Yahoo paslaugų sąlygos

Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. jūsų naudojamus produktus ir paslaugas teikiančios įmonės pavadinimas pasikeitė iš „Verizon Media EMEA Limited“ į „Yahoo EMEA Limited“. Kol kas tai, kaip tvarkome jūsų duomenis, nesikeičia. Be to, pagal ES skaitmeninių paslaugų aktą Europos Sąjungoje gyvenantiems naudotojams privalome pateikti tam tikras papildomas sąlygas – žr. 14.13. o. poskyrį toliau.

2017 m. birželio mėn. paskelbėme, kad „Yahoo“ bei AOL susijungė ir tapo vieninga skaitmeninės ir mobiliojo ryšio medijos srityje dirbančia įmone. Dabar mes veikiame taikydami šias bendras Yahoo Paslaugų sąlygas. Jei turite Yahoo ar AOL paskyra, jums reikės sutikti su šiomis Paslaugų sąlygomis. (atkriepkite dėmesį, kad jeigu dar nesate sutikę su šiomis Paslaugų sąlygomis, ankstesnė Yahoo Paslaugų sąlygų versija orba ansktesnė Oath Paslaugų sąlygų versija (skirta AOL) toliau galioja jūsų paskyrai.) Yahoo paslaugoms ir produktams, prie kurių jums nereikia prisijungti, pasiekti šiosSąlygos bus taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei nebūsite informuoti kitaip, nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei kuriate naują paskyrą, toliau pateiktos Sąlygos bus taikomos nuo šiandien. 

 

Yahoo Paslaugų sąlygos
 1. Sveiki, tai Yahoo

  Yahoo Inc. ir 13 skyriuje išvardyti jos prekių ženklai (įskaitant „Yahoo“ ir AOL prekių ženklus) bei 13 ir 14 skyriuose išvardytos įmonės (bendrai – „Yahoo“, „mes“ arba „mūsų“) priklauso „Yahoo“ įmonių grupei. Mūsų prekių ženklus, svetaines, programėles, produktus, paslaugas ir technologijas („Paslaugas“) teikia subjektai, išvardyti toliau pateiktame 13 skyriuje. Atidžiai perskaitykite 1–13, 14.1 ir 14.13 skyrius, nes šie skyriai taikomi jums. 

  Naudodamiesi mūsų Paslaugomis sutinkate su šiomis sąlygomis ir bet kokiomis bendruomenės gairėmis bei papildomomis naudojamų Paslaugų sąlygomis (toliau bendrai – „Sąlygos“). Atidžiai perskaitykite Sąlygas, nes jos sudaro visą sutartį tarp jūsų ir mūsų. 

  ŠIOSE SĄLYGOSE PATEIKIAMAS MŪSŲ ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS, ŽR. 9 SKYRIŲ

  JAV NAUDOTOJAI: ŠIOS SĄLYGOS APIMA PRIVALOMOJO ARBITRAŽO SUTARTĮ IR KOLEKTYVINIUS IEŠKINIŲ BEI PRISIEKUSIŲJŲ TEISMO SĄLYGŲ PANAIKINIMĄ, KAIP APRAŠYTA 14.2 SKYRIUJE TOLIAU, IR TAIKOMA VISIEMS JAV NAUDOTOJAMS.

 2. Paslaugų naudojimas
  1. Įgaliojimai. Sutinkate, kad Paslaugas galite naudoti, laikydamiesi taikomų teisės aktų. Jei Paslaugas naudojate įmonės arba kito subjekto vardu, patvirtinate, kad turite teisinius įgaliojimus sutikti su šiomis Sąlygomis to subjekto vardu; tokiu atveju tas subjektas sutinka su šiomis Sąlygomis, o žodžiu „jūs“ nurodomas tas subjektas. Jei paskyrą(as) naudojate paskyros savininko vardu (pvz., kaip administratorius, konsultantas, analitikas ir t. t.), Sąlygos taikomos jūsų veiklai paskyros savininko vardu. 
  2. Nuostolių atlyginimas. Jei Paslaugas naudojate įmonės ar kito subjekto vardu arba jei Paslaugas naudojate komerciniais tikslais, jūs ir subjektas nelaikysite Yahoo subjektų (aprašytų toliau 8 skyriuje) kaltais ir atlyginsite nuostolius už bet kokį ieškinį ar reikalavimą, susijusį su Paslaugų naudojimu arba šių Sąlygų nesilaikymu, įskaitant bet kokią atsakomybę ar išlaidas, kilusias dėl ieškinių (įskaitant reikalavimus atlyginti žalą, padarytą dėl aplaidumo), nuostolių, žalos, nutarčių, bylinėjimosi ir teisinių išlaidų. 
  3. Amžius. Jei nesate Minimalaus amžiaus (kaip nurodyta jūsų regione 14 skyriuje), negalite registruotis paskyrai gauti. Jei Jungtinėse Valstijose jau turite paskyrą, kuri yra Yahoo šeimos paskyra, turite būti Minimalaus amžiaus, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis. Kai kurias Paslaugų dalis sudaro suaugusiems ir (arba) subrendusiems asmenims skirtas turinys. Nebandykite pasiekti šio turinio, jei nesate suaugęs asmuo (t. y. nesate sulaukę pilnametystės, atsižvelgiant į jūsų šalies įstatymus) nebent aiškiai būtų nurodyta kitaip.
  4. Nario elgesys. Jūs sutinkate nesinaudoti Paslaugomis jokiais būdais, kurie pažeistų šias Sąlygas arba mūsų Bendruomenės gaires, įskaitant:
   1. be įgaliojimo gauti ar bandyti gauti prieigą prie Paslaugų arba mūsų serverių, sistemų, tinklo ar duomenų;
   2. pateikti bet kokį turinį, kuris kenkia vaikams, yra grasinantis, užgaulus, priekabiaujančio pobūdžio, deliktinis, įžeidžiantis, nepadorus, vulgarus, šmeižikiškas, pažeidžiantis kito asmens privatumą, išreiškiantis neapykantą arba yra netinkamas dėl rasinių, etninių ar kitų priežasčių;
   3. pažeisti bet kokius galiojančius įstatymus arba teisės aktus;
   4. apsimesti bet kokiu asmeniu ar subjektu; arba klastoti antraštes arba identifikatorius, siekdami nuslėpti bet kokio turinio, perduodamo naudojant Paslaugas, kilmę; 
   5. pateikti bet kokį turinį, jei neturite teisės jo pateikti arba jei pažeidžiate bet kurio asmens ar subjekto patentų, prekių ženklų, prekybos paslapčių, autorių ar kitas nuosavybės teises;
   6. skelbti turinį, kuriame teikiama reklama arba kitaip siūlomos prekės ar paslaugos, be mūsų išankstinio rašytinio leidimo;
   7. skleisti virusus ar kitus kompiuterinius kodus, failus, programas arba turinį, skirtą trikdyti, naikinti ar apriboti Paslaugų teikimą arba paveikti kitus naudotojus;
   8. trikdyti ar nutraukti Paslaugų teikimą arba serverių, sistemų ar tinklų, kaip nors susijusių su Paslaugomis, veikimą;
   9. be mūsų aiškaus išankstinio leidimo pasiekti ar rinkti duomenis arba bandyti pasiekti ar rinkti duomenis iš mūsų Paslaugų naudodami bet kokias automatizuotas priemones, įrenginius, programas, algoritmus ar metodikas, įskaitant, bet neapsiribojant, robotus, paieškos robotus, duomenų nuskaitymo įrankius, duomenų gavybos įrankius, duomenų rinkimo ar išgavimo įrankius, bet kokiu tikslu;
   10. naudoti jokios medžiagos ar turinio, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius duomenis, (a) kurdami bet kokią duomenų bazę, archyvą, mobiliąją programą, duomenų informacijos santrauką, valdiklį ar bet kokį kitą apibendrintų duomenų šaltinį, kurie konkuruoja su Paslaugomis ar jų dalimi arba yra jų ar jų dalies materialus pakaitas, arba (b) teikdami bet kokią paslaugą, kuri konkuruoja su mūsų Paslaugomis ar „Yahoo“ arba mūsų duomenų teikėjų teikiamais duomenimis arba yra jų materialus pakaitas.
  5. Paslaugų naudojimas. Turite laikytis visų gairių ir taisyklių, susijusių su Paslaugomis. Negalite netinkamai naudoti Paslaugų ar trikdyti jų teikimo arba bandyti jas pasiekti naudodami ne mūsų nurodytas instrukcijas ir sąsają. Paslaugas galite naudoti tik jei nepažeidžiate įstatymų. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, negalite Paslaugų ar bet kokios jų dalies pasiekti arba pakartotinai naudoti komerciniais tikslais. 
  6. Eksporto reguliavimas. Sutinkate laikytis Jungtinių Valstijų eksporto reguliavimo įstatymų bei taisyklių ir kitų atitinkamų šalių prekybos reguliavimo nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV prekybos departamento bei pramonės ir saugumo biuro eksporto administravimo taisykles ir embargo bei prekybos sankcijų programas, kurias administruoja JAV finansų ministerija, užsienio turto kontrolės tarnyba. Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: (1) nesate vyriausybės draudžiamo eksporto sąrašuose nurodyta draudžiama šalis (žr., pvz., https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) pakartotinai neeksportuosite ir nenaudosite Paslaugų, kad perduotumėte programinę įrangą, technologijas ar kitus techninius duomenis draudžiamoms šalims arba valstybėms; ir (3) nenaudosite Paslaugų kariniais tikslais, raketoms, atominiams, cheminiams arba biologiniams ginklams gauti ar panaudoti ir nenaudosite Paslaugų vykdydami kitą veiklą, kuri pažeidžia JAV arba kitų atitinkamų šalių eksporto ir importo įstatymus. 
  7. Kovos su korupcija įstatymai. Sutinkate laikytis visų taikomų kovos su korupcija įstatymų, įskaitant įstatymus, kurie draudžia neteisėtus mokėjimus bet kam korupcijos tikslais, atsižvelgiant į šias Sąlygas. 
  8. Nuosavybė ir pakartotinis naudojimas. Paslaugų naudojimas nesuteikia jums jokios intelektinės ar kitos nuosavybės teisių arba Paslaugų ar turinio, kurį pasiekiate, dalies teisių. Negalite naudoti prekių ženklų ar logotipų, naudojamų Paslaugose, jei mes jums nesuteikėme atskiro aiškaus rašytinio leidimo. Negalite šalinti, maskuoti ar keisti jokių teisinių pranešimų, rodomų Paslaugose arba kartu su jomis. Jei neturite aiškaus rašytinio leidimo, Paslaugų (taip pat – jų dalies ar prieigos prie jų), įskaitant turinį, reklamas, API ir programinę įrangą, negalite atkurti, keisti, nuomoti, teikti jų išperkamosios nuomos, parduoti, jomis prekiauti, jas platinti, perduoti, transliuoti, viešai demonstruoti, kurti jų išvestinius kūrinius arba naudoti jas komerciniais tikslais. 
  9. Programinės įrangos licencija. Jums sutinkant laikytis šių Sąlygų, mes suteikiame jums asmeninę, neatlygintiną, neperduodamą, neperleidžiamą, atšaukiamą ir neišimtinę licenciją naudoti programinę įrangą ir API, kuriuos mes galime jums teikti kaip Paslaugų dalį. Ši licencija suteikiama tik šiose Sąlygose ir bet kokiose papildomose sąlygose ar gairėse numatyta tvarka naudotis mūsų teikiamomis Paslaugomis bei jų teikiamomis galimybėmis. Negalite atgaminti šios programinės įrangos pirminio teksto ar bandyti jį išgauti, išskyrus atvejus, kai šie apribojimai draudžiami įstatymų ar kai turite mūsų raštišką leidimą. Mūsų programinė įranga gali automatiškai atsisiųsti ir įdiegti saugos ar kitus naujinius iš anksto jūsų neįspėjusi.
  10. Pagalba. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, mes neįsipareigojame jums teikti jokios pagalbos dėl Paslaugų. Jei mes teikiame pagalbą jums, ji tai darome savo nuožiūra ir tai nereiškia, kad mes teiksime pagalbą ateityje. 
  11. Mokesčiai. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra taikyti mokesčius už šiuo metu teikiamų ar neteikiamų Paslaugų naudojimą arba prieigą prie jų (ir bet kokią susijusią pagalbą). Jei mes nuspręsime taikyti mokesčius, bus taikomos mūsų mokėjimo sąlygos ir mes jums apie tai pranešime iš anksto. 
  12. Skirtingos Paslaugų versijos. Skirtingos Paslaugų versijos gali turėti skirtingų funkcijų ir ne visos funkcijos gali būti pasiekiamos jūsų šalyje arba regione. Be to, ne visos funkcijos gali būti pasiekiamos, jei naudotojas, su kuriuo bendraujate, naudoja kitą Paslaugų versiją arba trečiosios šalies programinę įrangą. 
  13. Kovos su piktnaudžiavimu taisyklėmis. Mes draudžiame siųsti nepageidaujamus el. laiškus arba žinutes naudojant Paslaugas. Negalite vykdyti su Paslaugomis susijusios komercinės veiklos naudodamiesi nekomercinėmis paslaugomis ar programomis arba didelės apimties veiklos negavę išankstinio mūsų sutikimo. Negalite vykdyti veiksmų ar veiklos, trikdančių Paslaugų teikimą arba kitų naudotojų naudojimąsi jomis. 
  14. Programos „Aplinka 360“ sąlygos. JAV naudotojai:Jums taikomos programos „Aplinka 360“ sąlygos, kurias galite rasti čia anglų k. ir čia ispanų k. 
  15. RSS kanalai. Jei naudojate mūsų teikiamą RSS kanalą („Yahoo RSS kanalas“), jums leidžiama rodyti tik tą turinį, kuris pateikiamas sraute, be modifikacijų. Be to, jums reikia pateikti priskyrimą mūsų pirminei svetainei ir nuorodą į visą straipsnį Yahoo RSS kanalo turinyje. Jūs negalite įtraukti reklamų į jokį Yahoo RSS kanalą. Mes pasiliekame teisę bet kada nutraukti bet kurį Yahoo RSS kanalą ir pareikalauti bet kurio asmens nutraukti Yahoo RSS kanalo naudojimą bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Be to, kiekvienas mūsų produktas arba paslauga gali turėti daugiau konkrečių Yahoo RSS kanalų naudojimo sąlygų.
 3. Jūsų paskyra; pranešimai
  1. Paskyros informacija. Jums gali reikėti paskyros, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis Paslaugomis. Privalote užtikrinti, kad jūsų paskyros informacija (t. y. informacija, kurią pateikėte registruodamiesi naudotis Paslaugomis arba jas užsiprenumeruodami) yra atnaujinta, išsami, tiksli ir teisinga. Visos „Yahoo“ paskyros, išskyrus „AOL“ paskyras, yra neperleidžiamos, o bet kokios teisės į jas yra panaikinamos mirus paskyros turėtojui, nebent 14 skyriuje jūsų šalyje nurodyta kitaip.
  2. Prieiga prie jūsų paskyros. Esate atsakingi už visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje arba naudojant ją. Apsaugokite paskyrą neatskleisdami slaptažodžio. Nenaudokite savo paskyros slaptažodžio pakartotinai, kai registruojatės naudotis kitomis paslaugomis. Atsižvelgdami į įstatymais nustatytas jūsų teises, patvirtinate ir sutinkate, kad galite prarasti prieigą prie savo paskyros ir neatgauti visų su ja susijusių duomenų, jei pamiršite slaptažodį ir kitu būdu negalėsite Yahoo patvirtinti, kad esate paskyros turėtojas. 
  3. Pranešimai. Yahoo gali teikti pranešimus, įskaitant pranešimus apie paslaugas ir pranešimus, susijusius su šių sąlygų keitimais, (ne tik) el. paštu, įprastiniu paštu, teksto žinutėmis ar SMS, MMS, „push“ pranešimais arba pranešimais programėlėse, skelbimais Paslaugose, telefonu ar kitomis teisėtomis priemonėmis dabar arba ateityje. Sutinkate gauti šiuos pranešimus bet kuriomis pirmiau paminėtomis priemonėmis. Pranešimų galite negauti, jei pažeisite Sąlygas pasiekdami Paslaugas neteisėtu būdu. Bus laikoma, kad gavote bet kurį ar visus pranešimus, kurie būtų buvę pristatyti, jei Paslaugas būtumėte pasiekę teisėtu būdu.
 4. Privatumas ir duomenų apsauga 

  Mūsų privatumo politikoje aprašoma, kas mes esame, kokią informaciją iš jūsų renkame, kaip tvarkome jūsų informaciją, su kuo ja dalijamės ir kokios yra jūsų teisės pagal duomenų apsaugos įstatymus.

 5. Pretenzijų dėl autorių teisių ar kitos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo pateikimo procedūra

  Mes gerbiame kitų subjektų intelektinės nuosavybės teises, todėl tikimės, kad mūsų naudotojai elgsis taip pat. Atitinkamais atvejais ir savo nuožiūra mes galime išjungti, panaikinti naudotojų, kurie galėjo pažeisti teises, paskyras ir (arba) imtis kitų reikiamų su tomis paskyromis susijusių veiksmų. Jei manote, kad jūsų autorių teisės arba intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis čia.

 6. Paslaugų turinys ir licencijos suteikimas Yahoo
  1. Turinys. Mūsų Paslaugose rodomas tam tikras turinys, kurio mes nesukūrėme ir kuris mums nepriklauso. Už šį turinį atsakingas tik jį teikiantis subjektas arba asmuo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už veiksmus, atliekamus trečiųjų šalių, įskaitant asmenis arba subjektus, su kuriais bendraujate naudodamiesi Paslaugomis. Daugelis Paslaugų suteikia galimybę teikti turinį. Jūs, o ne Yahoo, esate visiškai atsakingi už bet kokį nusiųstą, paskelbtą, išsiųstą el. paštu, perduotą ar kitaip pateiktą turinį naudojant Paslaugas. Galime pašalinti turinį ir atsisakyti jį rodyti, jei jis pažeidžia teises arba taikomus įstatymus ir taisykles, bet tai nereiškia, kad stebime Paslaugas arba peržiūrime ar tiriame bet kokį turinį. Naudodamiesi mūsų Paslaugomis arba jas pasiekdami suprantate ir sutinkate, kad galite pamatyti įžeidžiantį, nepadorų ar nepriimtiną turinį.
  2. IN nuosavybė ir licencijos suteikimas. Jei konkretaus produkto sąlygose ar vienos iš mūsų Paslaugų gairėse nėra nurodyta kitaip, kai nusiunčiate, bendrinate ar pateikiate turinį Paslaugose, išsaugote turimas to turinio intelektinės nuosavybės teises ir suteikiate mums visame pasaulyje galiojančią, neatlygintiną, neišimtinę, nuolatinę, neatšaukiamą, perduodamą, sublicencijuojamą licenciją (a) naudoti, laikyti serveryje, saugoti, atkurti, keisti, kurti išvestinius kūrinius (pvz., vertimai, perdirbimas, suvestinės arba kiti keitimai), perduoti, skelbti, viešai atlikti, viešai rodyti ir platinti šį turinį bet kokiomis priemonėmis, teikimo būdais ar medijomis, kurios yra arba bus sukurtos ateityje; ir (b) leisti kitiems naudotojams pasiekti, atkurti, platinti, viešai rodyti, ruošti to turinio išvestinius kūrinius ir jį viešai atlikti naudojant Paslaugas, kiek tokią galimybę suteikia tų Paslaugų funkcijos (pvz., naudotojams pakartotinai skelbti, publikuoti tinklaraštyje ar atsisiųsti jūsų turinį). Kai kurioms Paslaugoms gali būti taikomos konkrečios sąlygos ar nustatymai, suteikiantys galimybę kita apimtimi naudoti tose Paslaugose pateiktą turinį. Privalote turėti reikiamas teises, kad suteiktumėte mums šiame 6(b) skyriuje aprašytą licenciją, taikomą bet kokiam jūsų turiniui, kuris nusiųstas, bendrinamas ar pateiktas naudojant Paslaugas. 
 7. Paslaugų keitimas ir teikimo nutraukimas; paskyrų panaikinimas
  1. Savo Paslaugas nuolat naujiname, keičiame ir tobuliname. Jei 14 skyriaus dalyje, skirtoje jūsų regionui, nėra nurodyta kitaip, mes galime nepranešę įtraukti ar pašalinti funkcijas, kurti naujus naudojimosi Paslaugomis apribojimus arba laikinai ar visam laikui pristabdyti arba sustabdyti Paslaugos teikimą. 
  2. Bet kuriuo metu galite nustoti naudoti Paslaugas. Bet kuriuo metu galite atšaukti arba ištrinti savo AOL paskyrą spausdami čia, „Yahoo“ paskyrą galite atšaukti ir ištrinti spausdami čia. Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite atitinkamame pagalbos centre. 
  3. Jei 14 skyriaus dalyje, skirtoje jūsų regionui, nėra nurodyta kitaip, mes galime laikinai arba visam laikui sustabdyti jūsų paskyros galiojimą ar ją panaikinti arba apriboti jūsų prieigą prie visų ar dalies Paslaugų bet kuriuo metu, nepranešę ir dėl bet kokios priežasties, įskaitant , bet neapsiribojant, šių Sąlygų pažeidimą, teismo sprendimą ar neaktyvumą.
  4. Atsižvelgiant į įstatymais nustatytas jūsų teises, jei jūsų paskyra panaikinama, prieiga prie jūsų naudotojo vardo, slaptažodžio ir visos susijusios informacijos, visų failų ir su jūsų paskyra susijusio turinio gali būti panaikinta, o jūsų naudotojo vardas gali būti suteiktas kitiems naudotojams. Jei Paslauga yra mokama paslauga, vadovaukitės mūsų mokėjimo sąlygomis, kurias galite rasti paspaudę čia.
 8. Mūsų garantijos ir atsakomybės apribojimai
  1. VISA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI MES, KARTU SUMŪSŲ PATRONUOJANČIOMIS ĮMONĖMIS, FILIALAIS, SUSIJUSIOMIS ĮMONĖMIS, OFICIALIAIS ATSTOVAIS, DIREKTORIAIS, DARBUOTOJAIS, RANGOVAIS, AGENTAIS, PARTNERIAIS, LICENCIJŲ DAVĖJAIS IR PLATINTOJAIS (BENDRAI – YAHOO SUBJEKTAI) NESUTEIKIAME JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMATOMŲ PATVIRTINIMŲ ARBA GARANTIJŲ DĖL ŠIŲ PASLAUGŲ. MŪSŲ PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“, „SU VISAIS TRŪKUMAIS“ IR „PAGAL GALIMYBES“. JŪS PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ DĖL NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS, ĮSKAITANT JOSE TEIKIAMĄ TURINĮ, IR MES NETEIKIAME PAŽADŲ AR GARANTIJŲ, KAD PASLAUGOS BUS TEIKIAMOS NEPERTRAUKIAMAI, LAIKU, SAUGIAI ARBA BE KLAIDŲ. JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD NEGALIMA GARANTUOTI, JOG BET KOKIŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS INTERNETU ARBA NAUDOJANT INFORMACIJOS SAUGOJIMO TECHNOLOGIJAS BUS SAUGUS, IRMES ŠIUO KLAUSIMU AIŠKIAI ATSISAKOME BET KOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMATOMŲ GARANTIJŲ. MES NETEIKIAME JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, PAŽADŲ AR GARANTIJŲ DĖL PASLAUGOSE TEIKIAMO TURINIO ARBA SU PASLAUGOMIS SUSIJUSIO TURINIO, KONKREČIŲ PASLAUGŲ FUNKCIJŲ, PASLAUGŲ SAUGOS ARBA PASLAUGŲ PATIKIMUMO, KOKYBĖS, TIKSLUMO, PASIEKIAMUMO AR GALIMYBĖS PATENKINTI JŪSŲ POREIKIUS, PATEIKTI TAM TIKRUS IŠVADINIUS DUOMENIS AR PASIEKTI TAM TIKRŲ REZULTATŲ. 
  2. KAI KURIOSE JURISDIKCIJOSE TEIKIAMOS TAM TIKROS NUMATOMOS GARANTIJOS, PVZ., NUMATOMOS GARANTIJOS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR DĖL PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO. VISA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI MES ATSISAKOME BET KOKIŲ IR VISŲ NUMATOMŲ ARBA IŠREIKŠTŲ PAŽADŲ AR GARANTIJŲ DĖL PASLAUGŲ. 
 9. Atsakomybės apribojimas 

  VISA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI SUTINKATE IR SUPRANTATE, KAD YAHOO SUBJEKTAI NEBUS ATSAKINGI UŽ: BET KOKIUS NETIESIOGINIUS, YPATINGUOSIUS, ATSITIKTINIUS, TRIGUBUS AR KITOKIO DAUGIKLIO NUOSTOLIUS, BAUDINIUS AR ĮSPĖJAMUOSIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ AR PASLAUGŲ NAUDOJIMO ARBA SUSIJUSIUS SU TUO. YAHOO SUBJEKTAI NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS DĖL PELNO AR PAJAMŲ NETEKIMO, PRARASTŲ VERSLO GALIMYBIŲ, SUMAŽĖJUSIOS VERTĖS, ĮSKAITANT BET KOKĮ TARIAMĄ ASMENINĖS INFORMACIJOS PRARADIMĄ AR JOS VERTĖS SUMAŽĖJIMĄ, ARBA BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS (BENDRAI – „NUOSTOLIAI“), PATIRTUS DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ ARBA PASLAUGŲ NAUDOJIMO AR SUSIJUSIUS SU TUO AR PRIEIGA PRIE JŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL TOLIAU IŠVARDYTŲ AR SU JAIS SUSIJUSIŲ DALYKŲ: DUOMENŲ, TVARKOMŲ ARBA PERDUODAMŲ NAUDOJANT PASLAUGAS, IŠTRYNIMU, PAKEITIMU, NETINKAMU PATEIKIMU AR NEPAVYKUSIU IŠSAUGOJIMU; PASKYROS APRIBOJIMU, SUSTABDYMU AR PANAIKINIMU; INFORMACIJOS, ĮSKAITANT ASMENINĘ INFORMACIJĄ, ATSISIUNTIMU ARBA BENDRINIMU NAUDOJANT PASLAUGAS; NETEISĖTA PRIEIGA PRIE JŪSŲ PASKYROS AR BET KOKIŲ DUOMENŲ, TVARKOMŲ ARBA PERDUODAMŲ NAUDOJANT PASLAUGAS; PASLAUGŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATEIKTOMIS NUORODOMIS Į IŠORINES SVETAINES ARBA IŠTEKLIUS; SUDARYTAIS SANDORIAIS SU REKLAMUOTOJAIS ARBA DALYVAVIMU JŲ REKLAMOSE NAUDOJANT PASLAUGAS; ARBA BET KOKIOMIS KITOMIS TOKIŲ REKLAMUOTOJŲ PARDUODAMOMIS PREKĖMIS AR PASLAUGOMIS. YAHOO SUBJEKTAI NEBUS ATSAKINGI UŽ PROBLEMAS, KILUSIAS DĖL KITŲ KALTĖS, NETEISINGŲ AR NETEISĖTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ VEIKSMŲ ARBA STICHINIŲ NELAIMIŲ. ŠIŲ SĄLYGŲ APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS BUS TAIKOMI NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR MUMS BUVO PRANEŠTA ARBA MES TURĖJOME NUMATYTI BET KOKIŲ PATIRIAMŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

  VISA TAIKYTINŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI IR JEI 14 SKYRIUJE NĖRA NURODYTA KITAIP, YAHOO SUBJEKTAI JOKIUOSE SUSIJUSIUOSE GINČUOSE, KILUSIUOSE DĖL ŠIŲ ARBA SUSIJUSIŲ SĄLYGŲ AR PASLAUGŲ, NĖRA LAIKOMI ATSAKINGAIS PADENGTI BET KOKIĄ SUMĄ, KURI YRA DIDENSĖ NEI UŽ PASLAUGAS SUMOKĖTA SUMA.

 10. Atsiliepimai

  Sutinkate, kad bet kokia jūsų mums pateikta rekomendacija, idėja, pasiūlymas, patarimas, atsiliepimas ar kitoks pareiškimas („Atsiliepimas“), susijęs su mūsų produktais, paslaugomis, svetainėmis, programomis ar technologija, gali būti mūsų naudojamas be pranešimo, įsipareigojimo, apribojimo, atlyginimo arba kompensavimo jums ir kad atsisakote (arba sutinkate nereikalauti) jokių ir visų teisių, kurios dabar arba ateityje bet kokiam Atsiliepimui gali būti suteiktos (įskaitant neturtines ir atitinkamas teises).

 11. Mokamos Paslaugos ir sąskaitų išrašymas. Jei papildomose Paslaugų, kuriomis naudojatės, sąlygose nėra nurodyta kitaip, šiame 11 skyriuje pateiktos sąlygos taikomos jums. 
  1. Mes siūlome produktus ir prenumeratas už mokestį („mokamos Paslaugos“). Šioms mokamoms Paslaugoms taikomos papildomos sąlygos, su kuriomis sutinkate registruodamiesi naudotis mokamomis Paslaugomis, ir šios sąlygos. Jei prisiregistruojate naudotis mokama Paslauga, turite nurodyti mokėjimo būdą ir pateikti mums tikslią sąskaitų išrašymo bei mokėjimo informaciją, taip pat įsipareigojate ją nuolat atnaujinti. Daugelio mokamų Paslaugų naudotojams privaloma turėti arba prisiregistruoti gauti „Yahoo“ arba AOL ID. Jei esate AOL telefoninio ryšio naudotojas, peržiūrėkite papildomas sąlygas paspausdami čia
  2. Toliau nurodytos svarbios nuostatos taikomos visoms mūsų mokamoms paslaugoms.
   1. Trečiųjų šalių produktai. Jei mokamos Paslaugos apima trečiosios šalies produktą, jūs suprantate ir sutinkate, kad įsigyjant ir naudojantis Paslauga jums taip pat taikomos trečiosios šalies paslaugos sąlygos ir privatumo taisyklės, kurias prieš sutikdami turėtumėte perskaityti.
   2. Mokėjimai. Nurodote, kad esate sulaukę minimalaus amžiaus, būtino sudarant teisinę sutartį. Sutinkate mums sumokėti už visas iš mūsų įsigytas mokamas Paslaugas, taip pat sumokėti visas kitas jūsų paskyrai priskirtas išlaidas, įskaitant rinkliavas ir mokesčius. Esate atsakingi už visas išlaidas, priskirtas jūsų paskyrai, įskaitant pirkinius, kuriuos atlikote jūs ar bet kas, kam leidžiate naudoti savo paskyrą arba bet kokias antrines ar susietas paskyras (įskaitant bet kokį asmenį su numatomais, faktiniais ar aiškiais įgaliojimais), arba bet kas, kas gauna prieigą prie jūsų paskyros dėl jūsų nesugebėjimo apsaugoti tapatumo nustatymo kredencialų. 
   3. Mokėjimo būdai. Jūs mus įgaliojate ir nurodote mums padengti išlaidas naudojant jūsų pasirinktą mokėjimo būdą arba, jei jis negalioja, naudoti bet kurį kitą jūsų pateiktą mokėjimo būdą, net jei jį pateikėte užsisakydami kitas mokamas paslaugas. Esate atsakingi už visas išlaidas, net jei naudojant jūsų mokėjimo būdą sumokėti nepavyksta arba mokėjimas atmetamas. Jūs mus įgaliojate ir nurodote mums išsaugoti visą informaciją apie bet kokį (-ius) jūsų mokėjimo būdą (-us), susietą (-us) su jūsų paskyra. Galime importuoti jūsų mokėjimo informaciją, kurią pirkdami įvedėte anksčiau, ir suteikti galimybę naudoti tą mokėjimo informaciją perkant naują produktą. Jūs mums leidžiate nuskaityti ir naudoti atnaujintą informaciją, gautą iš jūsų mokėjimo būdo teikėjo, laikantis visų reikiamų kortelių prekių ženklų taisyklių ir procedūrų. Kai kuriais atvejais mes savo nuožiūra galime toliau naudoti mokėjimo būdą, kurio galiojimas baigėsi, gavę mokėjimų apdorojimo centro arba kortelę išdavusio banko patvirtinimą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, jei naudosite tam tikrus mokėjimo būdus, pvz., mokėdami iš čekių ar taupomosios sąskaitos.
   4. Mokėjimo sąlygos. Mokesčius už mokamas Paslaugas galime išskaityti iš anksto, taip pat kas dieną, kas mėnesį, kas metus, kaip vienkartinę išmoką ar kitu pagrindu, laikydamiesi nurodytų terminų, kai jūsų prenumerata yra aktyvi, net jei neatsisiuntėte ar nenaudojote Paslaugos arba neprisijungėte prie internetinės paskyros.
   5. Automatinis atnaujinimas. Automatinio atnaujinimo funkciją taikome daugeliui savo mokamų Paslaugų. Praėjus kiekvienam tokių mokamų Paslaugų prenumeratos galiojimo terminui, automatiškai atnaujinsime jūsų prenumeratą ir nuskaitysime kredito kortelę arba naudosime kitą jūsų pateiktą mokėjimo būdą, jei savo prenumeratos neatšauksite likus bent 48 valandoms iki esamo laikotarpio pabaigos. Jei 14 skyriuje nėra nurodyta kitaip, jūsų prenumerata bus automatiškai atnaujinta už tuo metu nustatytą kainą, neįskaitant akcijų ir nuolaidų kainodaros. Naudodami jūsų mokėjimo metodą galime savo nuožiūra padengti atskiras išlaidas arba sudėtines išlaidas už kai kurias ar visas mūsų mokamas Paslaugas, kurias naudojate.
   6. Apsauga nuo sunkčiavimo. Galime imtis veiksmų norėdami patikrinti jūsų pateiktos kredito kortelės informacijos galiojimą, įskaitant mažesnių nei 1,00 USD sumų išskaitymą iš jūsų kredito kortelės ir grąžinimą iš karto po to. Jūs mus įgaliojate tai atlikti tikrinimo ir apsaugos nuo sukčiavimo tikslais.
   7. Nemokamos bandomosios versijos. Galime siūlyti nemokamų bandomųjų versijų, kad galėtumėte išbandyti mokamos Paslaugos prenumeratą nemokamai ir be įpareigojimų („Nemokama bandomoji versija“). Jei nėra nurodyta kitaip ir jei neatšaukiate savo prenumeratos prieš Nemokamos bandomosios versijos galiojimo pabaigą, periodiniai prenumeratos mokesčiai bus išskaityti už tuo metu nustatytą įkainį, kai pasibaigs Nemokamos bandomosios versijos galiojimo laikotarpis, ir bus toliau išskaitomi, kol prenumerata nebus atšaukta. Jei nesate patenkinti konkrečia mokama Paslauga, turite atšaukti prenumeratą prieš Nemokamos bandomosios versijos galiojimo pabaigą, kad išvengtumėte mokesčių. Pasiliekame teisę leisti naudoti tik vieną mokamos Paslaugos nemokamą bandomąją arba akcijos versiją ir neleisti vienu metu naudotis keliomis nemokamomis bandomosiomis versijomis ar kitais akcijų pasiūlymais.
   8. Pinigai negrąžinami. Jokie mokesčiai negrąžinami, jei kitaip nenurodyta sąlygose, su kuriomis sutinkate, kai prisiregistruojate naudoti mokamą Paslaugą, nebent 15 skyriaus dalyje, skirtoje jūsų valstybei, arba toliau pateiktoje dalyje nurodyta kitaip.
   9. Nutraukimas. Savo nuožiūra nepranešę galime keisti ar nutraukti bet kurią arba visas mokamos Paslaugos funkcijas, įskaitant prieigą prie pagalbos paslaugų, turinio ir kitų papildomų mokamos Paslaugos produktų ar paslaugų, įsipareigodami tinkamai atlyginti už bet kokią laiko dalį iki nurodyto, bet nebegaliojančio termino. Mokamą Paslaugą galite bet kuriuo metu atšaukti prisijungę prie savo internetinės paskyros ir nutraukę prenumeratą.
   10. Mokesčių ir sąskaitų išrašymo būdų keitimas. Galime bet kuriuo metu pakeisti savo mokesčių ir sąskaitų išrašymo būdus. Apie bet kokį kainos padidinimą jums pranešime bent trisdešimt (30) dienų iš anksto. Laikantis galiojančių įstatymų, (i) jei nesutinkate su bet kokiu pasiūlytu pakeitimu, vienintelė jūsų išeitis yra atšaukti mokamą Paslaugą, kol kainos pakeitimas neįsigaliojo, ir (ii) jei įsigaliojus kainos pakeitimui toliau naudosite arba prenumeruosite Paslaugą, tai reikš jūsų sutikimą už Paslaugą mokėti naują kainą. 
   11. Nesumokėti mokesčiai. Jei kokie nors mokesčiai nebus sumokėti per 30 dienų, bus laikoma, kad už jūsų mokamą Paslaugą nebuvo sumokėta, ir mes galėsime nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyros bei mokamos Paslaugos galiojimą dėl nemokėjimo. Jūs esate atsakingi už visus mokesčius, įskaitant išlaidas teisininkams ir mokesčių surinkimui, kuriuos mes sumokėjome siekdami iš jūsų surinkti nesumokėtą likutį.
   12. 90 dienų informavimo laikotarpis. Privalote mus įspėti apie sąskaitų išrašymo problemas ar neatitikimus per 90 dienų nuo to, kai jie pirmą kartą atsiranda jūsų sąskaitų išrašuose. Jei mums apie juos nepranešite per 90 dienų, sutinkate atsisakyti teisių ginčyti tokias problemas arba neatitikimus.
 12. Apie šias Sąlygas
  1. Trečiųjų šalių naudos gavėjai ir prieštaravimai. Šios Sąlygos apibrėžia jūsų santykius su mumis. Jos nesuteikia jokių trečiųjų šalių naudos gavėjų teisių. Jei kyla prieštaravimas arba nenuoseklumas tarp šiame dokumente pateiktų sąlygų ir papildomų sąlygų, susijusių su konkrečia Paslauga, to prieštaravimo ar nenuoseklumo atžvilgiu papildomoms sąlygoms bus teikiama pirmenybė.
  2. Sąlygų keitimas. Jei 14 skyriaus dalyje, skirtoje jūsų valstybei, nėra nurodyta kitaip, Sąlygas mes kartais galime keisti. Jei nenurodome kitaip, pakeitimai įsigalioja tą dieną, kai jie paskelbiami šiame puslapyje ar bet kuriame jį pakeičiančiame puslapyje. Sąlygas turėtumėte peržiūrėti reguliariai. Apie esminius pakeitimus pranešime (remdamiesi pirmiau pateikto 3(c) skyriaus informacija). 
  3. Tęsiamas Paslaugos naudojimas. Galite bet kuriuo metu nustoti naudoti Paslaugas, bet jei įsigaliojus Sąlygų pakeitimams toliau naudosite arba prenumeruosite Paslaugą, tai reikš, kad sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. 
  4. Sąlygų atsisakymas ir atskiriamumas. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti arba taikyti bet kokią šiose Sąlygose nurodytą teisę ar nuostatą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakoma. Jei nustatoma, kad bet kokia šiose Sąlygose nurodyta nuostata (ar nuostatos dalis) negalioja, mes ir jūs vis tiek sutinkate įgyvendinti nuostatos apibrėžtus tikslus, o kitos šių Sąlygų nuostatos lieka nepakitusios ir galiojančios. 
  5. Mūsų perleidimas. Mes galime laisvai perleisti visas šias Sąlygas ir visas jose nurodytas ar į jas įtrauktas taisykles bei kitus dokumentus (įskaitant visas teises, licencijas ir įsipareigojimus, nurodytus jose) arba jų dalį nepranešusi ir dėl bet kokios priežasties, įskaitant vidaus restruktūrizavimą (pavyzdžiui, susijungimą arba likvidavimą).
 13. Paslaugų teikėjas 
  1. Paslaugas teikia įmonė, kuri siūlo Paslaugas jūsų regione, kaip nurodyta 14.13 skyriuje („Atitinkama Yahoo įmonė“), išskyrus Paslaugas, nurodytas 13(b) skyriuje toliau. Jūsų šalyje arba regione gali būti pasiekiamos ne visos Paslaugos ar funkcijos. Skirtingos funkcijos gali būti pasiekiamos naudojant skirtingas Paslaugų versijas. Jūsų Paslaugų teikėjas gali pasikeisti, jeigu jūs persikelsite į kitą šalį ir tęsite naudojimąsi mūsų Paslaugomis.
  2. Toliau nurodytas paslaugas jums teikia ta pati Yahoo įmonė, nesvarbu, kurioje pasaulio dalyje jomis naudotumėtės.
   1. Šiame 13(b)(i) skyriuje nurodytoms paslaugoms taikomos 14.2 skyriaus (Jungtinės Valstijos) nuostatos. 
    1. Toliau nurodytas paslaugas teikia „Yahoo Inc.“
     1. „Engadget“ (jei 14 skyriuje nėra nurodyta kitaip)
     2. „TechCrunch“ (jei 14 skyriuje nėra nurodyta kitaip
     3. „Rivals“
     4. „Yahoo View“
     5. „Yahoo Developer Network“
     6. Makers
    2. Toliau nurodytas paslaugas teikia „Yahoo Ad Tech LLC“.
     1. „AOL On.“ 
     2. „Learning Center“
    3. Toliau nurodytas paslaugas teikia „Yahoo Fantasy Sports LLC“.
     1. JAV „Daily Fantasy“
     2. JAV „Fantasy Cash Leagues“
     3. JAV „Fantasy Pro Leagues“
    4. Kitas „Fantasy“ sporto paslaugas teikia „Yahoo Inc.“
    5. Vartotojų patirtis iš „Yahoo RYOT Studios“ teikia „Yahoo Inc.“.

    6. „Flurry“ teikia „Flurry LLC“.  

 14. Susitariančioji šalis, Taikytina teisė, Ginčų sprendimo vieta ir Kitos vietos regiono nuostatos
 15. Pirmiau pateiktame 13 skyriuje raskite Paslaugų, kuriomis naudojatės, teikėją. Tai yra teikėjas, su kuriuo sudarote Paslaugų sutartį. 14 skyriuje nurodyta taikytina teisė, ginčų sprendimo vieta, kai kurios apibrėžtos sąlygos (įskaitant Atitinkamą Yahoo įmonę) ir kitos svarbios konkrečių regionų nuostatos. Jei turite klausimų, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą naudodami jums taikomo regiono, nurodyto toliau, kontaktinę informaciją.
 16. Jungtinės Valstijos (JAV) 
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė: „Yahoo Inc.“, išskyrus „Yahoo Finance“, kurią teikia „Yahoo Finance LLC“; „AOL.com“ ir „AOL Mail“, kurias teikia „AOL Media LLC“, ir „AOL“ prenumeratos pasiūlymus, kuriuos teikia „AOL Member Services, LLC“ (adresas visiems subjektams: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Minimalus amžius: 13 metų 
  2. PRIVALOMOJO ARBITRAŽO SUTARTIS. ARBITRAŽO SUTARTIS, SKIRTA JAV NAUDOTOJAMS. JŪS IR MES SUTINKAME SPRĘSTI VISUS GINČUS, NESUTARIMUS AR PRETENZIJAS, KURIOS KOKIU NORS BŪDU KILS DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ AR BET KOKIŲ MŪSŲ JUMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (AR DĖL BET KOKIŲ TOKIŲ PASLAUGŲ REKLAMOS) ARBA BUS SU JOMIS SUSIJUSIOS, ĮSKAITANT GINČUS TARP JŪSŲ IR MŪSŲ DARBUOTOJŲ AR AGENTŲ („GINČAS (-AI)“), TIK LAIKYDAMIESI ARBITRAŽO PROCEDŪRŲ INDIVIDUALIAI ARBA SMULKIŲ IEŠKINIŲ TEISMUOSE. SUPRANTATE, KAD SUTIKUS SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS ARBITRAŽAS ARBA SMULKIŲ IEŠKINIŲ TEISMAI BUS VIENINTELIS IR IŠSKIRTINIS BŪDAS SPRĘSTI BET KOKĮ TARP MŪSŲ KILUSĮ GINČĄ. TAIP PAT SUPRANTATE, KAD SUTIKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS JŪS IR MES ATSISAKOME TEISĖS TEIKTI IEŠKINĮ TEISMUI ARBA PRISIEKUSIŲJŲ TEISMUI (IŠSKYRUS KLAUSIMUS, KURIUOS GALIMA SPRĘSTI SMULKIŲ IEŠKINIŲ TEISME), TAIP PAT JŪS IR MES ATSISAKOME TEISĖS TEIKTI BET KOKĮ KOLEKTYVINĮ AR ATSTOVAUJAMĄJĮ IEŠKINĮ. NORS ARBITRAŽO PROCEDŪROS GALI SKIRTIS NUO TEISMO PROCEDŪRŲ, ARBITRAŽO PROCEDŪROMIS JUMS INDIVIDUALIAI GALI BŪTI ATLYGINTI TOKIE PAT NUOSTOLIAI IR PRIIMTA TOKIA PAT NUTARTIS KAIP TEISME, O ARBITRAŽO TEISMO SPRENDIMĄ GALIMA ĮVESTI Į BET KURIO TEISMO, TURINČIO TEISMINGUMĄ, REGISTRĄ IR PATEIKTI. ŠALYS SUPRANTA, KAD NENURODŽIUS ŠIOS PRIVALOMOSIOS NUOSTATOS JOS TURĖTŲ TEISĘ IŠKELTI BYLĄ TEISMĘ IR INICIJUOTI PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ. JOS TAIP PAT SUPRANTA, KAD KAI KURIAIS ATVEJAIS ARBITRAŽO PROCEDŪRŲ IŠLAIDOS GALI VIRŠYTI BYLINĖJIMOSI IŠLAIDAS IR TEISINIŲ FAKTŲ NUSTATYMO GALIMYBĖ ARBITRAŽO PROCEDŪROMIS GALI BŪTI LABIAU RIBOTA NEI TEISME. Jūs ir mes taip pat sutinkame su toliau pateiktomis nuostatomis.
   1. Pranešimas apie ginčą. Jei jūs arba mes norėsime ginčyti arbitražo būdu atsižvelgdami į šias Sąlygas, arbitražo procedūras inicijuojanti šalis pirmiausia turi apie tai raštu pranešti kitai Ginčo šaliai likus bet 30 dienų iki arbitražo procedūrų inicijavimo. Pranešimas mums turėtų būti išsiųstas Yahoo paštu, kreipiantis: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; arba adresu disputes@yahooinc.com. Pranešimas jums bus išsiųstas jūsų el. pašto adresu (-ais) ir namų adresu (-ais), jei jis (jie) nurodytas (-i) mūsų įrašuose, kai siunčiamas pranešimas. Pranešime turi būti aprašytas ieškinio pobūdis ir reikalaujamas sprendimas. Jei per 30 dienų Ginčo negalime išspręsti, bet kuri iš šalių gali pateikti ieškinį ir inicijuoti arbitražo procedūras. 
   2. Arbitražo procedūra. Šioms Sąlygoms taikomas Federalinio arbitražo aktas. Neįskaitant smulkių ieškinių teismų atvejų, bet koks ir visi Ginčai bus sprendžiami arbitražo būdu, Amerikos arbitražo asociacijoje (AAA). AAA taikys Komercinio arbitražo taisykles bet kokiam arbitražiniam Ginčui, laikydamasi šių Sąlygų, nebent jūs esate individualus asmuo ir Paslaugas naudojate asmeniniais ar namų ūkio tikslais – tokiu atveju AAA taikys Vartojimo arbitražo taisykles (išskyrus bet kokias taisykles ar procedūras, taikomas ar leidžiančias kolektyvinių ieškinių teikimą). Informaciją apie procedūras (įskaitant arbitražo inicijavimo procesą), taisykles ir mokesčius galite gauti iš AAA (www.adr.org). Šios Sąlygos taikomos tiek kiek jos neprieštarauja AAA Komercinio arbitražo taisyklėms arba Vartojimo arbitražo taisyklėms. 
   3. Galimybė kelti bylą smulkių ieškinių teisme. Arbitražo procedūrų alternatyva yra individualaus ieškinio teikimas smulkių ieškinių teisme savo gyvenamojoje apygardoje (arba, jei esate įmonė, pagrindinėje įmonės vykdomos veiklos vietoje) arba Santa Klaros apygardoje, Kalifornijoje, jei jūsų Ginčas atitinka smulkių ieškinių teismo reikalavimus.
   4. Arbitražo vieta. Jei jūs ir mes nesusitariame kitaip, arbitražo procedūros turi būti vykdomos arba smulkiųjų ieškinių teismo byla turi būti keliama pagrindinės gyvenamosios vietos apygardoje ar Santa Klaros apygardoje, Kalifornijoje. 
   5. Arbitražo mokesčiai ir išlaidos. Atlyginsime bet kokį paraiškos teikimo mokestį, kurį AAA jums skirs už Ginčo arbitražo procedūrų inicijavimą. Jei mums pateiksite pasirašytą rašytinį pareiškimą, kad negalite sumokėti paraiškos teikimo mokesčio, mokestį tiesiogiai sumokėsime AAA. Jei arbitražo procedūros bus inicijuotos, taip pat sumokėsime bet kokius administravimo ir arbitražo mokesčius, skirtus vėliau. 
   6. Susitarimo pasiūlymai. Galime pateikti rašytinį susitarimo pasiūlymą bet kuriuo metu prieš arba per arbitražo procedūras, tačiau neprivalome to daryti. Bet kokio susitarimo pasiūlymo suma ar sąlygos negali būti atskleistos arbitražui, jei arbitražas nepaskelbė ieškinio nutarties. Jei pasiūlymo nepriimate ir arbitražas priteisia jums pinigų sumą, kuri yra didesnė nei mūsų pasiūlymo suma, bet mažesnė nei 5 000 USD, mes sutinkame: (a) jums sumokėti 5 000 USD vietoje mažesnės priteistos sumos, (b) padengti pagrįstus mokesčius ir išlaidas teisininkui ir (c) atlyginti bet kokius arbitražo paraiškos teikimo mokesčius bei arbitražo mokesčius ir išlaidas, patirtas dėl jūsų Ginčo arbitražo procedūrų. Jei arbitražas jums priteis didesnę nei 5 000 USD sumą ir mes tokios nutarties neginčijame, mes jums sumokėsime priteistą sumą.
   7. Atskiriamumas. Jei bet kurią šios arbitražo sutarties dalį kompetentingas teismas pripažįsta neįmanoma įvykdyti, teismas pakeis sutartį, kiek reikės, kad suderintų neįmanomą (-as) įvykdyti dalį (-is), o šalys spręs Ginčą (-us) arbitražo tvarka neatsižvelgdamos ir nesiremdamos neįmanoma (-omis) įvykdyti dalimi (-is). Tačiau, jei dėl kokios nors priežasties Ginčo daliai ar jam visam negalima taikyti 14.2.c poskyryje nurodytos kolektyvinio ieškinio atsisakymo nuostatos, arbitražo sutartis nebus taikoma tam Ginčui arba jo daliai. Bet kokie Ginčai, kuriems taikoma kolektyvinio ieškinio atsisakymo nuostata, kuri laikoma neįvykdoma, gali būti sprendžiami tik kompetentingame teisme, bet likusi arbitražo sutarties dalis bus laikoma įpareigojančia ir vykdytina. Norėdamos išvengti bet kokių abejonių ir neaiškumų, šalys nesutinka inicijuoti kolektyvinių ieškinių arba kitų asmenų pateiktų ieškinių arbitražo procedūrų.
  3. KOLEKTYVINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS, SKIRTAS JAV NAUDOTOJAMS. ŠIOS SĄLYGOS NESUTEIKIA GALIMYBĖS INICIJUOTI KOLEKTYVINIŲ ARBITRAŽINIŲ IEŠKINIŲ, NET JEI AAA PROCEDŪROS ARBA TAISYKLĖS TAI LEISTŲ. NEPAISANT JOKIŲ KITŲ ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATŲ, ARBITRAŽAS GALI PRITEISTI PINIGINĘ SUMĄ ARBA PRIIMTI NUTARTĮ DĖL UŽDRAUDIMO TIK ATSKIROS ŠALIES, KURI SIEKIA TOS NUTARTIES, NAUDAI IR TIK TIEK, KIEK TAI BŪTINA NORINT PRIIMTI SPRENDIMĄ, PAGRĮSTĄ TOS ŠALIES ATSKIRU IEŠKINIU. ARBITRAŽO AR TEISMO PROCEDŪROS, VYKDOMOS LAIKANTIS ŠIŲ SĄLYGŲ, NEGALI BŪTI INICIJUOJAMOS, VYKDOMOS ARBA SPRENDŽIAMOS KOLEKTYVINIAIS VEIKSMAIS, PRIVATAUS ADVOKATO VEIKSMAIS ARBA KITU BŪDU, KAI KAS NORS VEIKIA KAIP ATSTOVAS. BE TO, BE VISŲ ŠALIŲ SUTIKIMO NEGALIMA SUJUNGTI ATSKIRŲ PROCEDŪRŲ. BET KOKIUS KLAUSIMUS, SUSIJUSIUS SU ŠIOS PASTRAIPOS TAIKYMU ARBA AIŠKINIMU, SPRĘS TEISMAS, O NE ARBITRAŽAS.
  4. PRISIEKUSIŲJŲ TEISMO ATSISAKYMAS, SKIRTAS JAV NAUDOTOJAMS. JEI DĖL KOKIOS NORS PRIEŽASTIES GINČĄ SPRENDŽIA TEISMAS, O NE ARBITRAŽAS, JŪS IR MES SUTINKAME, KAD BYLA NEBUS KELIAMA PRISIEKUSIŲJŲ TEISME. JŪS IR MES BESĄLYGIŠKAI ATSISAKOTE BET KOKIOS TEISĖS Į PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ SPRENDŽIANT BET KOKĮ IEŠKINĮ, BYLĄ AR PRIEŠPRIEŠINĮ IEŠKINĮ, KOKIU NORS BŪDU KILUSĮ DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ ARBA SUSIJUSĮ SU JOMIS. BYLINĖJIMOSI ATVEJU ŠI PASTRAIPA GALI BŪTI PANAUDOTA NORINT PARODYTI RAŠYTINĮ SUTIKIMĄ GINČĄ NAGRINĖTI NE PRISIEKUSIŲJŲ TEISME.
  5. Taikytina teisė. Šias Sąlygas ir šalių santykius, įskaitant bet kokį ieškinį arba ginčą, kuris tarp šalių gali kilti dėl sutarties pažeidimų, civilinės teisės pažeidimų ar kitų priežasčių, reguliuoja Niujorko valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas. Jokiu atveju šalys nekels ieškinių viena kitai vadovaudamosi kitos jurisdikcijos įstatymais. 
  6. Teismas. Jei dėl kokios nors priežasties Ginčą pradeda spręsti teismas, o ne arbitražas, visi tokie Ginčai (neatsižvelgiant į teoriją), kilę dėl šių Sąlygų ar su jomis susiję arba kilę dėl santykių tarp jūsų ir mūsų, išskirtinai nagrinėjami Niujorko apygardos, Niujorko arba JAV Niujorko pietinės apylinkės teisme. Tokiais atvejais jūs ir mes sutinkame paklusti Niujorko apygardos, Niujorko arba Niujorko pietinės apylinkės teismų jurisdikcijai, taip pat sutinkate atsisakyti bet kokių ir visų teisių nepritarti teismams, kurie vykdys savo jurisdikciją šalims, ir nedalyvauti tokiuose teismuose.
  7. Pagalba klientams. Toliau pateikiamos pagalbos klientams nuorodos. 
   1. Pagalba AOL prekės ženklo produktus naudojantiems klientams
   2. Pagalba kitus produktus naudojantiems klientams (anglų k.)
   3. Pagalba kitus produktus naudojantiems klientams (ispanų k.)
  8. Bendruomenės gairės. Toliau nurodyta, kur rasti Yahoo bendruomenės gaires:
   1. Versija anglų k.
   2. Versija ispanų k.
  9. Paslaugos yra „komercinė kompiuterinė programinė įranga“ ir „komercinės prekės“, atsižvelgiant į tai, kaip šie terminai naudojami Federalinio pirkimo reglamento sistemoje, ir Jungtinių Valstijų teisės yra tik tos teisės, kurios suteikiamos visiems kitiems galutiniams naudotojams, laikantis šiame dokumente nurodytų sąlygų, ir jos neviršys būtiniausių teisių, nurodytų FAR 52.227-19.
  10. Paslėptieji titrai. Yahoo laikosi Federalinės ryšių komisijos taisyklių, susijusių su vaizdo įrašų turinio paslėptaisiais titrais. Apsilankykite svetainėje https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/, jei reikia daugiau informacijos arba norite užregistruoti skundą dėl „Yahoo“ paslaugų tinkle pasiekiamo vaizdo įrašų turinio.
  11. Naujajame Džersyje visi 9 skyriuje nurodyti atsakomybės apribojimai bus taikomi, bet niekas šiose Sąlygose nepanaikins ar neapribos atsakomybės už tarptautinius civilinės teisės pažeidimus, nerūpestingus veiksmus, didelį neatsargumą arba įstatymais numatytų teisių pažeidimą. 
  12. Sutinkate nenaudoti Paslaugų, kad teiktumėte materialinę paramą arba išteklius (arba paslėptumėte ar maskuotumėte materialinės paramos arba išteklių teikimo paskirtį, vietą, šaltinį ar nuosavybės teises) bet kokiai (-ioms) organizacijai (-oms), kurią (-ias) Jungtinių Valstijų vyriausybė nurodė kaip užsienio teroristinę (-es) organizaciją (-as), laikantis Imigracijos ir pilietybės įstatymo 219 skyriaus nuostatų.
  13. Paskyros informacija. Išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ir „Yahoo“ politiką bei procedūras reikalaujama kitaip, jūsų paskyra yra neperleidžiama, o bet kokios teisės į jūsų paskyroje esantį turinį yra panaikinamos jums mirus.
 17. Argentina (ar), Čilė (cl), Kolumbija (co), Honkongas (hk), Meksika (mx), Peru (pe) ir Venesuela (ve): 
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė: „Yahoo International LLC” (adresas: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. Minimalus amžius: 13 metų 
  2. PRIVALOMOJO ARBITRAŽO SUTARTIS. ARBITRAŽO SUTARTIS. JŪS IR YAHOO SUTINKATE SPRĘSTI VISUS GINČUS, NESUTARIMUS AR PRETENZIJAS, KURIE KOKIU NORS BŪDU KILS DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ AR BET KOKIŲ MŪSŲ JUMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ (AR DĖL BET KOKIŲ TOKIŲ PASLAUGŲ REKLAMOS) ARBA BUS SU JOMIS SUSIJUSIOS, ĮSKAITANT GINČUS TARP JŪSŲ IR MŪSŲ DARBUOTOJŲ AR AGENTŲ („GINČAS (-AI)“), TIK LAIKYDAMIESI ARBITRAŽO PROCEDŪRŲ INDIVIDUALIAI ARBA SMULKIŲ IEŠKINIŲ TEISMUOSE. SUPRANTATE, KAD SUTIKUS SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS ARBITRAŽAS ARBA SMULKIŲ IEŠKINIŲ TEISMAI BUS VIENINTELIS IR IŠSKIRTINIS BŪDAS SPRĘSTI BET KOKĮ TARP MŪSŲ KILUSĮ GINČĄ. TAIP PAT SUPRANTATE, KAD SUTIKDAMI SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS JŪS IR YAHOO ATSISAKOTE TEISĖS TEIKTI IEŠKINĮ TEISMUI ARBA PRISIEKUSIŲJŲ TEISMUI (IŠSKYRUS KLAUSIMUS, KURIUOS GALIMA SPRĘSTI SMULKIŲ IEŠKINIŲ TEISME), TAIP PAT JŪS IR YAHOO ATSISAKOTE TEISĖS TEIKTI BET KOKĮ KOLEKTYVINĮ AR ATSTOVAUJAMĄJĮ IEŠKINĮ. NORS ARBITRAŽO PROCEDŪROS GALI SKIRTIS NUO TEISMO PROCEDŪRŲ, ARBITRAŽO PROCEDŪROMIS JUMS INDIVIDUALIAI GALI BŪTI ATLYGINTI TOKIE PAT NUOSTOLIAI IR PRIIMTA TOKIA PAT NUTARTIS KAIP TEISME, O ARBITRAŽO TEISMO SPRENDIMĄ GALIMA ĮVESTI Į BET KURIO TEISMO, TURINČIO TEISMINGUMĄ, REGISTRĄ IR PATEIKTI. ŠALYS SUPRANTA, KAD NENURODŽIUS ŠIOS PRIVALOMOSIOS NUOSTATOS JOS TURĖTŲ TEISĘ IŠKELTI BYLĄ TEISME IR INICIJUOTI PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ. JOS TAIP PAT SUPRANTA, KAD KAI KURIAIS ATVEJAIS ARBITRAŽO PROCEDŪRŲ IŠLAIDOS GALI VIRŠYTI BYLINĖJIMOSI IŠLAIDAS IR TEISINIŲ FAKTŲ NUSTATYMO GALIMYBĖ ARBITRAŽO PROCEDŪROMIS GALI BŪTI LABIAU RIBOTA NEI TEISME. Jūs ir mes taip pat sutinkame su toliau pateiktomis nuostatomis.
   1. Pranešimas apie ginčą. Jei jūs arba mes norėsime ginčyti arbitražo būdu atsižvelgiant į šias Sąlygas, arbitražo procedūras inicijuojanti šalis pirmiausia turi apie tai raštu pranešti kitai Ginčo šaliai likus bet 30 dienų iki arbitražo procedūrų inicijavimo. Pranešimas mums turėtų būti išsiųstas Yahoo paštu, kreipiantis: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; arba adresu disputes@yahooinc.com. Pranešimas jums bus išsiųstas jūsų el. pašto adresu (-ais) ir namų adresu (-ais), jei jis (jie) nurodytas (-i) mūsų įrašuose, kai siunčiamas pranešimas. Pranešime turi būti aprašytas ieškinio pobūdis ir reikalaujamas sprendimas. Jei per 30 dienų Ginčo negalime išspręsti, bet kuri iš šalių gali pateikti ieškinį ir inicijuoti arbitražo procedūras. 
   2. Arbitražo procedūra. Šioms Sąlygoms taikomas Federalinio arbitražo aktas. Neįskaitant smulkių ieškinių teismų atvejų, bet koks ir visi Ginčai bus sprendžiami arbitražo būdu Amerikos arbitražo asociacijoje (AAA). AAA taikys Komercinio arbitražo taisykles bet kokiam arbitražiniam Ginčui, laikydamasi šių Sąlygų, nebent jūs esate individualus asmuo ir Paslaugas naudojate asmeniniais ar namų ūkio tikslais – tokiu atveju AAA taikys Vartojimo arbitražo taisykles (išskyrus bet kokias taisykles ar procedūras, taikomas ar leidžiančias kolektyvinių ieškinių teikimą). Informaciją apie procedūras (įskaitant arbitražo inicijavimo procesą), taisykles ir mokesčius galite gauti iš AAA (www.adr.org). Šios Sąlygos taikomostiek kiek neprieštarauja AAA Komercinio arbitražo taisyklėms arba Vartojimo arbitražo taisyklėms. 
   3. Galimybė kelti bylą smulkių ieškinių teisme. Arbitražo procedūrų alternatyva yra individualaus ieškinio teikimas smulkių ieškinių teisme savo gyvenamojoje apygardoje (arba, jei esate įmonė, pagrindinėje įmonės vykdomos veiklos vietoje) arba Santa Klaros apygardoje, Kalifornijoje, jei jūsų Ginčas atitinka smulkių ieškinių teismo reikalavimus.
   4. Arbitražo vieta. Jei jūs ir mes nesusitariate kitaip, arbitražo procedūros turi būti vykdomos arba smulkiųjų ieškinių teismo byla turi būti keliama pagrindinės gyvenamosios vietos apygardoje ar Santa Klaros apygardoje, Kalifornijoje. 
   5. Arbitražo mokesčiai ir išlaidos. Atlyginsime bet kokį paraiškos teikimo mokestį, kurį AAA jums skirs už Ginčo arbitražo procedūrų inicijavimą. Jei mums pateiksite pasirašytą rašytinį pareiškimą, kad negalite sumokėti paraiškos teikimo mokesčio, mokestį tiesiogiai sumokėsime AAA. Jei arbitražo procedūros bus inicijuotos, taip pat sumokėsime bet kokius administravimo ir arbitražo mokesčius, skirtus vėliau. 
   6. Susitarimo pasiūlymai. Galime pateikti rašytinį susitarimo pasiūlymą bet kuriuo metu prieš arba per arbitražo procedūras, tačiau neprivalome to daryti. Bet kokio susitarimo pasiūlymo suma ar sąlygos negali būti atskleistos arbitražui, jei arbitražas nepaskelbė ieškinio nutarties. Jei pasiūlymo nepriimate ir arbitražas priteisia jums pinigų sumą, kuri yra didesnė nei mūsų pasiūlymo suma, bet mažesnė nei 5 000 USD, mes sutinkame: (a) jums sumokėti 5 000 USD vietoje mažesnės priteistos sumos, (b) padengti pagrįstus mokesčius ir išlaidas teisininkui ir (c) atlyginti bet kokius arbitražo paraiškos teikimo mokesčius bei arbitražo mokesčius ir išlaidas, patirtas dėl jūsų Ginčo arbitražo procedūrų. Jei arbitražas jums priteis didesnę nei 5 000 USD sumą ir mes tokios nutarties neginčijame, mes jums sumokėsime priteistą sumą.
   7. Atskiriamumas. Jei bet kurią šios arbitražo sutarties dalį kompetentingas teismas pripažįsta neįmanoma įvykdyti, teismas pakeis sutartį, kiek reikės, kad suderintų neįmanomą (-as) įvykdyti dalį (-is), o šalys spręs Ginčą (-us) arbitražo tvarka neatsižvelgdamos ir nesiremdamos neįmanoma (-omis) įvykdyti dalimi (-is). Tačiau jei dėl kokios nors priežasties Ginčo daliai ar jam visam negalima taikyti 14.3.c poskyryje nurodytos kolektyvinio ieškinio atsisakymo nuostatos, arbitražo sutartis nebus taikoma tam Ginčui arba jo daliai. Bet kokie Ginčai, kuriems taikoma kolektyvinio ieškinio atsisakymo nuostata, kuri laikoma neįvykdoma, gali būti sprendžiami tik kompetentingame teisme, bet likusi arbitražo sutarties dalis bus laikoma įpareigojančia ir vykdytina. Norėdamos išvengti bet kokių abejonių ir neaiškumų, šalys nesutinka inicijuoti kolektyvinių ieškinių arba kitų asmenų pateiktų ieškinių arbitražo procedūrų.
  3. KOLEKTYVINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS. ŠIOS SĄLYGOS NESUTEIKIA GALIMYBĖS INICIJUOTI KOLEKTYVINIŲ IEŠKINIŲ ARBITRAŽO PROCEDŪRŲ, NET JEI AAA PROCEDŪROS ARBA TAISYKLĖS TAI LEISTŲ. NEPAISANT JOKIŲ KITŲ ŠIŲ SĄLYGŲ NUOSTATŲ, ARBITRAŽAS GALI PRITEISTI PINIGINĘ SUMĄ ARBA PRIIMTI NUTARTĮ DĖL UŽDRAUDIMO TIK ATSKIROS ŠALIES, KURI SIEKIA TOS NUTARTIES, NAUDAI IR TIK TIEK, KIEK TAI BŪTINA NORINT PRIIMTI SPRENDIMĄ, PAGRĮSTĄ TOS ŠALIES ATSKIRU IEŠKINIU. ARBITRAŽO AR TEISMO PROCEDŪROS, VYKDOMOS LAIKANTIS ŠIŲ SĄLYGŲ, NEGALI BŪTI INICIJUOJAMOS, VYKDOMOS ARBA SPRENDŽIAMOS KOLEKTYVINIAIS VEIKSMAIS, PRIVATAUS ADVOKATO VEIKSMAIS ARBA KITU BŪDU, KAI KAS NORS VEIKIA KAIP ATSTOVAS. BE TO, BE VISŲ ŠALIŲ SUTIKIMO NEGALIMA SUJUNGTI ATSKIRŲ PROCEDŪRŲ. BET KOKIUS KLAUSIMUS, SUSIJUSIUS SU ŠIOS PASTRAIPOS TAIKYMU ARBA AIŠKINIMU, SPRĘS TEISMAS, O NE ARBITRAŽAS.
  4. PRISIEKUSIŲJŲ TEISMO ATSISAKYMAS. JEI DĖL KOKIOS NORS PRIEŽASTIES GINČĄ SPRENDŽIA TEISMAS, O NE ARBITRAŽAS, JŪS IR YAHOO SUTINKATE, KAD BYLA NEBUS KELIAMA PRISIEKUSIŲJŲ TEISME. JŪS IR YAHOO BESĄLYGIŠKAI ATSISAKOTE BET KOKIOS TEISĖS Į PRISIEKUSIŲJŲ TEISMĄ SPRENDŽIANT BET KOKĮ IEŠKINĮ, BYLĄ AR PRIEŠPRIEŠINĮ IEŠKINĮ, KOKIU NORS BŪDU KILUSIUS DĖL ŠIŲ SĄLYGŲ ARBA SUSIJUSĮ SU JOMIS. BYLINĖJIMOSI ATVEJU ŠI PASTRAIPA GALI BŪTI PANAUDOTA NORINT PARODYTI RAŠYTINĮ SUTIKIMĄ GINČĄ NAGRINĖTI NE PRISIEKUSIŲJŲ TEISME.
  5. Taikytina teisė. Šias Sąlygas ir šalių santykius, įskaitant bet kokį ieškinį arba ginčą, kuris tarp šalių gali kilti dėl sutarties pažeidimų, civilinės teisės pažeidimų ar kitų priežasčių, reguliuoja Niujorko valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas. Jokiu atveju šalys nekels ieškinių viena kitai vadovaudamosi kitos jurisdikcijos įstatymais. 
  6. Teismas. Jei dėl kokios nors priežasties Ginčą pradeda spręsti teismas, o ne arbitražas, visi tokie Ginčai (neatsižvelgiant į teoriją), kilę dėl šių sąlygų ar su jomis susiję arba kilę dėl santykių tarp jūsų ir mūsų, išskirtinai nagrinėjami Niujorko apygardos, Niujorko arba JAV Niujorko pietinės apylinkės teisme. Tokiais atvejais jūs ir mes sutinkame paklusti Niujorko apygardos, Niujorko arba Niujorko pietinės apylinkės teismų jurisdikcijai, taip pat sutinkame atsisakyti bet kokių ir visų teisių nepritarti teismams, kurie vykdys savo jurisdikciją šalims, ir nedalyvauti tokiuose teismuose.
  7. Pagalba klientams. Toliau pateikiamos pagalbos klientams nuorodos. 
   1. Argentina
   2. Čilė
   3. Kolumbija
   4. Honkongas

   5. Meksika
   6. Peru
   7. Venesuela
  8. Bendruomenės gairės. Mūsų bendruomenės gaires galima rasti čia
  9. Paslaugos yra „komercinė kompiuterinė programinė įranga“ ir „komercinės prekės“, atsižvelgiant į tai, kaip šie terminai naudojami Federalinio pirkimo reglamento sistemoje, ir Jungtinių Valstijų teisės yra tik tos teisės, kurios suteikiamos visiems kitiems galutiniams naudotojams, laikantis šiame dokumente nurodytų sąlygų, ir jos neviršys būtiniausių teisių, nurodytų FAR 52.227-19.
  10. Paslėptieji titrai. Yahoo laikosi Federalinės ryšių komisijos taisyklių, susijusių su vaizdo įrašų turinio paslėptaisiais titrais. Apsilankykite svetainėje https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/, jei reikia daugiau informacijos arba norite užregistruoti skundą dėl „Yahoo“ paslaugų tinkle pasiekiamo vaizdo įrašų turinio.
  11. Naujajame Džersyje visi 9 skyriuje nurodyti atsakomybės apribojimai bus taikomi, bet niekas šiose Sąlygose nepanaikins ar neapribos atsakomybės už tarptautinius civilinės teisės pažeidimus, nerūpestingus veiksmus, didelį neatsargumą arba įstatymais numatytų teisių pažeidimą. 
  12. Sutinkate nenaudoti Paslaugų, kad teiktumėte materialinę paramą arba išteklius (arba paslėptumėte ar maskuotumėte materialinės paramos arba išteklių teikimo paskirtį, vietą, šaltinį ar nuosavybės teises) bet kokiai (-ioms) organizacijai (-oms), kurią (-ias) Jungtinių Valstijų vyriausybė nurodė kaip užsienio teroristinę (-es) organizaciją (-as), laikantis Imigracijos ir pilietybės įstatymo 219 skyriaus nuostatų.
 18. Brazilija (br) 
  1. Apibrėžtos sąlygos
   1. Atitinkama Yahoo įmonė: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (adresas: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011 Brasil)
   2. Minimalus amžius: 13 metų (tačiau, jei esate 13–17 metų amžiaus, jums reikia tėvų arba teisėto globėjo leidimo, kad galėtumėte sutikti su Sąlygomis ir naudoti Paslaugą).
  2. Teikiamos paslaugos: „Yahoo Mail“, „Yahoo Search“, „Yahoo Finance“ ir „OneSearch“. Jeigu naudojatės bet kuria iš šių paslaugų būdami Brazilijoje, ar kitaip esate susitarę su Yahoo do Brasil Internet Ltda., paslaugos bus teikiamos Yahoo do Brasil Internet Ltda. 14.4 skyriuje nurodytos specialios regioninės nuostatos bus taikomos tokiam paslaugų naudojimui ir pakeis bet kokias kitas nuostatas prieštaraujančias šių Sąlygų 1 ar 13(a) skyriui.
  3. Kitos paslaugos: Paslaugos, nenurodytos pirmiau pateiktame 14.4.(b) skyriuje, nėra teikiamos Yahoo do Brasil Internet Ltda.,kuri neturi įgaliojimų imtis kokių nors su jomis susijusių priemonių, įskaitant prieigą prie naudotojo duomenų ar jų atskleidimą ir (arba) naudotojo sugeneruoto turinio pašalinimą.
  4. Taikytina teisė. Sąlygas ir jūsų bei Yahoo do Brasil Internet Ltda. santykius reguliuoja Brazilijos Federacinės Respublikos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas.
  5. Pagalba klientams. Jei reikia pagalbos klientams, žr. šį puslapį.
  6. Norėdami užtikrinti Yahoo naudotojų saugą ir išlaikyti jų pasitikėjimą, visų pirma rūpinamės savo sistemų ir naudotojų informacijos apsauga. Norėdami daugiau sužinoti apie saugą, įskaitant mūsų atliktus veiksmus ir veiksmus, kuriuos galite atlikti jūs, skaitykite mūsų svetainėje esantį straipsnį spausdami čia.
  7. SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD JŪSŲ PASLAUGOS NAUDOJIMAS IR JOS TEIKIMAS JUMS APIMA NAUDOTOJO INFORMACIJOS IR DUOMENŲ RINKIMĄ, SAUGOJIMĄ, APDOROJIMĄ, NAUDOJIMĄ BEI ATSKLEIDIMĄ, ĮSKAITANT TŲ DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PERDAVIMĄ KITOMS ĮMONĖMS IR Į KITUS REGIONUS, KAIP NURODYTA PRIVATUMO TAISYKLĖSE.
 19. Kanada (ca ir cf) 
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė: „Yahoo Canada Corp“, išskyrus „Yahoo Finance“, kurią teikia „Yahoo Finance ULC“ (adresas: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), „AOL Mail“, kurią teikia „AOL Media LLC“, ir „AOL“ prenumeratos produktus, kuriuos teikia „AOL Member Services LLC“ (adresas: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).
   2. Minimalus amžius: jūsų gyvenamosios provincijos arba regiono įstatymais nustatytas amžius, kurio sulaukus galima sudaryti privalomas vykdyti sutartis.
  2. Taikytina teisė. Šias Sąlygas ir šalių santykius, įskaitant bet kokį ieškinį arba ginčą, kuris tarp šalių gali kilti dėl sutarties pažeidimų, civilinės teisės pažeidimų ar kitų priežasčių, reguliuoja Ontarijo provincijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas. Jokiu atveju šalys nekels ieškinių viena kitai vadovaudamosi kitos jurisdikcijos įstatymais. 
  3. Teismas. Bet koks prieš mus iškeltas ieškinys bus išskirtinai nagrinėjamas teismuose, kurie yra Ontarijo provincijoje, Kanadoje. Tokiais atvejais jūs ir mes sutinkatme paklusti Ontarijo provincijos teismų jurisdikcijai, taip pat sutinkame atsisakyti bet kokių ir visų teisių nepritarti teismams, kurie vykdys savo jurisdikciją šalims, ir nedalyvauti tokiuose teismuose.
  4. Pagalba klientams. Toliau pateikiamos pagalbos klientams nuorodos. 
   1. Pagalba klientams (anglų k.)
   2. Pagalba klientams (prancūzų k.)
  5. Atnaujinimai. Mes galime automatiškai atsisiųsti ir jūsų įrenginyje įdiegti naujausią Paslaugų versiją, kai pasirodo nauja versija ar funkcija.
  6. Kai kuriose provincijose ir regionuose negalima atsisakyti garantijų (įskaitant Kvebeko provinciją). Šiose provincijose ir regionuose turėsite tik garantijas, kurias teikti aiškiai būtina, atsižvelgiant į taikomus įstatymus.
  7. Kai kuriose provincijose ir regionuose negalima atsisakyti arba apriboti atsakomybės už bet kokio tipo nuostolius (įskaitant Kvebeko provinciją). Šiose provincijose mes būsime atsakingi už nuostolius tik kai aiškiai būtina prisiimti atsakomybę, atsižvelgiant į taikomus įstatymus.
 20. Australija (au)
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė:
    1. Paslaugų „OneSearch”, „AOL Mail“, „Yahoo Lifestyle“, „Yahoo Finance”, „Yahoo Mail“, „YahooNews”, „YahooSearch”, „YahooSports”, „Yahoo TV“ ir „YahooWeather” atžvilgiu Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo Australia Pty Ltd“ (adresas: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia) ir taikomos šios sąlygos: (a) Sąlygas ir santykius tarp jūsų bei „Yahoo Australia Pty Ltd“ reguliuoja Naujojo Pietų Velso valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas, ir (b) jūs bei „Yahoo Australia Pty Ltd“ sutinkate paklusti Naujojo Pietų Velso valstijos teismų išimtinei jurisdikcijai.
    2. Kitų paslaugų atžvilgiu Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo Inc.“ (adresas: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) tokioms Paslaugoms taikomos 14.2 skyriaus (Jungtinės Valstijos) sąlygos.
   2. Minimalus amžius: 13 metų 
  2. Pagalba klientams. Jei reikia pagalbos klientams, žr. šį puslapį.
 21. Rezervuota.

 22. Indija (in)
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Paslaugų „AOL Mail“, „OneSearch“, „Yahoo Mail“ ir „Yahoo Search” atžvilgiu Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India ir taikomos šios sąlygos: (a) „Minimalus amžius“ yra 13 metų, bet jei esate 13–18 metų amžiaus, jums reikia tėvų arba teisėto globėjo leidimo, kad galėtumėte naudoti Paslaugas ar užregistruoti paskyrą, (b) turite būti bent 13 metų amžiaus, kad galėtumėte sutikti su mūsų sąlygomis, bet jei esate 13–18 metų amžiaus, jums reikia tėvų arba teisėto globėjo leidimo, kad galėtumėte tai padaryti, (c) Sąlygas ir santykius tarp jūsų bei „Yahoo India Private Limited“ reguliuoja Indijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas, ir (d) jūs bei „Yahoo India Private Limited“ sutinkate paklusti teismų išimtinei jurisdikcijai Bangalore, Indijoje.
    1. Kitoms Paslaugoms:
     1. Atitinkama Yahoo įmonė yra ta pati įmonė, kuri nurodyta kaip konkrečios Paslaugos teikėja, ir Sąlygas bei santykius tarp jūsų ir Atitinkamos Yahoo įmonės reguliuoja Atitinkamos Yahoo įmonės įkūrimo vietos įstatymai; arba
     2. jei nė viena Yahoo įmonė nenurodyta kaip konkrečios Paslaugos teikėja, Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo Inc.“ (adresas: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) tokioms Paslaugoms taikomos 14.2 skyriaus (Jungtinės Valstijos) sąlygos. 
  2. Pagalba klientams. Jei reikia pagalbos klientams, žr. šį puslapį.
  3. Yahoo India skundus priimantis pareigūnas. Informacijos apie Yahoo India skundus priimantį pareigūną žr. šiame puslapyje.
  4. Spustelėkite čia, kad peržiūrėtumėte svarbų Indijos garbingojo aukščiausiojo teismo išduotą aukščiausiojo teismo įsakymą, susijusį su reklamos draudimu, pagal 1994 m. PCPNDT aktą.
  5. Papildomas sąlygas rasite čia.
 23. Japonija (jp)
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė: 
    1. Atitinkamas paslaugos „AOL Mail“ „Yahoo“ subjektas yra „Boundless Inc.“ (adresas: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japonija). 
    2. „Yahoo Japan“ prekės ženklo produktų, kurie pasiekiami Japonijoje, atžvilgiu: šiuos produktus teikiančioji trečioji šalis. 
    3. Visų kitų Paslaugų atžvilgiu Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo Inc.“. (adresas: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Minimalus amžius: 18 metų (tačiau, jei esate 18 ar 19 metų amžiaus, jums reikia tėvų arba teisėto globėjo leidimo, kad galėtumėte sutikti su sąlygomis ir naudoti Paslaugas)
  2. Taikytina teisė. Sąlygas ir santykius tarp jūsų bei mūsų reguliuoja Japonijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas.
  3. TeismasJūs ir mes paklūstame išimtinei Tokijo apygardos teismo (Japonija) jurisdikcijai.
  4. Paslaugų keitimas; šių Sąlygų keitimas
   1. Kai keisime Paslaugas pagal 7(a) skyriuje aprašytas nuostatas arba keisime Sąlygas pagal 12(b) aprašytas nuostatas; iš anksto pranešime apie bet kokius pakeitimus, dėl kurių patirsite materialinių nuostolių arba kurie materialiai apribos jūsų prieigą prie Paslaugų ir jų naudojimą.
   2. Jei šias Sąlygas ar Paslaugas keisime, kad būtų tenkinami privalomi saugos, teisiniai ar norminiai reikalavimai, galime jums apie tai iš anksto nepranešti, tačiau atlikę tokius keitimus informuosime kai tik įmanoma.
  5. Atsakomybės ribojimas. Jokia šių Sąlygų nuostata neturi poveikio jūsų juridinėms teisėms, priklausančioms jums kaip vartotojui, remiantis Japonijos įstatymais, ir kurių sutartimis negalima keisti ar atsisakyti. Atitinkamai, jei sutartis, susijusi su naudojimusi Paslaugomis, laikantis šių Sąlygų, yra laikoma vartojimo sutartimi, remiantis Japonijos vartojimo sutarčių aktu, kai kurie išskyrimai ir apribojimai, nurodyti šių Sąlygų 9 skyriuje, nebus jums taikomi už atsakomybę, kilusią dėl mūsų nerūpestingų veiksmų arba didelio neatsargumo.
  6. Pagalba klientams. Jei reikia pagalbos klientams, žr. šį puslapį
 24. Naujoji Zelandija (nz)
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė:
    1. Paslaugų „AOL Mail“, „OneSearch“, „Yahoo Entertainment”, „Yahoo Lifestyle”, „Yahoo Mail“, „YahooNews”, „Yahoo Search” ir „YahooSports” atžvilgiu Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo New Zealand Limited“ (adresas: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Naujoji Zelandija) ir taikomos šios sąlygos: (a) Sąlygas ir santykius tarp jūsų bei „Yahoo New Zealand Limited“ reguliuoja Naujosios Zelandijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas, ir (b) jūs bei „Yahoo New Zealand Limited“ sutinkate paklusti Naujosios Zelandijos teismų išimtinei jurisdikcijai.
    2. Kitų paslaugų atžvilgiu Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo Inc.“ (adresas: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) tokioms Paslaugoms taikomos 14.2 skyriaus (Jungtinės Valstijos) sąlygos.
   2. Minimalus amžius: 13 metų 
  2. Pagalba klientams. Jei reikia pagalbos klientams, žr. šį puslapį.
 25. Singapūras (sg), Indonezija (id), Malaizija (my), Filipinai (ph), Tailandas (th) arba Vietnamas (vn) 
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė: 
    1. Paslaugų „AOL Mail“, „OneSearch“, „Yahoo Calendar”, „Yahoo Celebrity”, „Yahoo Finance”, „Yahoo Mail“, „Yahoo News”, „Yahoo Search”, „Yahoo Styles”, „Yahoo Travel”, „Yahoo TV“, „Yahoo Weather” ir „Aviate“ atžvilgiu Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd.“ (adresas: 79 Robinson Road, #07-01, Singapuras 068897) ir taikomos šios sąlygos: (a) Sąlygas ir santykius tarp jūsų bei „Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd.“ reguliuoja Singapūro įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas, ir (b) jūs bei „Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd.“ sutinkate paklusti Singapūro teismų išimtinei jurisdikcijai. 
    2. Kitoms Paslaugoms:
     1. Atitinkama Yahoo įmonė yra Yahoo įmonė, kuri nurodyta kaip konkrečios Paslaugos teikėja, ir Sąlygas bei santykius tarp jūsų ir Atitinkamos Yahoo įmonės reguliuoja Atitinkamos Yahoo įmonės įkūrimo vietos įstatymai; arba
     2. jei nė viena Yahoo įmonė nenurodyta kaip konkrečios Paslaugos teikėja, Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo Inc.“ (adresas: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) tokioms Paslaugoms taikomos 14.2 skyriaus (Jungtinės Valstijos) sąlygos.
   2. Minimalus amžius: 13 metų 
  2. Pagalba klientams. Toliau pateikiamos pagalbos klientams nuorodos. 
   1. Singapūras
   2. Indonezija
   3. Malaizija
   4. Filipinai
   5. Tailandas
   6. Vietnamas
 26. Taivanas (tw)
  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė:
    1. „AOL Mail“, „OneSearch“, „Yahoo Autos“, „Yahoo Charity“, „Yahoo Dictionary“, „Yahoo Esports“, „Yahoo Finance“, „Yahoo Games“, „Yahoo House“, „Yahoo Mail“, „Yahoo Money“, „Yahoo Movies“, „Yahoo News“, „Yahoo Search“, „Yahoo Sports“, „Yahoo Stock“, „Yahoo Style“, „Yahoo Travel“, „Yahoo TV“, „Yahoo Weather“ ir „Aviate“ taikomas „Yahoo“ subjektas yra „Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd.“ (Adresas: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipėjus, 115, Taivanas) ir taikomos šios sąlygos: (a) sąlygos ir santykiai tarp jūsų ir „Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd.“ bus reglamentuojami Kinijos Respublikos (KR) įstatymai, neatsižvelgiant į tarptautinės privatinės teisės nuostatas, ir (b) jūs ir „Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd.“ sutinkate paklusti išskirtinei Taipėjaus apygardos teismo jurisdikcijai, esančioje Taivane, KR.
    2. „Yahoo Auctions“, „Yahoo Shopping“ ir „Yahoo Used Cars“ teikia „Yahoo! Taiwan Holdings Limited“, Taivano filialas (Adresas: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipėjus, 115, Taivanas) ir taikomos šios sąlygos: (a) Sąlygas ir santykius tarp jūsų bei „Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch“ reguliuoja Kinijos Respublikos (KR) įstatymai, neatsižvelgiant į tarptautinės privatinės teisės nuostatas, ir (b) jūs bei „Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch“sutinkate paklusti išskirtinei Taipėjaus apygardos teismo jurisdikcijai, esančioje Taivane, KR.
    3. Kitoms Paslaugoms:
     1. Atitinkama Yahoo įmonė yra Yahoo įmonė, kuri nurodyta kaip konkrečios Paslaugos teikėja, ir Sąlygas bei santykius tarp jūsų ir Atitinkamos Yahoo įmonės reguliuoja Yahoo įmonės įkūrimo vietos įstatymai; arba
     2. jei nė viena Yahoo įmonė nenurodyta kaip konkrečios Paslaugos teikėja, Atitinkama Yahoo įmonė yra „Yahoo Inc.“ (adresas: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) tokioms Paslaugoms taikomos 14.2 skyriaus (Jungtinės Valstijos) sąlygos.
   2. Minimalus amžius: 13 metų 
  2. Pagalba klientams. Jei reikia pagalbos klientams, žr. šį puslapį.
 27. Europa, Artimieji Rytai ir Afrika

  1. Apibrėžtos sąlygos 
   1. Atitinkama Yahoo įmonė: „Yahoo EMEA Limited“ (adresas: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
   2. Minimalus amžius: ES valstybėse narėse sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis galite duoti sulaukę 16 metų arba mažiau, jei valstybė narė yra taip nustačiusi. ES nepriklausančiose šalyse minimalus amžius yra nuo 13 metų.
  2. Taikytina teisė. Šias Sąlygas, jų naudojimą, aiškinimą ar formavimą ir šalių santykius, įskaitant bet kokį ieškinį arba ginčą, kuris tarp šalių gali kilti (įskaitant nesutartinius ieškinius arba ginčus), reguliuoja Airijos įstatymai, neatsižvelgiant į įstatymų kolizines normas. 
  3. Teismas. Išskyrus toliau pateiktoje (d) pastraipoje nurodytas nuostatas, jūs ir mes sutinkame paklusti Airijos teismų išimtinei jurisdikcijai, jei bet koks ginčas ar ieškinys kilo dėl šių sąlygų arba yra susijęs su jomis ar jų naudojimu, aiškinimu arba formulavimu (įskaitant nesutartinius ieškinius ar ginčus). Tokiais atvejais jūs ir mes sutinkame paklusti Airijos teismų jurisdikcijai, taip pat sutinkame atsisakyti bet kokių ir visų teisių nepritarti teismams, kurie vykdys savo jurisdikciją šalims, ir nedalyvauti tokiuose teismuose.
  4. Jei gyvenate Europos Sąjungos šalyje, jokia šių Sąlygų nuostata, įskaitant pirmiau pateiktas (b) ir (c) pastraipas, neturi poveikio jūsų teisei naudotis taikomais privalomais vietos įstatymais arba jurisdikcijos pasirinkimui, kurio sutartimis negalima keisti. Europos Komisija teikia internetinę ginčų sprendimo platformą, kurią galite pasiekti adresu https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Pagalba klientams. Toliau pateikiami pagalbos klientams saitai. Kontaktiniai centrai pagal ES skaitmeninių paslaugų aktą nurodyti toliau pateiktame o. punkte.
   1. Airija
   2. JK
   3. Vokietija
   4. Prancūzija
   5. Ispanija
   6. Italija
   7. Visos kitos šalys
  6. Paslaugų keitimas; šių Sąlygų keitimas
   1. Kai keisime Paslaugas pagal 7(a) skyriuje aprašytas nuostatas arba keisime sąlygas pagal 12(b) aprašytas nuostatas, iš anksto pranešime apie bet kokius pakeitimus, dėl kurių mūsų naudotojai patirs materialinių nuostolių arba kurie materialiai apribos jūsų prieigą prie Paslaugų ir jų naudojimą. Jei įsigaliojus tokiems pakeitimams toliau naudosite Paslaugas, tai reikš, kad sutinkate su pakeistomis Paslaugomis arba Sąlygomis. 
   2. Jei Sąlygas ar Paslaugas keisime, kad būtų tenkinami privalomi saugos, teisiniai ar norminiai reikalavimai, galime jums apie tai iš anksto nepranešti, tačiau informuosime kai tik įmanoma.
  7. Pranešimas apie paskyros galiojimo arba Paslaugų teikimo atšaukimą, sustabdymą ar apribojimą.
   1. Nepaisant pirmiau pateikto (f) poskyrio ir atsižvelgiant į įstatymais nustatytas jūsų teises, galime nepranešę laikinai arba visam laikui sustabdyti ar atšaukti jūsų paskyros galiojimą arba apriboti prieigą prie paskyros ar Paslaugų arba jų dalies:
    1. jei pažeisite arba jei mes manysime, kad pažeisite Sąlygas, įskaitant bet kokias įtrauktas sutartis, taisykles ar gaires;
    2. jei to paprašys teisėsauga ar kitos vyriausybinės agentūros, laikydamosi galiojančių teisinių procedūrų;
    3. jei kils nenumatytų techninių ar saugumo problemų; arba
    4. jei jūsų paskyra ilgą laiką bus neaktyvi, atsižvelgiant į mūsų paskyros ištrynimo taisykles.
  8. Jei visam laikui sustabdysime arba panaikinsime jūsų paskyrą, mes jums apie tai iš anksto pranešime ir suteiksime pakankamai laiko pasiekti ir išsaugoti informaciją, failus bei turinį, susietus su paskyra, nebent turėsime pagrindo manyti, kad toliau teikiama prieiga prie jūsų paskyros pažeis taikomas teisines nuostatas, teisėsaugos ar kitų vyriausybinių agentūrų reikalavimus arba mes ar trečiosios šalys dėl to patirs nuostolių.
  9. ES vartotojų pasirinkimo laikotarpis. Toliau nurodytos nuostatos papildo 11 skyrių („Mokamos Paslaugos ir sąskaitų išrašymas“).
   1. Jei esate ES gyvenantis vartotojas, per 14 dienų nuo sutarties sudarymo dienos galite atšaukti mokamą Paslaugą nenurodę priežasties. Mus galite įspėti užpildydami ir pateikdami šią formą arba grąžindami šią formą įprastu paštu, jei neturite kitos galimybės. Pranešimą turite atsiųsti nepasibaigus 14 dienų atšaukimo laikotarpiui.
   2. Išimtys. Jei iš mūsų įsigyjate skaitmeninio turinio, kuris neteikiamas fizinėje laikmenoje, sutinkate, kad atšaukimo laikotarpis baigiasi iš karto, kai pradedate atsisiųsti ar srautu perduoti skaitmeninį turinį.
   3. Atlyginimas. Atlyginsime visus iš jūsų gautus mokėjimus už mokamas Paslaugas ne vėliau kaip per 14 dienų po jūsų pranešimo apie atšaukimą gavimo dienos. Jei aiškiai nenurodysite kitaip, naudosime pradinio pervedimo metu naudotą mokėjimo būdą. Sutinkate, kad pradėję naudotis mokamomis paslaugomis nepasibaigus atšaukimo laikotarpiui, būsite atsakingi už visas išlaidas, susikaupusias iki atšaukimo dienos.
  10. Automatinis atnaujinimas. Be 11(b)(v) skyriuje minimų reikalavimų taikomos toliau nurodytos sąlygos. Jei automatiškai atnaujinus prenumeratą padidės jos kaina, jums bus pranešta apie taikomą naują kainą ir per 14 dienų nuo pranešimo gavimo datos galėsite nutraukti prenumeratą. Tokiu atveju naujoji kaina neįsigalios ir prenumerata baigs galioti pasibaigus jos terminui.
  11. Išimtys ir atsakomybės ribojimas. Nei viena šiose Salygose numatyta nuostata neįtakoja jūsų kaip vartotojo teisių pagal Airijos ir ES teisę, kurių sutartimis negalima keisti ar atsisakyti. Atitinkamai kai kurios 8 ir 9 Sąlygų skyriuose nurodtos išimtys ir apribojimai jums nebus taikomi, jei esate Europos Sąjungos šalyje gyvenantis vartotojas. 
  12. Mūsų atsakomybė. Nepaisant 9 skyriaus nuostatų, prisiimame atsakomybę dėl mūsų pateiktų nesąžiningų pareiškimų arba jei susižeisite ar mirsite dėl tiesioginio mūsų neatsargumo, susijusio su Paslaugomis. 
  13. Papildomos sąlygos, taikomos Italijos naudotojams, pateiktos čia.
  14. Papildomos sąlygos, taikomos Vokietijos naudotojams, pateiktos čia.
  15. ES skaitmeninių paslaugų aktas

   1. Naudojimosi mūsų Paslaugomis apribojimai. ES skaitmeninių paslaugų akte (SPA) reikalaujama, kad naudotojams Europos Sąjungoje pateiktume išsamią informaciją apie bet kokius apribojimus, kuriuos galime taikyti naudojimuisi tam tikromis Paslaugomis. Šie apribojimai leidžia mums imtis veiksmų dėl neteisėto ir (arba) mūsų bendruomenės gaires pažeidžiančio Paslaugų turinio.

    1. „Yahoo“ ir „AOL“ paieška:
     1. algoritminių priemonių naudojimas siekiant tam tikrais atvejais apriboti paieškos rezultatų, kuriuose yra suaugusiesiems skirto turinio, matomumą, įskaitant atvejus, kai identifikuojami jaunesni nei 18 metų naudotojai;
     2. algoritminių priemonių naudojimas siekiant apriboti paieškos rezultatų, kuriuose yra neteisėto turinio, matomumą;
     3. sąsajos su paieškos rezultatais panaikinimas siekiant užtikrinti asmens teises pagal ES privatumo teisę (vadinamąją „teisę būti pamirštam“);
     4. algoritminių priemonių naudojimas siekiant į tam tikrus paieškos rezultatus įterpti papildomą turinį, įskaitant įspėjamąsias etiketes ir teisėsaugos institucijų kontaktinę informaciją, kad naudotojas būtų atgrasytas nuo neteisėto ir žalingo turinio;
     5. žmonių atliekamos peržiūros naudojimas siekiant blokuoti tam tikrų siūlomų paieškos terminų rodymą automatiškai užbaigiant naudotojo įvestą užklausą, jei siūlomuose paieškos terminuose būtų draudžiamų žodžių ar frazių, pažeidžiančių „Yahoo“ bendruomenės gaires; ir
     6. skundų dėl neteisėto paieškos turinio persiuntimas paieškos sistemai „Microsoft Bing“, kuri generuoja bendruosius „Yahoo“ algoritminius ir reklaminius paieškos rezultatus.
    2. Naudotojų komentarai mūsų Paslaugose:
     1. veiksmai reaguojant į asmenų ar subjektų pranešimus apie neteisėtus ar mūsų bendruomenės gaires pažeidžiančius naudotojų komentarus mūsų Paslaugose, įskaitant žmonių atliekamą peržiūrą siekiant apriboti naudotojų komentarų matomumą ar juos pašalinti, o už pakartotinius pažeidimus išjungiant prieigą prie naudotojų komentarų funkcijos mūsų Paslaugose; ir
     2. algoritminių priemonių naudojimas siekiant aptikti, nustatyti ir išspręsti neteisėtą arba mūsų bendruomenės gaires pažeidžiantį mūsų Paslaugų naudotojų komentaruose esantį turinį.
    3. „Mail“:
     1. veiksmai reaguojant į asmenų ar subjektų pranešimus apie neteisėtą ar mūsų bendruomenės gaires pažeidžiantį el. pašto turinį Paslaugose, įskaitant asmens el. pašto paskyros panaikinimą, kai paskyra buvo naudojama pakartotiniams pažeidimams po žmonių atliktos peržiūros; ir
     2. veiksmai reaguojant į patikimus pranešimus, kad el. pašto paskyra (-os) naudojama (-os) pažeidžiant mūsų Paslaugų saugumą (įskaitant el. pašto paskyras, susijusias su brukalais, apgaulingomis reklamomis, išpirkos reikalaujančiomis programomis ir kenkėjiškomis programomis), įskaitant el. pašto paskyrų panaikinimą po žmonių atliktos peržiūros.
    4. Visos mūsų Paslaugos:
     1. veiksmai reaguojant į ES valstybių narių institucijų nurodymus pašalinti neteisėtą turinį.
     2. Norėdami pateikti bet kokius klausimus ar skundus pagal SPA, Europos Sąjungos naudotojai gali susisiekti su mumis toliau pateiktoje dalyje „Kontaktiniai centrai“ nurodytais kanalais. Skundus nagrinėja mūsų Teisės ir Paslaugų nariams grupės.
   2. Kontaktiniai centrai

    1. Jei esate Europos Sąjungos valstybės narės, Europos Komisijos arba Europos skaitmeninių paslaugų valdybos atstovas, su mumis galite susisiekti el. pašto adresu dsa@yahooinc.com. Pirmenybę teikiame bendravimui anglų kalba.

    2. Jei esate naudotojas, gyvenantis Europos Sąjungoje, galite naudoti mūsų kontaktinę formą.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 m. liepos 8 mėn.