Warunki świadczenia usług Yahoo

Dnia 1 listopada 2021 r. nazwa firmy dostarczającej produkty i usługi, z której korzystasz, zmieniła się z Verizon Media EMEA Limited na Yahoo EMEA Limited. W tym momencie sposób przetwarzania Twoich danych pozostaje bez zmian. Ponadto, zgodnie z unijną ustawą o usługach cyfrowych, jesteśmy zobowiązani do zapewnienia użytkownikom zamieszkałym w Unii Europejskiej pewnych dodatkowych warunków — patrz podsekcja 14.13. o. poniżej.

W czerwcu 2017 roku ogłosiliśmy połączenie spółek Yahoo i AOL w jedną firmę zajmującą się mediami cyfrowymi i mobilnymi. Teraz działamy na podstawie zunifikowanych Warunków świadczenia usług Yahoo. Jeżeli posiadasz konto Yahoo lub konto AOL będziesz musiał zaakceptować poniższe Warunki świadczenia usług. (Uwaga, jeżeli jeszcze nie zaakceptowałeś poniższych Warunków świadczenia usług, dotychczasowe warunki świadczenia usług Yahoo lub dotychczasowe warunki świadczenia usług Oath (dla AOL) dalej stosują się do twojego konta). W przypadku wszystkich usług i produktów Yahoo, które nie wymagają rejestracji, poniższe Warunki będą miały zastosowanie od 25 maja 2018. Jeśli utworzysz nowe konto, poniższe Warunki będą obowiązywały od dzisiaj.

 

Warunki świadczenia usług Yahoo
 1. Witamy w Yahoo

  Firma Yahoo Inc. i wszystkie jej marki (w tym marki podlegające pod firmy Yahoo i AOL) są wymienione w sekcji 13. Jednostki organizacyjne wymienione w sekcjach 13 i 14 (określane razem jako „Yahoo”, „my”, „nas”, „nasze”) należą do rodziny firm Yahoo. Nasze marki, witryny, aplikacje, produkty, usługi i technologie („Usługi”) są oferowane przez podmioty wymienione w sekcji 13. Prosimy uważnie zapoznać się z sekcjami od 1 do 13 oraz 14.1 i 14.13, które dotyczą użytkownika. 

  Korzystając z tych Usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki, wytyczne dla społeczności i warunki dodatkowe podane w kontekście używanych Usług (łącznie „Warunki”). Przeczytaj uważnie te Warunki, gdyż stanowią one całą umowę między Tobą a nami.

  TE WARUNKI OBEJMUJĄ OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W SEKCJI 9

  UŻYTKOWNICY W USA: W SEKCJI 14.2 ZNAJDUJE SIĘ TREŚĆ WIĄŻĄCEJ UMOWY O ARBITRAŻU ORAZ KLAUZUL DOTYCZĄCYCH WYŁĄCZEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POZWÓW ZBIOROWYCH I ROZPRAW Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. DOTYCZĄ ONE WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW W USA.

 2. Korzystanie z usług

  1. Pełnomocnictwo. Użytkownik potwierdza, że ma uprawnienia do korzystania z Usług zgodnie z odpowiednimi przepisami. Jeśli korzysta z Usług w imieniu firmy, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, oświadcza, że ma pełnomocnictwo do zaakceptowania tych Warunków w imieniu tego podmiotu. W takim przypadku podmiot akceptuje te Warunki, a „użytkownik” oznacza ten podmiot. Jeśli użytkownik korzysta z konta w imieniu jego właściciela (na przykład jako administrator, konsultant czy analityk), Warunki obejmują jego działania wykonywane w imieniu właściciela konta.

  2. Zwolnienie z odpowiedzialności. Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu firmy, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu albo używa Usług w celach komercyjnych, użytkownik i podmiot zwalniają Podmioty Yahoo (zdefiniowane w sekcji 8) z odpowiedzialności i chronią je przed odpowiedzialnością wynikającą z pozwów, roszczeń i powództwa, jaka może powstać w związku z używaniem tych Usług lub naruszeniem tych Warunków. Obejmuje to wszelkie szkody i wydatki wynikające z roszczeń (w tym dotyczące zaniedbania), strat, szkód, pozwów, orzeczeń, kosztów postępowania i honorariów prawników. 

  3. Wiek. Jeśli użytkownik ma mniej lat niż Wiek minimalny (zdefiniowany w sekcji 14), nie może zarejestrować konta. Jeśli użytkownik nie ma istniejącego konta rodzinnego Yahoo w USA, musi być co najmniej w Wieku minimalnym, aby korzystać z usług. Niektóre obszary Usług zawierają treści dla dorosłych. Z tych treści mogą korzystać tylko osoby dorosłe (czyli w odpowiednim wieku zależnym od kraju).

  4. Postępowanie członków. Zgadzasz się nie korzystać z Usług w sposób, który mógłby naruszać niniejsze warunki naszych Wytycznych dla społeczności, w tym:

   1. uzyskiwać lub próbować uzyskiwać nieautoryzowanego dostępu do naszych Usług lub serwerów, systemów, sieci albo danych;

   2. udostępniać żadnych treści szkodliwych dla dzieci, mających charakter pogróżek, obelżywych, nękających, niedozwolonych, oszczerczych, wulgarnych, obscenicznych, zniesławiających, naruszających czyjąś prywatność, szerzących nienawiść, a także niewłaściwych na tle rasowym, etnicznym lub innym;

   3. naruszać mającego zastosowanie prawa i przepisów;

   4. podszywać się pod inne osoby lub podmioty ani podrabiać lub modyfikować żadnych nagłówków albo identyfikatorów w celu ukrycia źródła treści przesyłanych za pośrednictwem Usług; 

   5. udostępniać jakichkolwiek treści, których nie ma prawa udostępniać lub które naruszają patenty, ochronę znaków towarowych, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej jakichkolwiek osób lub podmiotów;

   6. publikować treści zawierających reklamy lub wykonywać innych zabiegów komercyjnych bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody;

   7. udostępniać wirusów, kodu komputerowego, plików, programów ani treści przeznaczonych do przerywania, niszczenia lub ograniczania dostępności funkcji Usług albo wpływania na innych użytkowników;

   8. w jakikolwiek sposób ingerować w Usługi, serwery, systemy i sieci połączone z Usługami albo zakłócać ich działanie;

   9. Użytkownik nie może uzyskiwać dostępu ani pozyskiwać danych, jak również próbować uzyskiwać dostępu czy pozyskiwać danych z naszych Usług przy użyciu automatycznych środków, urządzeń, programów, algorytmów lub metodologii, w tym między innymi robotów, pająków, narzędzi do ekstrakcji, eksploracji lub pozyskiwania danych, w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej i uprzedniej zgody.

   10. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek materiałów lub treści, w tym wszelkich danych, (a) do tworzenia jakiejkolwiek bazy danych, archiwum, aplikacji mobilnej, systemu udostępniania danych, widżetu lub dowolnego innego zagregowanego źródła danych, które jest konkurencyjne lub stanowi materialne zastępstwo, w całości lub części, Usług oferowanych przez naszych dostawców danych, ani (b) do udostępniania jakiejkolwiek usługi, która jest konkurencyjna lub stanowi materialne zastępstwo naszych Usług lub Usług i danych oferowanych przez naszych dostawców danych.

  5. Korzystanie z Usług. Użytkownik musi postępować zgodnie z wytycznymi i zasadami skojarzonymi z Usługami. Nie może nadużywać Usług, ingerować w nie ani próbować uzyskiwać dostępu do nich przy użyciu metod innych niż udostępniane przez nas interfejsy i instrukcje. Usług może używać tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej, nie może korzystać z Usług (i jakichkolwiek ich części) ani ponownie ich używać w celach komercyjnych.

  6. Kontrola eksportu. Użytkownik potwierdza, że będzie działać zgodnie z prawem i przepisami eksportowymi USA i ograniczeniami handlu mającymi zastosowanie w innych krajach. Obejmuje to między innymi amerykańskie przepisy eksportowe Departamentu Handlu oraz Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa, a także embarga i programy sankcji handlowych wprowadzone przez Ministerstwo Skarbu USA i Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że: (1) nie jest podmiotem objętym zakazem na żadnej z rządowych list wykluczeń z eksportu (na przykład https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) nie będzie ponownie eksportować Usług ani używać ich do przekazywania oprogramowania, technologii ani innych danych technicznych do podmiotów lub krajów objętych zakazem; (3) nie będzie korzystać z Usług w kontekście wojskowym, do obsługi broni jądrowej, rakietowej, chemicznej i biologicznej ani w żadnych innych celach, w przypadku których użycie Usług narusza przepisy dotyczące eksportu i importu w USA lub innych odpowiednich krajach. 

  7. Przepisy antykorupcyjne. Użytkownik potwierdza, że będzie działać zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami antykorupcyjnymi, w tym zabraniającymi dokonywania płatności komukolwiek w celu skorumpowania w związku z tymi Warunkami. 

  8. Własność i ponowne używanie. Korzystanie z Usług nie pozwala przejąć żadnych praw do własności intelektualnej lub innej ani udziałów w Usługach lub używanych treściach. Nie wolno używać znaków towarowych ani logo stosowanych w Usługach, o ile nie udzieliliśmy na to wyraźnej pisemnej zgody. Nie można usuwać, przesłaniać ani zmieniać żadnych uwag prawnych wyświetlanych w Usługach lub w ich kontekście. Nie wolno bez wyraźnej pisemnej zgody reprodukować, modyfikować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, wymieniać, rozpowszechniać, przesyłać, transmitować, publicznie wykonywać, tworzyć produktów pochodnych ani używać do żadnych celów komercyjnych żadnych części Usług (w tym treści, reklam, interfejsów API i oprogramowania) ani uzyskiwać do nich dostępu w tym celu. 

  9. Licencja na oprogramowanie. Pod warunkiem ciągłego działania zgodnie z tymi Warunkami udzielamy użytkownikowi do osobistego użytku nieodpłatnej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i niewyłącznej licencji na oprogramowanie i interfejsy API, które mogą być udostępniane przez nas w ramach Usług. Ta licencja ma na celu wyłącznie umożliwienie korzystania z Usług udostępnianych przez nas w sposób dozwolony w tych Warunkach i wszelkich dodatkowych warunkach lub wytycznych. Nie wolno poddawać naszego oprogramowania inżynierii wstecznej ani próbować wyodrębnić jego kodu źródłowego, chyba że stosowne przepisy zabraniają stosowania takich ograniczeń lub udzielimy na to wyraźnej pisemnej zgody. Nasze oprogramowanie może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje zabezpieczeń i inne bez uprzedniego powiadamiania użytkownika.

  10. Wsparcie. O ile nie stwierdzono tego wyraźnie, nie gwarantujemy, że udzielimy jakiegokolwiek wsparcia związanego z Usługami. Jeśli udzielamy wsparcia, robimy to według własnego uznania i nie oznacza to, że będzie nadal udzielać wsparcia w przyszłości. 

  11. Opłaty. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za korzystanie z Usług (i wszelkiego skojarzonego z nimi wsparcia) lub uzyskiwanie do nich dostępu, niezależnie od tego, czy obecnie one istnieją, według naszego wyłącznego uznania. Jeśli podejmiemy decyzję o pobieraniu opłat, będą stosowane nasze warunki płatności, o których powiadomimy z wyprzedzeniem. 

  12. Różne wersje Usług. W różnych wersjach Usług mogą być dostępne odmienne funkcje. Niektóre funkcje mogą być niedostępne w danym kraju lub regionie. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne dla użytkowników komunikujących się przy użyciu innej wersji Usług lub oprogramowania stron trzecich. 

  13. Zasady zapobiegania nadużyciom. Zabraniamy wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub innych przy użyciu naszych Usług. Nie wolno prowadzić działalności komercyjnej dotyczącej przedmiotów i aplikacji niekomercyjnych na bazie Usług ani używać Usług w dużym zakresie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Nie wolno działać w sposób utrudniający działanie Usług lub pogarszający ich jakość dla innych użytkowników. 

  14. Warunki programu Envrmnt 360. Użytkownicy w USA: Mające zastosowanie warunki programu Envrmnt 360 są dostępne tutaj w języku angielskim i tutaj w języku hiszpańskim. 

  15. Kanały RSS Jeśli korzystasz z kanału RSS udostępnionego przez nas (każdy „Kanał RSS Yahoo”), możesz tylko wyświetlać zawartość tego kanału, bez modyfikacji, i musisz wyświetlać informacje o źródle wraz z łączem do całego artykułu w Kanale RSS Yahoo. Nie możesz umieszczać reklam w Kanale RSS Yahoo. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania Kanału RSS Yahoo w dowolnej chwili oraz prawo żądania zaprzestania użytkowania tego kanału w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny. Do wszystkich naszych produktów i usług mogą mieć zastosowanie szczególne warunki dotyczące korzystania z powiązanych Kanałów RSS Yahoo.

 3. Konto użytkownika i powiadomienia

  1. Dane konta. Do korzystania z niektórych Usług może być potrzebne konto. Użytkownik musi zagwarantować, że dane jego konta (informacje podane przy rejestracji lub subskrypcji Usługi) są aktualne, kompletne, dokładne i prawdziwe. O ile nie stwierdzono inaczej dla danego kraju w sekcji 14, z wyłączeniem kont AOL wszystkie konta Yahoo są nieprzenoszalne, a wszelkie prawa do nich przestają obowiązywać w przypadku śmierci właściciela konta.

  2. Dostęp do konta. Użytkownik odpowiada za wszystkie czynności wykonywane na jego koncie oraz za jego pośrednictwem. Aby chronić konto, nie należy publikować hasła do niego. Nie należy używać hasła do konta w innych usługach. Jeśli użytkownik zapomni hasła lub nie będzie w stanie zweryfikować konta Yahoo, potwierdza i zgadza się, że konto i wszelkie skojarzone z nim dane mogą przestać być dostępne. Nie dotyczy to sytuacji wymienionych w odpowiednich przepisach. 

  3. Powiadomienia. Yahoo może wysyłać powiadomienia dotyczące między innymi Usług i zmian tych Warunków, korzystając z poczty e-mail, poczty tradycyjnej, wiadomości tekstowych, wiadomości SMS, wiadomości MMS, powiadomień push, komunikatów w aplikacjach, publikacji w Usługach, a także telefonicznie lub przy użyciu innych rozsądnych metod znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie tych powiadomień przy użyciu wszelkich z wymienionych metod. Użytkownik może nie otrzymać powiadomień, jeśli naruszy te Warunki, uzyskując dostęp do Usług w nieautoryzowany sposób. Zakłada się, że otrzymuje on wszystkie powiadomienia, które powinny zostać dostarczone w przypadku uzyskiwania dostępu do Usług w autoryzowany sposób.

 4. Prywatność i ochrona danych 

  Nasza polityka prywatności opisuje kim jesteśmy, jakie informacje zbieramy od Ciebie, jak przetwarzamy Twoje dane, komu je udostępniamy oraz jakie są Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

 5. Procedura roszczeniowa dotycząca naruszeń praw autorskich i innych praw własności intelektualnej

  Dbamy o własność intelektualną stron trzecich i oczekujemy, że użytkownicy również to robią. W odpowiednich sytuacjach i według naszego własnego uznania możemy wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników naruszających te prawa albo podjąć inne kroki w związku z nimi. Jeśli użytkownik uważa, że naruszono jego prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, powinien zastosować się do instrukcji podanych tutaj.

 6. Treść znajdująca się w Usługach i Przyznanie licencji firmie Yahoo

  1. Treść. W naszych Usługach są wyświetlane pewne treści, których nie wytworzyliśmy ani nie będących naszą własnością. Za takie treści odpowiadają wyłącznie strony lub osoby, które je udostępniają. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działania stron trzecich, w tym osób lub stron, z którymi komunikujesz się przy użyciu Usług. Wiele Usług umożliwia przesyłanie treści. Użytkownik odpowiada za treści, które przekazuje, publikuje, wysyła pocztą e-mail, przesyła lub w inny sposób udostępnia za pośrednictwem Usług. Yahoo nie ponosi za nie odpowiedzialności. Możemy usunąć treści lub odmówić ich wyświetlenia, jeśli naruszają Warunki lub stosowne prawo albo przepisy. Nie oznacza to jednak, że monitorujemy Usługi lub sprawdzamy albo selekcjonujemy jakiekolwiek treści. Korzystając z usług, użytkownik rozumie i potwierdza, że może natknąć się na treści obraźliwe, nieprzyzwoite lub niepożądane.

  2. Własność praw autorskich i przyznanie licencji. Poza przypadkami opisanymi w poszczególnych warunkach naszych produktów lub naszych Usług, kiedy użytkownik przekazuje, udostępnia lub przesyła dane do Usługi, zachowuje prawo własności i wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej, a nam udziela międzynarodowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, przenoszalnej i umożliwiającej podlicencjonowanie licencji na (a) używanie, hosting, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie treści pochodnych (takich jak tłumaczenia, adaptacje, podsumowania i inne zmiany), informowanie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie oraz rozpowszechnianie tych treści w dowolnej formie, przy użyciu dowolnej metody dostarczania i dowolnych nośników znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości; (b) zezwalanie innym użytkownikom na dostęp, powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wykonywanie, tworzenie treści pochodnych i publiczne wykonywanie treści za pośrednictwem Usług, zgodnie z funkcjami tych Usług (kiedy na przykład użytkownicy odwołują się do bloga, ponownie publikują lub pobierają treści). W niektórych Usługach mogą występować szczególne warunki lub ustawienia dopuszczające używanie przesłanych treści w innym zakresie. Użytkownik musi dysponować wymaganymi prawami, aby udzielić nam licencji opisanej w sekcji 6(b) na jakiekolwiek treści przekazane, udostępnione lub przesłane w tych Usługach. 

 7. Modyfikowanie i zamykanie Usług, zamykanie kont

  1. Wciąż rozwijamy, zmieniamy i ulepszamy Usługi. O ile nie stwierdzono inaczej dla danego regionu w sekcji 14, możemy bez powiadomienia dodawać i usuwać funkcje, wprowadzać ograniczenia, a także czasowo lub trwale zawieszać albo wyłączać Usługi. 

  2. W każdej chwili użytkownik może przestać korzystać z Usług. W każdej chwili może anulować lub usunąć konto AOL tutaj oraz anulować lub usunąć konto Yahoo tutaj. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź odpowiednie Centrum pomocy. 

  3. O ile nie stwierdzono inaczej dla danego regionu w sekcji 14, możemy w każdej chwili, z dowolnego powodu (takiego jak naruszenie tych Warunków, nakaz sądowy lub nieaktywność) czasowo lub trwale zawiesić albo zamknąć konto lub wprowadzić dla niego ograniczenia (w tym dotyczące dostępu do części lub wszystkich Usług).

  4. O ile prawa ustawowe użytkownika nie stanowią inaczej, jeśli konto zostanie zamknięte, nie będzie można uzyskać dostępu do nazwy użytkownika i hasła, skojarzone z kontem informacje, pliki oraz treści mogą zostać usunięte, a nazwa użytkownika może zostać użyta ponownie przez innych użytkowników. Jeśli Usługa jest płatna, zapoznaj się z naszymi warunkami płatności dostępnymi tutaj.

 8. Nasze gwarancje i zrzeczenia odpowiedzialności

  1. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO MY, NASZE SPÓŁKI NADRZĘDNE, PODRZĘDNE I STOWARZYSZONE, JEJ PRZEDSTAWICIELE, KIEROWNICY, PRACOWNICY, PODWYKONAWCY, AGENCI, PARTNERZY, LICENCJOBIORCY I DYSTRYBUTORZY ( ŁĄCZNIE „PODMIOTY YAHOO”) NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, PRZYRZECZEŃ ANI GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOMNIEMANYCH, NA TEMAT USŁUG. NASZE USŁUGI DOSTARCZAMY W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ, ZE WSZYSTKIMI WADAMI, ZGODNIE Z ICH DOSTĘPNOŚCIĄ. UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z USŁUG, W TYM ZAWARTYCH W NICH TREŚCI, NA WŁASNE RYZYKO. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, PRZYRZECZEŃ ANI GWARANCJI, ŻE USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE BEZ PRZERW, NA CZAS, BEZPIECZNIE CZY BEZ BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE NIE MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWA ŻADNYCH TRANSMISJI DANYCH PRZEZ INTERNET LUB PRZY UŻYCIU TECHNOLOGII PRZECHOWYWANIA DANYCH, A MY WYRAŹNIE ODMAWIAMY UDZIELENIA GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ, Z TEGO TYTUŁU. NIE PODEJMUJEMY ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, NIE SKŁADAMY OBIETNIC ANI NIE OFERUJEMY GWARANCJI W ZAKRESIE TREŚCI ZAWARTYCH W USŁUGACH LUB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY Z POZIOMU USŁUG, POMOCY TECHNICZNEJ ZWIĄZANEJ Z USŁUGAMI, OKREŚLONYCH FUNKCJI USŁUG, BEZPIECZEŃSTWA USŁUG, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI USŁUG ANI MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA POTRZEB, OFEROWANIA OKREŚLONYCH DANYCH WYJŚCIOWYCH ANI UZYSKANIA OKREŚLONYCH WYNIKÓW. 

  2. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH OBOWIĄZUJĄ PEWNE DOMNIEMANE GWARANCJE, NA PRZYKŁAD DOMNIEMANA GWARANCJA MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. W PEŁNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY ODMAWIAMY UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK DOMNIEMANYCH LUB JAWNYCH PRZYRZECZEŃ ALBO GWARANCJI DOTYCZĄCYCH USŁUG. 

 9. Ograniczenie odpowiedzialności 

  W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE PODMIOTY YAHOO NIE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA: WSZELKIE POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE ODSZKODOWANIA (W TYM TRZYKROTNE LUB INNE WIELOKROTNOŚCI), ODSZKODOWANIA KARNE LUB ODSTRASZAJĄCE WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANE Z NIMI ALBO Z UŻYTKOWANIEM USŁUG. PODMIOTY YAHOO NIE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI, W TYM JAKIEKOLWIEK RZEKOME STRATY LUB ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI DANYCH OSOBOWYCH ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE STRATY (ŁĄCZNIE „STRATY”) WYNIKAJĄCE Z TYCH WARUNKÓW, WYSTĘPUJĄCE W ZWIĄZKU Z NIMI LUB WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU DO USŁUG, MIĘDZY INNYMI ZA STRATY WYNIKAJĄCE Z LUB POWSTAŁE W KONTEKŚCIE: USUNIĘCIA, ZMIANY, BŁĘDNEGO DOSTARCZENIA LUB NIEPRZECHOWANIA DANYCH OBSŁUGIWANYCH LUB PRZESYŁANYCH PRZY UŻYCIU USŁUG; OGRANICZONEGO ZAWIESZENIA LUB ZAMKNIĘCIA KONTA; POBRANIA LUB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI, W TYM DANYCH OSOBOWYCH, ZA POŚREDNICTWEM USŁUG; NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO KONTA UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK DANYCH OBSŁUGIWANYCH ALBO PRZESYŁANYCH PRZY UŻYCIU USŁUG; UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ USŁUGI LUB STRONY TRZECIE ŁĄCZY DO WITRYN LUB ZASOBÓW ZEWNĘTRZNYCH; KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z PROMOCJI REKLAMODAWCÓW ZNALEZIONYCH W USŁUGACH LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM; WSZELKICH TOWARÓW I USŁUG SPRZEDAWANYCH PRZEZ TYCH REKLAMODAWCÓW. PODMIOTY YAHOO NIE ODPOWIADAJĄ ZA PROBLEMY SPOWODOWANE PRZEZ INNE STRONY, BŁĘDNE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM DZIAŁANIA STRON TRZECICH ANI ZDARZENIA LOSOWE. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA OPISANE W TYCH WARUNKACH MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POINFORMOWANO NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK STRAT LUB MOŻNA BYŁO OCZEKIWAĆ, ŻE BĘDZIEMY O NICH WIEDZIEĆ.

  W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO I Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI OPISANYCH W SEKCJI 14 PODMIOTY YAHOO NIE ODPOWIADAJĄ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK SPORÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA TYCH WARUNKÓW LUB USŁUG ANI POWIĄZANYCH Z NIMI NA JAKĄKOLWIEK KWOTĘ WYŻSZĄ NIŻ UISZCZONE OPŁATY ZA USŁUGI.

 10. Opinie

  Użytkownik potwierdza, że wszelkie rekomendacje, pomysły, propozycje, sugestie, opinie i inne informacje („Opinie”) przesłane do nas w związku z naszymi produktami, usługami, witrynami, aplikacjami lub technologiami mogą zostać przez nas użyte bez jakiegokolwiek powiadomienia, zobowiązania, ograniczenia i nieodpłatnie, a także zrzeka się (potwierdza, że nie będziesz dochodzić) wszelkich praw, jakie może mieć teraz lub uzyskać w przyszłości (w tym praw moralnych i ich odpowiedników) w kontekście Opinii.

 11. Usługi płatne i rozliczenia. O ile nie stwierdzono inaczej w dodatkowych warunkach dotyczących używanych Usług, mają zastosowanie warunki w niniejszej sekcji 11.

  1. Oferujemy produkty i usługi odpłatne („Usługi płatne”). Usługi płatne są objęte dodatkowymi warunkami, na które użytkownik wyraża zgodę przy rejestracji w takich usługach, a także niniejszymi Warunkami. Rejestracja w Usłudze płatnej wymaga określenia metody płatności i podania prawidłowych informacji dotyczących rozliczeń oraz płatności, a także oznacza zobowiązanie do ciągłego aktualizowania tych informacji. Wiele Usług płatnych wymaga posiadania lub zarejestrowania identyfikatora Yahoo lub AOL. Klienci korzystający z oferty AOL Dial-Up powinni zapoznać się z dodatkowymi warunkami dostępnymi tutaj

  2. Wszystkich naszych Usług płatnych dotyczą następujące ważne postanowienia:

   1. Produkty stron trzecich. Jeśli Usługa płatna zawiera produkt strony trzeciej, użytkownik rozumie i potwierdza, że zakup i korzystanie z Usługi podlegają również warunkom świadczenia usługi i polityce prywatności strony trzeciej, które należy uważnie przeczytać przed wyrażeniem na nie zgody.

   2. Płatności. Użytkownik oświadcza, że ma ukończone co najmniej tyle lat, ile jest wymagane do podejmowania zobowiązań prawnych. Potwierdza, że uiści wszelkie opłaty za kupione od nas Usługi płatne, a także wszelkie opłaty wynikłe ze stosowania konta, w tym mające zastosowanie podatki i inne opłaty. Odpowiada za wszelkie opłaty związane z jego kontem, w tym za zakupy własne, wszelkich osób, którym zezwoli na używanie tego konta, kont podrzędnych i połączonych (w tym wszelkich osób z dorozumianym, rzeczywistym lub oczywistym upoważnieniem), a także wszelkich osób, które uzyskają dostęp do jego konta w wyniku jego zaniedbania w zakresie ochrony poświadczeń uwierzytelniania. 

   3. Metody płatności. Użytkownik upoważnia nas do obciążania wskazanej metody płatności tymi opłatami, a w przypadku niepowodzenia – do obciążania innej metody płatności, jaką u nas zarejestruje, nawet jeśli mamy do niej dostęp w związku z innymi Usługami płatnymi. Odpowiada za wszelkie opłaty nawet w przypadku błędu lub odmowy podczas obciążania wskazanej metody płatności. Użytkownik upoważnia nas do przechowywania informacji o wszelkich metodach płatności skojarzonych z jego kontem. Możemy importować informacje o płatności wprowadzone przy wcześniejszym zakupie i udostępniać opcję użycia tych informacji przy zakupie nowego produktu. Użytkownik zezwala nam na uzyskiwanie i używanie zaktualizowanych informacji od wystawcy jego metody płatności zgodnie z zasadami i procedurami danego dostawcy kart. W niektórych przypadkach możemy według własnego uznania nadal obciążać metodę płatności po jej dacie wygaśnięcia, o ile zatwierdzi to organizacja przetwarzająca płatności lub bank, który wystawił kartę. W przypadku niektórych metod płatności, na przykład wypłat z rachunków bieżących lub kont oszczędnościowych, mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

   4. Warunki płatności. Opłaty za Usługi płatne możemy pobierać z wyprzedzeniem, codziennie, co miesiąc, co rok, naraz lub w inny sposób zgodnie z podanymi warunkami, przez cały czas aktywności subskrypcji, nawet jeśli użytkownik nie pobierze ani nie użyje Usług i nie uzyska dostępu do konta online.

   5. Automatyczne odnawianie. Wiele z naszych Usług płatnych jest automatycznie odnawianych. W ostatnim dniu subskrypcji każdej Usługi płatnej automatycznie odnawiamy subskrypcję i obciążamy kartę kredytową lub inną metodę płatności, jaką u nas zarejestrowano, chyba że subskrypcja zostanie anulowana co najmniej 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu. O ile nie stwierdzono inaczej w sekcji 14, subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona po cenie obowiązującej w danym momencie. Przy odnowieniu nie uwzględnia się cen promocyjnych ani rabatów. Możemy według własnego uznania obciążać metodę płatności poszczególnymi opłatami lub łączyć niektóre albo wszystkie opłaty dotyczące naszych Usług płatnych, z których użytkownik korzysta.

   6. Ochrona przed oszustwami. Możemy podejmować kroki w celu weryfikowania prawidłowości podawanych informacji o karcie kredytowej. Obejmuje to między innymi obciążenie karty kwotą poniżej 1 USD i natychmiastowy zwrot tej kwoty. Użytkownik upoważnia nas do takiej weryfikacji na potrzeby ochrony przed oszustwami.

   7. Bezpłatne wersje próbne. Możemy oferować bezpłatne wersje próbne, które umożliwiają wypróbowanie subskrypcji Usług płatnych bez uiszczania opłat i podejmowania zobowiązań („Bezpłatna wersja próbna”). O ile nie stwierdzono inaczej i subskrypcja nie zostanie anulowana przed upływem okresu Bezpłatnej wersji próbnej, będą pobierane okresowe opłaty za subskrypcję w mających wtedy zastosowanie kwotach. Opłaty będą pobierane do momentu anulowania subskrypcji. Jeśli określona Usługa płatna nie jest zadowalająca, należy anulować subskrypcję przed zakończeniem okresu Bezpłatnej wersji próbnej, aby uniknąć opłat. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia do jednej Bezpłatnej wersji próbnej lub promocji dotyczącej Usługi płatnej, a także do zabronienia łączenia takich wersji lub innych ofert promocyjnych.

   8. Brak zwrotów pieniędzy. Żadne opłaty nie podlegają zwrotowi, o ile nie stwierdzono inaczej w warunkach przedstawionych przy rejestracji w Usłudze płatnej, chyba że stwierdzono inaczej dla danego regionu w sekcji 14 lub stwierdzono inaczej poniżej.

   9. Zamknięcie. Możemy według własnego uznania i bez powiadomienia zmienić, wycofać lub zamknąć dowolny aspekt Usługi płatnej. Dotyczy to między innymi dostępu do usług wsparcia, treści, innych produktów oraz usług pomocniczych Usługi płatnej. W takim przypadku wykonamy zwrot środków za odpowiednie elementy za pozostały okres, w którym nie będą one dostępne. W każdej chwili użytkownik może anulować Usługę płatną, logując się na koncie online i zamykając subskrypcję.

   10. Zmiany opłat i metoda rozliczania. W każdej chwili możemy zmienić wysokości opłat i metody rozliczania. O jakimkolwiek wzroście cen powiadomimy użytkownika co najmniej trzydzieści (30) dni wcześniej. Zgodnie z obowiązującym prawem (i) jeśli użytkownik nie zgadza się z proponowaną zmianą, jedynym środkiem zaradczym jest anulowanie Usługi płatnej przed wprowadzeniem zmiany ceny, (ii) dalsze używanie Usługi lub subskrypcji Usługi po zmianie ceny oznacza zgodę na płacenie nowej ceny. 

   11. Zaległe płatności. 30 dnia od nieuiszczenia opłaty uznaje się, że użytkownik zalega z opłatami za Usługę płatną. Możemy wtedy zamknąć lub zawiesić konto w Usłudze płatnej za niepłacenie. Użytkownik odpowiada za wszelkie koszty, w tym wynagrodzenia prawników i opłaty windykacyjne, jakie poniesiemy w celu odzyskania należnych płatności.

   12. 90-dniowy okres ostrzeżenia. Użytkownik musi powiadomić nas o problemach lub błędach dotyczących rozliczeń, jakie występują na wyciągu metody płatności, w ciągu 90 dni od wystąpienia pierwszego z nich. Jeśli tego nie zrobi w okresie 90 dni, zrzeka się prawa do sprzeciwu dotyczącego tych problemów lub błędów

 12. Informacje o tych Warunkach

  1. Inni beneficjenci i konflikty. Te Warunki określają relację między nami a użytkownikiem. Nie oznaczają powstania praw innych beneficjentów. Jeśli występuje konflikt lub niespójność między Warunkami zawartymi w tym dokumencie a dodatkowymi warunkami skojarzonymi z określoną Usługą, konflikt lub niespójność rozwiązuje się wyłącznie na podstawie dodatkowych warunków.

  2. Modyfikacja Warunków. O ile nie stwierdzono inaczej dla danego regionu w sekcji 14, możemy okresowo modyfikować Warunki. Jeśli nie wskażemy inaczej, modyfikacje będą obowiązywać od daty ich opublikowania na tej stronie lub stronie, która ją w przyszłości zastąpi. Należy regularnie przeglądać Warunki. O istotnych zmianach będziemy powiadamiać zgodnie z ustaleniami w sekcji 3(c) powyżej. 

  3. Dalsze używanie usług. W każdej chwili użytkownik może przestać używać Usług. Jeśli nie przestanie korzystać z Usługi lub subskrypcji Usługi po dacie wejścia w życie jakichkolwiek modyfikacji Warunków, będzie to oznaczało zgodę na zmodyfikowane Warunki. 

  4. Zrzekanie się praw i rozdzielność Warunków. Jeśli nie skorzystamy z praw lub postanowień określonych w tych Warunkach lub ich nie egzekwujemy, nie oznacza to zrzeczenia się tych praw ani rezygnacji z tych postanowień. Jeśli okaże się, że jakiekolwiek postanowienie (lub część postanowienia) z tych Warunków nie ma mocy prawnej, my oraz użytkownik zgadzamy się pomimo tego działać zgodnie z intencją danego postanowienia, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy. 

  5. Cesja. Możemy dowolnie cedować te Warunki oraz wszelkie zasady i inne dokumenty, które te Warunki zawierają lub do których się one odnoszą (w tym wszelkie wynikające z nich prawa, licencje i zobowiązania), w całości lub w części, bez powiadomienia, z dowolnej przyczyny, w tym na potrzeby restrukturyzacji wewnętrznej (na przykład fuzji lub likwidacji).

 13. Dostawca Usług 

  1. Usługi dostarcza firma, która je oferuje w danym regionie zgodnie z ustaleniami w sekcji 14 („Odpowiedni Podmiot Yahoo”). Nie dotyczy to usług wymienionych w sekcji 13(b). Pewne Usługi lub funkcje mogą nie być dostępne w danym kraju lub regionie. Różne funkcje mogą być dostępne w różnych wersjach Usług. Twój Dostawca usług może się zmienić, jeżeli się przeprowadzisz do innego kraju i będziesz nadal korzystać z naszych Usług.

  2. Następujące Usługi dostarcza ten Podmiot Yahoo, niezależnie od lokalizacji użytkownika na świecie:

   1. W przypadku usług z sekcji 13(b) mają zastosowanie postanowienia z sekcji 14.2 (USA). 

    1. Następujące usługi dostarcza spółka Yahoo Inc.:

     1. Engadget (chyba że stwierdzono inaczej w sekcji 14)

     2. TechCrunch (chyba że stwierdzono inaczej w sekcji 14)

     3. Rivals

     4. Yahoo View

     5. Yahoo Developer Network

     6. Makers

    2. Następujące usługi dostarcza spółka Yahoo Ad Tech LLC:

     1. AOL On. 

     2. Learning Center

    3. Następujące usługi dostarcza spółka Yahoo Fantasy Sports LLC:

     1. U.S. Daily Fantasy 

     2. U.S. Fantasy Cash Leagues 

     3. U.S. Fantasy Pro Leagues 

    4. Inne usługi z grupy Fantastyczny Sport są udostępniane przez firmę Yahoo Inc.

    5. Wrażenia konsumentów związane z Yahoo RYOT Studios są dostarczane przez Yahoo Inc.

    6. Usługę Flurry dostarcza spółka Flurry LLC

 14. Strony zawierające umowę, wybór prawa właściwego, miejsce rozstrzygania sporów i inne lokalne postanowienia zależne od regionu

  1. W sekcji 13 znajdź dostawcę Usług, z których korzystasz. Z tym dostawcą zawierasz umowę dotyczącą Usług. Wybór prawa właściwego, miejsce rozstrzygania sporów, pewne definicje terminów (w tym Odpowiedni Podmiot Yahoo) oraz inne lokalne postanowienia zależne od regionu podano w sekcji 14. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z obsługą klienta przy użyciu odpowiednich informacji kontaktowych dla danego regionu podanych poniżej.

 1. Stany Zjednoczone (us): 

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo: Yahoo Inc., za wyjątkiem usługi Yahoo Finanse, która jest dostarczana przez Spółkę Yahoo Finance LLC; AOL.com oraz AOL Poczta, które są dostarczane przez Spółkę AOL Media LLC oraz oferty subskrypcji AOL, które są dostarczane przez Spółkę AOL Member Services, LLC (adres dla wszystkich podmiotów: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Wiek minimalny: 13 lat 

  2. WIĄŻĄCA UMOWA O ARBITRAŻU. UMOWA O ARBITRAŻU DOTYCZĄCA UŻYTKOWNIKÓW W USA. TY ORAZ MY ZGADZAMY SIĘ, ŻE WSZELKIE SPORY, KONTROWERSJE I ROSZCZENIA, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWSTAJĄ Z TYCH WARUNKÓW LUB W ZWIĄZKU Z NIMI ALBO SĄ ZWIĄZANE Z JAKIMIKOLWIEK DOSTARCZANYMI PRZEZ NAS USŁUGAMI (LUB JAKIMIKOLWIEK REKLAMAMI W TYCH USŁUGACH), W TYM JAKIEKOLWIEK SPORY MIĘDZY TOBĄ A NASZYMI PRACOWNIKAMI LUB AGENTAMI („STRONY SPORU”), BĘDĄ ROZWIĄZYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ INDYWIDUALNY ARBITRAŻ LUB PRZEZ SĄD DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH. ROZUMIESZ, ŻE WYRAŻENIE ZGODY NA TE WARUNKI OZNACZA, IŻ JEDYNĄ METODĄ ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NAMI BĘDZIE ARBITRAŻ LUB ROZPRAWA W SĄDZIE DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH. ROZUMIESZ TAKŻE, ŻE WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA TE WARUNKI, TY ORAZ MY REZYGNUJEMY Z PRAWA SKŁADANIA POZWÓW W SĄDZIE LUB KORZYSTANIA Z ROZPRAW Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH (POZA SPRAWAMI MOŻLIWYMI DO ROZPATRZENIA W SĄDZIE DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH), A TAKŻE REZYGNUJECIE Z PRAWA DO SKŁADANIA POZWÓW ZBIOROWYCH LUB INNYCH POZWÓW WYTACZANYCH PRZEZ UPRAWNIONE PODMIOTY. PROCEDURY ARBITRAŻU MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD SĄDOWYCH, JEDNAK ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE JAK SĄD, A O WYDANIE ORZECZENIA NA PODSTAWIE DECYZJI ARBITRA MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ DO SĄDU WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI. STRONY ROZUMIEJĄ, ŻE BEZ TEGO OBOWIĄZKOWEGO POSTANOWIENIA MIAŁYBY PRAWO DO SKŁADANIA POZWÓW I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. STRONY ROZUMIEJĄ TAKŻE, ŻE W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH KOSZT ARBITRAŻU MOŻE PRZEKROCZYĆ KOSZT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, A PRAWO DO UJAWNIENIA W ARBITRAŻU MOŻE BYĆ BARDZIEJ OGRANICZONE NIŻ W PRZYPADKU ROZPRAWY SĄDOWEJ. Uzgadniamy również następujące kwestie:

   1. Powiadomienie o Sporze. Jeśli Ty lub my zamierzamy korzystać z arbitrażu w kontekście tych Warunków, strona żądająca arbitrażu musi pisemnie powiadomić drugą stronę o Sporze co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Powiadomienie do Yahoo należy wysłać albo pocztą tradycyjną na adres Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA, albo pocztą e-mail na adres disputes@yahooinc.com. Wyślemy powiadomienie na Twoje adresy e-mail i pocztowe, jeśli są przez nas zarejestrowane w momencie wysyłania powiadomienia. W powiadomieniu należy opisać roszczenie i oczekiwane zadośćuczynienie. Jeśli Sporu nie uda się rozwiązać w ciągu 30 dni, obie strony mogą złożyć wniosek o arbitraż. 

   2. Procedura arbitrażu. Do tych Warunków znajduje zastosowanie ustawa federalna o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act). Poza rozprawami w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych wszelkie Spory będą rozwiązywane przez arbitraż realizowany przez organizację AAA (American Arbitration Association). Organizacja AAA będzie stosować reguły arbitrażu komercyjnego w celu przeprowadzenia arbitrażu wszelkich Sporów związanych z tymi Warunkami. Jeśli jesteś osobą korzystającą z Usług do użytku osobistego lub w gospodarstwie domowym, organizacja AAA zastosuje reguły arbitrażu konsumenckiego (z wyłączeniem jakichkolwiek reguł i procedur dopuszczających pozwy zbiorowe). Procedury (w tym proces rozpoczynania arbitrażu), reguły i informacje o opłatach są dostępne w organizacji AAA (www.adr.org). Niniejsze Warunki mają zastosowanie w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z regułami arbitrażu komercyjnego lub konsumenckiego organizacji AAA. 

   3. Opcja skorzystania z sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych. Zamiast korzystać z arbitrażu, możesz wnieść indywidualny pozew do sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych w swoim kraju zamieszkania (a w przypadku firm — w głównym miejscu prowadzenia działalności) albo w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, o ile Spór spełnia wymagania takiego sądu.

   4. Lokalizacja arbitrażu. O ile Ty i my nie uzgodnimy inaczej, arbitraż musi zostać przeprowadzony lub należy złożyć pozew w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w kraju zamieszkania lub w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii. 

   5. Opłaty i wydatki związane z arbitrażem. Zwrócimy Ci wszelkie opłaty związane ze złożeniem wniosku o arbitraż Sporu, jakie pobierze organizacja AAA. Jeśli złożysz pisemne zawiadomienie, że nie możesz uiścić opłaty za złożenie wniosku, wpłacimy ją bezpośrednio w organizacji AAA. Jeśli arbitraż będzie kontynuowany, uiścimy również wszelkie późniejsze opłaty administracyjne i dotyczące arbitrażu. 

   6. Propozycje ugody. Możemy, bez zobowiązania, złożyć pisemną propozycję ugody w każdej chwili przed arbitrażem lub w jego trakcie. Kwoty ani warunków jakiejkolwiek ugody nie można ujawnić arbitrowi, chyba że arbiter wyda opinię dotyczącą roszczenia i nie wcześniej, niż to się stanie. Jeśli nie zaakceptujesz oferty, a decyzją arbitra zostanie przyznana kwota większa niż nasza oferta, ale mniejsza niż 5000 USD, potwierdzamy, że: (a) wypłacimy 5000 USD zamiast mniejszej przyznanej kwoty, (b) opłacimy w rozsądnym zakresie uiszczone przez Ciebie opłaty i poniesione koszty obsługi prawnej, (c) zwrócimy wszelkie koszty złożenia wniosku o arbitraż, opłaty na rzecz arbitra i wydatki poniesione w związku z arbitrażem Twojego Sporu. Jeśli decyzją arbitra zostanie przyznana kwota większa niż 5000 USD i nie zaskarżymy tej decyzji, wypłacimy przyznaną kwotę.

   7. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część tej umowy o arbitrażu zostanie uznana przez sąd w stosownej jurysdykcji za niewykonalną, sąd zmieni umowę w wymaganym zakresie (w celu usunięcia niewykonalności odpowiednich części), a strony przeprowadzą arbitraż Sporów bez odwoływania się do lub korzystania z niewykonalnych części. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Zrzeczenie się praw do powództwa grupowego ustanowione w podsekcji 14.2.c jest niewykonalne w stosunku do części lub całego Sporu, umowa o arbitrażu nie będzie dotyczyć tego Sporu lub tej części Sporu. Wszelkie Spory objęte postanowieniem Zrzeczenia się praw do powództwa grupowego, które zostanie uznane za niewykonalne, mogą być rozpatrywane tylko w sądzie w odpowiedniej jurysdykcji, ale pozostała część umowy o arbitrażu pozostaje w mocy i wykonalna. Aby uniknąć wątpliwości lub niepewności, strony nie zgadzają się na arbitraż zbiorowy ani na arbitraż jakichkolwiek roszczeń wniesionych w imieniu innych stron.

  3. ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW W USA. TE WARUNKI NIE DOPUSZCZAJĄ ARBITRAŻU ZBIOROWEGO, NAWET JEŚLI UMOŻLIWIAJĄ TO PROCEDURY LUB REGUŁY ORGANIZACJI AAA. NIE NARUSZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ TYCH WARUNKÓW, ARBITER MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O ODSZKODOWANIU PIENIĘŻNYM LUB NAKAZIE TYLKO NA RZECZ JEDNEJ STRONY ŻĄDAJĄCEJ ODSZKODOWANIA I TYLKO W ZAKRESIE WYMAGANYM NA POTRZEBY ZADOŚĆUCZYNIENIA GWARANTOWANEGO PRZEZ INDYWIDUALNE ROSZCZENIE TEJ STRONY. POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE I SĄDOWE ODBYWAJĄCE SIĘ ZGODNIE Z TYMI WARUNKAMI NIE MOGĄ BYĆ ROZPOCZYNANE, OBSŁUGIWANE ANI ROZWIĄZYWANE W IMIENIU GRUPY ANI PRZEZ GRUPĘ, ANI W CHARAKTERZE POWÓDZTWA PRYWATNEGO WNOSZONEGO W INTERESIE PUBLICZNYM ANI W INNEJ FORMIE WYMAGAJĄCEJ PRZEDSTAWICIELA. OPRÓCZ TEGO POSTĘPOWANIA INDYWIDUALNE NIE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE BEZ ZGODY WSZYSTKICH STRON. WSZYSTKIE KWESTIE DOTYCZĄCE WYKONALNOŚCI LUB INTERPRETACJI TEGO PARAGRAFU BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ SĄD, A NIE PRZEZ ARBITRA.

  4. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW W USA. JEŚLI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU SPÓR BĘDZIE ROZPATRYWANY NA DRODZE SĄDOWEJ, A NIE W RAMACH ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK ORAZ MY UZGADNIAMY, ŻE ROZPRAWA ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU PRZYSIĘGŁYCH. UŻYTKOWNIK I MY BEZWARUNKOWO ZRZEKAMY SIĘ JAKICHKOLWIEK PRAW DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK POZWÓW, POSTĘPOWAŃ CZY ROSZCZEŃ WZAJEMNYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z TYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI. W PRZYPADKU POZWU SĄDOWEGO MOŻNA ZŁOŻYĆ TEN PARAGRAF JAKO DOWÓD PISEMNEJ ZGODY NA POSTĘPOWANIE Z UDZIAŁEM SĘDZIEGO.

  5. Wybór prawa. Te Warunki i relacja między stronami, w tym wszelkie roszczenia i spory powstałe między stronami, mające charakter kontraktowy, deliktowy lub inny, podlegają przepisom stanu Nowy Jork bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. Strony w żadnym wypadku nie wniosą roszczeń przeciw sobie według prawa innej jurysdykcji. 

  6. Forum. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Spór będzie rozpatrywany na drodze sądowej, a nie w ramach arbitrażu, wszelkie Spory powstające w związku z tymi Warunkami lub z nich wynikające (niezależnie od teorii), w tym relacja między użytkownikiem a nami, będą rozpatrywane w sądach hrabstwa Nowy Jork w stanie Nowy Jork albo w Sądzie Okręgowym dla południowych dzielnic Nowego Jorku. W takich przypadkach użytkownik i my zgadzamy się poddać jurysdykcji osobowej sądów znajdujących się w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork albo Sądu Okręgowego w Nowym Jorku, a także zrzekamy się wszelkich zarzutów dotyczących niewłaściwości osobowej lub miejscowej takich sądów.

  7. Wsparcie klienta. Poniżej znajdują się łącza dotyczące wsparcia klienta. 

   1. Wsparcie klienta dotyczące produktów marki AOL

   2. ACCTWsparcie klienta dotyczące innych produktów (w języku angielskim)

   3. Wsparcie klienta dotyczące innych produktów (w języku hiszpańskim)

  8. Wytyczne dla społeczności. Poniżej wskazano wytyczne dla społeczności Yahoo:

   1. Wersja angielska

   2. Wersja hiszpańska

  9. Usługi stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „przedmioty komercyjne” zgodnie z zastosowaniem tych terminów w przepisach USA dotyczących zakupów (Federal Acquisition Regulation), a prawo Stanów Zjednoczonych obowiązuje tylko w zakresie przyznanym wszystkim innym użytkownikom zgodnie z niniejszymi Warunkami i postanowieniami, a także bez wykraczania poza minimalne prawa określone w przepisach FAR 52.227-19.

  10. Napisy. Yahoo stosuje reguły i postanowienia Federalnej Komisji Łączności dotyczące napisów w zawartości wideo. Na stronie https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning można znaleźć więcej informacji na ten temat, a także przekazać wszelkie uwagi i skargi dotyczące zawartości wideo dostępnej w sieci firm Yahoo.

  11. W stanie New Jersey mają zastosowanie wszystkie ograniczenia odpowiedzialności ustalone w sekcji 9, ale żadne z postanowień tych Warunków nie wykluczają ani nie ograniczają odpowiedzialności z tytułu deliktów międzynarodowych, działań umyślnych, rażącego niedbalstwa lub naruszenia obowiązków ustawowych. 

  12. Użytkownik potwierdza, że nie użyje Usług w celu udzielenia materialnego wsparcia lub udostępnienia zasobów (ani ukrywania lub zatajania rodzaju, miejsca, źródła czy własności takiego wsparcia lub takich zasobów) na rzecz organizacji uznawanych przez rząd Stanów Zjednoczonych za terrorystyczne zgodnie z sekcją 219 ustawy USA o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act)

  13. Informacje o koncie. O ile nie stwierdzono inaczej w przepisach prawnych oraz politykach i procedurach Yahoo, Twoje konto Yahoo jest nieprzenoszalne, a wszelkie prawa do nich przestają obowiązywać w przypadku Twojej śmierci.

 2. Argentyna (ar), Chile (cl), Kolumbia (co),Hong Kong (hk), Meksyk (mx), Peru (pe) i Wenezuela (ve):

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo: Yahoo International LLC (adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)

   2. Wiek minimalny: 13 lat 

  2. WIĄŻĄCA UMOWA O ARBITRAŻU. UMOWA O ARBITRAŻU. TY I YAHOO ZGADZACIE SIĘ, ŻE WSZELKIE SPORY, KONTROWERSJE I ROSZCZENIA, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWSTAJĄ Z TYCH WARUNKÓW LUB W ZWIĄZKU Z NIMI ALBO SĄ ZWIĄZANE Z JAKIMIKOLWIEK DOSTARCZANYMI PRZEZ NAS USŁUGAMI (LUB JAKIMIKOLWIEK REKLAMAMI W TYCH USŁUGACH), W TYM JAKIEKOLWIEK SPORY MIĘDZY TOBĄ A NASZYMI PRACOWNIKAMI LUB AGENTAMI („STRONY SPORU”), BĘDĄ ROZWIĄZYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ INDYWIDUALNY ARBITRAŻ LUB PRZEZ SĄD DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH. ROZUMIESZ, ŻE WYRAŻENIE ZGODY NA TE WARUNKI OZNACZA, IŻ JEDYNĄ METODĄ ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NAMI BĘDZIE ARBITRAŻ LUB ROZPRAWA W SĄDZIE DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH. ROZUMIESZ TAKŻE, ŻE WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA TE WARUNKI, TY I YAHOO REZYGNUJECIE Z PRAWA SKŁADANIA POZWÓW W SĄDZIE LUB KORZYSTANIA Z ROZPRAW Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH (POZA SPRAWAMI MOŻLIWYMI DO ROZPATRZENIA W SĄDZIE DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ CYWILNYCH), A TAKŻE REZYGNUJECIE Z PRAWA DO SKŁADANIA POZWÓW ZBIOROWYCH LUB INNYCH POZWÓW WYTACZANYCH PRZEZ UPRAWNIONE PODMIOTY. PROCEDURY ARBITRAŻU MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD SĄDOWYCH, JEDNAK ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIE W TAKIM SAMYM ZAKRESIE JAK SĄD, A O WYDANIE ORZECZENIA NA PODSTAWIE DECYZJI ARBITRA MOŻNA ZWRÓCIĆ SIĘ DO SĄDU WŁAŚCIWEJ JURYSDYKCJI. STRONY ROZUMIEJĄ, ŻE BEZ TEGO OBOWIĄZKOWEGO POSTANOWIENIA MIAŁYBY PRAWO DO SKŁADANIA POZWÓW I ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. STRONY ROZUMIEJĄ TAKŻE, ŻE W NIEKTÓRYCH SYTUACJACH KOSZT ARBITRAŻU MOŻE PRZEKROCZYĆ KOSZT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, A PRAWO DO UJAWNIENIA W ARBITRAŻU MOŻE BYĆ BARDZIEJ OGRANICZONE NIŻ W PRZYPADKU ROZPRAWY SĄDOWEJ. Strony uzgadniają również następujące kwestie:

   1. Powiadomienie o Sporze. Jeśli Ty lub my zamierzamy korzystać z arbitrażu w kontekście tych Warunków, strona żądająca arbitrażu musi pisemnie powiadomić drugą stronę o Sporze co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Powiadomienie do nas należy wysłać albo pocztą tradycyjną na adres Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA, albo pocztą e-mail na adres disputes@yahooinc.com. Wyślemy powiadomienie na Twoje adresy e-mail i pocztowe, jeśli są przez nas zarejestrowane w momencie wysyłania powiadomienia. W powiadomieniu należy opisać roszczenie i oczekiwane zadośćuczynienie. Jeśli Sporu nie uda się rozwiązać w ciągu 30 dni, obie strony mogą złożyć wniosek o arbitraż. 

   2. Procedura arbitrażu. Tych Warunków dotyczy ustawa federalna o postępowaniu arbitrażowym (Federal Arbitration Act). Poza rozprawami w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych wszelkie Spory będą rozwiązywane przez arbitraż realizowany przez organizację AAA (American Arbitration Association). Organizacja AAA będzie stosować reguły arbitrażu komercyjnego w celu przeprowadzenia arbitrażu wszelkich Sporów związanych z tymi Warunkami. Jeśli jesteś osobą korzystającą z Usług do użytku osobistego lub w gospodarstwie domowym, organizacja AAA zastosuje reguły arbitrażu konsumenckiego (z wyłączeniem jakichkolwiek reguł i procedur dopuszczających pozwy zbiorowe). Procedury (w tym proces rozpoczynania arbitrażu), reguły i informacje o opłatach są dostępne w organizacji AAA (www.adr.org). Niniejsze Warunki mają zastosowanie w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z regułami arbitrażu komercyjnego lub konsumenckiego organizacji AAA. 

   3. Opcja skorzystania z sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych. Zamiast korzystać z arbitrażu, możesz wnieść indywidualny pozew do sądu ds. drobnych roszczeń cywilnych w swoim kraju zamieszkania (a w przypadku firm — w głównym miejscu prowadzenia działalności) albo w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, o ile Spór spełnia wymagania takiego sądu.

   4. Lokalizacja arbitrażu. O ile Ty i my nie uzgodnimy inaczej, arbitraż musi zostać przeprowadzony lub należy złożyć pozew w sądzie ds. drobnych roszczeń cywilnych w kraju zamieszkania lub w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii. 

   5. Opłaty i wydatki związane z arbitrażem. Zwrócimy Ci wszelkie opłaty związane ze złożeniem wniosku o arbitraż Sporu, jakie pobierze organizacja AAA. Jeśli złożysz pisemne zawiadomienie, że nie możesz uiścić opłaty za złożenie wniosku, wpłacimy ją bezpośrednio w organizacji AAA. Jeśli arbitraż będzie kontynuowany, uiścimy również wszelkie późniejsze opłaty administracyjne i dotyczące arbitrażu. 

   6. Propozycje ugody. Możemy, bez zobowiązania, złożyć pisemną propozycję ugody w każdej chwili przed arbitrażem lub w jego trakcie. Kwoty ani warunków jakiejkolwiek ugody nie można ujawnić arbitrowi, chyba że arbiter wyda opinię dotyczącą roszczenia i nie wcześniej, niż to się stanie. Jeśli nie zaakceptujesz oferty, a decyzją arbitra zostanie przyznana kwota większa niż nasza oferta, ale mniejsza niż 5000 USD, potwierdzamy, że: (a) wypłacimy 5000 USD zamiast mniejszej przyznanej kwoty, (b) opłacimy w rozsądnym zakresie uiszczone przez Ciebie opłaty i poniesione koszty obsługi prawnej, (c) zwrócimy wszelkie koszty złożenia wniosku o arbitraż, opłaty na rzecz arbitra i wydatki poniesione w związku z arbitrażem Twojego Sporu. Jeśli decyzją arbitra zostanie przyznana kwota większa niż 5000 USD i nie zaskarżymy tej decyzji, wypłacimy przyznaną kwotę.

   7. Rozdzielność. Jeśli jakakolwiek część tej umowy o arbitrażu zostanie uznana przez sąd w stosownej jurysdykcji za niewykonalną, sąd zmieni umowę w wymaganym zakresie (w celu usunięcia niewykonalności odpowiednich części), a strony przeprowadzą arbitraż Sporów bez odwoływania się do lub korzystania z niewykonalnych części. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Zrzeczenie się praw do powództwa grupowego ustanowione w podsekcji 14.1.c jest niewykonalne w stosunku do części lub całego Sporu, umowa o arbitrażu nie będzie dotyczyć tego Sporu lub tej części Sporu. Wszelkie Spory objęte postanowieniem Zrzeczenia się praw do powództwa grupowego, które zostanie uznane za niewykonalne, mogą być rozpatrywane tylko w sądzie w odpowiedniej jurysdykcji, ale pozostała część umowy o arbitrażu pozostaje w mocy i wykonalna. Aby uniknąć wątpliwości lub niepewności, strony nie zgadzają się na arbitraż zbiorowy ani na arbitraż jakichkolwiek roszczeń wniesionych w imieniu innych stron.

  3. ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO. TE WARUNKI NIE DOPUSZCZAJĄ ARBITRAŻU ZBIOROWEGO, NAWET JEŚLI UMOŻLIWIAJĄ TO PROCEDURY LUB REGUŁY ORGANIZACJI AAA. NIE NARUSZAJĄC ŻADNYCH INNYCH POSTANOWIEŃ TYCH WARUNKÓW, ARBITER MOŻE PODJĄĆ DECYZJĘ O ODSZKODOWANIU PIENIĘŻNYM LUB NAKAZIE TYLKO NA RZECZ JEDNEJ STRONY ŻĄDAJĄCEJ ODSZKODOWANIA I TYLKO W ZAKRESIE WYMAGANYM NA POTRZEBY ZADOŚĆUCZYNIENIA GWARANTOWANEGO PRZEZ INDYWIDUALNE ROSZCZENIE TEJ STRONY. POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWE I SĄDOWE ODBYWAJĄCE SIĘ ZGODNIE Z TYMI WARUNKAMI NIE MOGĄ BYĆ ROZPOCZYNANE, OBSŁUGIWANE ANI ROZWIĄZYWANE W IMIENIU GRUPY ANI PRZEZ GRUPĘ, ANI W CHARAKTERZE POWÓDZTWA PRYWATNEGO WNOSZONEGO W INTERESIE PUBLICZNYM ANI W INNEJ FORMIE WYMAGAJĄCEJ PRZEDSTAWICIELA. OPRÓCZ TEGO POSTĘPOWANIA INDYWIDUALNE NIE MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE BEZ ZGODY WSZYSTKICH STRON. WSZYSTKIE KWESTIE DOTYCZĄCE WYKONALNOŚCI LUB INTERPRETACJI TEGO PARAGRAFU BĘDĄ ROZSTRZYGANE PRZEZ SĄD, A NIE PRZEZ ARBITRA.

  4. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. JEŚLI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU SPÓR BĘDZIE ROZPATRYWANY NA DRODZE SĄDOWEJ, A NIE W RAMACH ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK I YAHOO UZGADNIAJĄ, ŻE ROZPRAWA ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU PRZYSIĘGŁYCH. UŻYTKOWNIK I YAHOO BEZWARUNKOWO ZRZEKAJĄ SIĘ JAKICHKOLWIEK PRAW DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK POZWÓW, POSTĘPOWAŃ CZY ROSZCZEŃ WZAJEMNYCH W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z TYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANYCH Z NIMI. W PRZYPADKU POZWU SĄDOWEGO MOŻNA ZŁOŻYĆ TEN PARAGRAF JAKO DOWÓD PISEMNEJ ZGODY NA POSTĘPOWANIE Z UDZIAŁEM SĘDZIEGO.

  5. Wybór prawa. Te Warunki i relacja między stronami, w tym wszelkie roszczenia i spory powstałe między stronami, mające charakter kontraktowy, deliktowy lub inny, podlegają przepisom stanu Nowy Jork bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. Strony w żadnym wypadku nie wniosą roszczeń przeciw sobie według prawa innej jurysdykcji. 

  6. Forum. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Spór będzie rozpatrywany na drodze sądowej, a nie w ramach arbitrażu, wszelkie Spory powstające w związku z tymi Warunkami lub z nich wynikające (niezależnie od teorii), w tym relacja między użytkownikiem a nami, będą rozpatrywane w sądach hrabstwa Nowy Jork w stanie Nowy Jork albo w Sądzie Okręgowym dla południowych dzielnic Nowego Jorku. W takich przypadkach użytkownik i my zgadzamy się poddać jurysdykcji osobowej sądów znajdujących się w hrabstwie Nowy Jork w stanie Nowy Jork albo Sądu Okręgowego w Nowym Jorku, a także zrzekamy się wszelkich zarzutów dotyczących niewłaściwości osobowej lub miejscowej takich sądów.

  7. Wsparcie klienta. Poniżej znajdują się łącza dotyczące wsparcia klienta. 

   1. Argentyna

   2. Chile

   3. Kolumbia

   4. Hong Kong

   5. Meksyk

   6. Peru

   7. Wenezuela

  8. Wytyczne dla społeczności. Wytyczne dla społeczności Yahoo są dostępne tutaj

  9. Usługi stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „przedmioty komercyjne” zgodnie z zastosowaniem tych terminów w przepisach USA dotyczących zakupów (Federal Acquisition Regulation), a prawo Stanów Zjednoczonych obowiązuje tylko w zakresie przyznanym wszystkim innym użytkownikom zgodnie z niniejszymi Warunkami i postanowieniami, a także bez wykraczania poza minimalne prawa określone w przepisach FAR 52.227-19.

  10. Napisy. Yahoo stosuje reguły i postanowienia Federalnej Komisji Łączności dotyczące napisów w zawartości wideo. Na stronie https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning można znaleźć więcej informacji na ten temat, a także przekazać wszelkie uwagi i skargi dotyczące zawartości wideo dostępnej w sieci firm Yahoo.

  11. W stanie New Jersey mają zastosowanie wszystkie ograniczenia odpowiedzialności ustalone w sekcji 9, ale żadne z postanowień tych Warunków nie wykluczają ani nie ograniczają odpowiedzialności z tytułu deliktów międzynarodowych, działań umyślnych, rażącego niedbalstwa lub naruszenia obowiązków ustawowych. 

  12. Użytkownik potwierdza, że nie użyje Usług w celu udzielenia materialnego wsparcia lub udostępnienia zasobów (ani ukrywania lub zatajania rodzaju, miejsca, źródła czy własności takiego wsparcia lub takich zasobów) na rzecz organizacji uznawanych przez rząd Stanów Zjednoczonych za terrorystyczne zgodnie z sekcją 219 ustawy USA o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act).

 3. Brazylia (br): 

  1. Zdefiniowane terminy

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (adres: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brazylia)

   2. Wiek minimalny: 13 lat. Osoby w wieku od 13 do 18 lat w celu wyrażenia zgody na nasze Warunki i korzystania z Usług muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.

  2. Dostarczane usługi: Yahoo Mail, Yahoo Wyszukiwanie, Yahoo Finanse i OneSearch. Jeżeli korzystasz z którejkolwiek z tych usług podczas pobytu w Brazylii lub w inny sposób zawierając umowy z Yahoo do Brasil Internet Ltda., usługi są świadczone przez Yahoo do Brasil Internet Ltda. Przepisy szczególne dla regionu w sekcji 14.4 mają zastosowanie do takiego korzystania i zastępują wszelkie postanowienia sekcji 1 lub sekcji 13 (a) niniejszych Warunków.

  3. Inne Usługi: Usługi nie wskazane w sekcji 14.4 (b) nie są świadczone przez Yahoo do Brasil Internet Ltda., która nie ma władzy ani możliwości podjęcia jakichkolwiek działań ich dotyczących.. Dotyczy to również uzyskiwania dostępu i ujawniania danych użytkowników, a także usuwania treści wygenerowanych przez użytkowników.

  4. Wybór prawa. Warunki i relacja między użytkownikiem a Yahoo do Brasil Internet Ltda. podlegają pod prawo Federacyjnej Republiki Brazylii bez uwzględniania zawartych w nim norm kolizyjnych.

  5. Wsparcie klienta. Wsparcie klienta jest dostępne na tej stronie.

  6. Ochrona naszych systemów oraz informacji naszych użytkowników ma niezmiernie duże znaczenie w zapewnianiu użytkownikom Yahoo bezpieczeństwa i zachowaniu ich zaufania. Więcej informacji o zabezpieczeniach, w tym o krokach, jakie podjęliśmy i podejmiemy w tym kontekście, znajduje się na stronie internetowej.

  7. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TYCH USŁUG I ŚWIADCZENIE USŁUG OBEJMUJĄ GROMADZENIE, PRZECHOWYWANIE, PRZETWARZANIE, UŻYWANIE I UJAWNIANIE INFORMACJI ORAZ DANYCH UŻYTKOWNIKA, W TYM PRZESYŁANIE TYCH INFORMACJI ORAZ DANYCH DO INNYCH FIRM I INNYCH TERYTORIÓW ZGODNIE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

 4. Kanada (ca i cf): 

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo: Yahoo Canada Corp, za wyjątkiem usługi Yahoo Finanse, która jest dostarczana przez Spółkę Yahoo Finance ULC (adres: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), usługi AOL Poczta, która jest dostarczana przez Spółkę AOL Media LLC i produktów subskrypcyjnych AOL, które są dostarczane przez Spółkę AOL Member Services LLC (adres: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003). 

   2. Wiek minimalny: określony przepisami prawa wiek umożliwiający podpisanie wiążącej umowy w prowincji lub terytorium zamieszkania.

  2. Wybór prawa. Te Warunki i relacja między stronami, w tym wszelkie roszczenia i spory powstałe między stronami, mające charakter kontraktowy, deliktowy lub inny, podlegają przepisom prowincji Ontario bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. Strony w żadnym wypadku nie wniosą roszczeń przeciw sobie według prawa innej jurysdykcji. 

  3. Aktualizacje. Możemy automatycznie pobierać na urządzenie użytkownika i instalować najnowsze wersje Usług, kiedy będą udostępniane ich nowe wersje lub funkcje.

  4. Niektóre prowincje i terytoria (w tym prowincja Quebec) nie zezwalają na wyłączenie gwarancji. W tych prowincjach i terytoriach otrzymujesz wyłącznie te gwarancje, które są wyraźnie wymagane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

  5. W niektórych prowincjach i na niektórych terytoriach (w tym w prowincji Quebec) nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za wszystkie rodzaje szkód. W tych prowincjach odpowiadamy wyłącznie za te szkody, za które musi wyraźnie odpowiadać zgodnie z odpowiednimi przepisami.

  6. Wsparcie klienta. Poniżej znajdują się łącza dotyczące wsparcia klienta. 

   1. Wsparcie klienta (w języku angielskim)

   2. Wsparcie klienta (w języku francuskim)

  7. Forum. Wszelkie roszczenia względem nas należy zgłaszać wyłącznie w sądach prowincji Ontario w Kanadzie. W takich przypadkach użytkownik i my zgadzamy się poddać jurysdykcji osobowej sądów znajdujących się w prowincji Ontario, a także zrzekamy się wszelkich zarzutów dotyczących niewłaściwości osobowej lub miejscowej takich sądów.

 5. Australia (au):

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo:

    1. W przypadku usług OneSearch, AOL Poczta, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finanse, Yahoo Poczta, Yahoo Wiadomości, Yahoo Wyszukiwanie, Yahoo Sports, Yahoo TV i Yahoo Pogoda Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo Australia Pty Ltd (adres: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia) i mają zastosowanie następujące warunki: (a) Warunki i relacja między użytkownikiem a firmą Yahoo Australia Pty Ltd są objęte przepisami stanu Nowa Południowa Walia bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. (b) Użytkownik i firma Yahoo Australia Pty Ltd uzgadniają, że będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Nowa Południowa Walia.

    2. W przypadku pozostałych Usług Odpowiednią Spółką Yahoo jest spółka Yahoo Inc. (adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), a Usług tych dotyczą warunki opisane w sekcji 14.2 (Stany Zjednoczone).

   2. Wiek minimalny: 13 lat 

  2. Wsparcie klienta. Wsparcie klienta jest dostępne na tej stronie.

 6. Zarezerwowane.

 7. Indie (in):

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo : 

    1. W przypadku usług AOL Poczta, OneSearch, Yahoo Poczta i Yahoo Wyszukiwanie, Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India i mają zastosowanie następujące warunki: (a) „Wiek minimalny” oznacza 13 lat. Osoby między 13 a 18 rokiem życia w celu korzystania z Usług lub zarejestrowania konta muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego. (b) Aby wyrazić zgodę na Warunki, należy mieć co najmniej 13 lat. Osoby między 13 a 18 rokiem życia w celu korzystania z Usług lub zarejestrowania konta muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego. (c) Warunki i relacja między użytkownikiem a firmą Yahoo India Private Limited są zależne od prawa obowiązującego w Indiach bez uwzględniania zawartych w nim norm kolizyjnych. (d) Użytkownik i firma Yahoo India Private Limited uzgadniają, że będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów w Bangalore w Indiach.

    2. W przypadku innych Usług:

     1. Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest ten Podmiot Yahoo, który określono jako dostawcę danej Usługi. Warunki i relacje między użytkownikiem a Odpowiednim Podmiotem Yahoo są objęte prawem miejsca uzyskania zdolności prawnej Odpowiedniego Podmiotu Yahoo. Ewentualnie:

     2. Jeśli nie określono żadnego Podmiotu Yahoo jako dostawcy danej Usługi, Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo Inc. (adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), a Usług tych dotyczą warunki opisane w sekcji 14.2 (Stany Zjednoczone). 

  2. Wsparcie klienta. Wsparcie klienta jest dostępne na tej stronie.

  3. Przedstawiciel ds. zażaleń Yahoo India. Aby skontaktować się z przedstawicielem ds. zażaleń w firmie Yahoo India, skorzystaj z tej strony.

  4. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z ważnym nakazem Sądu Najwyższego Indii dotyczącym zakazu reklam zgodnie z ustawą PCPNDT z 1994 roku.

  5. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dodatkowymi warunkami.

 8. Japonia (jp):

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo: 

    1. Dla usługi Poczta AOL Odpowiedni Podmiot Yahoo stanowi spółka Boundless Inc. (adres: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japonia).

    2. Produkty marki Yahoo Japan dostępne w Japonii są dostarczane przez stronę trzecią. 

    3. W przypadku wszystkich pozostałych Usług Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo Inc. (adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Wiek minimalny: 18 lat (jednak osoby w wieku od 18 do 19 lat muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, aby zaakceptować nasze Warunki korzystania z Usług.

  2. Wybór prawa. Warunki i relacje między użytkownikiem a nami są zależne od prawa japońskiego bez uwzględniania zawartych w nim norm kolizyjnych.

  3. Forum. Użytkownik i my zgadzamy się podlegać wyłącznej jurysdykcji Sądu Okręgowego w Tokio w Japonii.

  4. Modyfikacje Usług i Warunków

   1. Kiedy zmodyfikujemy Usługi zgodnie z opisem w sekcji 7(a) lub zmodyfikujemy te Warunki zgodnie z sekcją 12(b), powiadomimy o tym z rozsądnym wyprzedzeniem, jeśli modyfikacje będą w istotny sposób działały na niekorzyść użytkownika lub ograniczały jego dostęp do Usług albo możliwość korzystania z nich.

   2. W przypadku modyfikacji Warunków lub Usług, które są wymagane w kontekście zabezpieczeń lub bezpieczeństwa, ze względów prawnych lub w związku z przepisami możemy nie być w stanie powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem. W takiej sytuacji powiadomienie zostanie wysłane w najbliższym praktycznym terminie po wprowadzeniu modyfikacji.

  5. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadne postanowienia tych Warunków nie wpływają na prawa konsumenta ustanowione przepisami obowiązującymi w Japonii, których nie można zmienić ani znieść na mocy umowy. Co za tym idzie, jeśli umowa dotycząca korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami zostanie uznana za umowę konsumencką zgodnie z japońską ustawą o takich umowach (Consumer Contract Act), niektóre wykluczenia i ograniczenia opisane w sekcji 9 tych Warunków, dotyczące naszej odpowiedzialności za umyślne działania lub rażące niedbalstwo, nie będą miały zastosowania.

  6. Wsparcie klienta. Obsługa klienta jest dostępna na tej stronie

 9. Nowa Zelandia (nz):

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo :

    1. W przypadku usług AOL Poczta, OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Poczta Yahoo, Yahoo Wiadomości, Yahoo Wyszukiwanie i Yahoo Sport Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo New Zealand Limited (adres: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Nowa Zelandia) i mają zastosowanie następujące warunki: (a) Warunki i relacja między użytkownikiem a firmą Yahoo New Zealand Limited są objęte przepisami Nowej Zelandii bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. (b) Użytkownik i firma Yahoo New Zealand Limited uzgadniają, że będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Nowej Zelandii.

    2. W przypadku pozostałych Usług Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo Inc. (adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), a Usług tych dotyczą warunki opisane w sekcji 14.2 (Stany Zjednoczone).

   2. Wiek minimalny: 13 lat 

  2. Wsparcie klienta. Wsparcie klienta jest dostępne na tej stronie.

 10. Singapur (sg), Indonezja (id), Malezja (my), Filipiny (ph), Tajlandia (th) lub Wietnam (vn): 

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo: 

    1. W przypadku usług AOL Poczta, OneSearch, Kalendarz Yahoo, Yahoo Celebrity, Yahoo Finanse, Poczta Yahoo, Yahoo Wiadomości, Yahoo Wyszukiwanie, Yahoo Styl, Yahoo Podróże, Yahoo TV, Yahoo Pogoda i Aviate Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (adres: 79 Robinson Road, #07-01, Singapur 068897) i mają zastosowanie następujące warunki: (a) Warunki i relacja między użytkownikiem a firmą Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. są objęte przepisami Singapuru bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. (b) Użytkownik i firma Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. uzgadniają, że będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Singapuru. 

    2. W przypadku innych Usług:

     1. Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest ten Podmiot Yahoo, który określono jako dostawcę danej Usługi. Warunki i relacje między użytkownikiem a Odpowiednim Podmiotem Yahoo są objęte prawem miejsca uzyskania zdolności prawnej Odpowiedniego Podmiotu Yahoo. Ewentualnie:

     2. Jeśli nie określono żadnego podmiotu jako dostawcy danej Usługi, Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo Inc. (adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), a Usług tych dotyczą warunki opisane w sekcji 14.2 (Stany Zjednoczone).

   2. Wiek minimalny: 13 lat 

  2. Wsparcie klienta. Poniżej znajdują się łącza dotyczące wsparcia klienta. 

   1. Singapur

   2. Indonezja

   3. Malezja

   4. Filipiny

   5. Tajlandia

   6. Wietnam

 11. Tajwan (tw):

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo : 

    1. W przypadku usług AOL Poczta, OneSearch, Yahoo Motoryzacja, Yahoo Charity, Słownik Yahoo, Yahoo Esports, Yahoo Finanse, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Poczta, Yahoo Money, Yahoo Filmy, Yahoo Wiadomości, Yahoo Wyszukiwanie, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Styl, Yahoo Podróże, Yahoo TV, Yahoo Pogoda i Aviate Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (Adres: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Tajwan) i mają zastosowanie następujące warunki: (a) Warunki i relacja między użytkownikiem a firmą Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. są objęte przepisami Republiki Chińskiej (R.O.C.) bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. (b) Użytkownik i firma Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji Sądu Okręgowego w Tajpej z siedzibą na Tajwanie, R.O.C.

    2. W przypadku usług Yahoo Auctions, Yahoo Shopping and Yahoo Used Cars są dostarczane przez spółkę Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Oddział Tajwan (Adres: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Tajwan) i mają zastosowanie następujące warunki: (a) Warunki i relacja między użytkownikiem a firmą Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch są objęte przepisami Republiki Chińskiej bez uwzględniania zawartych w nich norm kolizyjnych. (b) Użytkownik i firma Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch uzgadniają, że będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu Dystryktu Tajwan na Tajwanie, Republika Chińska.

    3. W przypadku innych Usług:

     1. Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest ten Podmiot Yahoo, który określono jako dostawcę danej Usługi. Warunki i relacje między użytkownikiem a Odpowiednim Podmiotem Yahoo są objęte prawem miejsca uzyskania zdolności prawnej Odpowiedniego Podmiotu Yahoo. Ewentualnie:

     2. Jeśli nie określono żadnego Podmiotu Yahoo jako dostawcy danej Usługi, Odpowiednim Podmiotem Yahoo jest spółka Yahoo Inc. (adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), a Usług tych dotyczą warunki opisane w sekcji 14.2 (Stany Zjednoczone).

   2. Wiek minimalny: 13 lat 

  2. Wsparcie klienta. Wsparcie klienta jest dostępne na tej stronie.

 12. Europa, Bliski Wschód i Afryka

  1. Zdefiniowane terminy 

   1. Odpowiedni Podmiot Yahoo: Yahoo EMEA Limited (adres: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia)

   2. Wiek minimalny: W krajach Unii Europejskiej minimalny wiek wynosi 16 lat (lub mniej, jeśli dany kraj udostępnił odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania danych osobistych). W krajach spoza Unii Europejskiej minimalny wiek wynosi 13 lat.

  2. Wybór prawa. Niniejsze Warunki, ich stosowanie, interpretacja i formułowanie, a także relacja między stronami, w tym wszelkie roszczenia i spory, jakie mogą wystąpić między stronami (również roszczenia i spory pozaumowne), są objęte prawem irlandzkim bez uwzględniania zawartych w nim norm kolizyjnych. 

  3. Forum. Poza zakresem ustalonym w poniższym paragrafie (d) Użytkownik i my uzgadniamy, że będziemy podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Irlandii w kontekście jakichkolwiek sporów lub roszczeń wynikających z Tych warunków, ich stosowania, interpretacji lub formułowania (w tym roszczeń i sporów pozaumownych) oraz powstających w związku z nimi. W takich przypadkach użytkownik i firma my zgadzamy się poddać jurysdykcji osobowej sądów znajdujących się w Irlandii, a także zrzekają się wszelkich zarzutów dotyczących niewłaściwości osobowej lub miejscowej takich sądów.

  4. Jeśli użytkownik mieszka w kraju należącym do Unii Europejskiej, żadne postanowienia tych Warunków, w tym powyższe paragrafy (b) i (c), nie wpływają na prawa wynikające z obowiązkowych przepisów lokalnych lub opcji wyboru jurysdykcji, których nie można zmienić na mocy umowy. Komisja Europejska udostępnia platformę online do rozwiązywania sporów, która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  5. Wsparcie klienta. Poniżej znajdują się łącza dotyczące wsparcia klienta. Punkty kontaktowe na mocy unijnego aktu o usługach cyfrowych (EU Digital Services Act) znajdują się w akapicie o.

   1. Irlandia

   2. Wielka Brytania

   3. Niemcy

   4. Francja

   5. Hiszpania

   6. Włochy

   7. Wszystkie pozostałe kraje

  6. Modyfikacje Usług i Warunków

   1. Kiedy zmodyfikujemy Usługi zgodnie z opisem w sekcji 7(a) lub zmodyfikujemy te Warunki zgodnie z sekcją 12(b), powiadomimy o tym z rozsądnym wyprzedzeniem, jeśli modyfikacje będą w istotny sposób działały na niekorzyść użytkowników lub ograniczały ich dostęp do Usług albo możliwość korzystania z nich. Dalsze korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie modyfikacji oznacza zgodę na zmodyfikowane Usługi lub Warunki. 

   2. W przypadku modyfikacji Warunków lub Usług, które są wymagane w kontekście zabezpieczeń lub bezpieczeństwa, ze względów prawnych lub w związku z przepisami możemy nie być w stanie powiadomić użytkownika z wyprzedzeniem. W takiej sytuacji powiadomienie zostanie wysłane w najbliższym praktycznym terminie.

  7. Powiadomienie o anulowaniu, zawieszeniu lub ograniczeniu dostępu do Usług lub konta

   1. Niezależnie od podsekcji (f) powyżej i bez naruszania praw ustawowych możemy, bez powiadomienia, tymczasowo lub trwale, zawiesić lub anulować Twoje konto, nałożyć na nie ograniczenia lub ograniczyć dostęp do części lub całości konta albo Usług:

    1. jeśli naruszysz lub uznamy, że naruszysz, Warunki, w tym jakiekolwiek zawarte w nich umowy, zasady czy wytyczne;

    2. w odpowiedzi na żądania organów ścigania lub innych agencji rządowych w ramach prawidłowego procesu prawnego;

    3. ze względu na nieoczekiwane błędy lub problemy techniczne albo związane z zabezpieczeniami;

    4. jeśli konto wykazuje długie okresy nieaktywności opisane w naszych zasadach usuwania kont.

  8. Jeśli trwale zawiesimy lub zamkniemy Twoje konto, powiadomimy o tym z wyprzedzeniem i umożliwimy przez rozsądny okres uzyskanie dostępu do informacji, plików i treści skojarzonych z kontem oraz zapisanie ich, chyba że będziemy mieli powody sądzić, że dalszy dostęp do konta spowoduje naruszenie odpowiednich przepisów, żądań organów ścigania lub innych agencji rządowych albo będzie działać na szkodę naszą lub stron trzecich.

  9. Czas odstąpienia od umowy dla klientów w Unii Europejskiej. Poniższe postanowienia uzupełniają sekcję 11 (Usługi płatne i rozliczenia).

   1. Klienci mieszkający w Unii Europejskiej mogą anulować Usługę płatną bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Możesz powiadomić nas, wypełniając i przesyłając ten formularz. Jeśli nie masz innej możliwości, możesz wypełnić ten formularz i wysłać go do nas pocztą. Powiadomienie należy wysłać do nas przed upływem 14-dniowego okresu anulowania.

   2. Wyjątki. W przypadku treści cyfrowych, których nie dostarczamy na nośniku fizycznym, potwierdzasz, że okres anulowania wygasa natychmiast po rozpoczęciu pobierania lub przesyłania strumieniowego treści cyfrowych.

   3. Zwrot pieniędzy. Wszelkie otrzymane opłaty za Usługę płatną zwrócimy nie później niż 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o anulowaniu. O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej, użyjemy tej samej metody płatności, przy użyciu której dokonano pierwszej transakcji. Potwierdzasz, że jeśli zaczniesz korzystać z Usługi płatnej przed zakończeniem okresu anulowania, uiścisz wszelkie opłaty wynikłe do daty anulowania.

  10. Automatyczne odnawianie. Oprócz sekcji 11(b)(v) mają zastosowanie następujące postanowienia: Jeśli subskrypcja jest odnawiana automatycznie, a cena wzrośnie, otrzymasz powiadomienie dotyczące nowej ceny z możliwością zakończenia subskrypcji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W takiej sytuacji nowa cena nie zacznie obowiązywać, a subskrypcja przestanie być aktywna z końcem tego okresu.

  11. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności. Żadne postanowienia tych Warunków nie wpływają na prawa konsumenta ustanowione przepisami obowiązującymi w Irlandii i Unii Europejskiej, których nie można zmienić ani znieść na mocy umowy. Co za tym idzie niektóre wyłączenia i ograniczenia opisane w sekcjach 8 i 9 Warunków nie dotyczą konsumentów mieszkających w krajach Unii Europejskiej. 

  12. Nasza odpowiedzialność. Pomimo postanowień sekcji 9 przyjmujemy odpowiedzialność za nasze oświadczenia mające charakter oszustwa oraz sytuacje, w których doznasz szkód lub umrzesz w wyniku naszego zaniedbania związanego z Usługami. 

  13. Dodatkowe warunki dla użytkowników we Włoszech można znaleźć tutaj

  14. Dodatkowe warunki dla użytkowników w Niemczech można znaleźć tutaj

  15. Akt o usługach cyfrowych UE (EU Digital Services Act)

   1. Ograniczenia w użytkowaniu naszych Usług. Unijna ustawa o usługach cyfrowych („DSA”) wymaga od nas przekazywania użytkownikom w Unii Europejskiej szczegółowych informacji na temat wszelkich ograniczeń, jakie możemy nałożyć na korzystanie z niektórych Usług. Ograniczenia te umożliwiają nam podejmowanie działań w odniesieniu do treści w naszych Usługach, które są niezgodne z prawem i/lub naruszają nasze Zasady społeczności.

    1. Usługa wyszukiwania Yahoo i AOL:
     1. Korzystanie z narzędzi algorytmicznych w celu ograniczenia widoczności wyników wyszukiwania zawierających treści dla dorosłych w niektórych przypadkach, w tym gdy użytkownicy są identyfikowani jako osoby poniżej 18 roku życia;
     2. Korzystanie z narzędzi algorytmicznych w celu ograniczenia widoczności wyników wyszukiwania zawierających nielegalne treści;
     3. Odwoływanie się do wyników wyszukiwania w celu zachowania praw osób fizycznych zgodnie z prawem UE dotyczącym prywatności (znanym jako „prawo do bycia zapomnianym”);
     4. Korzystanie z narzędzi algorytmicznych do wstawiania dodatkowych treści w niektórych wynikach wyszukiwania, w tym etykiet ostrzegawczych i informacji kontaktowych organów ścigania, w celu zniechęcenia użytkownika do angażowania się w nielegalne i szkodliwe treści;
     5. Korzystanie z weryfikacji przez człowieka w celu zablokowania wyświetlania niektórych sugerowanych haseł wyszukiwania w celu „autouzupełniania” zapytania wpisanego przez użytkownika, w przypadku gdy sugerowane terminy wyszukiwania zawierałyby niedozwolone słowa lub wyrażenia, co stanowiłoby naruszenie Zasad społeczności Yahoo; oraz
     6. Przekazywanie skarg dotyczących nielegalnych treści wyszukiwania do Microsoft Bing, wyszukiwarki, która generuje ogólne algorytmiczne i reklamowe wyniki wyszukiwania Yahoo.
    2. Komentarze użytkowników dotyczące naszych Usług:
     1. Podejmowanie działań w odpowiedzi na powiadomienia od osób fizycznych lub podmiotów o komentarzach użytkowników w naszych Usługach, które są niezgodne z prawem lub naruszają nasze Zasady społeczności, w tym korzystanie z weryfikacji przez człowieka w celu ograniczenia widoczności lub usunięcia komentarzy użytkowników oraz uniemożliwienie dostępu do funkcji komentarzy użytkowników w naszych Usługach w przypadku powtarzających się naruszeń; oraz
     2. Korzystanie z narzędzi algorytmicznych w celu wykrywania, identyfikowania i adresowania treści zawartych w komentarzach użytkowników w naszych Usługach, które są niezgodne z prawem lub naruszają nasze Zasady społeczności.
    3. Dotyczy usługi Poczta:
     1. Podejmowanie działań w odpowiedzi na powiadomienia od osób fizycznych lub podmiotów dotyczące treści e-mail w Usługach, które są niezgodne z prawem lub naruszają nasze Zasady społeczności, w tym zamknięcie konta e-mail danej osoby po tym, jak jej konto było używane do powtarzających się naruszeń po weryfikacji przez człowieka; oraz
     2. Podejmowanie działań w odpowiedzi na wiarygodne zgłoszenia, że konto lub konta e-mail są używane w sposób, który zagraża bezpieczeństwu naszych Usług (w tym kont e-mail powiązanych ze spamem, oszukańczymi reklamami, oprogramowaniem ransomware i złośliwym oprogramowaniem), w tym zamykanie kont e-mail po weryfikacji przez człowieka.
    4. Dotyczy wszystkich naszych Usług:
     1. Podejmowanie działań w odpowiedzi na nakazy władz państw członkowskich UE dotyczące usuwania nielegalnych treści.
     2. Użytkownicy w Unii Europejskiej mogą kontaktować się z nami w celu zgłaszania wszelkich zapytań lub skarg w ramach DSA za pośrednictwem poniższej sekcji „Punkty kontaktu”. Skargi są rozpatrywane przez nasze zespoły ds. prawnych i usług członkowskich.
   2. Punkty kontaktowe

    1. Jeśli jesteś przedstawicielem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej lub Europejskiej Rady ds. Usług Cyfrowych, możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail: dsa@yahooinc.com. Naszym preferowanym językiem komunikacji jest angielski.

    2. Jeśli jesteś użytkownikiem zamieszkałym na terenie Unii Europejskiej, możesz korzystać z naszego formularza kontaktowego.

  Ostatnia aktualizacja: 8 lipiec 2024 r.