoo Mail, ‏‏Yahoo Money, ‏Yahoo Movies, ‏Yahoo News, ‏Yahoo Search, ‏Yahoo Sports, ‏Yahoo Stock, ‏‏Yahoo Style, ‏Yahoo Travel, ‏Yahoo TV, ‏Yahoo Weather ו-Aviate, ישות Yahoo הרלוונטית היא Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (כתובת: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) ויחולו התנאים הבאים: (א) התנאים והיחסים בינך ובין Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd.‎ יהיו כפופים לחוקי הרפובליקה הסינית העממית (R.O.C.) תוך התעלמות מכללי ברירת הדין שלה, וכן (ב) אתה ו-Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd., תהיה כפופה לתחום השיפוט הבלעדי של בית המשפט המחוזי של טאיפיי הנמצא בטייוואן, הרפובליקה הסינית העממית
    2. במקרה של Yahoo Auctions,‏ Yahoo Shopping ו-Yahoo Used Cars מסופקים על-ידי Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (כתובת: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) ויחולו התנאים הבאים: (א) התנאים והקשר בינך לבין סניף טייוואן של Yahoo! Taiwan Holdings Limited יהיו כפופים לחוקי הרפובליקה של סין (R.O.C.‎) תוך התעלמות מכללי ברירת הדין שלה, וכן (ב) אתה וסניף טייוואן של Yahoo! Taiwan Holdings Limited מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי של טייפיי הממוקם בטייוואן, R.O.C‎.‎
    3. לשירותים אחרים:                                  
     1. חברת Yahoo הרלוונטית היא חברת Yahoo שצוינה כספקית ביחס לשירות ספציפי, והתנאים והיחסים בינך ובין חברת Yahoo הרלוונטית יהיו כפופים לחוקי המקום שבו התאגדה חברת Yahoo החלה; או
     2. אם לא צוינה אף חברת Yahoo כספקית ביחס לשירות ספציפי, חברת Yahoo הרלוונטית היא Yahoo Inc. (כתובת: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166 , ) ולשירותים כאלה התנאים בסעיף 14.2 (ארצות הברית) יחולו.
   2. גיל מינימלי: 13 שנים
  2. תמיכת לקוחות. לתמיכת לקוחות, עיין בדף זה.
 12. אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
  1. תנאים מוגדרים
   1. חברת Yahoo הרלוונטית: Yahoo EMEA Limited (כתובת: ‎5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
   2. גיל מינימלי: עבור מדינות החברות באיחוד האירופי הגיל המינימלי הנו 16 שנים או גיל נמוך יותר אם במדינה החברה הרלוונטית מותר לך להסכים לאיסוף מידע אישי אודותיך מתחת לגיל זה. מחוץ למדינות האיחוד האירופי הגיל המינימלי הנו 13 שנים.
  2. ברירת דין. תנאים אלה והפעלתם, הפרשנות או יצירתם, והיחסים בין הצדדים, לרבות כל טענה או מחלוקת שעלולה להתהוות בין הצדדים (לרבות טענות או מחלוקות שאינן חוזיות) יהיו כפופים לחוקי אירלנד ללא תלות בהוראות ברירת הדין.
  3. פורום. פרט להיקף המפורט בפסקה (ד) להלן, אתה ואנחנו מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט האיריים ביחס לכל מחלוקת או טענה הנובעת מתנאים אלה או הקשורה אליהם או להפעלתם, הפרשנות שלהם או יצירתם (לרבות מחלוקות או טענות שאינן חוזיות). במקרים אלה, אתה ואנחנו מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט באירלנד, ומסכימים לוותר על כל ההתנגדויות להפעלת סמכות השיפוט על הצדדים על ידי בתי משפט אלה ועל מיקומם של בתי משפט אלה.
  4. אם אתה גר במדינה המשתייכת לאיחוד האירופי, מתנאים אלה, לרבות פסקאות (ב) ו-(ג) להלן, לא יפגעו בזכותך להסתמך על כל חוק מחייב מקומי חל של תנאי סמכות השיפוט שלא ניתן לשינוי על ידי החוזה. הנציבות האירופית מספקת פלטפורמה מקוונת לפתירת מחלוקות, שניתן לגשת אליה בכתובתhttps://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. תמיכת לקוחות. להלן קישורים לתמיכת לקוחות. יש לעיין בפסקה טו‘ שלהלן לנקודות התקשרות בהתאם לחוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד האירופי.
   1. אירלנד
   2. בריטניה
   3. גרמניה
   4. צרפת
   5. ספרד
   6. איטליה
   7. כל המדינות האחרות
  6. שינוי השירותים; שינוי תנאים אלה
   1. כאשר נשנה את השירותים כמפורט בסעיף 7(א), או כאשר נשנה תנאים אלה בהתאם לסעיף 12(ב), נודיע לך תוך פרק זמן סביר מראש על שינויים שייפגעו בצורה ממשית במשתמשים שלנו או שיגבילו באופן ממשי את הגישה לשירותים או השימוש בהם. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר תאריך הכניסה לתוקף של שינויים כאלה פירושו שאתה מסכים לשירותים או לתנאים שהשתנו.
   2.  לשינויים בתנאים או בשירותים שעלינו לבצע כדי לעמוד בדרישות אבטחה, דרישות בטיחות, דרישות משפטיות או רגולציה, ייתכן שלא נוכל להודיע לך מראש אך נודיע לך בהקדם האפשרי המעשי.
  7. אם בחשבונך יופיעו תקופות ארוכות של חוסר פעילות בהתאם למדיניות שלנו למחיקת חשבונות.
   1. למרות סעיף המשנה (ו) לעיל ומבלי לפגוע בזכויותיך על פי חוק, אנחנו עשויים, ללא הודעה מראש, להשעות או לבטל את חשבונך באופן זמני או לצמיתות או שנציב מגבלות או שנגביל את הגישה שלך לחלקים בחשבונך או לכל החשבון או השירותים:               
    1. עקב בעיות טכניות או בעיות אבטחה לא צפויות; או
    2. בתגובה לבקשות מרשויות החוק או סוכנויות ממשלתיות אחרות בכפוף להליך משפטי תקין
    3. אם תפר או אם לדעתנו אתה עומד להפר את התנאים, לרבות הסכמים, מדיניות או הנחיות כלולים בהם
    4. הודעה על ביטול, השעיה או הגבלה של השירותים או של חשב
  8. אם נשעה לצמיתות או נסגור את חשבונך, נודיע לך על כך מראש ונאפשר לך פרק זמן סביר לגשת למידע, קבצים ותוכן המשויכים לחשבונך ולשמור אותם, אלא אם יש לנו סיבה להאמין שהמשך הגישה לחשבונך יפר תנאים משפטיים חלים, בקשות של רשויות החוק או סוכנויות אחרות או יגרמו נזק לנו או לגורמי צד שלישי.
  9. תקופת צינון לצרכנים באיחוד האירופי. ההתניות הבאות משלימות את סעיף 11 (שירותים מבוססי תשלום וחיובים).
   1. אם אתה צרכן המתגורר באיחוד האירופי, תוכל לבטל את השירות מבוסס התשלום מבלי לתת סיבה לכך בתוך 14 יום ממועד סיום החוזה.תוכל ליידע אותנו על-ידי מילוי ושליחה שלטופסזה או אם אין לך כל אפשרות אחרת, על-ידי שליחתטופס זהאלינו בדואר.עליך לשלוח אלינו את הודעתך לפני תום תקופת הביטול של 14 יום.
   2. חריגות. אם רכשת תוכן דיגיטלי שאינו מסופק באמצעי מוחשי על ידנו, אתה מסכים שתקופת הביטול תפוג מיד לאחר שתתחיל להוריד או להזרים את התוכן הדיגיטלי.
   3. החזרים. נחזיר את כל התשלומים שהתקבלו ממך על השירות מבוסס התשלום, לא יאוחר מ-14 יום מהיום שבו קיבלנו את הודעת הביטול שלך. אלא אם תסכים מפורשות אחרת נשתמש באותו אמצעי תשלום ששימש בעסקה הראשונית. אתה מסכים שאם תתחיל להשתמש בשירות מבוסס תשלום לפני סיום תקופת הביטול, תישא בחבות על כל החיובים שנצברו עד לתאריך הביטול.
  10. חידוש אוטומטי. בנוסף לסעיף 11(b)(v) , התנאים הבאים יחולו: אם המינוי שלך מתחדש באופן אוטומטי והמחיר עלה, תקבל הודעה על התעריף החדש ותוכל לסיים את המינוי תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה. במקרה כזה, התעריף החדש לא ייכנס לתוקף והמינוי שלך יסתיים בסוף התקופה.
  11. החרגות והגבלות חבות. דבר מהתנאים לא יפגע בזכויות משפטיות שלהן אתה זכאי כצרכן, בכפוף לחוק האירי וחוקי האיחוד האירופי שלא ניתן לשנות מבחינה חוזית או לוותר עליו. לכן, חלק מההחרגות וההגבלות בסעיף 8 ו-9 בתנאים לא יחולו עליך אם אתה צרכן המתגורר במדינה המשתייכת לאיחוד האירופי.
  12. חבות שלנו. למרות סעיף 9, אנו מקבלים את האחריות על ייצוגי הונאה שנעשו על ידנו או אם תיפצע או תמות כתוצאה ישירה מהרשלנות שלנו בקשר לשירותים.
  13. נאים נוספים למשתמשים באיטליה ניתן למצואכאן.
  14. תנאים נוספים למשתמשים בגרמניה ניתן למצואכאן.
  15. חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד האירופי
   1. הגבלות על השימוש בשירותים של. Yahoo חוק השירותים הדיגיטליים של האיחוד האירופי דורש מאיתנו ליידע את המשתמשים על מגבלות מסוימות שאנו מטילים על תוכן המסופק על ידי המשתמשים בהארחת האתרים של Yahoo, כולל ניהול תגובות המשתמשים. אנו גם מאפשרים למשתמשים לדווח על תוכן בלתי חוקי ולבקש את הסרתו. אנו מצייתים למדיניות הפנימית והנהלים של Yahoo, כולל בקרה על ידי גורם אנושי כנדרש, כדי לזהות תוכן בלתי חוקי. כל אימת שהדבר נדרש, בכפוף לכללי ההתנהגות בקהילה שלנו, אנו נוקטים פעולות להסרת התוכן הזה.

   2. נקודות קשר

    1. אם אתה נציג של מדינה החברה באיחוד האירופי, המועצה האירופית או הוועד האירופי לשירותים דיגיטליים, אתה יכול ליצור איתנו קשר בכתובת הדוא“ל שלהלן: dsa@yahooinc.com. שפת התקשורת המועדפת עלינו היא אנגלית.
    2. אם אתה משתמש שגרים בשטח האיחוד האירופי, אתה יכול להשתמש בטופס יצירת הקשר שלנו.

עודכן לאחרונה: 30 באפריל 2024