Yahoo användarvillkor

Den 1 november 2021 ändrades namnet på det företag som tillhandahåller de produkter och tjänster du använder, från Verizon Media EMEA Limited till Yahoo EMEA Limited. För närvarande behandlar vi dina uppgifter på samma sätt. Enligt EU:s förordning om digitala tjänster är vi dessutom skyldiga att förse användare som är bosatta inom Europeiska Unionen med vissa ytterligare villkor – se underavsnitt 14.13. o. nedan.

I juni 2017 meddelade vi att Yahoo och AOL slogs samman och bildade ett företag inom digital och mobil media. Vi verkar nu under dessa gemensamma Yahoo användarvillkor. Om du har ett Yahoo-konto eller ett AOL-konto så behöver du godkänna Villkoren. (Notera att om du ännu inte godkänt Villkoren, gäller de tidigare användarvillkoren för Yahoo eller de finns tidigare användarvillkoren för Oath (för AOL) för ditt konto. För produkter som du måste logga in på gäller villkoren från den 25 maj 2018 såvida inte du har fått annan information. Dessa villkor träder i kraft den 25 maj 2018 för tjänster och produkter du inte behöver logga in på. Om du skapar ett nytt konto gäller villkoren nedan från när du anmäler dig.

Yahoo Användarvillkor
 1. Välkommen till Yahoo

  Yahoo Inc. och de varumärken som omnämns i avsnitt 13 (inklusive Yahoo och AOL) samt de företagsenheter som omnämns i avsnitt 13 och 14 (kollektivt benämnda ”Yahoo”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”) ingår i Yahoo-koncernen. Våra varumärken, webbplatser, appar, produkter, tjänster och tekniker (”Tjänster”) tillhandahålls av de företagsenheter som omnämns i avsnitt 13 nedan. Läs noga igenom avsnitt 1 till 13, 14.1 och 14.13, eftersom dessa rör dig. 

  Genom att använda Tjänsterna godkänner du de här villkoren samt eventuella communityriktlinjer som du får i anslutning till tjänsterna du använder (kollektivt benämnda "Villkoren”). Läs villkoren noggrant eftersom de utgör hela ditt avtal med oss.

  DE HÄR VILLKOREN INNEHÅLLER BEGRÄNSNINGAR AV VÅRT ANSVAR I AVSNITT 9

  FÖR ANVÄNDARE I USA: AVSNITT 14.2 NEDAN INNEHÅLLER ETT AVTAL OM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE MED KLAUSULER OM AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN OCH JURYRÄTTEGÅNG SOM GÄLLER ALLA ANVÄNDARE I USA.

 2. Användning av Tjänsterna

  1. Bemyndigad representant. Du intygar härmed att du har laglig rätt att använda Tjänsterna. Om du använder Tjänsterna på uppdrag av ett företag eller någon annan organisation intygar du härmed att du är bemyndigad att godkänna Villkoren på uppdragsgivarens vägnar. Detta innebär att företaget eller organisationen godkänner Villkoren och att ”du” hädanefter åsyftar företaget eller organisationen. Om du använder kontot på uppdrag av kontots ägare (till exempel i egenskap av administratör, konsult, analytiker etc.) gäller Villkoren för alla aktiviteter som du utför på uppdrag av kontots ägare. 

  2. Ansvarsfrihet. Om du använder Tjänsterna på uppdrag av ett företag eller en annan organisation, eller om du använder Tjänsterna i kommersiella syften, accepterar du härmed att hålla Yahoo-enheterna (se definition i avsnitt 8 nedan) skadeslösa i samband med eventuella rättsliga krav och åtgärder kopplade till din användning av Tjänsterna eller brott mot Villkoren. Detta inkluderar eventuella skadestånd och rättsliga krav (inklusive krav som uppstått på grund av försumlighet) kopplade till förluster, skador, olika juridiska omkostnader och advokatarvoden. 

  3. Ålder. Innan du har uppnått Minimiåldern (se definition i avsnitt 14) får du inte registrera något konto. Såvida du inte är innehavare av ett befintligt amerikanskt konto som är kopplat till ett av Yahoos familjekonton, måste du minst ha uppnått Minimiåldern innan du får använda Tjänsterna. Vissa delar av Tjänsterna kan innehålla material avsett för vuxna. Du får inte ta del av sådant innehåll förrän du kan anses vara vuxen (uppnår myndighetsålder i ditt land).

  4. Uppförandekod för medlemmar. Du samtycker till att inte använda tjänsterna på något sätt som bryter mot dessa villkor eller våra communityriktlinjer, inklusive för:

   1. otillåten åtkomst eller försök till otillåten åtkomst till Tjänsterna eller våra servrar, system, nätverk eller data;

   2. spridande av innehåll som kan klassas som skadligt för barn, hotfullt, kränkande, trakasserier, skadligt, ärekränkning, vulgärt, obscent, förtal, intrång i privatlivet, hatiskt, rasistiskt, förtal av etnisk grupp eller på annat sätt stötande;

   3. brott mot gällande lagstiftning eller andra bestämmelser;

   4. utge dig för att vara en annan person/organisation eller att förfalska/manipulera e-posthuvuden eller ID:n för att dölja den verkliga avsändaren av innehåll som skickas med hjälp av Tjänsten; 

   5. sprida innehåll som inte får spridas eller göra intrång i någon annan persons eller organisations patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter;

   6. publicering av reklam eller andra kommersiella kampanjer utan föregående skriftligt tillstånd från oss;

   7. spridande av virus eller annan skadlig kod, filer, programvara eller innehåll som är avsett att orsaka avbrott, sabotera eller begränsa funktionaliteten hos Tjänsterna eller påverka andra användare negativt;

   8. störa eller orsaka avbrott i Tjänsterna eller servrar, system eller nätverk som är kopplade till Tjänsterna;

   9. komma åt eller samla in data, eller försöka komma åt eller samla in data, från våra tjänster med automatiserade medel, enheter, program, algoritmer eller metoder, bland annat robotar, spindlar, skrapor, datautvinningsverktyg eller verktyg för datainsamling eller extrahering, oavsett syfte, utan vårt uttryckliga, föregående tillstånd;

   10. använda material eller innehåll från, inklusive men inte begränsat till, data, (a) för att skapa databaser, arkiv, mobilapplikationer, dataflöden, widgetar eller andra aggregerade datakällor som helt eller delvis konkurrerar med, eller utgör en väsentlig ersättning för, de tjänster som erbjuds av oss eller våra dataleverantörer, eller (b) för att tillhandahålla en tjänst som konkurrerar med, eller utgör en väsentlig ersättning för, tjänster eller data som vi erbjuder via Yahoo eller våra dataleverantörer.

  5. Användning av Tjänsterna. Du måste följa samtliga riktlinjer och policyer för användning av Tjänsterna. Du får inte missbruka Tjänsterna, störa driften av Tjänsterna eller försöka få åtkomst till Tjänsterna med någon annan metod än via det användargränssnitt och de anvisningar som vi tillhandahåller. Du får endast använda Tjänsterna på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning. Om inget annat uttryckligen medges får du inte använda eller återanvända Tjänsterna eller någon del av dem i kommersiella syften. 

  6. Exportrestriktioner. Du förbinder dig härmed att följa USA:s och andra länders exportrestriktioner och varukontroller, inklusive men inte begränsat till de Export Administration Regulations som fastställts av U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security och de embargon och handelssanktioner som fastställts av U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control. Du intygar härmed följande: (1) att du inte är eller representerar en juridisk person som myndigheterna har infört exportrestriktioner för (se e.g., https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) att du inte kommer att vidareexportera eller använda Tjänsterna för att överföra programvara, teknik eller annan teknisk information till förbjudna parter eller länder; och (3) att du inte kommer att använda Tjänsterna till militära ändamål som framställning av kärnvapen, missiler samt kemiska och biologiska stridsmedel, eller i samband med några andra aktiviteter som bryter mot export- och importlagarna i USA och andra länder. 

  7. Antikorruptionslagar. Du förbinder dig härmed att följa alla tillämpliga antikorruptionslagar som förbjuder olagliga utbetalningar (mutor) till någon som kan sättas i samband med Villkoren. 

  8. Ägarskap och återanvändning. Användning av Tjänsterna ger dig inte något ägarskap till immateriella rättigheter, materiellt rättighetsanspråk eller annan ägarandel av Tjänsterna eller det innehåll som du tar del av. Du får inte använda någon varumärkesanpassning eller egen logotyp i Tjänsterna, såvida du inte fått uttryckligt skriftligt tillstånd till detta av oss. Du får inte ta bort, skymma eller ändra några juridiska meddelanden som visas i samband med användningen av Tjänsten. Såvida du inte fått uttryckligt skriftlig tillstånd får du inte återge, ändra, hyra ut, leasa, sälja, byta, distribuera, överföra, sända, framföra, skapa derivativa verk eller kommersiellt exploatera innehållet, användning eller åtkomst till hela eller delar av Tjänsten (inklusive innehåll, annonser, API:er och programvara). 

  9. Programvarulicens. Så länge du följer Villkoren ger vi dig en personlig, royaltybefriad, icke överförbar, icke överlåtbar, återkallbar och icke-exklusiv licens att använda programvaran och API:erna som vi kan tillhandahålla till dig i samband med Tjänsterna. Licensen utfärdas i ett enda syfte: att göra det möjligt för dig att använda och dra fördel av Tjänsterna vi tillhandahåller i enlighet med Villkoren samt eventuella ytterligare villkor eller riktlinjer. Du får inte bakåtkompilera eller försöka utvinna källkoden ur vår programvara, såvida sådana begränsningar inte förbjuds av gällande lagstiftning eller görs med uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Vår programvara kan komma att ladda ned och installera säkerhetsuppdateringar och andra korrigeringar automatiskt utan föregående meddelande.

  10. Support. Såvida inget annat uttryckligen har angivits tillhandahåller vi ingen support för Tjänsterna. Om vi skulle välja att efter eget gottfinnande ändå ge dig support betyder inte det att vi kommer att ge dig fortsatt support även i framtiden. 

  11. Avgifter. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avgiftsbelägga användningen eller tillgången till Tjänsterna (och tillhörande support), oavsett om detta tidigare varit avgiftsbelagt eller ej. Om vi beslutar oss för att avgiftsbelägga Tjänsterna gäller våra betalningsvillkor. Ingen debitering sker utan föregående meddelande från oss. 

  12. Olika versioner av Tjänsterna. Funktionerna kan skilja sig åt mellan olika versioner av Tjänsterna. Alla funktioner är kanske inte tillgängliga i ditt land eller region. En annan anledning till att vissa tjänster inte fungerar eller finns kan vara att användaren som du kommunicerar med använder en annan version av Tjänsten eller en programvara från tredje part. 

  13. Policy mot missbruk av tjänsten. Vi förbjuder att skicka oönskade e-postmeddelanden och meddelanden via våra Tjänster. Du får inte bedriva kommersiell verksamhet via icke-kommersiella Tjänster eller appar utan föregående skriftligt tillstånd från oss. Du får heller inte göra massutskick eller genomföra någon storskalig aktivitet utan tillstånd från oss. Du får inte uppvisa beteenden eller utföra aktiviteter som kan vara skadliga för Tjänsterna eller störa andra användares upplevelser av dem. 

  14. Villkor för Envrmnt 360. För användare i USA: Villkoren för Envrmnt 360 gäller även för dig. En engelsk version finns här medan en spansk version finns här

  15. RSS-flöden. Om du använder RSS-flöden från oss (”Yahoo RSS Feed”), får du endast visa innehållet som tillhandahålls i flödet, utan att modifiera det, och du måste hänvisa till vår källwebbplats samt länka till den fullständiga källartikeln på Yahoo RSS-flöde. Det är inte tillåtet att lägga in annonsering i någon av Yahoo RSS-flöden. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta ett RSS-flöde från Yahoo och oavsett orsak kräva av vem som helst att upphöra att använda ett Yahoo RSS-flöde. Alla produkter eller tjänster från oss kan också föra med sig mer detaljerade användarvillkor för relaterade Yahoo RSS-flöden.

 3. Ditt konto och meddelanden

  1. Kontoinformation. Användningen av några av tjänsterna kräver att du först skaffar ett konto. Du ansvarar för att dina kontouppgifter (det vill säga de uppgifter som du uppger vid registrering eller prenumerationsstarten för en tjänst) är aktuella, fullständiga, korrekta och sanningsenliga. Om inget annat anges för ditt land i avsnitt 14, med undantag för AOL-konton, är alla Yahoo-konton icke överförbara och rätten till dem upphör automatiskt när kontoinnehavaren avlider.

  2. Åtkomst till kontot. Du är ansvarig för all aktivitet på och förknippat med ditt konto. Skydda ditt konto genom att hemlighålla lösenordet. Undvik att använda samma lösenord även till andra tjänster. Om du glömmer bort ditt lösenord och inte kan styrka ditt kontoinnehav på annat sätt är du införstådd med att kontot inte längre går att komma åt och alla data kopplade till kontot går förlorade, såvida inte gällande lagstiftning säger annat. 

  3. Meddelanden. Yahoo kan komma att göra utskick i form av statusmeddelanden och andra meddelanden gällande ändringar av Villkoren via, men inte begränsat till, e-post, brev, SMS, MMS, push-meddelanden, appmeddelanden, kungörelser i Tjänsterna, telefonsamtal eller andra tänkbara kontaktmöjligheter som finns eller kan komma att utvecklas i framtiden. Du samtycker härmed till att bli kontaktad på samtliga föregående sätt. Om du i strid med Villkoren och använder och söker åtkomst till Tjänsterna på ett otillåtet sätt kanske du inte kan ta del av alla meddelanden. I sådana fall betraktas alla meddelanden ändå som levererade, eftersom du förutsätts använda Tjänsterna på föreskrivet sätt.

 4. Sekretess och skydd av personuppgifter 

  Vår integritetspolicy beskriver vilka vi är, vilken information vi samlar in, hur vi bearbetar information, vem vi delar den med och dina rättigheter under dataskyddslagar.

 5. Tillvägagångssätt för anmälan om intrång i upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter

  Vi har den största respekt för andras immateriella rättigheter och vi förväntar oss att våra användare gör detsamma. Vi kan efter eget gottfinnande och beroende på rådande omständigheter välja att inaktivera, stänga och/eller vidta andra åtgärder mot användarkonton som gör intrång i upphovsrätten. Om du anser att någon har gjort intrång i din upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter ska du följa anvisningarna som finns här.

 6. Tjänsternas innehåll och utfärdande av licens till Yahoo

  1. Innehåll. Genom att använda våra Tjänster får du även tillgång till innehåll som skapats och ägs av andra än oss. Ansvaret för sådant innehåll vilar på den person eller organisation som har valt att göra det tillgängligt. Vi åtar oss inget som helst ansvar för tredje parts handlingar, inklusive personer och organisationer som du kommunicerar med via Tjänsterna. Flera av våra Tjänster tillhandahåller möjligheten att lägga till eget innehåll. Du – inte Yahoo – är ensam ansvarig för allt innehåll som du laddar upp, publicerar, e-postar, skickar eller på annat sätt gör tillgängligt via Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller vägra publicera innehåll som strider mot Villkoren, gällande lagstiftning eller andra bestämmelser, men detta innebär inte att vi aktivt övervakar Tjänsterna i syfte att granska eller censurera innehåll. Genom att använda och söka åtkomst till Tjänsterna är du införstådd med och samtycker till att du eventuellt kan komma att utsättas för stötande, obscent eller på annat sätt olämpligt innehåll.

  2. Ägarskap till immateriella rättigheter och utfärdande av licens. När du laddar upp, delar eller skickar innehåll till Tjänsterna behåller du ägarskapet till alla immateriella rättigheter till ditt innehåll och du utfärdar härmed till oss en global, royaltybefriad, icke-exklusiv, evig, oåterkallelig, överförbar, vidarelicenserbar licens till (a) att använda, agera värd för, lagra, återge, ändra, skapa derivativa verk (till exempel översättningar, anpassade versioner, sammanfattningar eller andra ändringar), kommunicera, publicera, framföra och distribuera innehållet på valfritt sätt, med valfri metod och på valfritt medium som finns eller som kan komma att utvecklas i framtiden; och (b) att ge andra användare tillåtelse att komma åt, återge, distribuera, visa upp, skapa derivativa verk och framföra innehållet med hjälp av Tjänsterna i den mån Tjänsternas funktioner medger detta (till exempel återpublicera i form av blogginlägg och foruminlägg eller ladda ned innehållet. Det kan dock förekomma undantag som anges i de specifika villkoren för de olika produkterna eller riktlinjerna för en av våra Tjänster. För några av Tjänsterna kan det finnas särskilda villkor eller inställningar som medger en annan omfattning på användningen av innehåll som laddas upp på till Tjänsterna i fråga. Du måste ha alla rättigheter som krävs för att få utfärda den licens som beskrivs här i avsnitt 6(b) för allt innehåll som du laddar upp, delar eller skickar till Tjänsterna. 

 7. Ändringar och uppsägningar av Tjänster och konton

  1. Vi jobbar ständigt med att förnya, förändra och förbättra Tjänsterna. Om inget annat anges för din region i avsnitt 14 kan vi utan föregående meddelande komma att lägga till eller ta bort funktioner, införa nya begränsningar för Tjänsterna eller tillfälligtvis stoppa eller ta en Tjänst ut drift. 

  2. Du kan när som helst välja att sluta använda Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp och ta bort ditt AOL-konto genom att klicka här. Du kan när som helst säga upp och ta bort ditt Yahoo-konto genom att klicka här. Besök relevant hjälpcenter för mer information. 

  3. Om inget annat anges för din region i avsnitt 14 kan vi tillfälligtvis eller permanent komma att spärra eller stänga ditt konto, alternativt införa begränsningar för dig eller spärra tillgången till delar av eller hela Tjänster utan föregående meddelande och av godtycklig anledning, inklusive men inte begränsat till brott mot Villkoren, domstolsorder eller långvarig inaktivitet.

  4. Om ditt konto stängs förlorar du tillgången till ditt användarnamn, lösenord, all närliggande information, filer och innehåll kopplat till ditt konto. Ditt användarnamn blir ledigt och då kan tas i anspråk av en annan användare. Om Tjänsten är avgiftsbelagd finns det mer information om våra betalningsvillkor som du hittar genom att klicka här.

 8. Garantier och ansvarsfriskrivningar

  1. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER UTFÄRDAR VI, VÅRA MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, SAMARBETSPARTNERS, CHEFER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA, UNDERLEVERANTÖRER, AGENTER, PARTNERS, LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER (KOLLEKTIVT BENÄMNDA ”YAHOO-ENHET”) INGA SOM HELST GARANTIER ELLER LÖFTEN OCH GÖR HELLER INGA UTFÄSTELSER RÖRANDE TJÄNSTERNA, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. VI TILLHANDAHÅLELR VÅRA TJÄNSTER ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA, INKLUSIVE DET INNEHÅLLER SOM PUBLICERAS PÅ TJÄNSTERNA, PÅ EGEN RISK OCH VI UTFÄRDAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER LÖFTEN OCH GÖR HELLER INGA UTFÄSTELSER FÖR ATT TJÄNSTERNA ALLTID SKA FUNGERA UTAN AVBROTT, I TID, SÄKERT ELELR FELFRITT. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT VI INTE KAN UTFÄRDA NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR ATT LAGRINGSTEKNIK OCH DATAÖVERFÖRING SOM GÖRS VIA INTERNET ALLTID FUNGERAR PÅ ETT HELT SÄKERT SÄTT. VI UTFÄRDAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER LÖFTEN OCH GÖR HELLER INGA UTFÄSTELSER RÖRANDE INNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLL SOM LÄNKAS FRÅN TJÄNSTERNA, DEN SUPPORT VI TILLHANDAHÅLLER FÖR TJÄNSTERNA, TJÄNSTERNAS SPECIFIKA FUNKTIONER, TJÄNSTERNAS SÄKERHET ELLER TJÄNSTERNAS TILLFÖRLITLIGHET, KVALITET, PRECISION, TILLGÄNGLIGHET ELLER FÖRMÅGA ATT TILLFREDSSTÄLLA DINA BEHOV, TILLHANDAHÅLLA VISSA PRODUKTER ELELR UPPNÅ VISSA RESULTAT. 

  2. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER MÖJLIGHETEN FÖR KONSUMENTEN ATT FÖRVÄNTA SIG VISSA UNDERSFÖRSTÅDDA GARANTIER SÅSOM SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH EN FUNKTION SOM INTE GÖR INTRÅNG I ANNANS UPPHOVSRÄTT. I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING AVVISAR VI HÄRMED ALLA KRAV PÅ UNDERFÖRSTÅDDA OCH UTTRYCKLIGA GARANTIER FÖR TJÄNSTERNA.

 9. Ansvarsbegränsning 

  I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING ÄR DU INFÖRSTÅDD MED OCH ACCEPTERAR ATT YAHOO-ENHETERNA INTE KAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖLJANDE: ALLA INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, OLYCKOR, FÖLJDSKADOR, TREFALDIGA SKADESTÅND (ELLER LIKNANDE) OCH SKADESTÅNDSERSÄTTNING SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED VILLKOREN ELLER DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. YAHOO-ENHETERNA SKA INTE KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR UTEBLIVNA VINSTER, UTEBLIVNA INTÄKTER, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER, VÄRDEMINSKNINGAR (INKLUSIVE FÖRMODADE FÖRLUSTER ELLER MINSKAT VÄRDE AV PERSONUPPGIFTER) ELLER ANDRA FÖRLUSTER (KOLLEKTIVT BENÄMNDA ”FÖRLUSTER”) SOM KAN UPPSTÅ I SAMBAND MED VILLKOREN ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV FÖLJANDE: RADERING, ÄNDRING OCH FELLEVERANS AV DATA SAMT UNDERLÅTENHET ATT LAGRA DATA SOM BEVARAS ELER ÖVERFÖRS VIA TJÄNSTERNA; BEGRÄNSNING, SPÄRRNING ELLER STÄNGNMING AV DITT KONTO; DIN NEDLADDNING ELLER DELNING AV INFORMATION VIS TJÄNSTERNA, INKLUSIVE PERSONUPPGIFTER; OTILLÅTEN ÅTKOMST TILL DITT KONTO ELLER ANDRA DATA SOM BEVERAS ELLER ÖVERFÖRS VIA TJÄNSTERNA; LÄNKAR SOM TILLHANDAHÅLLS AV TJÄNSTERNA ELLER AV TREDJE PART OCH SOM LEDER TILL EXTERNA WEBBPLATSER ELLER RESURSER; DIN INTERAKTION ELLER DELTAGANDE I KAMPANJER SOM UTLYSTS AV ANNONSÖRER SOM PÅTRÄFFATS PÅ ELELR VIA TJÄNSTERNA; ELLER VALFRI VARA ELLER TJÄNST SOM KÖPTS FRÅN SÅDANA ANNONSÖRER. YAHOO-ENHETERNA SKA INTE KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR PROBLEM SOM ORSAKATS AV ANDRA, TREDJE PARTS FELAKTIGA ELLER OLAGLIGA HANDLINGAR ELLER FORCE MAJEURE. BEGRÄNSNINGARNA OCH UNDANTAGEN I DESSA VILLKOR GÄLLER OAVSETT OM VI HAR FÅTT REKOMMENDATIONER ELLER HAFT KÄNNEDOM OM RISKEN FÖR FÖRLUSTER ELLER INTE.

  I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, OCH MED MÖJLIGT UNDANTAG FÖR DET SOM ANGES I AVSNITT 14, SKA YAHOO-ENHETERNA INTE KUNNA HÅLLAS SKADESTÅNDSSKYLDIGA I SAMBAND MED TVISTER SOM UPPSTÅR KRING ELLER I SAMBAND MED VILLKOREN ELLER TJÄNSTERNA. EVENTUELLT SKADESTÅND FÅR INTE ÖVERSTIGA DET BELOPP DU BETALAT TILL OSS FÖR TJÄNSTERNA I FRÅGA.

 10. Feedback

  Du är införstådd med att alla rekommendationer, idéer, förslag, feedback och andra synpunkter (”Feedback”) som du skickar in till oss rörande våra produkter, tjänster, webbplatser, appar eller teknik fritt får användas av oss utan föregående meddelande, förpliktelse, begränsning, ekonomisk ersättning eller annan kompensation till dig. Du avstår härmed från samtliga rättigheter till din Feedback – inklusive moraliska rättigheter eller liknande – och förbinder dig härmed till att avstå från alla rättsliga anspråk, både nu och i framtiden.

 11. Avgiftsbelagda Tjänster och fakturering. Såvida inget annat anges i de ytterligare villkoren för de Tjänster som du använder gäller villkoren i detta avsnitt 11 för dig. 

  1. Somliga produkter och prenumerationer tar vi betalt för (”avgiftsbelagda Tjänster”). Dessa avgiftsbelagda Tjänster regleras av de ytterligare villkor som du måste godkänna för att få registrera dig för den avgiftsbelagda Tjänsten samt dessa Villkor. Om du registrerar dig för en avgiftsbelagd Tjänst måste du ange en betalningsmetod och förse oss med aktuell fakturering- och betalningsinformation. Du är skyldig att med jämna mellanrum kontrollera att dessa uppgifter fortfarande är aktuella. Många avgiftsbelagda Tjänster kräver ett Yahoo-, eller AOL-ID. Om du är AOL-kund med modemuppkoppling finns det fler villkor som du hittar genom att klicka här

  2. Följande villkor gäller våra avgiftsbaserade tjänster:

   1. Produkter från tredje part. Om en produkt från tredje part ingår i den avgiftsbelagda Tjänsten är du införstådd med och accepterar att ditt köp och användningen av Tjänsten är underkastade den tredje partens tjänstevillkor och sekretesspolicy. Läs noga igenom dessa innan du godkänner dem.

   2. Betalning. Du intygar härmed att du minst har uppnått den Minimiålder som krävs för att ingå ett juridiskt bindande avtal. Du accepterar att du är betalningsskyldig för de avgiftsbelagda Tjänster som du tecknar dig för samt för alla andra kostnader som debiteras ditt konto, inklusive eventuell moms och andra avgifter. Du ansvarar för alla kostnader som kontot ådrar sig, inklusive köp gjorda av dig, någon annan person som du låtit använda kontot, underordnade eller länkade konton (inklusive personer med antytt, faktiskt eller skenbart bemyndigande) eller någon annan person som fått tillgång till ditt konto som en följd av din oaktsamhet med inloggningsuppgifter. 

   3. Betalningsmetod. Du godkänner och ger oss härmed i uppdrag att debitera din angivna betalningsmetod med alla kostnader som uppstår i samband med användningen. Om betalningen nekas försöker vi istället att debitera något av de andra betalningsmetoder du har registrerat hos oss, även om detta har gjorts i samband med användning av andra avgiftsbelagda Tjänster. Du är betalningsansvarig även om betalning nekas eller misslyckas. Du godkänner och ger oss härmed i uppdrag att lagra information om en eller flera betalningsmetoder kopplat till ditt konto. Vi kan komma att importera den betalningsinformation som du uppgett vid ett tidigare köp och ge dig möjlighet att använda denna information även vid köpet av den nya produkten. Du ger oss härmed tillåtelse att hämta in och använda uppdaterad betalningsinformation från utgivaren av din betalningsmetod, förutsatt att detta sker i enlighet med kortutgivarens policyer och rutiner. I vissa situationer kan vi fortsätta debitera en betalningsmetod även efter sista giltighetsdatum, förutsatt att betalningssystemet, kortutgivaren eller banken godkänner detta. Avgifter kan tillkomma i samband med vissa betalningsmetoder, till exempel vid betalning från check- eller sparkonto.

   4. Betalningsvillkor. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för din användning av avgiftsbaserade Tjänster på daglig, månatlig eller årlig basis, som klumpsumma eller på annan sätt i enlighet med villkoren, så länge som din prenumeration förblir aktiv. Detta gäller även i de fall då du inte har laddat ned något, inte använt Tjänsten och inte gått in på ditt konto online.

   5. Automatisk förnyelse. För många av våra avgiftsbelagda Tjänster används automatisk förnyelse av prenumerationen. När prenumerationsperioden för en avgiftsbelagd Tjänst löper ut förnyas prenumerationen automatiskt och ditt kreditkort eller annan angiven betalningsmetod debiteras med aktuellt belopp. Om du vill förhindra detta måste du säga upp prenumerationen minst 48 timmar innan prenumerationsperioden löper ut. Om inget annat anges för din region i avsnitt 14 förnyas din prenumeration automatiskt till ordinarie pris, exklusive eventuella kampanjpriser och rabatter. Vi kan efter eget gottfinnande välja att debitera beloppet varje Tjänst separat eller i form av en klumpsumma för alla Tjänster som du prenumererar på.

   6. Bedrägeriskydd. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera ditt kreditkorts giltighet. En sådan metod kan vara att debitera kortet med ett belopp om högst 1 USD och sedan omedelbart sätta tillbaka pengarna. Du ger oss härmed rätt att genomföra sådana kontroller i syfte att skydda oss från bedrägeriförsök.

   7. Kostnadsfria försöksperioder. Vi kan ibland erbjuda kostnadsfria försöksperioder, så att du kan få prova på våra avgiftsbelagda Tjänster utan någon kostnad eller åtagande (”Kostnadsfri försöksperiod”). Den Kostnadsfria försöksperioden övergår sedan i en löpande prenumeration till aktuellt pris, såvida du inte säger upp prenumerationen innan den Kostnadsfria försöksperioden löper ut eller något annat avtalats. Om du är missnöjd med en viss avgiftsbelagd Tjänst måste du komma ihåg att säga upp prenumerationen innan den Kostnadsfria försöksperioden löper ut för att undvika att bli debiterad. Vi förbehåller oss rätten att sätta ett övre tak på en Kostnadsfri försöksperiod eller kampanjerbjudande per avgiftsbaserad Tjänst. Du får inte kombinera flera Kostnadsfria försöksperioder och kampanjerbjudanden.

   8. Inga återbetalningar. Erlagd avgift är icke återbetalningsbar, såvida inget annat anges i de villkor som du godkänner vid registreringen för den avgiftsbelagda Tjänsten, i den regionala informationen i avsnitt 14 eller i informationen nedan.

   9. Uppsägning. Vi kan efter eget gottfinnande välja att ändra, lägga ned eller stänga hela eller delar av en avgiftsbaserad Tjänst utan föregående meddelande. Detta inkluderar tillgång till supporttjänster, innehåll och andra produkter och tjänster kopplade till den avgiftsbelagda Tjänsten. Användarna kompenseras på lämpligt sätt. Du kan när som helst säga upp en avgiftsbelagd Tjänst genom att logga in på ditt konto online och säga upp prenumerationen.

   10. Ändring av avgifter och faktureringsmetoder. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra våra avgifter och faktureringsmetoder. Användarna underrättas om eventuella prishöjningar minst trettio (30) dagar innan de träder i kraft. I enlighet med tillämplig lagstiftning gäller följande i en sådan situation: (i) om du inte accepterar prishöjningen måste du säga upp den avgiftsbelagda Tjänsten innan prishöjningen träder i kraft, och (ii) genom att fortsätta använda eller prenumerera på Tjänsten efter att prishöjningen trätt i kraft anses du ha accepterat det nya priset för Tjänsten i fråga. 

   11. Utebliven betalning. Om vi 30 dagar efter sista betalningsdatum fortfarande saknar din betalning för den avgiftsbelagda Tjänsten kan vi komma att spärra eller stänga ditt konto. Du blir då betalningsskyldig för eventuella merkostnader, inklusive inkassoavgifter och advokatarvoden, som kan uppstå i samband med indrivning av beloppet.

   12. Fel ska meddelas inom 90 dagar. Om du upptäcker felaktigheter eller andra avvikelser i faktureringen måste du varsko oss om detta inom 90 dagar från det debiteringsdatum du ser på kontoutdraget till din valda betalningsmetod. Underlåtenhet att varsko oss inom 90 dagar tolkas som att du avstår från rätten att bestrida sådana felaktigheter eller avvikelser.

 12. Om villkoren

  1. Berättigad tredje part och konflikter. Dessa Villkor reglerar endast förhållandet mellan dig och oss. De skapar ingen berättigad tredje part. Om en konflikt eller avvikelse skulle uppstå mellan villkoren i detta dokument och ytterligare villkor kopplade till en viss Tjänst äger de ytterligare villkoren endast prioritet inom konfliktområdet.

  2. Ändring av villkoren. Om inget annat anges för din region i avsnitt 14 kan vi med jämna mellanrum komma att göra ändringar av Villkoren. Om inget annat anges träder ändringarna i kraft samma dag som de utannonseras på den här sidan eller på någon framtida sida. Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum läser igenom dessa Villkor. Beträffande större förändringar skickar vi ut ett meddelande till användarna (i enlighet med avsnitt 3(c) ovan). 

  3. Fortsatt användning av Tjänsterna. Du kan när som helst säga upp Tjänsterna, men om du fortsätter använda eller prenumerera på Tjänsten efter att en ändring trätt i kraft anses du ha godkänt Villkoren i ändrad form. 

  4. Avstående och severabilitet. Underlåtenhet att från vår sida beivra överträdelser eller utnyttja rättigheter i dessa Villkor ska inte tolkas som ett avstående från sådana rättigheter. Om någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i dessa Villkor bedöms vara ogiltig ska du och vi följa andemeningen i den bestämmelsen. Resterande bestämmelser i Villkoren ska äga fortsatt giltighet. 

  5. Vår överlåtelserätt. Vi får fritt överlåta Villkoren samt alla policyer och dokument som införlivats eller refererats i dem (inklusive samtliga rättigheter, licenser och skyldigheter) till annan part. En sådan överlåtelse får ske helt eller delvis, utan föregående meddelande och oavsett anledning, inklusive intern omstrukturering (vid till exempel sammanslagningar eller likvidering).

 13. Tjänsteleverantör 

  1. Tjänsterna tillhandahålls av det företag som anges i avsnitt 14.13 (benämnt ”Aktuell Yahoo-enhet”), med undantag för de Tjänster som anges i avsnitt 13(b). Alla Tjänster och funktioner är kanske inte tillgängliga i ditt land eller din region. Funktionerna kan skilja sig åt mellan olika versioner av Tjänsterna. Din tjänsteleverantör kan ändras om du förflyttar dig till ett annat land och fortsätter att använda våra Tjänster.

  2. Följande tjänster tillhandahålls av samma Yahoo-enhet oavsett var i världen du befinner dig:

   1. För Tjänsterna i detta avsnitt, 13(b)(i), gäller villkoren i avsnitt 14.2 (USA). 

    1. Följande tjänster tillhandahålls av Yahoo Inc.:

     1. Engadget (om inget annat anges i avsnitt 14)

     2. TechCrunch (om inget annat anges i avsnitt 14)

     3. Rivals

     4. Yahoo View

     5. Yahoo Developer Network

     6. Makers

    2. Följande tjänster tillhandahålls av Yahoo Ad Tech LLC:

     1. AOL On. 

     2. Learning Center

    3. Följande tjänster tillhandahålls av Yahoo Fantasy Sports LLC:

     1. Daily Fantasy (USA)

     2. Fantasy Cash Leagues (USA)

     3. Fantasy Pro Leagues (USA)

    4. Andra Fantasy Sports-tjänster tillhandahålls av Yahoo Inc. 

    5. Konsumentupplevelser från Yahoo RYOT Studios tillhandahålls av Yahoo Inc.

    6. Flurry tillhandahålls av Flurry LLC

 14. Avtalsslutande part, lagval, var tvister ska lösas och andra lokala villkor

  1. Leverantören som tillhandahåller dina Tjänster anges i avsnitt 13 ovan. Det är detta företag som är den avtalsslutande parten. Lagval, var tvister ska lösas, definitioner (inklusive Aktuell Yahoo-enhet) och andra lokala villkor anges i detta avsnitt 14. Om du har några frågor kan du kontakta kundtjänst med hjälp av kontaktinformationen för din region (se nedan).

 1. USA (us): 

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet: Yahoo Inc., med undantag för Yahoo Finance som tillhandahålls av Yahoo Finance LLC, AOL.com och AOL Mail som tillhandahålls av AOL Media LLC och AOL-prenumerationserbjudanden som tillhandahålls av AOL Member Services, LLC (adress för alla enheter: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimiålder: 13 år 

  2. AVTAL OM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. AVTAL OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE FÖR AMERIKANSKA ANVÄNDARE. DU OCH VI FÖRBINDER OSS ATT LÖSA ALLA TYPER AV TVISTER, OENIGHETER ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM HAR SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA (ELLER REKLAM FÖR TJÄNSTERNA), INKLUSIVE TVISTER MELLAN DIG OCH VÅRA ANSTÄLLDA ELLER AGENTER (”TVIST(ER)”), GENOM SKILJEDOM PÅ INDIVIDUELL BASIS ELLER I SMÅMÅLSDOMSTOL. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU GENOM ATT GODKÄNNA VILLKOREN FÖRBINDER DIG TILL TVISTLÖSNING VIA SKILJEDOMSFÖRFARANDE ELLER SMÅMÅLSFÖRFARANDE. DU ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDD MED ATT DU OCH OATH GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL DOMSTOLSFÖRHANDLING OCH JURYRÄTTEGÅNG (MED UNDANTAG FÖR TVISTER SOM KAN LÖSAS GENOM SMÅMÅLSFÖRFARANDE), OCH ATT DU OCH VI AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL ATT MEDVERKA I GRUPPTALAN ELLER ANNAN KOLLEKTIV TALAN. ETT SKILJEDOMSFÖRFARANDE SKILJER SIG FRÅN EN DOMSTOLSFÖRHANDLING, MEN SKILJEDOMSTOLEN KAN ÄNDÅ UTDÖMA SKADESTÅND PÅ SAMMA SÄTT SOM EN ALLMÄN DOMSTOL. DOMEN KAN SEDAN VERKSTÄLLAS AV EN ALLMÄN DOMSTOL MED LÄMPLIG BEHÖRIGHET. PARTERNA ÄR INFÖRSTÅDDA MED ATT DE UTAN DETTA OBLIGATORISKA VILLKOR SKULLE BEHÖVA INLÄMNA EN STÄMNING TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH EVENTUELLT HA RÄTT TILL EN JURYRÄTTEGÅNG FÖR ATT LÖSA EN TVIST. PARTNERNA ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDDA MED ATT KOSTANDERNA FÖR ETT SKILJEDOMSFÖRFARANDE I VISSA FALL KAN ÖVERSTIGA DE NORMALA RÄTTEGÅNGSKOSTNADERNA OCH ATT RÄTTEN ATT BEGÄRA UT BEVISMATERIAL (DISCOVERY) ÄR BEGRÄNSAD. Vidare är vi eniga om följande:

   1. Meddelande om tvistlösning. Oavsett om det är du eller vi som tar initiativ till tvistlösning måste initiativtagaren underrätta den andra parten minst 30 dagar innan en ansökan om skiljedomsförfarande inlämnas. Alla meddelanden av den här typen ska skickas brevledes till oss på adressen Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; eller via e-post till disputes@yahooinc.com. Alla meddelanden av den här typen riktade till dig skickas till den/de e-postadress(er) och postadress(er) som finns i våra register vid tidpunkten för utskicket. Meddelandet måste innehålla en beskrivning av tvisten och ett yrkande. Om tvisten inte går att lösa inom 30 dagar är båda parterna fria att gå vidare med att inge en påkallelseskrift för att inleda ett skiljedomsförfarande. 

   2. Skiljedomsförfarande. Villkoren lyder under Federal Arbitration Act. Med undantag för småmålsförfaranden ska samtliga tvister avgöras av American Arbitration Association (”AAA”) genom skiljedom. För tvister rörande dessa Villkor tillämpar AAA normalt sina Commercial Arbitration Rules (skiljedomsregler för företag), såvida du inte är en privatperson som använder Tjänsterna för personligt bruk eller i hushållet, då AAA istället tillämpar sina Consumer Arbitration Rules (skiljedomsregler för konsumenter). Eventuella regler gällande grupptalan ska inte kunna åberopas. Information om själva processen (inklusive ingivande av påkallelseskrift för att inleda förfarandet), regler och avgifter tillhandahålls av AAA (www.adr.org). Processen regleras av Villkoren, såvida de inte står i strid med AAA:s Commercial Arbitration Rules (skiljedomsregler för företag) eller Consumer Arbitration Rules (skiljedomsregler för konsumenter). 

   3. Alternativt småmålsförfarande. Som ett alternativ till skiljedom kan du välja att lösa tvisten genom ett småmålsförfarande i det land där du är bosatt (eller där ditt företag har sin huvudsakliga verksamhet) eller i domstolen i Santa Clara County, Kalifornien. Detta gäller under förutsättning att tvisten uppfyller kraven för småmålsförfarande.

   4. Plats för skiljedomsförfarande. Om inget annat överenskommits mellan dig och oss ska skiljedomsförfarandet eller småmålsförfarandet äga rum i det land där du är bosatt eller i Santa Clara County, Kalifornien. 

   5. Avgifter och kostnader förknippade med skiljedomsförfarande. Vi ersätter dig för alla eventuella registreringsavgifter som AAA tar ut när du inleder processen och inger en påkallelseskrift. I det fall du skickar oss en skriftlig underrättelse med din underskrift och meddelar oss att du inte kan betala registreringsavgiften kommer vi att betala avgiften direkt till AAA. Om påkallelseskriften leder till ett skiljedomstolsförfarande åtar vi oss att betala alla kostnader för administration och skiljeman. 

   6. Förlikning. Vi kan – men förbinder oss inte till – att när som helst före eller under skiljedomsförfarandet skicka ett skriftligt meddelande till dig med ett erbjudande om förlikning . Ersättningsnivån eller villkoren i ett erbjudande om förlikning får inte avslöjas för skiljedomstolen förrän den har utdömt ett skadestånd. I det fall du avvisar ett erbjudande om förlikning och skiljedomstolen tilldelar dig ett skadestånd som överstiger vårt erbjudande, men ändå understiger 5 000 USD förbinder vi oss att göra följande: (a) betala dig 5 000 USD istället för det lägre skadeståndsbeloppet, (b) betala dina advokatkostnader och andra rimliga rättegångskostnader och (c) ersätta dina utlägg för skiljedomstolens registreringsavgifter, kostnader för skiljeman och andra utgifter som har samband med skiljedomsförfarandet. I det fall skiljedomstolen tilldelar dig ett skadestånd som överstiger 5 000 USD som vi väljer att inte överklaga, kommer vi att betala hela detta belopp.

   7. Severabilitet. Om någon del av denna skiljedomsklausul befinns vara ogiltig av en behörig domstol ska domstolen i fråga justera avtalet på ett sådant sätt att det sedan det blir möjligt för parterna att lösa sina tvister medelst skiljedomsförfarande utan att behöva referera till eller förlita sig på de ogiltiga delarna. Om någon del av avståendet från grupptalan i avsnitt 14.2.c nedan befinns vara ogiltig och omöjlig att tillämpa på hela eller delar av tvisten ska skiljedomsklausulen inte kunna användas för lösning av tvisten eller den specifika delen av tvisten. De tvister där ett avstående från grupptalan befinns vara ogiltig måste lösas i en behörig domstol, men resten av skiljedomsklausulen är fortfarande bindande och äger fortsatt giltighet. För att undvika eventuell begreppsförvirring väljer parterna därför att avstå från medverkan i grupptalan eller annan kollektiv talan.

  3. AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN FÖR ANVÄNDARE I USA. DESSA VILLKOR FÖRBJUDER ÅBEROPANDE AV GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIVT SKILJDEDOMSFÖRFARANDE, ÄVEN I DE FALL DÄR AAA:S REGLER TILLÅTER DETTA. OAKTAT ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR FÅR SKILJEDOMSTOLEN ENDAST UTDÖMA SKADESTÅND ELLER ANDRA FÖRELÄGGANDEN TILL FÖRMÅN FÖR KÄRANDEN OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM MOTSVARAR KÄRANDENS YRKANDE. SKILJEDOMSFÖRFARANDEN ELLER DOMSTOLSFÖRHANDLINGAR SOM ÄGER RUM UNDER SÅDANA FÖRHÅLLANDEN FÅR INTE TAS UPP I FORM AV GRUPPTALAN ELLER ANNAN KOLLEKTIV TALAN. INDIVIDUELLA RÄTTSLIGA FÖRHANDLINGAR KAN INTE SLÅS IHOP UTAN MEDGIVANDE FRÅN SAMTLIGA PARTER. EVENTUELLA TVISTER OM GENOMDRIVBARHET ELELR TOLKNING AV DENNA PARAGRAF MÅSTE AVGÖRAS I DOMSTOL, INTE AV SKILJEMAN.

  4. AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTTEGÅNG FÖR ANVÄNDARE I USA. OM EN TVIST AV NÅGON ANLEDNING AVGÖRS GENOM DOMSTOLSFÖRHANDLING ISTÄLLET FÖR GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE, ÄR DU OCH VI ENIGA OM ATT DETTA INTE FÅR SKE I FORM AV EN JURYRÄTTEGÅNG. DU OCH VI AVSTÅR HÄRMED FRÅN RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG SOM HAR SAMBAND MED RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, FÖRHANDLINGAR OCH GENKÄROMÅL RÖRANDE DESSA VILLKOR. I DET FALL EN TVIST TAS UPP I ALLMÄN DOMSTOL KAN DETTA AVSNITT KOMMA ATT LÄMNAS IN SOM BEVIS PÅ ATT ETT AVTAL INGÅTTS OM HUR EN RÄTTEGÅNG FÅR GÅ TILL.

  5. Lagval. Villkoren och förhållandet mellan parterna – inklusive eventuella tvister eller skadeståndskrav som kan uppstå som ett resultat av avtalsbrott, ersättningsskyldighet eller annat – regleras av gällande lagstiftning i delstaten New York utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter. Parterna enas om att avstå från att väcka talan mot varandra inom ramen för ett annat lands lagstiftning. 

  6. Forum. Om en tvist av någon anledning avgörs genom domstolsförhandling istället för genom skiljedomsförfarande ska alla tvister (oavsett lagteori) rörande Villkoren eller förhållandet mellan dig och oss avgöras av domstolen i New York, New York eller av distriktsdomstolen för södra New York. I sådana fall enas du och vi om att underkasta oss domstolarna i New York County, New York, eller i distriktet södra New York och att avstå från alla invändningar gällande domstolens behörighet och plats för domstolsförhandling.

  7. Kundtjänst. Nedan följer länkar till kundtjänst.

   1. Kundtjänst för AOL-produkter

   2. Kundtjänst för andra produkter (engelska)

   3. Kundtjänst för andra produkter (spanska)

  8. Communityriktlinjer. Yahoo communityriktlinjer finns nedan:

   1. Engelsk version

   2. Spansk version

  9. Tjänsterna betecknas som ”commercial computer software” (kommersiell datorprogramvara) och ”commercial items” (kommersiella produkter) såsom termerna definieras i Federal Acquisition Regulation System. De villkor som gäller för samtliga slutanvändare häri ska även anses gälla amerikanska myndigheter och får inte avvika från minimikraven i FAR 52.227-19.

  10. Textning. Yahoo följer Federal Communications Commissions regler och bestämmelser gällande textning av videor. Om du vill få mer information eller klaga på videor i Yahoos nätverk kan du besöka 

   https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. I New Jersey ska samtliga begränsningar i avsnitt 9 rörande skadeståndsskyldighet kunna tillämpas. Dock får inga undantag eller begränsningar göras för internationell ersättningsskyldighet, uppsåtlig handling, grov försumlighet eller överträdelse av lagstadgad skyldighet. 

  12. Du är intygar härmed att du inte kommer att använda Tjänsterna för att stödja eller samla in pengar (eller för att dölja stödets eller pengarnas verkliga beskaffenhet, ändamål, källa eller ägarskap) till någon organisation som terroristklassats av USA:s regering i enighet med avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.

  13. Kontouppgifter. Om inte annat krävs enligt lag och i enlighet med Yahoos policyer och procedurer kan ditt konto inte överföras och alla rättigheter till ditt innehåll på ditt konto upphör när du avlider.

 2. Argentina (ar), Chile (cl), Colombia (co),

  Hongkong (hk), Mexiko (mx), Peru (pe) och Venezuela (ve): 

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet: Yahoo International LLC (adress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)

   2. Minimiålder: 13 år 

  2. AVTAL OM BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE. AVTAL OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE. DU OCH YAHOO FÖRBINDER ER ATT LÖSA ALLA TYPER AV TVISTER, OENIGHETER ELLER SKADESTÅNDSANSPRÅK SOM HAR SAMBAND MED DESSA VILLKOR ELLER ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA (ELLER REKLAM FÖR TJÄNSTERNA), INKLUSIVE TVISTER MELLAN DIG OCH VÅRA ANSTÄLLDA ELLER AGENTER (”TVIST(ER)”), GENOM SKILJEDOM PÅ INDIVIDUELL BASIS ELLER I SMÅMÅLSDOMSTOL. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU GENOM ATT GODKÄNNA VILLKOREN FÖRBINDER DIG TILL TVISTLÖSNING VIA SKILJEDOMSFÖRFARANDE ELLER SMÅMÅLSFÖRFARANDE. DU ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDD MED ATT DU OCH YAHOO GENOM ATT GODKÄNNA DESSA VILLKOR AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL DOMSTOLSFÖRHANDLING OCH JURYRÄTTEGÅNG (MED UNDANTAG FÖR TVISTER SOM KAN LÖSAS GENOM SMÅMÅLSFÖRFARANDE), OCH ATT DU OCH YAHOO AVSTÅR FRÅN RÄTTEN TILL ATT MEDVERKA I GRUPPTALAN ELLER ANNAN KOLLEKTIV TALAN. ETT SKILJEDOMSFÖRFARANDE SKILJER SIG FRÅN EN DOMSTOLSFÖRHANDLING, MEN SKILJEDOMSTOLEN KAN ÄNDÅ UTDÖMA SKADESTÅND PÅ SAMMA SÄTT SOM EN ALLMÄN DOMSTOL. DOMEN KAN SEDAN VERKSTÄLLAS AV EN ALLMÄN DOMSTOL MED LÄMPLIG BEHÖRIGHET. PARTERNA ÄR INFÖRSTÅDDA MED ATT DE UTAN DETTA OBLIGATORISKA VILLKOR SKULLE BEHÖVA INLÄMNA EN STÄMNING TILL ALLMÄN DOMSTOL OCH EVENTUELLT HA RÄTT TILL EN JURYRÄTTEGÅNG FÖR ATT LÖSA EN TVIST. PARTNERNA ÄR OCKSÅ INFÖRSTÅDDA MED ATT KOSTANDERNA FÖR ETT SKILJEDOMSFÖRFARANDE I VISSA FALL KAN ÖVERSTIGA DE NORMALA RÄTTEGÅNGSKOSTNADERNA OCH ATT RÄTTEN ATT BEGÄRA UT BEVISMATERIAL (DISCOVERY) ÄR BEGRÄNSAD. Vidare är vi eniga om följande:

   1. Meddelande om tvistlösning. Oavsett om det är du eller vi som tar initiativ till tvistlösning måste initiativtagaren underrätta den andra parten minst 30 dagar innan en ansökan om skiljedomsförfarande inlämnas. Alla meddelanden av den här typen ska skickas brevledes till us på adressen Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; eller via e-post till disputes@yahooinc.com. Alla meddelanden av den här typen riktade till dig skickas till den/de e-postadress(er) och postadress(er) som finns i våra register vid tidpunkten för utskicket. Meddelandet måste innehålla en beskrivning av tvisten och ett yrkande. Om tvisten inte går att lösa inom 30 dagar är båda parterna fria att gå vidare med att inge en påkallelseskrift för att inleda ettskiljedomsförfarande. 

   2. Skiljedomsförfarande. Villkoren lyder under Federal Arbitration Act. Med undantag för småmålsförfaranden ska samtliga tvister avgöras av American Arbitration Association (”AAA”) genom skiljedom. För tvister rörande dessa Villkor tillämpar AAA normalt sina Commercial Arbitration Rules (skiljedomsregler för företag), såvida du inte är en privatperson som använder Tjänsterna för personligt bruk eller i hushållet, då AAA istället tillämpar sina Consumer Arbitration Rules (skiljedomsregler för konsumenter). Eventuella regler gällande grupptalan ska inte kunna åberopas. Information om själva processen (inklusive ingivande av påkallelseskrift för att inleda förfarandet), regler och avgifter tillhandahålls av AAA (www.adr.org). Processen regleras av Villkoren, såvida de inte står i strid med AAA:s Commercial Arbitration Rules (skiljedomsregler för företag) eller Consumer Arbitration Rules (skiljedomsregler för konsumenter). 

   3. Alternativt småmålsförfarande. Som ett alternativ till skiljedom kan du välja att lösa tvisten genom ett småmålsförfarande i det land där du är bosatt (eller där ditt företag har sin huvudsakliga verksamhet) eller i domstolen i Santa Clara County, Kalifornien. Detta gäller under förutsättning att tvisten uppfyller kraven för småmålsförfarande.

   4. Plats för skiljedomsförfarande. Om inget annat överenskommits mellan dig och oss ska skiljedomsförfarandet eller småmålsförfarandet äga rum i det land där du är bosatt eller i Santa Clara County, Kalifornien. 

   5. Avgifter och kostnader förknippade med skiljedomsförfarande. Vi ersätter dig för alla eventuella registreringsavgifter som AAA tar ut när du inleder processen och inger en påkallelseskrift. I det fall du skickar oss en skriftlig underrättelse med din underskrift och meddelar oss att du inte kan betala registreringsavgiften kommer vi att betala avgiften direkt till AAA. Om påkallelseskriften leder till ett skiljedomstolsförfarande åtar vi oss att betala alla kostnader för administration och skiljeman. 

   6. Förlikning. Vi kan – men förbinder oss inte till – att när som helst före eller under skiljedomsförfarandet skicka ett skriftligt meddelande till dig med ett erbjudande om förlikning . Ersättningsnivån eller villkoren i ett erbjudande om förlikning får inte avslöjas för skiljedomstolen förrän den har utdömt ett skadestånd. I det fall du avvisar ett erbjudande om förlikning och skiljedomstolen tilldelar dig ett skadestånd som överstiger vårt erbjudande, men ändå understiger 5 000 USD förbinder vi oss att göra följande: (a) betala dig 5 000 USD istället för det lägre skadeståndsbeloppet, (b) betala dina advokatkostnader och andra rimliga rättegångskostnader och (c) ersätta dina utlägg för skiljedomstolens registreringsavgifter, kostnader för skiljeman och andra utgifter som har samband med skiljedomsförfarandet. I det fall skiljedomstolen tilldelar dig ett skadestånd som överstiger 5 000 USD som vi väljer att inte överklaga, kommer vi att betala hela detta belopp.

   7. Severabilitet. Om någon del av denna skiljedomsklausul befinns vara ogiltig av en behörig domstol ska domstolen i fråga justera avtalet på ett sådant sätt att det sedan det blir möjligt för parterna att lösa sina tvister medelst skiljedomsförfarande utan att behöva referera till eller förlita sig på de ogiltiga delarna. Om någon del av avståendet från grupptalan i avsnitt 14.1.f nedan befinns vara ogiltig och omöjlig att tillämpa på hela eller delar av tvisten ska skiljedomsklausulen inte kunna användas för lösning av tvisten eller den specifika delen av tvisten. De tvister där ett avstående från grupptalan befinns vara ogiltig måste lösas i en behörig domstol, men resten av skiljedomsklausulen är fortfarande bindande och äger fortsatt giltighet. För att undvika eventuell begreppsförvirring väljer parterna därför att avstå från medverkan i grupptalan eller annan kollektiv talan.

  3. AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. DESSA VILLKOR FÖRBJUDER ÅBEROPANDE AV GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIVT SKILJDEDOMSFÖRFARANDE, ÄVEN I DE FALL DÄR AAA:S REGLER TILLÅTER DETTA. OAKTAT ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR FÅR SKILJEDOMSTOLEN ENDAST UTDÖMA SKADESTÅND ELLER ANDRA FÖRELÄGGANDEN TILL FÖRMÅN FÖR KÄRANDEN OCH ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING SOM MOTSVARAR KÄRANDENS YRKANDE. SKILJEDOMSFÖRFARANDEN ELLER DOMSTOLSFÖRHANDLINGAR SOM ÄGER RUM UNDER SÅDANA FÖRHÅLLANDEN FÅR INTE TAS UPP I FORM AV GRUPPTALAN ELLER ANNAN KOLLEKTIV TALAN. INDIVIDUELLA RÄTTSLIGA FÖRHANDLINGAR KAN INTE SLÅS IHOP UTAN MEDGIVANDE FRÅN SAMTLIGA PARTER. EVENTUELLA TVISTER OM GENOMDRIVBARHET ELELR TOLKNING AV DENNA PARAGRAF MÅSTE AVGÖRAS I DOMSTOL, INTE AV SKILJEMAN.

  4. AVSTÅENDE FRÅN JURYRÄTTEGÅNG. OM EN TVIST AV NÅGON ANLEDNING AVGÖRS GENOM DOMSTOLSFÖRHANDLING ISTÄLLET FÖR GENOM SKILJEDOMSFÖRFARANDE, ÄR DU OCH YAHOO ENIGA OM ATT DETTA INTE FÅR SKE I FORM AV EN JURYRÄTTEGÅNG. DU OCH YAHOO AVSTÅR HÄRMED FRÅN RÄTTEN TILL JURYRÄTTEGÅNG SOM HAR SAMBAND MED RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER, FÖRHANDLINGAR OCH GENKÄROMÅL RÖRANDE DESSA VILLKOR. I DET FALL EN TVIST TAS UPP I ALLMÄN DOMSTOL KAN DETTA AVSNITT KOMMA ATT LÄMNAS IN SOM BEVIS PÅ ATT ETT AVTAL INGÅTTS OM HUR EN RÄTTEGÅNG FÅR GÅ TILL.

  5. Lagval. Villkoren och förhållandet mellan parterna – inklusive eventuella tvister eller skadeståndskrav som kan uppstå som ett resultat av avtalsbrott, ersättningsskyldighet eller annat – regleras av gällande lagstiftning i delstaten New York utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter. Parterna enas om att avstå från att väcka talan mot varandra inom ramen för ett annat lands lagstiftning. 

  6. Forum. Om en tvist av någon anledning avgörs genom domstolsförhandling istället för genom skiljedomsförfarande ska alla tvister (oavsett lagteori) rörande Villkoren eller förhållandet mellan dig och oss avgöras av domstolen i New York, New York eller av distriktsdomstolen för södra New York. I sådana fall enas du och vi om att underkasta oss domstolarna i New York County, New York, eller i distriktet södra New York och att avstå från alla invändningar gällande domstolens behörighet och plats för domstolsförhandling.

  7. Kundtjänst. Nedan följer länkar till kundtjänst. 

   1. Argentina

   2. Chile

   3. Colombia

   4. Hongkong

   5. Mexiko

   6. Peru

   7. Venezuela

  8. Communityriktlinjer. Våra communityriktlinjer finns här

  9. Tjänsterna betecknas som ”commercial computer software” (kommersiell datorprogramvara) och ”commercial items” (kommersiella produkter) såsom termerna definieras i Federal Acquisition Regulation System. De villkor som gäller för samtliga slutanvändare häri ska även anses gälla amerikanska myndigheter och får inte avvika från minimikraven i FAR 52.227-19.

  10. Textning. Yahoo följer Federal Communications Commissions regler och bestämmelser gällande textning av videor. Om du vill få mer information eller klaga på videor i Yahoos nätverk kan du besöka https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. I New Jersey ska samtliga begränsningar i avsnitt 9 rörande skadeståndsskyldighet kunna tillämpas. Dock får inga undantag eller begränsningar göras för internationell ersättningsskyldighet, uppsåtlig handling, grov försumlighet eller överträdelse av lagstadgad skyldighet. 

  12. Du är intygar härmed att du inte kommer att använda Tjänsterna för att stödja eller samla in pengar (eller för att dölja stödets eller pengarnas verkliga beskaffenhet, ändamål, källa eller ägarskap) till någon organisation som terroristklassats av USA:s regering i enighet med avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.

 3. Brasilien (br): 

  1. Definitioner

   1. Aktuell Yahoo-enhet: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (adress: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brasilien)

   2. Minimiålder: 13 år (om du är mellan 13 och 18 år måste du dock ha målsmans tillstånd för att få godkänna Villkoren och använda Tjänsten).

  2. Tjänster som tillhandahålls: Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Finance och OneSearch. Om du använder några av dessa Tjänster medan du är i Brasilien, eller av annan anledning har Yahoo do Brasil Internet Ltda. som avtalspart, så tillhandahålls Tjänsterna av Yahoo do Brasil Internet Ltda. De regionspecifika villkoren i avsnitt 14.4 gäller för användningen och har företrädesrätt vid skillnader gentemot avsnitt 1 eller avsnitt 13(a) i Villkoren. 

  3. Andra Tjänster: Tjänster som inte omnämns i avsnitt 14.4(b) tillhandahålls inte av Yahoo do Brasil Internet Ltda, vilka inte har någon befogenhet eller möjlighet att vidta några åtgärder i samband med Tjänsten i fråga, inklusive sökningar på och röjande av användarinformation och/eller radering av användargenererat innehåll.

  4. Lagval. Villkoren och förhållandet mellan dig och Yahoo do Brasil Internet Ltda. i samband med tillhandahållandet av Tjänster i Brasilien regleras av gällande lagstiftning i Brasilien utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter.

  5. Kundtjänst. Mer information om kundtjänst finns på den här sidan.

  6. Att skydda våra system och våra användares uppgifter är mycket viktigt för att se till att Yahoos användare får en säker användarupplevelse, och för att behålla våra användares förtroende. Mer information om säkerhet, inklusive åtgärder som vi vidtagit och saker som du själv kan göra, finns i vår artikel som du kan läsa genom att klicka här.

  7. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH GODKÄNNER ATT EN FÖRUTSÄTTNING FÖR DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR ATT VI FÅR SAMLA IN, LAGRA, BEHANDLA, ANVÄNDA OCH AVSLÖJA PERSONUPPGIFTER OCH ANNAN ANVÄNDARINFORMATION. DETTA OMFATTAR ÖVERFÖRING AV ÅERSONUPPGIFTER OCH ANNAN ANVÄNDARINFORMATION TILL ANDRA FÖRETAG OCH FRÄMMANDE LÄNDER/TERRITORIER I ENLIGHET MED VAD SOM ANGES I SEKRETESSPOLICYN.

 4. Kanada (ca och cf): 

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet: Yahoo Canada Corp, med undantag för Yahoo Finance som tillhandahålls av Yahoo Finance ULC (Adress: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mail som tillhandahålls av AOL Media LLC och AOL-prenumerationsprodukter som tillhandahålls av AOL Member Services LLC (Adress: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).

   2. Minimiålder: Lagstagdad ålder för att ingå bindande avtal i den provins eller det territorium där du bor.

  2. Lagval. Villkoren och förhållandet mellan parterna – inklusive eventuella tvister eller skadeståndskrav som kan uppstå som ett resultat av avtalsbrott, ersättningsskyldighet eller annat – regleras av gällande lagstiftning i provinsen Ontario utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter. Parterna enas om att avstå från att väcka talan mot varandra inom ramen för ett annat lands lagstiftning. 

  3. Forum. Eventuell talan mot oss måste väckas i domstolen i provinsen Ontario, Kanada. I sådana fall enas du och vi om att underkasta oss domstolarna i provinsen Ontario och att avstå från alla invändningar gällande domstolens behörighet och plats för domstolsförhandling.

  4. Kundtjänst. Nedan följer länkar till kundtjänst. 

   1. Kundtjänst (engelska)

   2. Kundtjänst (franska)

  5. Uppdateringar. Vi kan automatiskt ladda ned och installera den senaste versionen av Tjänsterna på din enhet så fort som en ny version eller funktion blir tillgänglig.

  6. I en del provinser och territorier är det inte tillåtet att avsäga sig garantiansvar (detta inkluderar provinsen Quebec). I sådana provinser och territorier gäller endast de garantier som konsumentlagstiftningen uttryckligen föreskriver.

  7. I en del provinser och territorier är det inte tillåtet att friskriva sig från eller begränsa skadeståndsansvar (detta inkluderar provinsen Quebec). I sådana provinser och territorier kan vi endast hållas skadeståndsansvariga för de skador som konsumentlagstiftningen uttryckligen anger.

 5. Australien (au):

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet:

    1.  För OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV och Yahoo Weather utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo Australia Pty Ltd (adress: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australien). Följande villkor gäller: (a) Villkoren och förhållandet mellan dig och Yahoo Australia Pty Ltd regleras av gällande lagstiftning i New South Wales utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter, och (b) du och Yahoo Australia Pty Ltd är överens om att domstolen i New South Wales har exklusiv behörighet.

    2.  För övriga Tjänster utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo Inc. (adress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). För sådana Tjänster gäller villkoren i avsnitt 14.2 (USA).

   2. Minimiålder: 13 år 

  2. Kundtjänst. Mer information om kundtjänst finns på den här sidan.

 6. Reserverad.

 7. Indien (in):

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet: 

    1. För AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail och Yahoo Search, utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, Indien. Följande villkor gäller: (a) ”Minimiålder” betyder 13 år, men om du är mellan 13 och 18 år måste du dock ha målsmans tillstånd för att få använda Tjänsterna och registrera ett konto, (b) du måste vara minst 13 år för att få godkänna Villkoren, men om du är mellan 13 och 18 år måste du dock ha målsmans tillstånd, (c) Villkoren och förhållandet mellan dig och Yahoo India Private Limited regleras av gällande lagstiftning i Indien utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter, och (d) du och Yahoo India Private Limited är överens om att domstolen i Bangalore, Indien, har exklusiv behörighet.

    2. För övriga Tjänster:

     1. Aktuell Yahoo-enhet är den enhet som anges som leverantör av en viss Tjänst. Villkoren och förhållandet mellan dig och Aktuell Yahoo-enhet regleras av gällande lagstiftning i det land där Aktuell Yahoo-enhet har sitt säte; eller

     2. om ingen separat Yahoo-enhet anges som leverantör av en viss Tjänst utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo Inc. (adress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). För sådana Tjänster gäller villkoren i avsnitt 14.2 (USA). 

  2. Kundtjänst. Mer information om kundtjänst finns på den här sidan.

  3. Klagomålsansvarig för Yahoo Indien. Klagomålsansvarig för Yahoo Indien hittar du på den här sidan.

  4. Klicka här för att läsa ett viktigt domstolsbeslut utfärdat av Indiens högsta domstol angående förbud mot reklam i enlighet med PCPNDT Act, 1994.

  5. Klicka här om du vill se ytterligare villkor.

 8. Japan (jp):

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet: 

    1. För AOL Mail är den Tillämpliga Yahoo-entiteten Boundless Inc. (adress: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japan).

    2. Alla Yahoo Japan-produkter tillhandahålls av tredje part. 

    3. För övriga Tjänster utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo Inc. (adress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimiålder: 18 år (om du är mellan 18 och 19 år måste du dock ha målsmans tillstånd för att få godkänna Villkoren och använda Tjänsterna) 

  2. Lagval. Villkoren och förhållandet mellan dig och oss regleras av gällande lagstiftning i Japan utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter.

  3. ForumDu och vi underkastar oss härmed Tokyos distriktsdomstols exklusiva behörighet i Japan.

  4. Ändringar av Tjänsterna och Villkoren

   1. Om vi ändrar Tjänsterna i enlighet med vad som anges i avsnitt 7(a), eller om vi ändrar Villkoren i enlighet med vad som anges i avsnitt 12(b), kommer vi att varsko dig inom en rimlig tidsperiod innan vi genomför någon ändring som är till betydande nackdel för dig, begränsar din tillgång till Tjänsterna eller som påverkar din användning av Tjänsterna negativt.

   2. Ibland måste vi skyndsamt göra ändringar i Villkoren eller Tjänsterna för att uppfylla säkerhets-, rättsliga eller standardiseringskrav. Det är inte alltid vi hinner förvarna dig om detta, men vi strävar efter att meddela dig så snart som det bara är praktiskt möjligt.

  5. Ansvarsbegränsning. Inget i dessa Villkor ska anses påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument. Det är inte möjligt att ändra eller avtala bort från de rättigheter som föreskrivs av japansk konsumentlagstiftning. Följaktligen gäller följande: om Villkoren för användning av Tjänsterna klassas som ett konsumentavtal i enlighet med japansk lagstiftning rörande detta, går det inte att tillämpa undantagen och begränsningarna i avsnitt 9 rörande uppsåtlig handling och grov försumlighet från vår sida.

  6. Kundtjänst. Mer information om kundtjänst finns på den här sidan

 9. Nya Zeeland (nz):

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet:

    1. För AOL Mail, OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search och Yahoo Sport utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo New Zealand Limited (adress: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Nya Zeeland). Följande villkor gäller: (a) Villkoren och förhållandet mellan dig och Yahoo New Zealand Limited regleras av gällande lagstiftning i Nya Zeeland utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter, och (b) du och Yahoo New Zealand Limited är överens om att domstolen i Nya Zeeland har exklusiv behörighet.

    2. För övriga Tjänster utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo Inc. (adress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). För sådana Tjänster gäller villkoren i avsnitt 14.2 (USA).

   2. Minimiålder: 13 år 

  2. Kundtjänst. Mer information om kundtjänst finns på den här sidan.

 10. Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Filippinerna (ph), Thailand (th) och Vietnam (vn): 

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet: 

    1. För AOL Mail, OneSearch, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather och Aviate utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (adress:

     79 Robinson Road, #07-01, Singapore 068897). Följande villkor gäller: (a) Villkoren och förhållandet mellan dig och Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. regleras av gällande lagstiftning i Singapore utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter, och (b) du och Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. är överens om att domstolen i Singapore har exklusiv behörighet. 

    2. För övriga Tjänster:

     1. Aktuell Yahoo-enhet är den enhetsom anges som leverantör av en viss Tjänst. Villkoren och förhållandet mellan dig och Aktuell Yahoo-enhet regleras av gällande lagstiftning i det land där Aktuell Yahoo-enhet har sitt säte; eller

     2. om ingen separat Yahoo-enhet anges som leverantör av en viss Tjänst utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo Inc. (adress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). För sådana Tjänster gäller villkoren i avsnitt 14.2 (USA).

   2. Minimiålder: 13 år 

  2. Kundtjänst. Nedan följer länkar till kundtjänst. 

   1. Singapore

   2. Indonesia

   3. Malaysia

   4. Filippinerna

   5. Thailand

   6. Vietnam

 11. Taiwan (tw):

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet:

    1. För AOL Mail, OneSearch, Yahoo Bilar, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Ekonomi, Yahoo Spel, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Film, Yahoo Nyheter, Yahoo Sök, Yahoo Sport, Yahoo Stock, Yahoo Design, Yahoo Resor, Yahoo TV, Yahoo Väder och Aviate utgörs den tillämpliga Yahoo-enheten av Yahoo Digital Marketing Co. Ltd. (adress: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) och följande villkor gäller: (a) Villkoren och förhållandet mellan dig och Yahoo Digital Marketing Co. Ltd. regleras av gällande lagstiftning i Folkrepubliken Kina (Republic of China) utan hänsyn till eventuella konflikter mellan lagbestämmelser och (b) du och Yahoo Digital Marketing Co. Ltd. samtycker till att Taipei District Court i Taiwan, Folkrepubliken Kina har exklusiv behörighet.

    2. Yahoo Auktioner, Yahoo Shopping och Yahoo Used Cars tillhandahålls av Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (adress: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) och följande villkor gäller: (a) Villkoren och förhållandet mellan dig och Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch kommer att regleras av gällande lagstiftning i Folkrepubliken Kina (Republic of China) utan hänsyn till eventuella konflikter mellan lagbestämmelser och (b) du och Yahoo Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch samtycker till att Taipei District Court i Taiwan, Folkrepubliken Kina har exklusiv behörighet.

    3. För övriga Tjänster:

     1. Aktuell Yahoo-enhet är den enhet som anges som leverantör av en viss Tjänst. Villkoren och förhållandet mellan dig och Aktuell Yahoo-enhet regleras av gällande lagstiftning i det land där Aktuell Yahoo-enhet har sitt säte; eller

     2. om ingen separat Yahoo-enhet anges som leverantör av en viss Tjänst utgörs Aktuell Yahoo-enhet av Yahoo Inc. (adress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). För sådana Tjänster gäller villkoren i avsnitt 14.2 (USA).

   2. Minimiålder: 13 år 

  2. Kundtjänst. Mer information om kundtjänst finns på den här sidan.

 12. Europa, Mellanöstern och Afrika

  1. Definitioner 

   1. Aktuell Yahoo-enhet: Yahoo EMEA Limited (adress: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland)

   2. Minimiålder: För EU-medlemsländer är minimiåldern 16 år eller den lägsta ålder som en medlemsstat har angett för att ge ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas. För länder utanför EU är minimiåldern 13 år.

  2. Lagval. Villkoren (praktisk tillämpning, tolkning och sammansättning) och förhållandet mellan parterna – inklusive eventuella tvister eller skadeståndskrav (som exempelvis skadeståndsanspråk utanför avtalets ramar) – regleras av gällande lagstiftning i Irland utan hänsyn till eventuella behörighetskonflikter. 

  3. Forum. Med undantag för vad som anges i stycket (d) nedan är du och vi eniga om att underkasta oss domstolarna i Irland i samband med eventuella tvister eller skadeståndsanspråk som uppstår i samband med Villkoren (praktisk tillämpning, tolkning och sammansättning), som exempelvis skadeståndsanspråk utanför avtalets ramar. I sådana fall enas du och vi om att underkasta er domstolarna i Irland och att avstå från alla invändningar gällande domstolens behörighet och plats för domstolsförhandling.

  4. Om du är bosatt i ett EU-land ska inget i dessa Villkor, inklusive styckena (b) och (c) ovan, avses kunna påverka din rätt att välja prövning enligt lagstiftningen i det egna landet eller inom valfri jurisdiktion. Denna rätt kan inte avtalas bort. EU-kommissionen har skapat en tvistlösningswebbplats som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  5. Kundtjänst. Nedan finns länkar till kundtjänsten. Stycket o nedan innehåller kontaktpunkter i enlighet med EU:s förordning om digitala tjänster (DSA).

   1. Irland

   2. Storbritannien

   3. Tyskland

   4. Frankrike

   5. Spanien

   6. Italien

   7. Alla övriga länder

  6. Ändringar av Tjänsterna och Villkoren

   1. Om vi ändrar Tjänsterna i enlighet med vad som anges i avsnitt 7(a), eller om vi ändrar Villkoren i enlighet med vad som anges i avsnitt 12(b), kommer vi att varsko dig inom en rimlig tidsperiod innan vi genomför någon ändring som är till betydande nackdel för dig, begränsar din tillgång till Tjänsterna eller som påverkar din användning av Tjänsterna negativt. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter det datum då ändringarna har trätt i kraft tolkas som ett godkännande av de ändrade Tjänsterna eller Villkoren. 

   2. Ibland måste vi skyndsamt göra ändringar i Villkoren eller Tjänsterna för att uppfylla säkerhets-, rättsliga eller standardiseringskrav. Det är inte alltid vi hinner förvarna dig om detta, men vi strävar efter att meddela dig så snart som det bara är praktiskt möjligt.

  7. Meddelande om stängning av konto, spärr av konto eller begränsad tillgång till Tjänsterna eller kontot

   1. Oaktat avsnitt (f) ovan och dina lagstadgade rättigheter förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande spärra eller stänga ditt konto på tillfällig eller permanent basis eller att införa begränsningar för dig eller spärra tillgången till delar av eller hela Tjänsten eller kontot:

    1. om du bryter mot, eller om vi har anledning att tro att du kommer att bryta mot Villkoren, inklusive något av de införlivade avtalen, policyerna eller riktlinjerna;

    2. om polis eller annan myndighet så kräver i samband med rättsliga åtgärder;

    3. på grund av oväntade tekniska fel eller säkerhetshot; eller

    4. om ditt konto har varit inaktivt en längre tid i enlighet med vår policy för radering av konton.

  8. Om vi väljer att spärra eller stänga ditt konto på permanent basis kommer vi normalt att meddela dig i förväg så att du har en rimlig tidsperiod på dig att komma åt och spara ned din information, filer och annat innehåll kopplat till ditt konto, såvida vi inte har anledning att tro att din fortsatta tillgång till kontot skulle kunna utgöra ett lagbrott, gå emot en begäran från polis eller annan myndighet eller orsaka oss eller tredje part skada.

  9. Ångerrätt för konsumenter inom EU. Följande bestämmelser fungerar som tillägg till avsnitt 11 (Avgiftsbelagda Tjänster och fakturering).

   1. Om du är en konsument som bor i ett EU-land kan du säga upp en avgiftsbelagd Tjänst inom 14 dagar från det datum då avtalet ingicks utan att behöva uppge något skäl. Du kan meddela oss genom att fylla i och skicka in det här formuläret eller om du inte har möjlighet till det, returnera det här formuläret till oss med vanlig post. Du måste skicka meddelandet till oss innan utgången av 14-dagarsperioden för uppsägning.

   2. Undantag. Om du köper digitalt innehåll i ett icke-fysiskt format från oss är du införstådd med att du inte har någon ångerrätt. Ångerfristen löper ut så snart som du börjar ladda ned eller strömma innehållet.

   3. Återbetalningar. Vi återbetalar alla avgifter som du erlagt för den avgiftsbelagda Tjänsten inom 14 dagar från uppsägningsdatum. Om inget annat uttryckligen anges kommer vi att sätta in pengarna på samma betalningsmetod som användes vid den ursprungliga transaktionen. Du är införstådd med att du kommer att debiteras för alla kostnader som uppstått från och med att du börjat använda den avgiftsbelagda Tjänsten fram till uppsägningsdatum.

  10. Automatisk förnyelse. Utöver avsnitt 11(b)(v) gäller även följande: Om du har automatisk förnyelse av en prenumeration som vi väljer att höja priset på, kommer du att meddelas om prishöjningen och ges möjlighet att säga upp prenumerationen. Du har 14 dagar på dig från och med det datum du då mottog meddelande om detta. I så fall kommer inte det nya priset att tillämpas och din prenumeration avslutas vid prenumerationsperiodens slut.

  11. Undantag och begränsningar av skadeståndsskyldighet. Inget i dessa Villkor ska anses påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument. Det är inte möjligt att ändra eller avtala bort från de rättigheter som föreskrivs av irländsk eller EU-konsumentlagstiftning. Följaktligen gäller detta: om du är en konsument bosatt i ett EU-land gäller kanske inte alla undantag och begränsningar i avsnitten 8 och 9. 

  12. Vårt ansvar. Oaktat avsnitt 9 tar vi fullt ansvar för eventuella vilseledande uppgifter från vår sida eller för situationer där du blir skadad eller dör som en direkt följd av vår försumlighet i samband med användningen av Tjänsterna. 

  13. Ytterligare villkor för italienska användare finns här.

  14. Ytterligare villkor för tyska användare finns här.

  15. EU:s förordning om digitala tjänster (DSA)

   1. Begränsningar vid användning av våra tjänster. EU:s Digital Services Act (DSA) kräver att vi förser användare i Europeiska unionen med information om eventuella begränsningar vi kan införa för användningen av vissa tjänster. Dessa begränsningar gör det möjligt för oss att vidta åtgärder för att hantera innehåll på våra tjänster som är olagligt och/eller bryter mot våra Communityregler.
    1. För Yahoo och AOL Search:
     1. Användning av algoritmiska verktyg för att begränsa synligheten för sökresultat som innehåller vuxet innehåll i vissa fall, inklusive när användare identifieras vara under 18 år,
     2. Användning av algoritmiska verktyg för att begränsa synligheten för sökresultat som innehåller olagligt innehåll,
     3. Borttagning av sökresultat för att upprätthålla en individs rättigheter enligt EU:s integritetslagstiftning (den så kallade Rätten att bli bortglömd),
     4. Användning av algoritmiska verktyg för att infoga ytterligare innehåll i vissa sökresultat, inklusive varningsetiketter och kontaktuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, i syfte att avskräcka en användare från att engagera sig i olagligt och skadligt innehåll,
     5. Användning av mänsklig granskning för att blockera visningen av vissa föreslagna söktermer för att automatiskt komplettera en användares inskrivna fråga där de föreslagna söktermerna innehåller förbjudna ord eller fraser som bryter mot Yahoos Communityregler,
     6. Hänvisa klagomål om olagligt sökinnehåll till Microsoft Bing, sökmotorn som genererar Yahoos allmänna algoritmiska sökresultat och annonseringssökresultat.
    2. För användarkommentarer om våra tjänster:
     1. Vidta åtgärder som svar på meddelanden från individer eller enheter om användarkommentarer på våra tjänster som är olagliga eller bryter mot våra Communityregler, inklusive användning av mänsklig granskning för att begränsa synligheten för eller borttagning av användarkommentarer, och inaktivera åtkomst till funktionen för användarkommentarer på våra tjänster vid upprepade överträdelser,
     2. Användning av algoritmiska verktyg för att upptäcka, identifiera och hantera innehåll som finns i användarkommentarer på våra tjänster som är olagliga eller bryter mot våra Communityregler.
    3. För Mail:
     1. Vidta åtgärder som svar på meddelanden från individer eller enheter om e-postinnehåll på tjänsterna som är olagligt eller bryter mot våra Communityregler, inklusive att avsluta e-postkontot för en individ efter mänsklig granskning när dennes konto har använts vid upprepade överträdelser,
     2. Vidta åtgärder som svar på trovärdiga rapporter om att ett eller flera e-postkonton används på ett sätt som äventyrar säkerheten för våra tjänster (inklusive e-postkonton som är associerade med skräppost, bluffannonser, ransomware och skadlig programvara), inklusive att avsluta e-postkonton efter mänsklig granskning.
    4. För alla våra tjänster:
     1. Vidta åtgärder som svar på order från myndigheter inom EU:s medlemsstater att ta bort olagligt innehåll.
     2. Användare inom Europeiska unionen kan kontakta oss för att ta upp eventuella frågor eller klagomål under DSA via avsnittet Kontaktpunkter nedan. Klagomål granskas av våra juridiska och medlemstjänstteam.
   2. Kontaktpunkter
    1. Om du är en representant för någon av Europeiska unionens medlemsstater eller för Europeiska kommissionen eller Europeiska styrelsen för digitala tjänster, kan du kommunicera med oss på följande e-postadress: dsa@yahooinc.com. Vi föredrar att kommunicera på engelska.
    2. Om du bor inom Europeiska unionen kan du använda vårt kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 8 Juli 2024