Podmienky poskytovania služby spoločnosti Yahoo

1. novembra 2021 sa názov spoločnosti poskytujúcej produkty a služby, ktoré používate, zmenil z Verizon Media EMEA Limited na Yahoo EMEA Limited. Spôsob spracovania vašich údajov zatiaľ zostane rovnaký. Okrem toho sme podľa zákona EÚ o digitálnych službách povinní poskytnúť používateľom s bydliskom v Európskej únii určité dodatočné podmienky – pozrite si podsekciu 14.13. o. nižšie.

V júni 2017 sme oznámili, že spoločnosti Yahoo a AOL sa spojili a vytvorili spoločnosť zameranú na digitálne a mobilné médiá. V súčasnosti poskytujeme služby na základe týchto zjednotených podmienok poskytovania služby Yahoo. Ak máte Yahoo alebo AOL účet, bude potrebné, aby ste súhlasili s týmito podmienkami. (Ak ste ešte nevyjadrili súhlas s týmito podmienkami, na váš účet sa aj naďalej vzťahujú pôvodné podmienky služby spoločnosti Yahoo alebo pôvodné podmienky služby spoločnosti Oath (pre AOL). Pre všetky služby a produkty spoločnosti Yahoo, ku ktorým sa pristupuje bez potreby prihlásenia sa do účtu, začnú tieto podmienky platiť 25. mája 2018. Ak si vytvárate nový účet, podmienky uvedené nižšie platia od momentu registrácie.

 

Podmienky poskytovania služby spoločnosti Yahoo
 1. Víta Vás spoločnosť Yahoo

  Spoločnosť Yahoo Inc. a všetky jej značky uvedené v sekcii 13 (vrátane značiek Yahoo a AOL), ako aj korporátne entity uvedené v sekciách 13 a 14 (spoločne ako „Yahoo“, „my“, „nás“ alebo „naše“) patria do skupiny spoločností Yahoo. Naše značky, webové lokality, aplikácie, produkty, služby a technológie (ďalej ako „služby“) sú poskytované entitami uvedenými v sekcii 13. Na vás sa vzťahujú sekcie 1 až 13, 14.1 a 14.13, a preto si ich pozorne prečítajte. 

  Používaním služieb vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami a všetkými pravidlami komunity a doplnkovými podmienkami, ktoré sú vám poskytnuté pre služby, ktoré používate (spoločne ako „podmienky“). Tieto podmienky si pozorne prečítajte, pretože predstavujú celú zmluvu s nami.

  TIETO PODMIENKY OBSAHUJÚ OBMEDZENIA NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI V SEKCII 9

  POUŽÍVATELIA Z USA: TIETO PODMIENKY ZAHŔŇAJÚ DOHODU O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ A DOLOŽKY O ZRIEKNUTÍ SA POROTNÉHO SÚDU A HROMADNEJ ŽALOBY V SEKCII 14.2, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA VŠETKÝCH POUŽÍVATEĽOV Z USA. 

 2. Používanie služieb

  1. Právomoc. Súhlasíte s tým, že máte povolenie na používanie služieb podľa platných zákonov. Ak služby používate ako zástupca spoločnosti, firmy alebo inej entity, potvrdzujete, že máte právomoc na vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami v jej mene, čo znamená, že súhlas s týmito podmienkami vyjadruje daná entita a že „vy“ označuje túto entitu. Ak k účtu pristupujete ako zástupca jeho vlastníka (napríklad ako správca, poradca, analytik a pod.), tieto podmienky sa vzťahujú na vaše aktivity v mene vlastníka účtu. 

  2. Odškodnenie. Ak služby používate v mene spoločnosti, firmy alebo inej entity alebo ak ich používate na obchodné účely, vy a táto entita zbavujete zodpovednosti entity spoločnosti Yahoo (definované v sekcii 8) a odškodníte ich za akúkoľvek žalobu, právny nárok alebo konanie, ktoré vyplývajú z používania týchto služieb alebo porušenia týchto podmienok alebo sa na ne vzťahujú, vrátane zodpovednosti alebo výdavkov vyplývajúcich z právnych nárokov (vrátane nárokov spôsobených nedbalosťou), strát, škôd, žalôb, rozsudkov, nákladov na súdny proces a nákladov na právne zastupovanie. 

  3. Vek. Ak ste nedosiahli minimálny požadovaný vek (uvedený v sekcii 14), účet si zaregistrovať nemôžete. V prípade, že nie ste držiteľom existujúceho účtu v Spojených štátoch, ktorý je rodinným účtom Yahoo, na používanie služieb musíte dosiahnuť minimálny požadovaný vek. V niektorých službách sa nachádza obsah nevhodný pre deti alebo určený pre dospelých. Ak ste nedosiahli plnoletosť (t. j. minimálne vek plnoletosti vo svojej krajine), tento obsah si neprezerajte.

  4. Správanie člena. Zaväzujete sa, že nebudete používať Služby žiadnym spôsobom, ktorý porušuje tieto podmienky alebo naše Pravidlá komunity, vrátane týchto spôsobov:

   1. získanie alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k službám alebo k našim serverom, systémom, sieťam či údajom;

   2. sprístupnenie obsahu, ktorý by mohol uškodiť deťom alebo je výhražný, hrubý, obťažujúci, protiprávny, hanlivý, nemravný, urážlivý, narušuje súkromie iných, je nenávistný alebo rasovo, etnicky či iným spôsobom neprijateľný;

   3. porušenie platných zákonov alebo predpisov;

   4. predstieranie identity inej osoby alebo entity alebo na sfalšovanie alebo zmanipulovanie hlavičiek alebo identifikátorov s cieľom zastrieť pôvod obsahu prenášaného prostredníctvom služieb; 

   5. sprístupnenie obsahu, na ktorého zverejnenie nemáte právo alebo ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke práva osoby alebo entity;

   6. zverejnenie obsahu, ktorý obsahuje reklamu alebo iné obchodné ponuky, bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

   7. sprístupnenie vírusov alebo iného počítačového kódu, súborov, programov alebo obsahu, ktorý má prerušiť, znemožniť alebo obmedziť fungovanie služieb alebo ovplyvniť ostatných používateľov;

   8. narušenie alebo prerušenie prevádzky služieb alebo serverov, systémov alebo sietí pripojených k službám akýmkoľvek spôsobom;

   9. zhromažďovanie údajov, prístup alebo pokusy o prístup k údajom z našich služieb pomocou akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov, zariadení, programov, algoritmov alebo metodológií, a to vrátane robotov, spiderov, scraperov, nástrojov na dolovanie údajov alebo nástrojov na zhromažďovanie alebo extrakciu údajov, na žiadny účel bez nášho výslovného predošlého súhlasu;

   10. používanie akýchkoľvek materiálov alebo obsahu vrátane akýchkoľvek údajov (a) na vytváranie databáz, archívov, mobilných aplikácií, informačných kanálov, widgetov či akýchkoľvek iných zdrojov agregovaných údajov, ktoré ako celok alebo sčasti konkurujú službám alebo zásadným spôsobom nahrádzajú služby ponúkané v rámci našich služieb alebo služieb ponúkaných našimi poskytovateľmi údajov, ani (b) na poskytovanie žiadnej služby, ktorá konkuruje službám alebo údajom ponúkaným spoločnosťou Yahoo alebo našimi poskytovateľmi údajov, alebo ich zásadným spôsobom nahrádza.

  5. Používanie služieb. Máte povinnosť dodržiavať všetky pravidlá alebo zásady, ktoré sa týkajú služieb. Služby nesmiete zneužívať ani ich narúšať či pokúšať sa k nim pristúpiť inak než prostredníctvom nami poskytovaného rozhrania a pokynov. Služby môžete používať iba v súlade so zákonom. Ak nie je výslovne uvedené inak, služby ani ich jednotlivé časti nemôžete využívať ani ďalej používať na obchodné účely. 

  6. Kontrola vývozu. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať zákony a predpisy Spojených štátov na kontrolu vývozu a opatrenia na kontrolu obchodu iných príslušných krajín, okrem iného vrátane nariadení o vývoze EAR vydaných Úradom pre priemysel a bezpečnosť (BIS) Ministerstva obchodu USA a programov obchodných sankcií a embárg spravovaných Úradom na kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA. Potvrdzujete a zaručujete, že: (1) nie ste niektorou zo zakázaných strán uvedených v zoznamoch s výnimkami týkajúcimi sa vývozu (pozrite napríklad https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern), (2) nebudete opätovne exportovať alebo používať služby na prenos softvéru, technológií alebo iných technických údajov zakázaným stranám alebo krajinám a že (3) služby nebudete využívať na koncové použitie do vojenských, jadrových, raketových, chemických ani biologických zbraní, rovnako ako nebudete služby zahŕňať do iných aktivít, ktoré sú v rozpore so zákonmi o vývoze a dovoze Spojených štátov alebo iných príslušných krajín. 

  7. Protikorupčné zákony. Zaväzujete sa dodržiavať všetky platné protikorupčné zákony vrátane zákonov, ktoré zakazujú nezákonné poskytovanie platieb s korupčnými úmyslami týkajúcimi sa týchto podmienok. 

  8. Vlastníctvo a opätovné použitie. Používaním služieb nezískavate nárok na práva duševného alebo iného vlastníctva ani na podiel v službách alebo obsahu, ku ktorým pristupujete. Logá ani značky použité v službách nesmiete používať bez nášho výslovného samostatného písomného súhlasu. Právne oznámenia zobrazené v službách alebo spoločne s nimi nemôžete odstraňovať, zakrývať ani pozmeňovať. Bez výslovného písomného súhlasu nesmiete žiadnu časť služieb (vrátane obsahu, reklám, rozhraní API a softvéru) ani ich používanie, ako aj prístup k nim reprodukovať, upravovať, požičiavať za poplatok, prenajímať, predávať, vymieňať, distribuovať, prenášať, vysielať, verejne predvádzať, vytvárať na základe nich odvodené diela či využívať ich na obchodné účely. 

  9. Softvérová licencia. V prípade, že budete dodržiavať tieto podmienky, udelíme vám osobnú, bezplatnú, neprenosnú, nepostupiteľnú, odvolateľnú, nevýhradnú licenciu na používanie softvéru a rozhraní API, ktoré vám môžeme poskytnúť v rámci služieb. Táto licencia je určená výhradne nato, aby ste služby mohli používať a využívať v podobe, v akej ich poskytujeme, a spôsobom, aký tieto podmienky, ako aj akékoľvek dodatočné podmienky alebo pravidlá povoľujú. Nemôžete vykonať spätnú analýzu ani sa pokúsiť získať z nášho softvéru zdrojový kód, s výnimkou prípadov, keď platné zákony takéto obmedzenia zakazujú alebo keď máte náš výslovný písomný súhlas. Náš softvér môže bez predchádzajúceho oznámenia automaticky sťahovať a inštalovať aktualizácie zabezpečenia aj iné aktualizácie.

  10. Podpora. Ak nie je uvedené inak, nezaväzujeme sa, že budeme k službám poskytovať akúkoľvek podporu. Ak vám poskytneme podporu, deje sa tak na základe nášho vlastného uváženia a neznamená to, že vám podporu budeme poskytovať aj v budúcnosti. 

  11. Poplatky. Vyhradzujeme si právo účtovať za používanie služieb (a podpory s nimi súvisiacej) alebo za prístup k nim poplatky podľa nášho vlastného uváženia, a to bez ohľadu na to, či momentálne nejaké existujú alebo nie. Ak sa rozhodneme účtovať poplatky, budú sa uplatňovať naše platobné podmienky a oznámime vám to vopred. 

  12. Rôzne verzie služieb. V rámci rôznych verzií služieb môžu byť k dispozícii rôzne funkcie, pričom vo vašej krajine alebo oblasti nemusia byť všetky funkcie k dispozícii. Všetky funkcie nemusia byť k dispozícii ani v prípade, že používateľ, s ktorým komunikujete, používa inú verziu služieb alebo používa softvér tretej strany. 

  13. Zásady zabránenia zneužitiu. Zakazujeme odosielanie nevyžiadaných e-mailov alebo správ prostredníctvom služieb. V súvislosti so službami sa bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete zapájať do obchodnej aktivity v neobchodných produktoch alebo aplikáciách alebo do rozsiahlej aktivity. Nemôžete sa zapájať do správania alebo aktivity, ktorá narúša služby alebo ich používanie inými používateľmi. 

  14. Podmienky Envrmnt 360. Používatelia z USA: Vzťahujú sa na vás podmienky Envrmnt 360, ktoré nájdete tu v angličtine a tu v španielčine. 

  15. Informačné kanály RSS. Ak používate nami poskytovaný informačný kanál RSS (jednotlivo ďalej ako „informačný kanál RSS spoločnosti Yahoo“), máte povolenie na zobrazenie iba obsahu poskytovaného v danom informačnom kanále bez akýchkoľvek úprav a musíte poskytnúť informácie na našej zdrojovej webovej lokalite, ako aj odkaz na celý článok na kanále RSS spoločnosti Yahoo. Do informačného kanála RSS spoločnosti Yahoo nemôžete zahŕňať reklamný obsah. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu informačný kanál RSS spoločnosti Yahoo pozastaviť a požadovať od kohokoľvek ukončenie jeho používania. Na každý z našich produktov alebo služieb sa môžu vzťahovať konkrétnejšie podmienky týkajúce sa používania informačných kanálov RSS spoločnosti Yahoo.

 3. Váš účet a oznámenia

  1. Informácie o účte. Na používanie niektorých služieb sa môže vyžadovať účet. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby informácie o vašom účte (t. j. informácie, ktoré ste poskytli pri registrácii do služby alebo prihlásení na jej odber) boli aktuálne, úplné, presné a pravdivé. Ak pre vašu krajinu nie je v oddiele 14 uvedené inak, s výnimkou účtov AOL sú všetky účty Yahoo neprenosné a všetky práva k nim zanikajú smrťou vlastníka účtu.

  2. Prístup k vášmu účtu. Nesiete zodpovednosť za každú aktivitu, ktorá sa udeje vo vašom účte alebo prostredníctvom neho. V záujme ochrany svojho účtu svoje heslo nikomu neprezrádzajte. Nepoužívajte svoje heslo k účtu aj v iných službách. Bez toho, aby boli dotknuté vaše zákonné práva, v prípade, že zabudnete heslo alebo iným spôsobom nedokážete u spoločnosti Yahoo overiť svoj účet, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžete stratiť prístup k svojmu účtu a že všetky údaje s ním spojené sa možno nebudú dať získať späť. 

  3. Oznámenia. Spoločnosť Yahoo vám môže odosielať oznámenia, napríklad oznámenia služby alebo upozornenia týkajúce sa zmien v týchto podmienkach, okrem iného prostredníctvom e-mailu, pravidelnej pošty, textovej správy alebo SMS, MMS, push hlásenia alebo správy v aplikácii, uverejnených príspevkov v službe, telefónu alebo iného momentálne známeho alebo neskôr vyvinutého vhodného komunikačného prostriedku. Súhlasíte s prijímaním týchto oznámení prostredníctvom každej z uvedených možností. Oznámenia nemusíte dostávať, ak tieto podmienky porušíte tým, že k službám budete pristupovať nepovoleným spôsobom. V takýchto prípadoch sa bude predpokladať, že ste všetky oznámenia, ktoré by vám boli doručené, ak by ste k službám pristupovali povoleným spôsobom, dostali.

 4. Ochrana osobných údajov a ochrana údajov 

  Naše zásady ochrany osobných údajov opisujú, kto sme, aké údaje od vás získavame, ako vaše údaje spracúvame, s kým ich zdieľame a aké práva vám zaručujú právne predpisy na ochranu osobných údajov.

 5. Ako nahlásiť porušenie autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva

  Rešpektujeme duševné vlastníctvo ostatných a od svojich používateľov očakáva to isté. Ak si to okolnosti vyžadujú, môžeme na základe vlastného uváženia deaktivovať alebo zrušiť účty tých používateľov, ktorí môžu porušovať pravidlá, prípadne podniknúť v súvislosti s týmito účtami ďalšie náležité kroky. Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich autorských práv alebo práv duševného vlastníctva, postupujte podľa pokynov uvedených tu.

 6. Obsah v službách a udeľovanie licencií spoločnosti Yahoo

  1. Obsah. Časť obsahu, ktorý sa v našich službách zobrazuje, sme nevytvorili a nevlastníme ho. Tento obsah zostáva výlučnou zodpovednosťou entity alebo osoby, ktorá ho sprístupňuje. Nepreberáme zodpovednosť za konanie tretích strán vrátane osôb alebo entít, s ktorými prostredníctvom jej služieb komunikujete. Mnohé zo služieb vám umožňujú odosielať obsah. Vy, a nie spoločnosť Yahoo, v plnej miere zodpovedáte za všetok obsah, ktorý nahráte, zverejníte, odošlete e-mailom, prenesiete alebo inak prostredníctvom služieb sprístupníte. Môžeme odstrániť alebo odmietnuť zobraziť obsah, ktorý porušuje podmienky alebo platné zákony či predpisy, čo však neznamená, že služby monitorujeme alebo že obsah kontrolujeme, prípadne preverujeme. Používaním služieb, ako aj pristupovaním k nim beriete na vedomie, že môžete natrafiť na urážlivý, neslušný alebo neprijateľný obsah, a súhlasíte s tým. 

  2. Duševné vlastníctvo a udeľovanie licencií. S výnimkou prípadov uvedených v konkrétnych podmienkach alebo pravidlách k produktu pre niektorú z našich služieb zostávate pri nahratí, zdieľaní alebo odoslaní obsahu do služieb vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva na daný obsah a udeľujete nám celosvetovú, bezplatnú, nevýhradnú, trvalú, neodvolateľnú, prenosnú, sublicencovateľnú licenciu (a) na používanie, hosťovanie, uloženie, reprodukovanie, úpravu, prípravu odvodených diel (napríklad prekladov, adaptácií, zhrnutí alebo iných zmien), komunikovanie, publikovanie tohto obsahu, jeho verejné predvedenie, verejné zobrazovanie a distribúciu použitím akéhokoľvek momentálne známeho alebo v budúcnosti vyvinutého spôsobu, spôsobu doručenia alebo média a (b) na povolenie prístupu, reprodukovania, distribúcie svojho obsahu, jeho verejné zobrazovanie, prípravu od neho odvodených diel a jeho verejné predvedenie prostredníctvom služieb inými používateľmi, ako dovoľujú funkcie týchto služieb (napríklad používatelia môžu váš obsah opätovne zverejňovať na blogoch alebo iným spôsobom opätovne zverejňovať alebo sťahovať). V prípade niektorých služieb sa môžu uplatňovať špecifické podmienky alebo nastavenia umožňujúce rozličnú mieru používania obsahu odoslaného v rámci týchto služieb. Na udelenie licencie opísanej v sekcii 6 (b) na obsah, ktorý nahráte, zdieľate alebo odosielate v rámci služieb, musíte mať potrebné práva. 

 7. Naše záruky a odmietnutie zodpovednosti

  1. V TAKOM ROZSAHU, AKO TO UMOŽNUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, MY SPOLU S NAŠÍMI MATERSKÝMI A DCÉRSKYMI SPOLOČNOSŤAMI, POBOČKAMI, ÚRADNÍKMI, RIADITEĽMI, ZAMESTNANCAMI, ZMLUVNÝMI PARTNERMI, ZÁSTUPCAMI, PARTNERMI, POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ A DISTRIBÚTORMI (SPOLOČNE AKO „ENTITY YAHOO“) NEPOSKYTUJEME K SLUŽBÁM ŽIADNE VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, SĽUBY ANI VYHLÁSENIA. SVOJE SLUŽBY POSKYTUJEME TAK, AKO SÚ, SO VŠETKÝMI NEDOSTATKAMI A TAK, AKO SÚ K DISPOZÍCII. POUŽÍVAŤ ICH, AKO AJ OBSAH V RÁMCI NICH MÔŽETE NA VLASTNÉ RIZIKO, PRIČOM MY NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VYHLÁSENIA, SĽUBY ANI ZÁRUKY, ŽE TIETO SLUŽBY BUDÚ NEPRERUŠENÉ, POSKYTOVANÉ NAČAS, ZABEZPEČENÉ A BEZ CHÝB. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE V PRÍPADE PRENOSU ÚDAJOV CEZ INTERNET ALEBO TECHNOLÓGIÍ NA UKLADANIE INFORMÁCIÍ NEMOŽNO ZARUČIŤ BEZPEČNOSŤ A ŽE V TOMTO OHĽADE NEPOSKYTUJEME ŽIADNE EXPLICITNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁVÄZKY, SĽUBY ANI ZÁRUKY O OBSAHU V RÁMCI SLUŽIEB ALEBO OBSAHU PREPOJENOM ZO SLUŽIEB, O PODPORE, KTORÚ K SLUŽBÁM POSKYTUJEME, O KONKRÉTNYCH FUNKCIÁCH A ZABEZPEČENÍ SLUŽIEB ANI O ICH SPOĽAHLIVOSTI, KVALITE, PRESNOSTI, DOSTUPNOSTI ALEBO SCHOPNOSTI SPĹŇAŤ VAŠE POTREBY, POSKYTOVAŤ URČITÉ VÝSTUPY ALEBO DOSAHOVAŤ URČITÉ VÝSLEDKY. 

  2. NIEKTORÉ JURISDIKCIE POSKYTUJÚ URČITÉ IMPLICITNÉ ZÁRUKY, NAPRÍKLAD IMPLICITNÚ ZÁRUKU PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA CUDZÍCH PRÁV. V TAKOM ROZSAHU, AKO TO UMOŽŇUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, ODMIETAME ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY IMPLICITNÉ ALEBO VÝSLOVNÉ SĽUBY ALEBO ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB. 

 8. Obmedzenie zodpovednosti 

  V TAKOM ROZSAHU, AKO TO UMOŽŇUJÚ PLATNÉ ZÁKONY, BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ENTITY YAHOO NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA: AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, SPRIEVODNÉ, NÁSLEDNÉ, TROJNÁSOBNÉ ALEBO VIACNÁSOBNÉ NÁHRADY ŠKODY, EXEMPLÁRNE ALEBO REPRESÍVNE NÁHRADY ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI ALEBO VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB. ENTITY YAHOO NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATU ZISKU, VÝNOSOV, OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, POKLES HODNOTY VRÁTANE ÚDAJNEJ STRATY ALEBO POKLESU HODNOTY OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ ANI ZA AKÉKOĽVEK INÉ STRATY (SPOLOČNE AKO „STRATY“), KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI ALEBO VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB ALEBO PRÍSTUPU K NIM, OKREM INÉHO VRÁTANE STRÁT VYPLÝVAJÚCICH Z TÝCHTO SKUTOČNOSTÍ ALEBO V SÚVISLOSTI S NIMI: ODSTRÁNENIE, POZMENENIE, NESPRÁVNE DORUČENIE ALEBO NEÚSPEŠNÉ ULOŽENIE ÚDAJOV SPRAVOVANÝCH ALEBO PRENÁŠANÝCH SLUŽBAMI, OBMEDZENIE, POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE ÚČTU, VAŠE SŤAHOVANIE ALEBO ZDIEĽANIE INFORMÁCIÍ VRÁTANE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB, NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K VÁŠMU ÚČTU ALEBO ÚDAJOM SPRAVOVANÝM ALEBO PRENÁŠANÝM SLUŽBAMI, PREPOJENIA NA EXTERNÉ LOKALITY ALEBO ZDROJE POSKYTNUTÉ SLUŽBAMI ALEBO TRETÍMI STRANAMI, VAŠE DOHODY S INZERENTMI NÁJDENÝMI V RÁMCI SLUŽIEB ALEBO PROSTREDNÍCTVOM NICH ALEBO ÚČASŤ V ICH PROPAGAČNÝCH AKCIÁCH ALEBO AKÉKOĽVEK TOVARY ALEBO SLUŽBY PREDÁVANÉ TÝMITO INZERENTMI. ENTITY YAHOO NEBUDÚ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA PROBLÉMY SPÔSOBENÉ INÝM NEOPRÁVNENÝM ALEBO NEZÁKONNÝM POČÍNANÍM TRETÍCH STRÁN, AKO AJ VYŠŠOU MOCOU. OBMEDZENIA A VYLÚČENIA V TÝCHTO PODMIENKACH BUDÚ PLATIŤ BEZ OHĽADU NA TO, ČI SME BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI VZNIKU AKÝCHKOĽVEK ŠKÔD ALEBO SME SI JEJ MALI BYŤ VEDOMÍ.

  V TAKOM ROZSAHU, AKO TO UMOŽŇUJÚ ZÁKONY, A POKIAĽ NIE JE V SEKCII 14 UVEDENÉ INAK, ENTITY SKUPINY YAHOO NENESÚ ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI SO ŽIADNYMI SPORMI, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO SLUŽIEB ALEBO SA NA NE VZŤAHUJÚ, VO VÄČŠEJ MIERE, NEŽ JE SUMA, KTORÚ STE NÁM ZA SLUŽBY ZAPLATILI.

 9. Spätná väzba

  Súhlasíte s tým, že akékoľvek odporúčanie, predstavu, nápad, návrh, spätnú väzbu alebo iný príspevok (ďalej ako „spätná väzba“), ktorý nám odošlete v súvislosti s našimi produktmi, službami, webovými lokalitami, aplikáciami alebo technológiami môžeme použiť bez oznámenia, záväzku, obmedzenia, refundácie alebo kompenzácie pre vás a že sa zriekate (alebo súhlasíte s tým, že si ich nebudete vymáhať) všetkých práv, ktoré by mohli v spätnej väzbe vzniknúť teraz alebo v budúcnosti (vrátane morálnych a podobných práv).

 10. Platené služby a fakturácia. Pokiaľ nie je v dodatočných podmienkach vzťahujúcich sa na služby, ktoré používate, uvedené inak, platia pre vás podmienky v sekcii 11. 

  1. Ponúkame produkty a predplatné za poplatok (ďalej ako „platené služby“). Na tieto platené služby sa vzťahujú dodatočné podmienky, s ktorými vyjadrujete súhlas pri registrácii v platenej službe, ako aj tieto podmienky. Pri registrácii v platenej službe si musíte vybrať spôsob platby a poskytnúť nám presné fakturačné a platobné informácie, pričom je vašou povinnosťou udržiavať tieto informácie neustále aktuálne. Pri mnohých platených službách sa vyžaduje, aby ste mali alebo si zaregistrovali Yahoo ID nebo AOL ID. Ak ste zákazníkom služby AOL Dial-Up, pozrite si dodatočné podmienky uvedené kliknutím tu

  2. Nasledujúce dôležité ustanovenia sa vzťahujú na všetky naše platené služby:

   1. Produkty tretích strán. Ak je súčasťou platenej služby aj produkt tretej strany, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že zakúpenie a používanie tejto služby podlieha podmienkam poskytovania služby a zásadám ochrany osobných údajov tretej strany, ktoré by ste si mali dôkladne prečítať skôr, než s nimi vyjadríte súhlas.

   2. Platby. Potvrdzujete, že ste dosiahli minimálny vek požadovaný na uzavretie právnej dohody. Súhlasíte s tým, že uhradíte každú platenú službu, ktorú si od nás zakúpite, ako aj všetky ostatné poplatky, ktoré vyvstanú v súvislosti s vaším účtom, vrátane príslušnej dane a poplatkov. Nesiete zodpovednosť za všetky poplatky, ktoré vyvstanú v súvislosti s vaším účtom, vrátane nákupov, ktoré uskutočníte vy, osoba, ktorá môže používať vaše konto alebo vedľajšie či prepojené kontá (vrátane každej osoby s implicitnou, skutočnou alebo zjavnou autoritou), alebo ktokoľvek, kto získa prístup k vášmu účtu. 

   3. Spôsoby platby. Dávate nám súhlas a poverenie na uhradenie poplatkov pomocou vybratého spôsobu platby alebo, ak sa to nepodarí, tak na ich uhradenie pomocou akéhokoľvek ďalšieho spôsobu platby, ktorý u vás evidujeme, dokonca aj keď ste tento spôsob zadávali v súvislosti s inými platenými službami. Zodpovedáte za všetky poplatky, dokonca aj keď použitie vášho spôsobu platby zlyhá alebo je zamietnuté. Dávate nám súhlas a poverenie na uchovávanie všetkých informácií o každom spôsobe platby, ktorý máte priradený k účtu. Môžeme importovať platobné informácie, ktoré ste zadali pri predchádzajúcich nákupoch, a umožniť vám použiť tieto platobné informácie pri nákupe nového produktu. Dovoľujete nám získať a použiť aktualizované informácie od inštitúcie sprostredkujúcej váš spôsob platby v súlade so zásadami a postupmi príslušnej značky platobnej karty. V niektorých prípadoch môžeme podľa vlastného uváženia a na základe súhlasu spracovateľa platby alebo vydávajúcej banky pokračovať v sťahovaní poplatkov prostredníctvom uvedeného spôsobu platby aj po vypršaní dátumu jeho platnosti. Pri použití určitých spôsobov platby, napríklad pri platbe z bežného alebo sporiaceho účtu, sa môžu účtovať príplatky.

   4. Platobné podmienky. Za platené služby vám môžeme v súlade s uvedenými podmienkami účtovať vopred a na dennej, mesačnej, ročnej báze, ako aj jednorazovo, dovtedy, kým je vaše predplatné aktívne, a to aj keď ste si službu nestiahli alebo ste ju nepoužívali, prípadne ste nepoužili svoj online účet.

   5. Automatické obnovenie. V prípade mnohých platených služieb používame automatické obnovenie. Po vypršaní obdobia každého predplatného na platenú službu vám v prípade, že svoje predplatné minimálne 48 hodín pred koncom aktuálneho obdobia nezrušíte, predplatné automaticky obnovíme a z kreditnej karty alebo prostredníctvom iného spôsobu platby, ktorý ste nám poskytli, stiahneme príslušný poplatok. S výnimkou prípadov uvedených v sekcii 14 sa vám predplatné automaticky obnoví za cenu platnú v danom období, neuplatňuje sa to však na akciovú cenu alebo cenu po zľave. Podľa vlastného uváženia môžeme poplatky účtovať jednotlivo alebo môžeme poplatky za niektoré alebo všetky svoje platené služby, ktoré používate, zlúčiť.

   6. Ochrana pred podvodmi. Môžeme podniknúť kroky na overenie platnosti informácii o kreditnej karte, ktoré uvediete, vrátane stiahnutia sumy nižšej ako 1,00 USD a jej okamžitého vrátenia späť na kartu. Dávate nám súhlas urobiť tak, aby bolo možné kartu overiť a zabrániť tak podvodu.

   7. Bezplatné skúšobné verzie. Môžeme vám ponúkať bezplatné skúšobné verzie, aby ste si mohli bezplatne a nezáväzne vyskúšať predplatné na platenú službu (ďalej ako „bezplatná skúšobná verzia“). V prípade, že nie je uvedené inak, a v prípade, že svoje predplatné nezrušíte pred vypršaním platnosti bezplatnej skúšobnej verzie, budú sa vám po skončení obdobia platnosti bezplatnej skúšobnej verzie účtovať pravidelné poplatky za predplatné vo výške platnej v danom období, a to až dokým si predplatné nezrušíte. Ak vám konkrétna platená služba nevyhovuje, predplatné musíte zrušiť pred koncom bezplatnej skúšobnej verzie, aby ste sa vyhli poplatkom. Vyhradzujeme si právo obmedziť váš nárok iba na jednu bezplatnú skúšobnú verziu platenej služby alebo na jednu jej akciovú ponuku a taktiež právo zakázať kombinovanie bezplatných skúšobných verzií alebo iných akciových ponúk.

   8. Žiadne refundácie. Všetky poplatky sú nerefundovateľné, ak nie je v podmienkach, s ktorými vyjadrujete súhlas pri registrácii v platenej službe, uvedené inak alebo ak nie je pre vašu oblasť uvedené inak v sekcii 14, alebo ak nie je inak uvedené nižšie.

   9. Ukončenie. Podľa vlastného uváženia môžeme bez oznámenia zmeniť, zastaviť alebo ukončiť všetko, čo s platenými službami súvisí, vrátane prístupu k službám podpory, obsahu a iným produktom alebo službám dopĺňajúcim službu za poplatok, za predpokladu, že akúkoľvek časť konkrétneho obdobia, ktoré už viac nie je k dispozícii, vám adekvátne refundujeme. Platenú službu môžete kedykoľvek zrušiť prihlásením sa do online účtu a ukončením predplatného.

   10. Zmena poplatkov a spôsobu fakturácie. Poplatky a spôsoby fakturácie môžeme kedykoľvek zmeniť. Oznámenie o zvýšení ceny vám odošleme najmenej tridsať (30) dní vopred. S prihliadnutím na platné zákony, (i) ak s navrhovanou zmenou nesúhlasíte, jediným opravným prostriedkom je platenú službu zrušiť pred začatím platnosti novej ceny, pričom (ii) ak službu alebo predplatné na ňu neprestanete po začatí platnosti novej ceny využívať, bude sa to považovať za váš súhlas so zaplatením novej ceny za službu. 

   11. Neplatenie. Po 30 dňoch od neuhradenia poplatku sa vaša platená služba bude považovať za nezaplatenú a v takom prípade vám môžeme zrušiť alebo pozastaviť účet alebo platenú službu z dôvodu neplatenia. Nesiete zodpovednosť za všetky poplatky vrátane poplatkov za zastupovanie a inkasných poplatkov, ktoré vzniknú pri snahe získať od vás zostávajúce nedoplatky.

   12. 90-dňová oznamovacia lehota. O akýchkoľvek nezrovnalostiach alebo problémoch s fakturáciou nás musíte upovedomiť do 90 dní po tom, čo sa vo vašom výpise k spôsobu fakturácie po prvýkrát objavili. Ak nám o nich nedáte vedieť do 90 dní, súhlasíte s tým, že sa zriekate práva na námietky proti týmto problémom alebo nezrovnalostiam.

 11. Informácie o týchto podmienkach

  1. Konflikty a oprávnenosť tretej strany. Tieto podmienky regulujú vzťah medzi nami a vami. Nevytvárajú žiadne práva oprávnenosti tretej strany. Ak je medzi podmienkami v tomto dokumente a dodatočnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu službu, konflikt alebo nesúlad, pre daný konflikt alebo nesúlad budú platiť výlučne dodatočné podmienky.

  2. Úprava podmienok. V prípade, že sa pre vašu oblasť v sekcii 14 neuvádza inak, z času na čas môžeme tieto podmienky upraviť. Pokiaľ neuvedieme inak, úpravy nadobúdajú platnosť v deň zverejnenia na tejto stránke alebo stránke, ktorá ju nahrádza. Tieto podmienky by ste preto mali pravidelne kontrolovať. O podstatných zmenách vás budeme informovať (v súlade so sekciou 3 (c) uvedenou vyššie). 

  3. Pokračovanie v používaní služieb. Služby môžete kedykoľvek prestať používať, no ak tak po dni nadobudnutia platnosti upravených podmienok neurobíte alebo si službu predplatíte, znamená to, že s ich úpravami súhlasíte. 

  4. Zrieknutie sa práv a oddeliteľnosť podmienok. Ak neuplatníme ktorékoľvek právo či ustanovenie v týchto podmienkach alebo nevynútime jeho uplatnenie, nebude sa to považovať za naše zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia. Ak sa ukáže, že ktorékoľvek ustanovenie (alebo jeho časť) v týchto podmienkach je neplatné, my a vy súhlasíte s tým, že aj napriek tomu sa uplatnia úmysly vyjadrené v danom ustanovení a že ostatné ustanovenia týchto podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti. 

  5. Postúpenie z našej strany. Tieto podmienky a všetky zásady, ako aj iné dokumenty, ktoré sú v nich zahrnuté alebo na ktoré sa v nich odkazuje (vrátane všetkých práv, licencií a záväzkov, ktoré pod ne spadajú), môžeme bez obmedzenia postúpiť, a to ako celok alebo po častiach, bez oznámenia a z akékoľvek dôvodu vrátane vnútornej reštrukturalizácie (napríklad fúzia alebo likvidácia).

 12. Poskytovateľ služieb 

  1. Služby sú poskytované spoločnosťou, ktorá ich ponúka vo vašej oblasti tak, ako je stanovené v sekcii 14.13 (ďalej ako „príslušná entita skupiny Yahoo“), s výnimkou služieb uvedených v sekcii 13 (b). Vo vašej krajine alebo oblasti nemusia byť k dispozícii všetky služby alebo funkcie. V rôznych verziách služieb môžu byť k dispozícii rôzne funkcie. Váš poskytovateľ služieb sa môže zmeniť ak sa presuniete do inej krajiny a budete naďalej používateľ naše služby.

  2. Tieto služby vám poskytuje rovnaká entita skupiny Yahoo bez ohľadu na to, v ktorej časti sveta sa nachádzate:

   1. Na služby uvedené v tejto sekcii 13 (b) (i) sa vzťahujú ustanovenia sekcie 14.2 (Spojené štáty). 

    1. Tieto služby poskytuje spoločnosť Yahoo Inc.:

     1. Engadget (ak nie je uvedené inak v sekcii 14)

     2. TechCrunch (ak nie je uvedené inak v sekcii 14)

     3. Rivals

     4. Yahoo View

     5. Yahoo Developer Network

     6. Makers

    2. Tieto služby poskytuje spoločnosť Yahoo Ad Tech LLC:

     1. AOL On. 

     2. Learning Center

    3. Tieto služby poskytuje spoločnosť Yahoo Fantasy Sports LLC:

     1. Daily Fantasy pre USA 

     2. Fantasy Cash Leagues pre USA 

     3. Fantasy Pro Leagues pre USA 

    4. Ostatné služby Fantasy Sports poskytuje spoločnosť Yahoo Inc. 

    5. Spotrebiteľské zážitky od Yahoo RYOT Studios poskytuje spoločnosť Yahoo Inc.

    6. Službu Flurry poskytuje spoločnosť Flurry LLC

 13. Zmluvná strana, voľba práva, miesto na riešenie sporov a iné miestne ustanovenia pre jednotlivé regióny

  1. V sekcii 13 uvedenej vyššie vyhľadajte poskytovateľa služieb, ktoré používate. S týmto poskytovateľom vám pri používaní daných služieb vzniká zmluvný vzťah. Voľba práva, miesto na riešenie sporov, niektoré definované termíny (vrátane termínu „príslušná entita skupiny Yahoo“) a iné dôležité ustanovenia pre jednotlivé oblasti sú uvedené v tejto sekcii 14. Ak máte otázky, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov použitím kontaktných informácií pre oblasť, ktorá sa vás týka, uvedených nižšie.

 1. Spojené štáty (us):

  1. Definované termíny 

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo: Yahoo Inc. okrem služby Yahoo Financie, ktorú poskytuje spoločnosť Yahoo Finance LLC; služieb AOL.com a AOL Mail, ktoré poskytuje spoločnosť AOL Media LLC, a ponúk predplatených služieb, ktoré poskytuje spoločnosť AOL Member Services, LLC (adresa pre všetky entity: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimálny požadovaný vek: 13 rokov 

  2. DOHODA O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ. DOHODA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ PRE POUŽÍVATEĽOV ZO SPOJENÝCH ŠTÁTOV. VY AJ MY SÚHLASÍME S TÝM, ŽE VŠETKY SPORY ALEBO NÁROKY, KTORÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO Z NAMI POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB (ALEBO Z REKLAMY NA TIETO SLUŽBY ), ALEBO SA NA TIETO PODMIENKY A SLUŽBY VZŤAHUJÚ, VRÁTANE SPOROV MEDZI VAMI A NAŠIMI ZAMESTNANCAMI ALEBO ZÁSTUPCAMI (ĎALEJ AKO „SPORY“), BUDETE RIEŠIŤ IBA INDIVIDUÁLNYM ROZHODCOVSKÝM KONANÍM ALEBO PROSTREDNÍCTVOM KONANIA VO VECIACH S NÍZKOU HODNOTOU SPORU. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE VYJADRENÍM SÚHLASU S TÝMITO PODMIENKAMI SA ZA JEDINÝ A VÝLUČNÝ SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV MEDZI NAMI BUDE POVAŽOVAŤ ROZHODCOVSKÉ KONANIE ALEBO KONANIE VO VECIACH S NÍZKOU HODNOTOU SPORU. BERIETE TIEŽ NA VEDOMIE, ŽE VYJADRENÍM SÚHLASU S TÝMITO PODMIENKAMI, SA VY AJ MY VZDÁVAME PRÁVA NA PREDLOŽENIE PRÁVNEHO NÁROKU NA SÚDE ALEBO PRED POROTOU (S VÝNIMKOU ZÁLEŽITOSTÍ, KTORÉ SA DAJÚ PREDLOŽIŤ NA KONANIE VO VECIACH S NÍZKOU HODNOTOU SPORU) A ŽE VY AJ MY SA VZDÁVAME PRÁVA NA PODANIE SKUPINOVEJ ALEBO INEJ ZÁSTUPNEJ ŽALOBY. HOCI SA ROZHODCOVSKÉ KONANIA MÔŽU LÍŠIŤ OD SÚDNYCH KONANÍ, ROZHODCA VÁM MÔŽE SAMOSTATNE PRIZNAŤ ROVNAKÚ NÁHRADU ŠKODY ALEBO NÁPRAVU AKO SÚD, PRIČOM ROZSUDOK TÝKAJÚCI SA ODŠKODNÉHO UDELENÉHO ROZHODCOM JE MOŽNÉ UPLATNIŤ A VYMÔCŤ NA KTOROMKOĽVEK SÚDE, KTORÝ MÁ V DANEJ OBLASTI ROZHODOVACIU PRÁVOMOC. ZMLUVNÉ STRANY BERÚ NA VEDOMIE, ŽE BEZ TOHTO POVINNÉHO USTANOVENIA BY MALI PRÁVO NA PODANIE ŽALOBY NA SÚDE A NA POROTNÝ SÚD. BERÚ TIEŽ NA VEDOMIE, ŽE V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH NÁKLADY NA ROZHODCOVSKÉ KONANIE MÔŽU PRESIAHNUŤ NÁKLADY NA SÚDNY PROCES A ŽE PRÁVO NA SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV MÔŽE BYŤ V PRÍPADE ROZHODOVSKÉHO KONANIA OBMEDZENEJŠIE NEŽ V PRÍPADE SÚDU. Obe strany tiež súhlasia, že:

   1. Oznámenie sporu. Ak sa niektorá zo zmluvných strán (vy alebo my) rozhodne začať na základe týchto podmienok rozhodcovské konanie, musí najprv o spore písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu minimálne 30 dní pred začatím tohto konania. Oznámenie pre nás jej treba odoslať buď na adresu Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA alebo na adresu disputes@yahooinc.com. Vy oznámenie dostanete na e-mailovú a korešpondenčnú adresu, ktoré evidujeme v čase odoslania oznámenia (ak také adresy existujú). Oznámenie musí popisovať podstatu nároku a požadovanú nápravu. Ak spor nedokážeme vyriešiť do 30 dní, každá zo zmluvných strán môže následne postúpiť tento nárok na rozhodcovské konanie. 

   2. Rozhodcovské konanie. Na tieto podmienky sa vzťahuje Federálny zákon o rozhodcovskom konaní (FAA). S výnimkou konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu budú všetky spory riešené rozhodcovským konaním vedeným Americkou rozhodcovskou asociáciou (ďalej ako „AAA“). AAA sa pri rozhodovaní o sporoch bude v súlade s týmito podmienkami riadiť Pravidlami o obchodom rozhodovaní, okrem prípadov, keď ste jednotlivcom a služby používate pre seba alebo v domácnosti – v tom prípade sa budú uplatňovať Pravidlá o spotrebiteľskom rozhodovaní asociácie AAA (s výnimkou pravidiel alebo postupov, ktoré spravujú alebo zakazujú skupinové žaloby). Informácie o postupoch (vrátane krokov na začatie rozhodcovského konania), pravidlách a poplatkoch vám poskytne AAA (www.adr.org). V rozsahu, v akom sú tieto podmienky v rozpore s Pravidlami o obchodnom rozhodovaní alebo Pravidlami o spotrebiteľskom rozhodovaní asociácie AAA, platia tieto podmienky. 

   3. Možnosť využitia konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Alternatívne k rozhodcovskému konaniu môžete začať individuálne konanie na súde pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu v krajine vášho bydliska (alebo ak ste firma, tak hlavného miesta podnikania) alebo v okrese Santa Clara County v Kalifornii, a to za predpokladu, že váš spor zodpovedá požiadavkám konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

   4. Miesto konania rozhodcovského konania. V prípade, že sa s nami nedohodnete inak, rozhodcovské konanie musí prebiehať a žiadosť o konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí podať v okrese vášho hlavného bydliska alebo v okrese Santa Clara County v Kalifornii. 

   5. Náklady a poplatky za rozhodcovské konanie. Všetky poplatky za podanie, ktoré vám AAA vyúčtuje za rozhodnutie sporu, uhradíme. Ak nám poskytnete podpísané písomné oznámenie, že poplatok za podanie neviete zaplatiť, uhradíme ho priamo asociácii AAA. V prípade, že bude rozhodcovské konanie pokračovať, uhradíme aj všetky administratívne a rozhodcovské poplatky vyúčtované neskôr. 

   6. Ponuky na urovnanie. Kedykoľvek pred uskutočnením rozhodcovského konania alebo počas neho môžeme, ale nie sme povinní, predložiť písomnú ponuku na urovnanie. Výška alebo podmienky ponuky na urovnanie sa rozhodcovi nesmú prezradiť, kým a ak nestanoví výšku nároku. Ak túto ponuku neprijmete a rozhodca vám uzná odškodné vo výške presahujúcej našu ponuku, no zároveň nižšie ako 5 000 USD, súhlasíme s tým, že: (a) vám namiesto nižšej sumy odškodného vyplatíme 5 000 USD, (b) uhradíme vaše oprávnené náklady a trovy právneho zastupovania a (c) zaplatíme aj všetky poplatky za podanie podnetu na rozhodcovské konanie, ako aj všetky rozhodcovské poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s rozhodcovským konaním o vašom spore. Ak vám rozhodca uzná odškodné vyššie ako 5 000 USD a my proti tejto sume nevznesieme námietky, vyplatíme vám odškodné v danej výške.

   7. Oddeliteľnosť. Ak súd s príslušnou jurisdikciou nejakú časť alebo časti tejto dohody o rozhodcovskom konaní uzná za nevynútiteľnú, túto dohodu upraví do takej miery, aby sa odstránila nevynútiteľnosť daných častí, a zmluvné strany budú spor(y) riešiť bez odkazu alebo spoliehania sa na tieto nevynútiteľné časti. Ak sa však z akéhokoľvek dôvodu zrieknutie sa hromadnej žaloby uvedené nižšie v sekcii 14.2.c nedá vo vzťahu k nejakému alebo každému sporu vynútiť, dohoda o rozhodcovskom konaní sa na tento spor alebo jeho časť nebude vzťahovať. Všetky spory, ktoré pokrýva ustanovenie o zrieknutí sa hromadnej žaloby, považované za nevynútiteľné, môžu byť vedené iba na súde s príslušnou jurisdikciou, no zvyšok dohody o rozhodcovskom konaní bude záväzný a vynútiteľný. S cieľom predísť pochybnostiam alebo nejasnostiam zmluvné strany nesúhlasia s hromadným rozhodcovským konaním ani s konaním vo veci nárokov prednesených v zastúpení.

  3. ZRIEKNUTIE SA HROMADNEJ ŽALOBY PRE POUŽÍVATEĽOV ZO SPOJENÝCH ŠTÁTOV. TIETO PODMIENKY NEPOVOĽUJÚ HROMADNÉ ANI KOLEKTÍVNE ROZHODCOVSKÉ KONANIE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE PRAVIDLÁ ALEBO POSTUPY ALIANCIE AAA ÁNO. BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK INÉ USTANOVENIE TÝCHTO PODMIENOK MÔŽE ROZHODCA PRIZNAŤ FINANČNÚ NÁPRAVU ALEBO NÁPRAVU V PODOBE SÚDNEHO PRÍKAZU IBA V PROSPECH STRANY, KTORÁ O ŇU ŽIADALA, A IBA V ROZSAHU NEVYHNUTNOM NA POSKYTNUTIE NÁPRAVY VYŽADOVANEJ V KONKRÉTNOM NÁROKU DANEJ STRANY. ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE KONANIE PREBIEHAJÚCE NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK NIE JE MOŽNÉ ZAČAŤ, VIESŤ ALEBO VYRIEŠIŤ V ZASTÚPENÍ SKUPINY ALEBO ZA SKUPINU, AKO SÚKROMNÝ VŠEOBECNÝ ŽALOBCA ALEBO V AKEJKOĽVEK INEJ ZASTUPITEĽSKEJ FUNKCII. JEDNOTLIVÉ KONANIA OKREM TOHO NIE JE MOŽNÉ BEZ SÚHLASU VŠETKÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN SPOJIŤ. VŠETKY POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA VYNÚTITEĽNOSTI ALEBO INTERPRETÁCIE TOHTO PARAGRAFU VYRIEŠI SÚD, A NIE ROZHODCA.

  4. ZRIEKNUTIE SA POROTNÉHO SÚDU PRE POUŽÍVATEĽOV ZO SPOJENÝCH ŠTÁTOV. AK Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU SPOR PREBIEHA NA SÚDE, A NIE PROSTREDNÍCTVOM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, VY AJ MY SÚHLASÍME, ŽE NEPÔJDE O POROTNÝ SÚD. VY AJ MY SA BEZPODMIENEČNE ZRIEKAME PRÁVA NA POROTNÝ SÚD V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ŽALOBY, KONANIA ALEBO VZÁJOMNEJ ŽALOBY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO SA NA NE VZŤAHUJÚ. V PRÍPADE SÚDNEHO PROCESU MOŽNO PREDLOŽIŤ TENTO PARAGRAF, REPREZENTUJÚCI PÍSOMNÝ SÚHLAS S PROCESOM PRED SÚDOM.

  5. Voľba práva. Na tieto podmienky a vzťah medzi zmluvnými stranami vrátane všetkých nárokov alebo sporov, ktoré medzi stranami môžu vzniknúť na základe zmluvy, prečinu alebo z iného dôvodu, sa budú uplatňovať zákony štátu New York, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia o kolízii právnych noriem. Za žiadnych okolností voči sebe zmluvné strany nevznesú nároky na základe zákonov inej jurisdikcie. 

  6. Príslušnosť súdu. Ak bude z nejakého dôvodu spor prebiehať na súde, a nie prostredníctvom rozhodcovského konania, takéto spory (bez ohľadu na teóriu) vyplývajúce z týchto podmienok alebo zo vzťahu medzi vami a nami alebo spory s nimi súvisiace sa uskutočnia výlučne na súdoch sídliacich v okrese New York, v New Yorku alebo na Okresnom súde Spojených štátov pre južný obvod New Yorku. V takých prípadoch vy aj my súhlasíme s tým, že sa podrobíte osobnej jurisdikcii súdov sídliacich v okrese New York, v New Yorku alebo južnom obvode New Yorku a zrieknete sa práva na všetky námietky proti ich výkonu jurisdikcie nad jednotlivými stranami, ako aj proti miestu konania procesov.

  7. Podpora zákazníkov. Nižšie nájdete uvedené odkazy na podporu zákazníkov. 

   1. Podpora zákazníkov pre produkty značky AOL

   2. Podpora zákazníkov pre ostatné produkty (angličtina)

   3. Podpora zákazníkov pre ostatné produkty (španielčina)

  8. Pravidlá komunity. Pravidlá komunity Yahoo nájdete uvedené nižšie:

   1. Anglická verzia

   2. Španielska verzia

  9. Za služby sa považuje „komerčný počítačový softvér“ a „komerčné položky“ podľa toho, ako sa tieto termíny používajú v systéme Federal Acquisition Regulation (FAR), a za práva Spojených štátov sa považujú iba tie práva, aké majú všetci ostatní koncoví používatelia, na ktorých sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, pričom tieto práva neprekročia minimálne práva uvedené v dokumente FAR 52.227-19.

  10. Skryté titulky. Spoločnosť Yahoo dodržiava platné pravidlá a predpisy Federálnej komunikačnej komisie (FCC) týkajúce sa skrytých titulkov k videoobsahu. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo nám chcete poslať pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa videoobsahu dostupného v rámci siete produktov Yahoo, navštívte stránku https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. V New Jersey platia všetky obmedzenia zodpovednosti uvedené v sekcii 9, pričom nič v týchto podmienkach nevylúči alebo neobmedzí zodpovednosť za úmyselné prečiny, vedomé porušenie práva, hrubú nedbalosť alebo nesplnenie povinnosti nariadenej predpismi. 

  12. Súhlasíte s tým, že služby nebudete používať na poskytovanie materiálnej podpory alebo zdrojov (alebo na zakrytie či zamaskovanie podstaty, polohy, zdroja alebo vlastníctva materiálnej podpory alebo zdrojov) žiadnej z organizácií označených vládou Spojených štátov za zahraničnú teroristickú skupinu, na ktorú sa vzťahuje sekcia 219 Zákona o imigrácii a občianstve (Immigration and Nationality Act).

  13. Informácie o účte. Ak zákon nevyžaduje inak, v súlade so zásadami a postupmi spoločnosti Yahoo platí, že váš účet je neprenosný a všetky práva k vášmu obsahu vo vašom účte zanikajú vašou smrťou.

 2. Argentína (ar), Čile (cl), Kolumbia (co), Hongkong (hk), Mexiko (mx), Peru (pe) a Venezuela (ve):

  1. Definované termíny 

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo: Yahoo International LLC (adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)

   2. Minimálny požadovaný vek: 13 rokov 

  2. DOHODA O ZÁVÄZNOM ROZHODCOVSKOM KONANÍ. DOHODA O ROZHODCOVSKOM KONANÍ. VY AJ SPOLOČNOSŤ YAHOO SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VŠETKY SPORY ALEBO NÁROKY, KTORÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO Z NAMI POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB (ALEBO Z REKLAMY NA TIETO SLUŽBY ), ALEBO SA NA TIETO PODMIENKY A SLUŽBY VZŤAHUJÚ, VRÁTANE SPOROV MEDZI VAMI A NAŠIMI ZAMESTNANCAMI ALEBO ZÁSTUPCAMI (ĎALEJ AKO „SPORY“), BUDETE RIEŠIŤ IBA INDIVIDUÁLNYM ROZHODCOVSKÝM KONANÍM ALEBO PROSTREDNÍCTVOM KONANIA VO VECIACH S NÍZKOU HODNOTOU SPORU. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE VYJADRENÍM SÚHLASU S TÝMITO PODMIENKAMI SA ZA JEDINÝ A VÝLUČNÝ SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV MEDZI NAMI BUDE POVAŽOVAŤ ROZHODCOVSKÉ KONANIE ALEBO KONANIE VO VECIACH S NÍZKOU HODNOTOU SPORU. BERIETE TIEŽ NA VEDOMIE, ŽE VYJADRENÍM SÚHLASU S TÝMITO PODMIENKAMI, SA VY AJ SPOLOČNOSŤ YAHOO VZDÁVATE PRÁVA NA PREDLOŽENIE PRÁVNEHO NÁROKU NA SÚDE ALEBO PRED POROTOU (S VÝNIMKOU ZÁLEŽITOSTÍ, KTORÉ SA DAJÚ PREDLOŽIŤ NA SÚDE PRE KONANIA VO VECIACH S NÍZKOU HODNOTOU SPORU) A ŽE VY AJ SPOLOČNOSŤ YAHOO SA VZDÁVATE PRÁVA NA PODANIE SKUPINOVEJ ALEBO INEJ ZÁSTUPNEJ ŽALOBY. HOCI SA ROZHODCOVSKÉ KONANIA MÔŽU LÍŠIŤ OD SÚDNYCH KONANÍ, ROZHODCA VÁM MÔŽE SAMOSTATNE PRIZNAŤ ROVNAKÚ NÁHRADU ŠKODY ALEBO NÁPRAVU AKO SÚD, PRIČOM ROZSUDOK TÝKAJÚCI SA ODŠKODNÉHO UDELENÉHO ROZHODCOM JE MOŽNÉ UPLATNIŤ A VYMÔCŤ NA KTOROMKOĽVEK SÚDE, KTORÝ MÁ V DANEJ OBLASTI ROZHODOVACIU PRÁVOMOC. ZMLUVNÉ STRANY BERÚ NA VEDOMIE, ŽE BEZ TOHTO POVINNÉHO USTANOVENIA BY MALI PRÁVO NA PODANIE ŽALOBY NA SÚDE A NA POROTNÝ SÚD. BERÚ TIEŽ NA VEDOMIE, ŽE V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH NÁKLADY NA ROZHODCOVSKÉ KONANIE MÔŽU PRESIAHNUŤ NÁKLADY NA SÚDNY PROCES A ŽE PRÁVO NA SPRÍSTUPNENIE ÚDAJOV MÔŽE BYŤ V PRÍPADE ROZHODOVSKÉHO KONANIA OBMEDZENEJŠIE NEŽ V PRÍPADE SÚDU. Obe strany tiež súhlasia, že:

   1. Oznámenie sporu. Ak sa niektorá zo zmluvných strán (vy alebo my) rozhodne začať na základe týchto podmienok rozhodcovské konanie, musí najprv o spore písomne upovedomiť druhú zmluvnú stranu minimálne 30 dní pred začatím tohto konania. Oznámenie pre nás jej treba odoslať buď na adresu Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA alebo na adresu disputes@yahooinc.com. Vy oznámenie dostanete na e-mailovú a korešpondenčnú adresu, ktoré evidujeme v čase odoslania oznámenia (ak také adresy existujú). Oznámenie musí popisovať podstatu nároku a požadovanú nápravu. Ak spor nedokážeme vyriešiť do 30 dní, každá zo zmluvných strán môže následne postúpiť tento nárok na rozhodcovské konanie. 

   2. Rozhodcovské konanie. Na tieto podmienky sa vzťahuje Federálny zákon o rozhodcovskom konaní (FAA). S výnimkou prípadov konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu budú všetky spory riešené rozhodcovským konaním vedeným Americkou rozhodcovskou asociáciou (ďalej ako „AAA“). AAA sa pri rozhodovaní o sporoch bude v súlade s týmito podmienkami riadiť Pravidlami o obchodom rozhodovaní okrem prípadov, keď ste jednotlivcom a služby používate pre seba alebo v domácnosti – v tom prípade sa budú uplatňovať Pravidlá o spotrebiteľskom rozhodovaní asociácie AAA (s výnimkou pravidiel alebo postupov, ktoré spravujú alebo zakazujú skupinové žaloby). Informácie o postupoch (vrátane krokov na začatie rozhodcovského konania), pravidlách a poplatkoch vám poskytne AAA (www.adr.org). V rozsahu, v akom sú tieto podmienky v rozpore s Pravidlami o obchodnom rozhodovaní alebo Pravidlami o spotrebiteľskom rozhodovaní asociácie AAA, platia tieto podmienky. 

   3. Možnosť využitia konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Alternatívne k rozhodcovskému konaniu môžete začať individuálne konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu v krajine vášho bydliska (alebo ak ste firma, tak hlavného miesta podnikania) alebo v okrese Santa Clara County v Kalifornii, a to za predpokladu, že váš spor zodpovedá požiadavkám konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu.

   4. Miesto konania rozhodcovského konania. V prípade, že sa s nami nedohodnete inak, rozhodcovské konanie musí prebiehať a žiadosť o konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa musí podať v okrese vášho hlavného bydliska alebo v okrese Santa Clara County v Kalifornii. 

   5. Náklady a poplatky za rozhodcovské konanie. Všetky poplatky za podanie, ktoré vám AAA vyúčtuje za rozhodnutie sporu, uhradíme. Ak nám poskytnete podpísané písomné oznámenie, že poplatok za podanie neviete zaplatiť, uhradíme ho priamo asociácii AAA. V prípade, že bude rozhodcovské konanie pokračovať, uhradíme aj všetky administratívne a rozhodcovské poplatky vyúčtované neskôr. 

   6. Ponuky na urovnanie. Kedykoľvek pred uskutočnením rozhodcovského konania alebo počas neho môžeme, ale nie sme povinní, predložiť písomnú ponuku na urovnanie. Výška alebo podmienky ponuky na urovnanie sa rozhodcovi nesmú prezradiť, kým a ak nestanoví výšku nároku. Ak túto ponuku neprijmete a rozhodca vám uzná odškodné vo výške presahujúcej našu ponuku, no zároveň nižšie ako 5 000 USD, súhlasíme s tým, že: (a) vám namiesto nižšej sumy odškodného vyplatíme 5 000 USD, (b) uhradíme vaše oprávnené náklady a trovy právneho zastupovania a (c) zaplatíme aj všetky poplatky za podanie podnetu na rozhodcovské konanie, ako aj všetky rozhodcovské poplatky a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s rozhodcovským konaním o vašom spore. Ak vám rozhodca uzná odškodné vyššie ako 5 000 USD a my proti tejto sume nevznesieme námietky, vyplatíme vám odškodné v danej výške.

   7. Oddeliteľnosť. Ak súd s príslušnou jurisdikciou nejakú časť alebo časti tejto dohody o rozhodcovskom konaní uzná za nevynútiteľnú, túto dohodu upraví do takej miery, aby sa odstránila nevynútiteľnosť daných častí, a zmluvné strany budú spor(y) riešiť bez odkazu alebo spoliehania sa na tieto nevynútiteľné časti. Ak sa však z akéhokoľvek dôvodu zrieknutie sa hromadnej žaloby uvedené nižšie v sekcii 14.1.f nedá vo vzťahu k nejakému alebo každému sporu vynútiť, dohoda o rozhodcovskom konaní sa na tento spor alebo jeho časť nebude vzťahovať. Všetky spory, ktoré pokrýva ustanovenie o zrieknutí sa hromadnej žaloby, považované za nevynútiteľné, môžu byť vedené iba na súde s príslušnou jurisdikciou, no zvyšok dohody o rozhodcovskom konaní bude záväzný a vynútiteľný. S cieľom predísť pochybnostiam alebo nejasnostiam zmluvné strany nesúhlasia s hromadným rozhodcovským konaním ani s konaním vo veci nárokov prednesených v zastúpení.

  3. ZRIEKNUTIE SA HROMADNEJ ŽALOBY. TIETO PODMIENKY NEPOVOĽUJÚ HROMADNÉ ANI KOLEKTÍVNE ROZHODCOVSKÉ KONANIE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE PRAVIDLÁ ALEBO POSTUPY ALIANCIE AAA ÁNO. BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK INÉ USTANOVENIE TÝCHTO PODMIENOK MÔŽE ROZHODCA PRIZNAŤ FINANČNÚ NÁPRAVU ALEBO NÁPRAVU V PODOBE SÚDNEHO PRÍKAZU IBA V PROSPECH STRANY, KTORÁ O ŇU ŽIADALA, A IBA V ROZSAHU NEVYHNUTNOM NA POSKYTNUTIE NÁPRAVY VYŽADOVANEJ V KONKRÉTNOM NÁROKU DANEJ STRANY. ROZHODCOVSKÉ ALEBO SÚDNE KONANIE PREBIEHAJÚCE NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK NIE JE MOŽNÉ ZAČAŤ, VIESŤ ALEBO VYRIEŠIŤ V ZASTÚPENÍ SKUPINY ALEBO ZA SKUPINU, AKO SÚKROMNÝ VŠEOBECNÝ ŽALOBCA ALEBO V AKEJKOĽVEK INEJ ZASTUPITEĽSKEJ FUNKCII. JEDNOTLIVÉ KONANIA OKREM TOHO NIE JE MOŽNÉ BEZ SÚHLASU VŠETKÝCH ZAINTERESOVANÝCH STRÁN SPOJIŤ. VŠETKY POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA VYNÚTITEĽNOSTI ALEBO INTERPRETÁCIE TOHTO PARAGRAFU VYRIEŠI SÚD, A NIE ROZHODCA.

  4. ZRIEKNUTIE SA POROTNÉHO SÚDU. AK Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU SPOR PREBIEHA NA SÚDE, A NIE PROSTREDNÍCTVOM ROZHODCOVSKÉHO KONANIA, VY AJ SPOLOČNOSŤ YAHOO SÚHLASÍTE, ŽE NEPÔJDE O POROTNÝ SÚD. VY AJ SPOLOČNOSŤ YAHOO SA BEZPODMIENEČNE ZRIEKATE PRÁVA NA POROTNÝ SÚD V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ŽALOBY, KONANIA ALEBO VZÁJOMNEJ ŽALOBY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TÝCHTO PODMIENOK ALEBO SA NA NE VZŤAHUJÚ. V PRÍPADE SÚDNEHO PROCESU MOŽNO PREDLOŽIŤ TENTO PARAGRAF, REPREZENTUJÚCI PÍSOMNÝ SÚHLAS S PROCESOM PRED SÚDOM.

  5. Voľba práva. Na tieto podmienky a vzťah medzi zmluvnými stranami vrátane všetkých nárokov alebo sporov, ktoré medzi stranami môžu vzniknúť na základe zmluvy, prečinu alebo z iného dôvodu, sa budú uplatňovať zákony štátu New York, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia o kolízii právnych noriem. Za žiadnych okolností voči sebe zmluvné strany nevznesú nároky na základe zákonov inej jurisdikcie. 

  6. Príslušnosť súdu. Ak bude z nejakého dôvodu spor prebiehať na súde, a nie prostredníctvom rozhodcovského konania, takéto spory (bez ohľadu na teóriu) vyplývajúce z týchto podmienok alebo zo vzťahu medzi vami a nami alebo spory s nimi súvisiace sa uskutočnia výlučne na súdoch sídliacich v okrese New York, v New Yorku alebo na Okresnom súde Spojených štátov pre južný obvod New Yorku. V takých prípadoch vy aj my súhlasíme s tým, že sa podrobíte osobnej jurisdikcii súdov sídliacich v okrese New York, v New Yorku alebo južnom obvode New Yorku a zrieknete sa práva na všetky námietky proti ich výkonu jurisdikcie nad jednotlivými stranami, ako aj proti miestu konania procesov.

  7. Podpora zákazníkov. Nižšie nájdete uvedené odkazy na podporu zákazníkov. 

   1. Argentína

   2. Čile

   3. Kolumbia

   4. Hongkong

   5. Mexiko

   6. Peru

   7. Venezuela

  8. Pravidlá komunity. Pravidlá našej komunity nájdete tu

  9. Za služby sa považuje „komerčný počítačový softvér“ a „komerčné položky“ podľa toho, ako sa tieto termíny používajú v systéme Federal Acquisition Regulation (FAR), a za práva Spojených štátov sa považujú iba tie práva, aké majú všetci ostatní koncoví používatelia, na ktorých sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky, pričom tieto práva neprekročia minimálne práva uvedené v dokumente FAR 52.227-19.

  10. Skryté titulky. Spoločnosť Yahoo dodržiava platné pravidlá a predpisy Federálnej komunikačnej komisie (FCC) týkajúce sa skrytých titulkov k videoobsahu. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo nám chcete poslať pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa videoobsahu dostupného v rámci siete produktov Yahoo, navštívte stránku https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. V New Jersey platia všetky obmedzenia zodpovednosti uvedené v sekcii 9, pričom nič v týchto podmienkach nevylúči alebo neobmedzí zodpovednosť za úmyselné prečiny, vedomé porušenie práva, hrubú nedbalosť alebo nesplnenie povinnosti nariadenej predpismi. 

  12. Súhlasíte s tým, že služby nebudete používať na poskytovanie materiálnej podpory alebo zdrojov (alebo na zakrytie či zamaskovanie podstaty, polohy, zdroja alebo vlastníctva materiálnej podpory alebo zdrojov) žiadnej z organizácií označených vládou Spojených štátov za zahraničnú teroristickú skupinu, na ktorú sa vzťahuje sekcia 219 Zákona o imigrácii a občianstve (Immigration and Nationality Act).

 3. Brazília (br):

  1. Definované termíny

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (adresa: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brazília)

   2. Minimálny požadovaný vek: 13 rokov (ak však máte od 13 do 18 rokov, na vyjadrenie súhlasu s našimi podmienkami a používanie služby sa vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu).

  2. Poskytované služby: Yahoo Mail, Yahoo Hľadanie, Yahoo Financie a OneSearch. Ak používate niektorú z týchto služieb a nachádzate sa v Brazílii alebo ste v inom zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Yahoo do Brasil Internet Ltda., služby poskytuje spoločnosť Yahoo do Brasil Internet Ltda. Na takéto používanie sa uplatňujú ustanovenia pre konkrétne regióny v sekcii 14.4, ktoré nahrádzajú všetko, čo je v rozpore so sekciou 1 alebo sekciou 13(a) týchto podmienok.

  3. Ostatné služby. Na podmienky a vzťah medzi vami a spoločnosťou Yahoo do Brasil Internet Ltda. sa budú uplatňovať zákony Brazílskej federatívnej republiky, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia o kolízii právnych noriem.

  4. Voľba práva. V prípade služieb poskytovaných v Brazílii sa na podmienky a vzťah medzi vami a nami budú uplatňovať zákony Brazílskej federatívnej republiky, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia o kolízii právnych noriem.

  5. Podpora zákazníkov. Podporu zákazníkov nájdete na tejto stránke.

  6. Ochrana našich systémov a informácií našich používateľov je najdôležitejším prvkom, ktorý nám pomáha zabezpečiť, aby si používatelia služieb spoločnosti Yahoo mohli vychutnávať bezpečné prostredie a mohli nám naďalej dôverovať. Ďalšie informácie o zabezpečení vrátane krokov, ktoré sme podnikli, a krokov, ktoré môžete podniknúť vy, si môžete prečítať v našom online článku kliknutím tu.

  7. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE S POUŽÍVANÍM A POSKYTOVANÍM SLUŽIEB JE SPOJENÉ AJ ZHROMAŽĎOVANIE, UKLADANIE, SPRACOVÁVANIE, POUŽÍVANIE A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA VRÁTANE PRENOSU TÝCHTO INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV DO INÝCH SPOLOČNOSTÍ A TERITÓRIÍ UVEDENÝCH V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 4. Kanada (ca a cf):

  1. Definované termíny 

   1. Príslušná entita Yahoo: Yahoo Canada Corp, okrem služby Yahoo Financie, ktorú poskytuje spoločnosť Yahoo Finance ULC (adresa: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), služby AOL Mail, ktorú poskytuje spoločnosť AOL Media LLC a predplatené produkty spoločnosti AOL, ktoré poskytuje spoločnosť AOL Member Services LLC (adresa: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).

   2. Minimálny požadovaný vek: Zákonom stanovený vek na uzatvorenie záväznej zmluvy v provincii alebo teritóriu vášho pobytu.

  2. Voľba práva. Tieto podmienky a vzťah medzi zmluvnými stranami vrátane všetkých nárokov alebo sporov, ktoré medzi stranami môžu vzniknúť na základe zmluvy, prečinu alebo z iného dôvodu, sa budú uplatňovať zákony provincie Ontario, a to bez ohľadu na jej ustanovenia o kolízii právnych noriem. Za žiadnych okolností voči sebe zmluvné strany nevznesú nároky na základe zákonov inej jurisdikcie. 

  3. Príslušnosť súdu. Všetky nároky proti nám budú vznesené výlučne na súdoch sídliacich v provincii Ontario v Kanade. V takých prípadoch vy aj my súhlasíme s tým, že sa podrobíte osobnej jurisdikcii súdov sídliacich v provincii Ontario a zrieknete sa práva na všetky námietky proti ich výkonu jurisdikcie nad jednotlivými stranami, ako aj proti miestu konania procesov.

  4. Podpora zákazníkov. Nižšie nájdete uvedené odkazy na podporu zákazníkov. 

   1. Podpora zákazníkov (angličtina)

   2. Podpora zákazníkov (francúzština)

  5. Aktualizácie. Môžeme automaticky stiahnuť a nainštalovať do vášho zariadenia najnovšiu verziu služby vždy, keď je k dispozícii nová verzia alebo funkcia.

  6. Niektoré provincie alebo teritóriá nepovoľujú vylúčenie záruk (vrátane provincie Quebec). V týchto provinciách a teritóriách máte iba záruky, ktorých poskytovanie sa v súlade s platnými zákonmi vyslovene vyžaduje.

  7. Niektoré provincie a teritóriá neposkytujú výnimku obmedzenia zodpovednosti za všetky typy škôd (vrátane provincie Quebec). V týchto provinciách budeme voči vám zodpovední iba za tie škody, ku ktorým sa to v súlade s platnými zákonmi vyslovene vyžaduje.

 5. Austrália (au):

  1. Definované termíny

   1. Príslušná entita Yahoo:

    1. V prípade služieb OneSearch, AOL Mail, Yahoo Životný štýl, Yahoo Financie, Yahoo Mail, Yahoo Správy, Yahoo Hľadanie, Yahoo Šport, Yahoo TV a Yahoo Počasie je príslušnou entitou Yahoo spoločnosť Yahoo Australia Pty Ltd (adresa: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia) a uplatňujú sa nasledujúce podmienky: (a) na podmienky a vzťahy medzi vami a spoločnosťou Yahoo Australia Pty Ltd sa budú uplatňovať zákony štátu Nový Južný Wales, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia kolíznych noriem, a (b) vy aj spoločnosť Yahoo Australia Pty Ltd súhlasíte, že sa podrobíte výlučnej jurisdikcii súdov štátu Nový Južný Wales.

    2. Príslušná entita skupiny Yahoo pre ostatné služby je Yahoo Inc. (adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) a na tieto služby sa vzťahujú podmienky uvedené v sekcii 14.2 (Spojené štáty).

   2. Minimálny požadovaný vek: 13 rokov

  2. Podpora zákazníkov. Podporu zákazníkov nájdete na tejto stránke.

 6. Rezervované.

 7. India (in):

  1. Definované termíny 

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo: 

    1. Pre služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail a Yahoo Hľadanie je príslušnou entitou Yahoo spoločnosť Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India a uplatňujú sa nasledujúce podmienky: (a) za minimálny vek sa považuje 13 rokov, ak však máte od 13 do 18 rokov, na používanie služieb alebo registráciu účtu sa vyžaduje povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu, (b) na vyjadrenie súhlasu s našimi podmienkami musíte mať minimálne 13 rokov, ak však máte od 13 do 18 rokov, vyžaduje sa na to povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu, (c) na podmienky a vzťahy medzi vami a spoločnosťou Yahoo India Private Limited sa budú uplatňovať zákony Indie, a to bez ohľadu na jej ustanovenia kolíznych noriem, a (b) vy aj spoločnosť Yahoo India Private Limited súhlasíte, že sa podrobíte výlučnej jurisdikcii súdov sídliacich v Bangalore v Indii.

    2. Pre ostatné služby:

     1. je príslušnou entitou skupiny Yahoo tá istá entita, ktorá je uvedená ako poskytovateľ konkrétnej služby, a na podmienky a vzťahy medzi vami a príslušnou entitou skupiny Yahoo sa budú uplatňovať zákony miesta zápisu príslušnej entity skupiny Yahoo do obchodného registra alebo

     2. ak nie je ako poskytovateľ konkrétnej služby uvedená žiadna entita skupiny Yahoo, je príslušnou entitou skupiny Yahoo spoločnosť Yahoo Inc. (adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) a na tieto služby sa vzťahujú podmienky uvedené v sekcii 14.2 (Spojené štáty). 

  2. Podpora zákazníkov. Podporu zákazníkov nájdete na tejto stránke.

  3. Úradník pre sťažnosti siete Yahoo India. Ak sa chcete obrátiť na úradníka pre sťažnosti siete Yahoo India, navštívte túto stránku.

  4. Kliknutím sem si zobrazíte dôležité rozhodnutie najvyššieho súdu schválené ctihodným Najvyšším súdom Indie, ktoré sa týka zákazu reklamy na základe zákona PCPNDT z roku 1994.

  5. Kliknutím sem zobrazíte ďalšie podmienky.

 8. Japonsko (jp):

  1. Definované termíny 

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo: 

    1. Pre službu AOL Mail je príslušnou entitou skupiny Yahoo spoločnosť Boundless Inc. (adresa: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japonsko).

    2. Pre produkty značky Yahoo Japan, ktoré sú prístupné v Japonsku: tieto produkty poskytuje tretia strana. 

    3. Príslušná entita skupiny Yahoo pre všetky ostatné služby je spoločnosť Yahoo Inc. (adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimálny vek: 18 rokov (ak však máte 18 alebo 19 rokov, na vyjadrenie súhlasu s podmienkami a na používanie služby musíte mať povolenie rodiča alebo zákonného zástupcu).

  2. Voľba práva. Na podmienky a vzťahy medzi vami a nami sa budú uplatňovať zákony Japonska, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia o kolízii právnych noriem

  3. Príslušnosť súdu. Vy aj my súhlasíme, že sa podrobíte výlučnej jurisdikcii Tokijského okresného súdu v Japonsku.

  4. Úprava služieb a úprava týchto podmienok

   1. Keď upravíme služby, ako je uvedené v sekcii 7 (a), alebo keď upravíme tieto podmienky v súlade so sekciou 12 (b), o všetkých zmenách, ktoré budú pre vás zásadne nevýhodné alebo zásadne obmedzia váš prístup k službám alebo ich používanie, vás v primeranom čase vopred upovedomíme.

   2. O úpravách týchto podmienok alebo služieb, ktoré musíme vykonať z dôvodu splnenia bezpečnostných, právnych a regulačných požiadaviek a požiadaviek zabezpečenia, vás možno nebudeme môcť upovedomiť vopred, no dáme vám o nich vedieť hneď, ako to po ich vykonaní bude možné.

  5. Obmedzenie zodpovednosti. Nič v týchto podmienkach nemá vplyv na vaše zákonné práva ako zákazníka vychádzajúce z japonských zákonov, ktoré sa nedajú zmluvne pozmeniť ani sa ich nedá zrieknuť. Preto ak sa zmluva týkajúca sa používania služieb spadajúcich pod tieto podmienky považuje za spotrebiteľskú zmluvu na základe japonského Zákona o spotrebiteľských zmluvách (Consumer Contract Act), niektoré z vylúčení a obmedzení v sekcii 9 týchto podmienok sa na vás v prípade zodpovednosti vyplývajúcej z nášho vedomého pochybenia alebo hrubej nedbalosti nebudú uplatňovať.

  6. Podpora zákazníkov. Podporu zákazníkov nájdete na tejto stránke

 9. Nový Zéland (nz):

  1. Definované termíny

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo:

    1. Pre služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Zábava, Yahoo Životný štýl, Yahoo Mail, Yahoo Správy, Yahoo Hľadanie a Yahoo Šport je príslušnou entitou Yahoo spoločnosť Yahoo New Zealand Limited (adresa: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, New Zealand) a uplatňujú sa nasledujúce podmienky: (a) na podmienky a vzťahy medzi vami a spoločnosťou Yahoo New Zealand Limited sa budú uplatňovať zákony Nového Zélandu, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia kolíznych noriem, a (b) vy aj spoločnosť Yahoo New Zealand Limited súhlasíte, že sa podrobíte výlučnej jurisdikcii súdov Nového Zélandu.

    2. Príslušná entita skupiny Yahoo pre ostatné služby je Yahoo Inc. (adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) a na tieto služby sa vzťahujú podmienky uvedené v sekcii 14.2 (Spojené štáty).

   2. Minimálny požadovaný vek: 13 rokov 

  2. Podpora zákazníkov. Podporu zákazníkov nájdete na tejto stránke.

 10. Singapur (sg), Indonézia (id), Malajzia (my), Filipíny (ph), Thajsko (th) alebo Vietnam (vn): 

  1. Definované termíny

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo:

    1. Pre služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Kalendár, Yahoo Celebrity, Yahoo Financie, Yahoo Mail, Yahoo Správy, Yahoo Hľadanie, Yahoo Štýl, Yahoo Cestovanie, Yahoo TV, Yahoo Počasie a Aviate je príslušnou entitou Yahoo spoločnosť Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (adresa: 79 Anson Road, #07-01 Mapletree Anson, Singapore 068897) a vzťahujú sa na ne tieto podmienky: (a) na podmienky a vzťahy medzi vami a spoločnosťou Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. sa budú uplatňovať zákony Singapuru, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia kolíznych noriem, a (b) vy aj spoločnosť Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. súhlasíte, že sa podrobíte výlučnej jurisdikcii súdov Singapuru.

    2. Pre ostatné služby:

     1. je príslušnou entitou skupiny Yahoo entita skupiny Yahoo, ktorá je uvedená ako poskytovateľ konkrétnej služby, a na podmienky a vzťahy medzi vami a príslušnou entitou skupiny Yahoo sa budú uplatňovať zákony miesta zápisu príslušnej entity skupiny Yahoo do obchodného registra alebo

     2. ak nie je ako poskytovateľ konkrétnej služby uvedená žiadna entita skupiny Yahoo, je príslušnou entitou skupiny Yahoo spoločnosť Yahoo Inc. (adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) a na tieto služby sa vzťahujú podmienky uvedené v sekcii 14.2 (Spojené štáty).

   2. Minimálny požadovaný vek: 13 rokov 

  2. Podpora zákazníkov. Nižšie nájdete uvedené odkazy na podporu zákazníkov. 

   1. Singapur

   2. Indonézia

   3. Malajzia

   4. Filipíny

   5. Thajsko

   6. Vietnam

 11. Taiwan (tw):

  1. Definované termíny

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo:

    1. Pre služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather a Aviate je príslušnou entitou Yahoo spoločnosť Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (adresa: 15F, No. 66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan). Na dané služby sa vzťahujú nasledujúce podmienky: (a) tieto Podmienky a vzťah medzi vami a spoločnosťou Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. sa budú riadiť zákonmi Čínskej republiky bez prihliadnutia na kolízne ustanovenia a (b) vy aj spoločnosť Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. sa zaväzujete podriadiť sa výlučnej jurisdikcii okresného súdu v Taipei na Taiwane (Čínska republika).

    2. Služby Yahoo Auctions, Yahoo Shopping a Yahoo Used Cars poskytuje spoločnosť Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (adresa: 14F, No. 66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan). Na dané služby sa vzťahujú nasledujúce podmienky: (a) tieto Podmienky a vzťah medzi vami a spoločnosťou Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch sa budú riadiť zákonmi Čínskej republiky bez prihliadnutia na kolízne ustanovenia a (b) vy aj spoločnosť Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch sa zaväzujete podriadiť sa výlučnej jurisdikcii okresného súdu v Taipei na Taiwane (Čínska republika).

    3. Pre ostatné služby:

     1. je príslušnou entitou skupiny Yahoo entita skupiny Yahoo, ktorá je uvedená ako poskytovateľ konkrétnej služby, a na podmienky a vzťahy medzi vami a príslušnou entitou skupiny Yahoo sa budú uplatňovať zákony miesta zápisu entity skupiny Yahoo do obchodného registra alebo

     2. ak nie je ako poskytovateľ konkrétnej služby uvedená žiadna entita skupina Yahoo, je príslušnou entitou skupiny Yahoo spoločnosť Yahoo Inc. (adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) a na tieto služby sa vzťahujú podmienky uvedené v sekcii 14.2 (Spojené štáty).

   2. Minimálny požadovaný vek: 13 rokov 

  2. Podpora zákazníkov. Podporu zákazníkov nájdete na tejto stránke.

 12. Európa, Stredný východ a Afrika

  1. Definované termíny 

   1. Príslušná entita skupiny Yahoo: Yahoo EMEA Limited (adresa: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko)

   2. Minimálny požadovaný vek: V prípade členských štátov EÚ je minimálna veková hranica 16 rokov alebo menej, podľa toho, aké informácie vám poskytol príslušný členský štát, keď ste vyjadrovali súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov. V prípade krajín mimo EÚ je minimálna veková hranica 13 rokov.

  2. Voľba práva. Na tieto podmienky, ich fungovanie, interpretáciu alebo formovanie, ako aj vzťah medzi zmluvnými stranami vrátane všetkých nárokov alebo sporov, ktoré medzi stranami môžu vzniknúť (vrátane mimozmluvných nárokov alebo sporov), sa budú uplatňovať zákony Írska, a to bez ohľadu na jeho ustanovenia o kolízii právnych noriem. 

  3. Príslušnosť súdu. S výnimkou prípadov uvedených nižšie v paragrafe (d) vy aj my súhlasíme s tým, že sa podrobíte výlučnej jurisdikcii írskych súdov, a to pri všetkých sporoch alebo nárokoch, ktoré vyplývajú z týchto podmienok alebo ich fungovania, interpretácie či formovania (vrátane mimozmluvných nárokov alebo sporov) alebo s nimi súvisia. V takých prípadoch vy aj my súhlasíme s tým, že sa podrobíte osobnej jurisdikcii súdov sídliacich v Írsku a zrieknete sa práva na všetky námietky proti ich výkonu jurisdikcie nad jednotlivými stranami, ako aj proti miestu konania procesov.

  4. Ak máte bydlisko v krajine Európskej únie, nič v týchto podmienkach vrátane paragrafov (b) a (c) uvedených vyššie nemá vplyv na vaše právo spoľahnúť sa na akékoľvek záväzné miestne zákony alebo na ustanovenie výberu jurisdikcie, ktoré táto zmluva nemôže meniť. Európska komisia poskytuje online platformu na riešenie sporov, ktorú nájdete na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  5. Podpora zákazníkov. Nižšie sú uvedené prepojenia na podporu zákazníkov. Kontaktné miesta podľa zákona EÚ o digitálnych službách nájdete v odseku o. nižšie.

   1. Írsko

   2. Spojené kráľovstvo

   3. Nemecko

   4. Francúzsko

   5. Španielsko

   6. Taliansko

   7. Všetky ostatné krajiny

  6. Úprava služieb a úprava týchto podmienok

   1. Keď upravíme služby, ako je uvedené v sekcii 7 (a), alebo keď upravíme tieto podmienky v súlade so sekciou 12 (b), o všetkých zmenách, ktoré budú pre našich používateľov zásadne nevýhodné alebo zásadne obmedzia prístup k službám alebo ich používanie, vás v primeranom čase vopred upovedomíme. Ak službu po vstupe akejkoľvek zmeny do platnosti neprestanete používať, znamená to, že s úpravou služby alebo podmienok súhlasíte. 

   2. O úpravách týchto podmienok alebo služieb, ktoré musíme vykonať z dôvodu splnenia bezpečnostných, právnych a regulačných požiadaviek a požiadaviek zabezpečenia, vás možno nebudeme môcť upovedomiť vopred, no dáme vám o nich vedieť hneď, ako to bude možné.

  7. Oznámenie o zrušení, pozastavení alebo obmedzení služieb alebo vášho účtu.

   1. Napriek podsekcii (f) uvedenej vyššie a bez toho, aby boli dotknuté vaše zákonné práva, môžeme vám bez oznámenia dočasne alebo natrvalo pozastaviť alebo zrušiť účet, uvaliť naň obmedzenia alebo vám obmedziť prístup k niektorým častiam alebo celému účtu, prípadne niektorým alebo všetkým službám:

    1. ak porušíte, alebo sa domnievame, že ste porušili, podmienky vrátane všetkých dohôd, zásad alebo pravidiel, ktoré sú v nich zahrnuté;

    2. v dôsledku požiadavky orgánu presadzovania práva alebo iného štátneho orgánu na základe platného právneho postupu;

    3. z dôvodu neočakávaných technických problémov alebo problémov zabezpečenia; alebo

    4. ak sa vo vašom účte vyskytnú dlhšie obdobia neaktivity, môžeme tak urobiť na základe svojich zásad o odstraňovaní účtov.

  8. Ak vám účet natrvalo pozastavíme alebo zrušíme, oznámime vám to vopred a poskytneme vám primeraný čas na to, aby ste si pozreli a uložili informácie, súbory a obsah, ktoré s ním máte spojené, s výnimkou prípadov, keď máme dôvod domnievať sa, že umožnenie prístupu k vášmu účtu by viedlo k porušeniu platných právnych ustanovení, požiadaviek orgánu presadzovania práva alebo iného štátneho orgánu alebo uškodilo nám alebo tretím stranám.

  9. Čas na rozmyslenie pre zákazníkov z EÚ. Nasledujúce ustanovenia dopĺňajú sekciu 11 (Platené služby a fakturácia).

   1. Ak ste zákazníkom žijúcim v EÚ, platenú službu môžete bez udania dôvodu zrušiť do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Môžete nás o tom upovedomiť vyplnením a odoslaním tohto formulára, alebo ak nemáte inú možnosť, odoslaním tohto formulára na našu adresu poštou. Oznámenie nám musíte poslať pred vypršaním 14-dňovej výpovednej lehoty.

   2. Výnimky. Ak si u nás zakúpite digitálny obsah, ktorý nie je dodávaný na fyzickom médiu, súhlasíte s tým, že výpovedná lehota vyprší hneď, ako tento digitálny obsah začnete sťahovať alebo streamovať.

   3. Refundácia. Všetky platby, ktoré sme od vás za platenú službu prijali, vám vrátime najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o vypovedaní. Ak si výslovne nevyžiadate inak, použijeme na to rovnaký spôsob platby, aký bol použitý pri pôvodnej transakcii. Súhlasíte s tým, že ak začnete platenú službu používať pre skončením výpovednej lehoty, budete niesť zodpovednosť za všetky poplatky, ktoré do dátumu vypovedania vyvstanú.

  10. Automatické obnovenie. Okrem sekcie 11(b)(v) bude platiť aj toto: Ak sa vaše predplatné automaticky obnoví a jeho cena stúpne, o jej novej výške vás upovedomíme a do 14 dní od prijatia tohto oznámenia budete mať možnosť predplatné ukončiť. V takom prípade pre vás nová cena platiť nebude a predplatné sa vám skončí na konci obdobia jeho platnosti.

  11. Vylúčenia a obmedzenie zodpovednosti. Nič v týchto podmienkach nemá vplyv na zákonné práva, ktoré vám ako zákazníkovi prináležia na základe írskeho práva a práva EÚ, ktoré sa nedajú zmluvne upraviť ani sa ich nedá zrieknuť. Preto ak ste zákazníkom žijúcim v krajine Európske únie, niektoré vylúčenia a obmedzenia v sekcii 8 a 9 týchto podmienok sa na vás nebudú vzťahovať. 

  12. Naša zodpovednosť. Aj napriek sekcii 9 prijímame zodpovednosť za svoje podvodné vyhlásenia alebo v prípadoch, že naša nedbalosť vo vzťahu k službám vám priamo privodí zranenie alebo smrť. 

  13. Dodatočné podmienky pre talianskych používateľov nájdete tu

  14. Dodatočné podmienky pre nemeckých používateľov nájdete tu

  15. Akt EÚ o digitálnych službách

   1. Obmedzenia používania služieb spoločnosti Yahoo. Akt EÚ o digitálnych službách od nás vyžaduje, aby sme používateľov v Európskej únii informovali o tom, že na používateľmi poskytnutý obsah hostený na lokalitách spoločnosti Yahoo uplatňujeme určité obmedzenia vrátane moderovania komentárov používateľov. Používateľom tiež umožňujeme nahlasovať nelegálny obsah a požadovať jeho odstránenie. Pri identifikácii nelegálneho obsahu uplatňujeme interné zásady a postupy spoločnosti Yahoo vrátane kontroly človekom v prípadoch, v ktorých to považujeme za vhodné. Ak je to potrebné, v súlade s našimi pokynmi pre komunitu prijímame opatrenia na odstránenie takéhoto obsahu.

   2. Kontaktné miesta

    1. Ak ste zástupcom členského štátu Európskej únie, Európskej komisie alebo Európskeho výboru pre digitálne služby, môžete s nami komunikovať prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy: dsa@yahooinc.com. Naším preferovaným komunikačným jazykom je angličtina.

    2. Ak ste používateľom s trvalým pobytom v Európskej únii, môžete použiť náš kontaktný formulár.

Posledná aktualizácia: 30. apríla 2024