Podmínky poskytování služeb Yahoo

Dne 1. listopadu 2021 se název společnosti, která poskytuje vámi využívané produkty a služby, změnil z Verizon Media EMEA Limited na Yahoo EMEA Limited. Způsob, jakým zpracováváme vaše údaje, zůstává prozatím stejný. Kromě toho máme podle Nařízení EU o digitálních službách povinnost stanovit pro uživatele s trvalým pobytem v Evropské unii určité dodatečné podmínky – viz odstavec 14.13.o níže.

V červnu 2017 jsme oznámili, že se společnosti Yahoo a AOL spojily, aby společně vytvořily společnost, která se zabývá digitálními a mobilními médii. Teď operujeme pod těmito sjednocenými Podmínkami poskytování služeb Yahoo. Pokud máte účet Yahoo nebo AOL, bude nezbytné souhlasit s těmito Podmínkami poskytování služeb. Upozornění: Pokud jste s těmito Podmínkami doposud nevyslovili souhlas, stale pro Váš účet platí původní podmínky poskytování služeb Yahoo nebo původní podmínky poskytování služeb Oath (pro AOL). Pro všechny služby a produkty Yahoo, do kterých se nemusíte přihlašovat, platí níže uvedené Podmínky s účinností od 25. května 2018. Pro produkty, do kterých se musíte přihlašovat, budou platit od 25. května 2018. Pokud si vytváříte nový účet, budou následující uvedené podmínky platit od dnešního dne.

Podmínky poskytování služeb Yahoo
 1. Vítá vás Yahoo

  Společnost Yahoo Inc. a všechny její značky uvedené v článku 13 (včetně značek Yahoo a AOL) a obchodní subjekty uvedené v článcích 13 a 14 (společně dále jako „ Yahoo“, „my“, „nám“, „nás“,„naše“ nebo “naše společnost”) jsou součástí rodiny společností Yahoo. Naše značky, webové stránky, aplikace, produkty, služby a technologie (dále jen „služby“) jsou poskytovány subjekty uvedenými v článku 13 níže. Pečlivě si prosím přečtěte články 1 až 13, články 14.1, a 14.13, protože právě ty se na vás vztahují. 

  Používáním služeb souhlasíte s těmito podmínkami a všemi pokyny pro komunitu a dodatečnými podmínkami, které jsou vám předloženy v souvislosti se službami, které využíváte (společně dále jako „podmínky“). Tyto podmínky si pozorně přečtěte, protože tvoří celou a úplnou smlouvu mezi vámi a námi.

  ČLÁNEK 9 TĚCHTO PODMÍNEK OBSAHUJE USTANOVENÍ O OMEZENÍ NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI .
   
  UŽIVATELÉ Z USA: ČLÁNEK 14.2 TĚCHTO PODMÍNEK OBSAHUJE ZÁVAZNOU ARBITRÁŽNÍ DOHODU A DOLOŽKY O ZŘEKNUTÍ SE NÁROKU NA SKUPINOVOU ŽALOBU A ŘÍZENÍ PŘED POROTOU. TOTO USTANOVENÍ SE VZTAHUJE NA VŠECHNY UŽIVATELE Z USA.

 2. Používání služeb 

  1. Oprávnění Tímto potvrzujete, že podle příslušných zákonů můžete služby používat. Pokud používáte služby jménem společnosti, podniku či jiného subjektu, prohlašujete, že jste právně způsobilí s těmito podmínkami jménem daného subjektu souhlasit, a v takovém případě s těmito podmínkami souhlasí daný subjekt a termín „vy“ zastupuje celý daný subjekt. Pokud využíváte účet jménem vlastníka účtu (například jako správce, poradce, analytik apod.), pak se tyto podmínky vztahují na vaše aktivity prováděné jménem vlastníka účtu.

  2. Zproštění odpovědnosti Pokud používáte služby jménem společnosti, podniku či jiného subjektu nebo pokud služby používáte ke komerčním účelů, pak vy a váš subjekt ochráníte a zprostíte odpovědnosti všechny subjekty společnosti Yahoo (definované v článku 8 těchto podmínek) před jakýmkoli procesem, nárokem či žalobou vzniklou na základě používání služeb či porušení těchto podmínek nebo v jejich souvislosti, zejména před jakýmkoli závazkem nebo výdajem vyplývajícím z nároků (včetně nároků z nedbalosti), před ztrátami, náhradami škod, procesy, rozsudky, náklady na vedení soudního sporu a poplatky za právní služby, a rovněž je tímto zprošťujete odpovědnosti za výše uvedené. 

  3. Věk Pokud je vám méně, než je minimální věk (definovaný v článku 14), nesmíte se zaregistrovat a vytvořit účet. Pokud nejste držitelem existujícího účtu v USA, který představuje rodinný účet Yahoo, musíte pro používání služeb dosáhnout nejméně minimálního věku. Součástí některých částí služeb je obsah určený pro dospělé. S tímto obsahem byste neměli přijít do styku, pokud nejste dospělí (tedy pokud jste nedosáhli plnoletosti podle zákonů vaší země).

  4. Chování člena. Souhlasíte s tím, že služby nebudete používat žádným způsobem, který by porušoval tyto podmínky nebo naše Pokyny pro komunitu, včetně následujících:

   1. k získávání nebo k pokusům o získání neoprávněného přístupu ke službám nebo k našim serverům, systémům, síti či datům,

   2. ke zpřístupnění obsahu, který má nepříznivý vliv na děti, je výhružný, urážlivý, obtěžující, protiprávní, pomlouvačný, vulgární, obscénní, hanlivý, útočí na soukromí ostatních, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak nepřijatelný,

   3. k porušování platných zákonů nebo předpisů,

   4. k napodobování jakékoli osoby či subjektu nebo k falšování či manipulaci záhlaví nebo identifikátorů k zamaskování původce obsahu přenášeného prostřednictvím služeb, 

   5. k zpřístupnění obsahu, k jehož zpřístupnění nemáte právo nebo který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorské právo či jiná vlastnická práva jakékoli osoby či subjektu,

   6. k publikování obsahu s reklamním podtextem či jinými komerčními snahami bez předchozího písemného souhlasu,

   7. k zpřístupnění virů či jiných počítačových kódů, souborů, programů nebo obsahu určeného k přerušení, zničení či omezení funkčnosti služeb nebo k ovlivnění jiných uživatelů,

   8. k jakémukoli narušování či přerušování služeb nebo funkčnosti serverů, systémů a sítí připojených ke službám, 

   9. k přístupu k datům nebo k jejich shromažďování (nebo k pokusům o dosažení těchto cílů) z našich služeb pomocí jakýchkoli automatizovaných nástrojů, zařízení, programů, algoritmů nebo metodologií, včetně mimo jiné robotů, pavouků, nástrojů pro vytěžování, dolování, shromažďování nebo extrahování dat, a to k jakémukoli účelu bez našeho výslovného předchozího souhlasu,

   10. k použití jakýchkoli materiálů nebo obsahu, mimo jiné včetně jakýchkoli dat (a) k vytvoření databáze, archivu, mobilní aplikace, datového kanálu, widgetu nebo jiného agregovaného zdroje dat, který představuje konkurenci nebo podstatnou náhradu služeb, a to jako celek nebo částečně, nabízených v rámci našich služeb nebo v rámci služeb nabízených našimi poskytovateli dat, nebo (b) k poskytování služby, která představuje konkurenci nebo podstatnou náhradu našich služeb nebo dat nabízených společností Yahoo nebo našimi poskytovateli dat.

  5. Používání služeb Jste povinni dodržovat veškeré pokyny či zásady související se službami. Služby nesmíte zneužívat ani narušovat jejich fungování ani se nesmíte pokoušet o přístup ke službám jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní a pokynů, které poskytujeme. Služby lze používat pouze v rozsahu povoleném zákonem. Není-li výslovně uvedeno jinak, nesmíte používat služby ani žádnou jejich část pro žádné komerční účely. 

  6. Kontrola vývozu Potvrzujete, že budete dodržovat všechny zákony a předpisy USA týkající se kontroly vývozu a zákony a předpisy týkající se kontroly obchodu ostatních příslušných zemí, zejména předpisy pro správu vývozu (Export Administration Regulations) amerického Úřadu pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu a pravidla embarg a programů obchodních sankcí spravovaných americkým Úřadem pro kontrolu zahraničního majetku Ministerstva financí. Prohlašujete a zaručujete, že: (1) nepatříte mezi zakázané subjekty uvedené na jakékoli vládní listině výjimek z exportu (viz například https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern), (2) nebudete opětovně vyvážet nebo používat služby k přenosu softwaru, technologie či jiných technických dat zakázaným subjektům nebo do zakázaných zemí a (3) nebudete používat služby k účelům spojeným s vojenskými, nukleárními, balistickými, chemickými či biologickými zbraněmi ani nebudete v rámci služeb provádět žádné činnosti, které by porušovali vývozní a dovozní zákony USA a dalších příslušných zemí. 

  7. Protikorupční zákony Potvrzujete, že budete dodržovat všechny příslušné protikorupční zákony včetně zákonů, které zakazují nezákonné platby jakékoli osobě s cílem podplácet v souvislosti s těmito podmínkami. 

  8. Vlastnictví a opakované použití Používáním služeb nezískáváte žádná vlastnická, práva duševního vlastnictví ani jiná majetková práva ani podíly na službách nebo obsahu, ke kterému přistupujete. Je zakázáno používat jakýkoli branding či loga užitá ve službách, pokud jsme Vám k tomu nedali samostatné a výslovné písemné svolení. Je zakázáno odstraňovat, zakrývat či upravovat jakákoli právní poučení zobrazená ve službách nebo spolu se službami. Nemáte-li k tomu výslovné písemné svolení, je zakázáno kopírovat jakoukoli část služeb (včetně obsahu, reklam, rozhraní API a softwaru), měnit ji, pronajímat, prodávat, obchodovat s ní, šířit ji, přenášet, vysílat, veřejně předvádět, vytvářet z ní odvozená díla či ji využívat ke komerčním účelům, stejně tak jako je zakázáno provádět tyto aktivity s používáním služeb nebo přístupem k nim. 

  9. Licence k softwaru Pokud budete dodržovat tyto podmínky, udělujeme vám osobní, nezpoplatněnou, nepřevoditelnou, nepostupitelnou, odvolatelnou a nevýlučnou licenci na používání softwaru a rozhraní API, které vám můžeme poskytnout jako součást služeb. Tato licence slouží výhradně ke zpřístupnění možnosti používat a využívat výhody služeb námi poskytovaných způsobem, jaký umožňují tyto podmínky a další ujednání nebo pokyny. Zpětná kompilace nebo pokusy o získání zdrojového kódu našeho softwaru jsou zakázány, pokud takové omezení nezakazují příslušné zákony nebo pokud k tomu nemáte výslovné písemné svolení. Náš Software může bez předchozího upozornění automaticky stahovat a instalovat aktualizace zabezpečení i jiné aktualizace.

  10. Podpora Není-li výslovně uvedeno jinak, neslibujeme vám, že vám poskytneme podporu pro služby. Pokud vám podporu poskytneme, je to podle našeho výhradního uvážení a neznamená to, že podporu poskytneme i v budoucnu. 

  11. Poplatky Vyhrazujeme si právo podle svého vlastního uvážení účtovat poplatky za používání služeb (včetně jakékoli související podpory) nebo přístup k nim, bez ohledu na to zda v současnosti existují. Pokud se rozhodneme účtovat poplatky, budou platit naše platební podmínky a budeme vás o tom předem informovat. 

  12. Odlišné verze služeb V jednotlivých verzích služeb mohou být k dispozici odlišné funkce. Ve vaší zemi nebo regionu navíc nemusejí být dostupné všechny funkce. Některé funkce nemusejí být dostupné také v případě, kdy uživatel, se kterým komunikujete, používá jinou verzi služeb nebo používá software třetí strany. 

  13. Zásady zákazu zneužití Zakazujeme posílání nevyžádaných e-mailů nebo zpráv pomocí našich služeb. V souvislosti s našimi službami je zakázáno se podílet na komerčních aktivitách prostřednictvím vlastností nebo aplikací, které nejsou určeny ke komerčním účelům, nebo na velkoobjemových aktivitách bez našeho předchozího písemného souhlasu. Je zakázáno se podílet na chování nebo aktivitách, které narušují služby nebo interakci ostatních uživatelů se službami. 

  14. Podmínky Envrmnt 360 Uživatelé z USA: Na vás se vztahují podmínky Envrmnt 360, které najdete zde v angličtině a zde ve španělštině. 

  15. RSS kanály. Pokud používáte námi poskytovaný RSS kanál („RSS kanál Yahoo“), máte povoleno zobrazovat jen obsah, který je poskytován prostřednictvím kanálu, bez jakýchkoli změn, a musíte citovat naši zdrojovou webovou stránku a uvést odkaz na celý článek na RSS kanálu Yahoo. Do žádného RSS kanálu Yahoo nesmíte vkládat žádnou reklamu. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli RSS kanál Yahoo a právo po komkoli požadovat, aby kdykoli a z jakéhokoli důvodu přestal používat náš RSS kanál. Každý náš produkt nebo služba může mít specifické podmínky používání souvisejících RSS kanálů Yahoo. 

 3. Váš účet, oznámení 

  1. Informace o účtu. K použití některých služeb je potřeba zákaznický účet. Vaší povinností je zajistit, aby informace o účtu (konkrétně informace, které poskytujete při registraci nebo při zajištění předplatného služeb) byly aktuální, úplně, přesné a pravdivé. Není-li v článku 14 pro vaši zemi uvedeno jinak, jsou všechny účty Yahoo (s výjimkou účtů AOL) nepřevoditelné a v případě smrti držitele účtu končí platnost všech práv s účtem spojených.

  2. Přístup k účtu Za veškerou aktivitu na vašem účtu nebo prováděnou jeho prostřednictvím zodpovídáte vy. Svůj účet chraňte uchováním hesla v tajnosti. Nepoužívejte heslo ke svému účtu v souvislosti s jinými službami. Pokud heslo zapomenete a svůj účet nedokážete doložit společnosti Yahoo jiným způsobem, pak bez dopadu na vaše zákonná práva tímto berete na vědomí a potvrzujete, že se váš účet může stát nepřístupným a že všechna data s ním spojená se stanou nedobytnými. 

  3. Oznámení Společnost Yahoo vám může zasílat oznámení, například informace o službách a sdělení týkající se změn těchto podmínek, a to e-mailem, běžnou poštou, textovými zprávami nebo zprávami SMS, MMS, oznámením push nebo zprávami v rámci aplikací, zveřejněným upozorněním v rámci služeb, telefonicky nebo jiným přiměřeným způsobem, který dnes nemusí být známý či objevený. Souhlasíte s příjmem těchto oznámení kterýmkoli nebo všemi z výše uvedených způsobů. Pokud tyto podmínky porušíte přístupem ke službám neoprávněným způsobem, nebudou vám oznámení zasílána. Bude se však mít za to, že jste kterékoli a všechna oznámení obdrželi tak, jako byste je obdrželi, kdybyste služby používali oprávněným způsobem.

 4. Ochrana soukromí a dat 

  Naše zásady ochrany soukromí popisují, kdo jsme, jaké informace od vás shromažďujeme, jak zpracováváme vaše informace, s kým je sdílíme a jaká práva vám zaručují zákony na ochranu osobních údajů.

 5.  Postup při řešení nároků vyplývajících z porušení autorských práv a dalších práv z duševního vlastnictví 

  Respektujeme duševní vlastnictví jiných subjektů a totéž očekáváme od našich uživatelů. Můžeme za příslušných okolností a podle našeho vlastního uvážení účty těch uživatelů, kteří výše uvedená práva porušují, deaktivovat, ukončit nebo provést jiné vhodné kroky. Pokud jste přesvědčení, že byla porušena vaše autorská práva či jiná práva z duševního vlastnictví, postupujte podle pokynů uvedených zde.

 6. Obsah služeb a udělení licence Yahoo

  1. Obsah Některý obsah, který naše služby zobrazují, jsme nevytvořili a nevlástníme ho. Tento obsah je výhradní odpovědností subjektu nebo osoby, které jej zpřístupnily. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za chování třetích stran, včetně osob a subjektů, se kterými prostřednictvím používání služeb komunikujete. Mnohé služby umožňují nahrávat vlastní obsah. Jen vy sami – a nikoli společnost Yahoo – nesete odpovědnost za jakýkoli obsah, který prostřednictvím služeb nahrajete, zveřejníte, odešlete e-mailem, přenesete nebo jinak zpřístupníte. Obsah, který porušuje podmínky nebo platné zákony a předpisy, můžeme odebrat nebo odmítnout jeho zobrazení. Přesto to neznamená, že služby sledujeme nebo kontrolujeme či prověřujeme obsah. Používáním služeb a přístupem k nim berete na vědomí a uvědomujete si, že se můžete setkat s urážlivým, neslušným či nevhodným obsahem. 

  2. Vlastnictví IP adresy a udělení licence Pokud není v podmínkách konkrétního produktu nebo pokynech k určité naší službě uvedeno jinak, pak pokud nahrajete, sdílíte nebo odešlete do služby nějaký obsah, zůstáváte vlastníkem jakýchkoli práv z duševního vlastnictví, která vám z obsahu plynou, a udělujete nám celosvětovou, bezplatnou, nevýlučnou, trvalou, neodvolatelnou, převoditelnou licenci, kterou lze dále licencovat, na (a) použití, hostování, uložení, kopírování, úpravy, přípravu odvozených děl (například překladů, adaptací, souhrnů či jiných změn), sdělení, zveřejnění, veřejné předvádění, veřejné vystavení a distribuci takového obsahu jakýmkoli způsobem, prostředkem, metodou zveřejní či médiem, které dnes nemusejí být známé nebo teprve budou vytvořeny či vyvinuty v budoucnu, a (b) povolujete ostatním uživatelům přístup, kopírování, šíření, veřejné vystavení, přípravu odvozených děl a veřejné předvádění vašeho obsahu prostřednictvím služeb, tak jak to umožňují jejich funkce (např. aby mohli uživatelé váš obsah vložit do jiného blogu, příspěvku či znovu publikovat nebo stáhnout). Na některé služby se mohou vztahovat detailní podmínky nebo nastavení umožňující jiný rozsah použití obsahu odeslaného do takových služeb. Abyste nám mohli k jakémukoli nahranému, sdílenému nebo do služeb odeslanému obsahu udělit licenci popsanou v článku 6, písm. b), musíte mít k tomu příslušná práva.

 7. Úpravy a ukončení služeb, ukončení platnosti účtů

  1. Služby neustále inovujeme, měníme a zlepšujeme. Není-li v článku 14 pro váš region uvedeno jinak, můžeme bez upozornění přidat nebo odebrat funkce či vlastnosti služeb, vytvořit nová omezení nebo dočasně či trvale pozastavit fungování služeb nebo je ukončit. 

  2.  Služby můžete kdykoli přestat používat. AOL účet můžete kdykoli zrušit nebo odstranit zde a Yahoo účet můžete zrušit nebo odstranit zde. Další informace najdete na příslušných stránkách centra nápovědy.

  3. Není-li v článku 14 pro váš region uvedeno jinak, můžeme kdykoli dočasně nebo trvale pozastavit či ukončit platnost vašeho účtu, případně omezit váš přístup k veškerým službám nebo jejich částem nebo vám v přístupu zabránit, bez předchozího upozornění a z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu porušení těchto podmínek, soudního příkazu nebo nečinnosti.

  4. Pokud bude platnost vašeho účtu ukončena, může být s přihlédnutím k vašim zákonným právům ukončen také váš přístup k uživatelskému jménu, heslu a všem souvisejícím informacím, souborům a obsahu a vaše uživatelské jméno může být dáno k dispozici pro použití jiným uživatelům. Pokud jde o placené služby, přečtěte si naše platební podmínky, které najdete 11.

 8. Naše záruky a právní omezení

  1.  V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, MY A NAŠE MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČKY, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, PŘEDSTAVENSTVO, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ, ZÁSTUPCI, PARTNEŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DISTRIBUTOŘI (DÁLE SPOLEČNĚ JAKO „SUBJEKTY YAHOO“) TÍMTO NEČINÍME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, NEDÁVÁME SLIBY ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI KONKLUDENTNÍ, TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB. NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME NA BÁZI „JAK JSOU“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. TYTO SLUŽBY, VČETNĚ JEJICH OBSAHU, VYUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A NAŠE SPOLEČNOST NEPROHLAŠUJE, NESLIBUJE ANI NEGARANTUJE, ŽE SLUŽBY BUDOU POSKYTOVÁNY BEZ PŘERUŠENÍ, VČAS, ZABEZPEČENĚ NEBO BEZCHYBNĚ. BERETE NA VĚDOMÍ A UVĚDOMUJETE SI, ŽE ŽÁDNÝ PŘENOS DAT PŘES INTERNET NEBO TECHNOLOGIE PRO UKLÁDÁNÍ INFORMACÍ NEMŮŽE ZARUČIT ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST A V TOMTO OHLEDU SE PROTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁME JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I KONKLUDENTNÍCH. V SOUVISLOSTI S OBSAHEM VE SLUŽBÁCH NEBO OBSAHEM, NA KTERÝ SE VE SLUŽBÁCH ZOBRAZUJÍ ODKAZY, STEJNĚ TAK JAKO V SOUVISLOSTI S PODPOROU, KTEROU PRO SLUŽBY POSKYTUJEME, SE SPECIFICKÝMI FUNKCEMI SLUŽEB, ZABEZPEČENÍM SLUŽEB NEBO S JEJICH SPOLEHLIVOSTÍ, KVALITOU, PŘESNOSTÍ, DOSTUPNOSTÍ ČI SCHOPNOSTÍ PLNIT VAŠE POTŘEBY POSKYTNUTÍM URČITÝCH VÝSTUPŮ NEBO DOSAŽENÍ URČITÝCH VÝSLEDKŮ SE K NIČEMU NEZAVAZUJEME, NIC NESLIBUJEME ANI NEGARANTUJEME.

  2. NĚKTERÉ JURISDIKCE POSKYTUJÍ URČITÉ KONKLUDENTNÍ ZÁRUKY, NAPŘÍKLAD IMPLICITNÍ ZÁRUKU OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. ZŘÍKÁME SE JAKÝCHKOLI KONKLUDENTNÍCH I VÝSLOVNÝCH SLIBŮ ČI ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE SLUŽEB V TAKOVÉM PLNÉM ROZSAHU, JAKÝ UMOŽŇUJE ZÁKON. 

 9. Omezení odpovědnosti

  BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SUBJEKTY YAHOO NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU POLOŽKU Z NÁSLEDUJÍCÍCH, A TO V PLNÉM ROZSAHU, JAKÝ UMOŽŇUJE ZÁKON: JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TROJNÁSOBNÉ ČI JINAK VYNÁSOBENÉ ŠKODY, EXEMPLÁRNÍ POTRESTÁNÍ ČI REPRESIVNÍ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO V JEJICH SOUVISLOSTI. SUBJEKTY YAHOO NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ UŠLÝ ZISK, UŠLÝ PŘÍJEM, ZTRACENOU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOST, SNÍŽENÍ HODNOTY, VČETNĚ JAKÝCHKOLI DOMNĚLÝCH ZTRÁT NEBO SNÍŽENÍ HODNOTY OSOBNÍCH INFORMACÍ ANI ZA JINÉ ZTRÁTY (SPOLEČNĚ JAKO „ZTRÁTY“) VYPLÝVAJÍCÍ Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB ČI PŘÍSTUPU K NIM A V SOUVISLOSTI S NIMI, ZEJMÉNA ZA ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH KROKŮ ČI VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S NIMI: Z ODSTRANĚNÍ DAT UDRŽOVANÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB NEBO JEJICH ÚPRAV, NESPRÁVNÉHO DORUČENÍ NEBO NEMOŽNOSTI JE ULOŽIT; OMEZENÍ, POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ PLATNOSTI VAŠEHO ÚČTU; Z VAŠEHO STAŽENÍ NEBO SDÍLENÍ INFORMACÍ, VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB; Z NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU K VAŠEMU ÚČTU NEBO DATŮM UDRŽOVANÝCH NEBO PŘENÁŠENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB; Z ODKAZŮ POSKYTNUTÝCH SLUŽBAMI NEBO TŘETÍMI STRANAMI NA EXTERNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO ZDROJÍCH; Z VAŠEHO ŠÍŘENÍ NEBO ÚČASTI NA PROPAGACI NEBO REKLAMÁCH NACHÁZEJÍCÍCH SE VE SLUŽBÁCH ČI PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB; NEBO Z JAKÉHOKOLI ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY PRODANÉ TAKOVÝMI INZERENTY. SUBJEKTY YAHOO NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PROBLÉMY ZPŮSOBENÉ JINÝMI, ZA NEOPRÁVNĚNÉ NEBO NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ TŘETÍCH STRAN ANI ZA VYŠŠÍ MOC. OMEZENÍ A VÝJIMKY Z TĚCHTO PODMÍNEK PLATÍ VŽDY BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME BYLI INFORMOVÁNI NEBO JSME MĚLI VĚDĚT O MOŽNOSTI VZNIKU ZTRÁT.

  V PLNÉM ROZSAHU, JAKÝ UMOŽŇUJE ZÁKON, A POKUD NENÍ V ČLÁNKU 14 UVEDENO JINAK, NENESOU SUBJEKTY YAHOO ODPOVĚDNOST V SOUVISLOSTI S ŽÁDNÝMI SPORY, KTERÉ VZNIKNOU Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI V ROZSAHU VYŠŠÍM, NEŽ JE ČÁSTKA, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI ZA SLUŽBY.

 10. Zpětná vazba

  Souhlasíte s tím, že jakékoli doporučení, nápad, návrh, připomínka, zpětná vazba či jiný vstup (dále jen „zpětná vazba“), které nám odešlete v souvislosti s našimi produkty, službami, webovými stránkami, aplikacemi nebo technologií, mohou být námi použity bez upozornění, závazků, omezení, proplacení nebo odměny pro vás a zároveň se zříkáte všech svých práv, která můžete nyní nebo v budoucnu (včetně morálních a podobných práv) na jakékoli takové zpětné vazbě mít (nebo se je zavazujete neuplatit).

 11. Zpoplatněné služby a fakturace Není-li v dalších podmínkách, které se vztahují na vámi používané služby, uvedeno jinak, vztahují se na vás podmínky v článku 11.

  1. Nabízíme produkty a odběr služeb za poplatek („zpoplatněné služby“). Tyto zpoplatněné služby se řídí těmito podmínkami a dalšími podmínkami, se kterými souhlasíte ve chvíli své registrace ke zpoplatněné službě. Pokud se zaregistrujete ke zpoplatněné službě, je nutné určit způsob platby a poskytnout nám přesné fakturační a platební informace. Vaší povinností je rovněž udržovat tyto údaje v aktuální podobě. Mnohé zpoplatněné služby vyžadují, abyste měli nebo si zaregistrovali Yahoo ID nebo AOL ID. Pokud jste zákazníkem služby AOL Dial-Up, další podmínky najdete zde.

  2. Na všechny naše zpoplatněné služby se vztahují následující důležitá ustanovení:

   1. Produkty třetích stran Pokud jsou součástí zpoplatněných služeb produkty třetích stran, berete na vědomí a zavazujete se, že nákupem a používáním služby se budete řídit také podmínkami služeb a zásadami ochrany osobních údajů dané třetí strany. Než s nimi budete takto souhlasit, měli byste si je pečlivě přečíst.

   2. Platby Prohlašujete, že je vám nejméně tolik let, kolik je potřeba pro uzavření právně závazné smlouvy. Zavazujete se platit nám za jakékoli zpoplatněné služby, které jste si od nás zakoupili, i všechny ostatní poplatky vzniklé na vašem účtu, včetně příslušných daní a poplatků. Za všechny poplatky vzniklé na vašem účtu, včetně nákupů provedených vámi nebo někým, komu umožňujete využívat váš účet nebo podřízený či propojený účet (včetně osob, které k tomu mají implicitní, skutečné či zřejmé oprávnění) či komukoli, kdo získá přístup k vašemu účtu v důsledku vaší neschopnosti ochránit své přihlašovací údaje, nesete odpovědnost vy. 

   3. Platební metody Zmocňujete nás a nařizujete nám, abychom vám dané poplatky naúčtovali vámi určenou platební metodou, a pokud nebudeme úspěšní, abychom je naúčtovali jinou platební metodou, kterou máme u vás v záznamech, i když jsme tyto informace získali v souvislosti s jinými zpoplatněnými službami. Za všechny poplatky nesete odpovědnost vy a to i v případě neúspěšného použití vaší platební metody nebo jejího zamítnutí. Zmocňujete nás a nařizujete nám, abychom uchovávali všechny informace o vašich platebních metodách souvisejících s vaším účtem. Můžeme importovat platební údaje, které jste zadali při předchozím nákupu, a nabídnout vám možnost využít dané platební údaje během nákupu nového produktu. Dáváte nám souhlas se získáváním a využitím aktualizovaných údajů od vydavatele vaší platební metody v souladu se zásadami a postupy jakýchkoli příslušných platebních karet. V některých případech můžeme podle vlastního uvážení a se souhlasem zpracovatele plateb nebo vydávající banky pokračovat v účtování poplatků platební metodou i po datu její expirace. V případě použití některých platebních metod můžou být účtovány příplatky, například při platbě z běžného účtu

   4. Platební podmínky Po dobu platnosti vašeho odběru můžeme poplatky za zpoplatněné služby účtovat předem, a to denně, měsíčně, ročně, jednorázově či jinak v souladu s uvedenými podmínkami, i když jste si danou službu nestáhli nebo ji nepoužívali nebo jste neotevřeli svůj účet online.

   5. Automatické prodloužení Mnoho našich zpoplatněných služeb využívá automatické prodloužení. Jakmile skončí doba platnosti odběru zpoplatněné služby, automaticky jej prodloužíme a naúčtujeme poplatek na vaši platební kartu nebo jinou vámi zvolenou platební metodou, pokud odběr nejméně 48 hodin před skončením aktuálního období nezrušíte. Není-li v článku 14 uvedeno jinak, váš odběr bude automaticky prodloužen za aktuálně platnou cenu s výjimkou propagačních nebo zlevněných cen. U některých nebo všech našich zpoplatněných služeb můžeme podle našeho vlastního uvážení zaúčtovat částky vaší platební metodou jednotlivě nebo souhrnně.

   6. Ochrana před podvody Můžeme provést kroky k ověření platnosti údajů vaší kreditní karty, které nám poskytnete, například odečtení částky do 1,00 USD z vaší kreditní karty a jejím okamžitým vrácením zpět. K tomu nás zmocňujete za účelem ověření a ochrany před podvody.

   7. Bezplatné zkušební období Můžeme nabízet bezplatné zkušební období, s nímž můžete vyzkoušet naše zpoplatněné služby bez poplatku nebo závazku (dále jen „bezplatné zkušební období“). Není-li uvedeno jinak a pokud nezrušíte odběr před skončením doby platnosti zkušebního období, bude vám od skončení bezplatného zkušebního období až do zrušení odběru účtován pravidelný poplatek ve výši aktuálně platné ceny. Pokud nejste spokojení s konkrétní zpoplatněnou službou, je nutné zrušit odběr před skončením bezplatného zkušebního období, jinak vám budou účtovány poplatky. Vyhrazujeme si právo omezit vaše využití bezplatného zkušebního období jakékoli zpoplatněné služby na jedno takové období a zakázat kombinaci bezplatných zkušebních období nebo propagačních nabídek. 

   8. Vratky nejsou poskytovány Není-li uvedeno jinak v podmínkách, se kterými souhlasíte při registraci ke zpoplatněné službě, dále v článku 14 pro váš region či níže, jsou veškeré poplatky nevratné.

   9. Ukončení. Podle našeho uvážení můžeme bez oznámení změnit, zastavit nebo ukončit jakékoli nebo všechny aspekty zpoplatněné služby, včetně přístupu k podpůrným službám, obsahu či jiným produktům nebo službám, které zpoplatněnou službu doplňují, přičemž za nevyužité období vám vrátíme peníze v odpovídající výši. Zpoplatněnou službu můžete kdykoli zrušit přihlášením se ke svému účtu online a ukončením předplatného.

   10. Změna v poplatcích a metodě fakturace Poplatky a metody fakturace můžeme kdykoli změnit. Na jakékoli zvýšení cen vás písemně upozorníme nejméně třicet (30) dnů předem. (i) Pokud s navrhovanou změnou nesouhlasíte, pak s přihlédnutím k platným zákonům je vaší jedinou možností zrušení zpoplatněné služby před datem účinnosti změny ceny, přičemž (ii) vaše trvající používání služby nebo odběru služby po datu účinnosti změny ceny představuje váš souhlas s platbou nové ceny za danou službu. 

   11. Porušení povinnosti Po uplynutí 30 dnů od data nezaplacení poplatku se bude mít za to, že jste porušili povinnost související se zpoplatněnou službou a váš účet i zpoplatněnou službu můžeme z důvodu neplacení ukončit. Odpovídáte za jakékoli poplatky, včetně nákladů na advokáta a poplatků za inkaso, které nám vzniknou při snaze o výběr jakýchkoli vašich zbývajících nedoplatků.

   12. Devadesátidenní výpovědní lhůta O jakýchkoli fakturačních problémech nebo nesrovnalostech nás budete informovat do 90 dnů od jejich prvního výskytu na vaší faktuře. Pokud nás na ně neupozorníte do 90 dnů, zříkáte se tímto výslovně svého práva na podání námitky v souvislosti s takovými problémy či nesrovnalostmi.

 12. O těchto podmínkách

  1. Oprávněné třetí osoby a konflikty Těmito podmínkami se řídí vztah mezi námi a vámi. Tyto podmínky nezakládají žádná práva třetích stran. Pokud nastane rozpor nebo nesrovnalost mezi podmínkami v tomto dokumentu a dodatečnými podmínkami souvisejícími s konkrétní službou, pak se bude daný rozpor nebo nesrovnalost řídit výlučně podle příslušných dodatečných podmínek.

  2. Změny těchto podmínek Není-li v článku 14 pro váš region uvedeno jinak, můžeme podmínky občas upravovat. Není-li uvedeno jinak, úpravy budou platit od data zveřejnění na této stránce nebo jakékoli nástupnické stránce. Podmínky byste měli pravidelně kontrolovat. O významných úpravách vás budeme informovat (v souladu s článkem 3 c) výše). 

  3. Trvající používání služeb Služby můžete přestat kdykoli používat. Nicméně vaše trvající používání nebo odběr služeb po datu účinnosti jakýchkoli úprav podmínek představuje váš souhlas s takto upravenými podmínkami. 

  4. Zřeknutí se odpovědnosti a oddělitelnost podmínek Pokud neuplatníme jakékoli naše právo nebo ustanovení těchto podmínek nebo jejich uplatnění nevynutíme, neznamená to, že se daného práva nebo ustanovení zříkáme. Pokud bude jakékoli ustanovení (nebo jeho část) těchto podmínek považováno za neplatné, pak se my i vy přesto zavazujeme považovat úmysl daného ustanovení za platný a účinný a ostatní ustanovení těchto podmínek zůstávají platné a účinné v plném rozsahu. 

  5. Postoupení z naší strany Můžeme tyto podmínky a všechny naše zásady a další dokumenty, které jsou jejich součástí nebo na které odkazují, volně postoupit (včetně všech práv, licencí a závazků s nimi souvisejících), a to v celém rozsahu nebo zčásti, bez upozornění, z jakéhokoli důvodu, včetně interní reorganizace (například při fúzi nebo likvidaci).

 13. Poskytovatelé služeb

  1. Služby jsou poskytovány společností, která nabízí naše služby ve vašem regionu, jak je uvedeno v článku 14.13 (dále jen „příslušný subjekt Yahoo”), s výjimkou služeb uvedených níže v článku 13 b). Ve vaší zemi nebo regionu nemusejí být k dispozici všechny naše služby nebo funkce. V různých verzích služeb mohou být k dispozici různé funkce. Váš poskytovatel služeb se může změnit, pokud se přestěhujete do jiného státu a budete pokračovat v používání našich služeb.

  2. Následující služby jsou poskytovány stejným subjektem Yahoo bez ohledu na místo, kde se aktuálně nacházíte: 

   1. Na služby uvedené v článku 13 b), odst. i) se vztahují ustanovení článku 14.2 (USA). 

    1. Společnost Yahoo Inc. poskytuje následující služby: 

     1. Engadget (není-li v článku 14 uvedeno jinak)

     2. TechCrunch (není-li v článku 14 uvedeno jinak)

     3. Rivals

     4. Yahoo View

     5. Yahoo Developer Network

     6. Makers

    2. Následující služby poskytuje společnost Yahoo Ad Tech LLC: 

     1. AOL On.

     2. Learning Center 

    3. Následující služby poskytuje společnost Yahoo Fantasy Sports LLC: 

     1. USA Daily Fantasy 

     2. USA Fantasy Cash Leagues 

     3. USA Fantasy Pro Leagues

    4. Další služby Fantasy Sports jsou poskytovány společností Yahoo Inc.

    5. Uživatelské zkušenosti z Yahoo RYOT Studios poskytuje společnost Yahoo Inc.

    6. Službu Flurry poskytuje společnost Flurry LLC.

 14. Smluvní strana, rozhodné právo, místo pro řešení sporů a další místní ujednání 

  1. V článku 13 výše vyhledejte poskytovatele našich služeb, které využíváte. Smlouvu týkající se našich služeb uzavíráte s tímto poskytovatelem. Rozhodné právo, místo pro řešení sporů, některé definované pojmy (včetně pojmu příslušný subjekt Yahoo) a další důležitá místní ujednání specifická pro váš region jsou uvedeny v tomto článku 14. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na oddělení péče o zákazníky pomocí kontaktních údajů pro region, který pro vás platí.

 1. Spojené státy (us):

  1. Definované pojmy 

   1. Příslušný subjekt Yahoo: Yahoo Inc., s výjimkou služby Yahoo Finance, kterou poskytuje společnost Yahoo Finance LLC, služeb AOL.com a AOL Mail, které poskytuje společnost AOL Media LLC, a nabídek předplatného služeb AOL, které poskytuje společnost AOL Member Services, LLC (adresa pro všechny entity: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimální věk: 13 let 

  2. ZÁVAZNÁ ARBITRÁŽNÍ DOHODA. DOHODA O UROVNÁNÍ SPORŮ PRO UŽIVATELE Z USA. VY I NAŠE SPOLEČNOST SOUHLASÍTE, ŽE VŠECHNY SPORY, VÝMĚNY NÁZORŮ NEBO NÁROKY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO Z JAKÉKOLI SLUŽBY, KTEROU OD NÁS DOSTÁVÁTE (NEBO Z REKLAMY NA TAKOVÉ SLUŽBY), ČI V SOUVISLOSTI S NIMI, ZEJMÉNA JAKÉKOLI SPORY MEZI VÁMI A NAŠIMI ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI (DÁLE JEN „SPORY“) BUDETE ŘEŠIT JEDNOTLIVĚ POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ARBITRÁŽE NEBO V ŘÍZENÍ O DROBNÉM NÁROKU (SMALL CLAIMS COURT). BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI SE ARBITRÁŽ NEBO ŘÍZENÍ O DROBNÉM NÁROKU STÁVÁ VÝHRADNÍM A VÝLUČNÝM PROSTŘEDKEM ŘEŠENÍ JAKÉHOKOLI SPORU MEZI NÁMI. ROVNĚŽ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI SE VY I NAŠE SPOLEČNOST VZDÁVÁTE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM NEBO POROTOU (S VÝJIMKOU ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDNESENY SOUDU V ŘÍZENÍ O MALÉM NÁROKU) A ŽE SE VY I NAŠE SPOLEČNOST VZDÁVÁTE PRÁVA NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI SKUPINOVÉ ŽALOBY NEBO V RÁMCI JINÉ ZASTUPUJÍCÍ ŽALOBY. POSTUP ARBITRÁŽNÍHO ŘÍZENÍ SE SICE MŮŽE LIŠIT OD POSTUPU SOUDNÍHO ŘÍZENÍ, ROZHODCE VÁM VŠAK MŮŽE V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH NAŘÍDIT STEJNOU NÁHRADU ŠKOD NEBO ODŠKODNĚNÍ JAKO SOUD A ROZSUDEK S VÝROKEM VYDANÝ ROZHODCEM MŮŽE BÝT PŘEDÁN A VYNUCEN JAKÝMKOLI SOUDEM S PŘÍSLUŠNOU JURISDIKCÍ. STRANY BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE BEZ TOHOTO POVINNÉHO USTANOVENÍ BY MĚLY NÁROK PODAT ŽALOBU U SOUDU A ZAHÁJIT SOUDNÍ PROCES. DÁLE BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MOHOU NÁKLADY ARBITRÁŽNÍHO ŘÍZENÍ PŘEVÝŠIT NÁKLADY SOUDNÍHO ŘÍZENÍ A PRÁVO NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH FAKTŮ MŮŽE BÝT V ARBITRÁŽI OMEZENĚJŠÍ NEŽ U SOUDU. Obě smluvní strany dále souhlasí, že: 

   1. Oznámení o sporu Pokud chcete vy nebo my zahájit arbitráž podle těchto podmínek, strana, která má tento úmysl, musí nejprve druhou stranu na spor písemně upozornit nejméně 30 dnů předem před zahájením arbitráže. Oznámení nám je potřeba zaslat poštou na adresu Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; nebo e-mailem na adresu disputes@yahooinc.com. Oznámení určené pro vás bude odesláno na e-mailové adresy a případně poštovní adresy, které jsou uloženy v našich záznamech v době odeslání oznámení. Oznámení musí obsahovat popis povahy nároku a požadované nápravy. Pokud nebudeme schopni vyřešit spor do 30 dnů, kterákoli ze stran pak může svůj nárok podat k arbitrážnímu soudu. 

   2. Arbitrážní řízení Na tyto podmínky se vztahuje federální zákon o arbitráži. Kromě případů drobných nároků řešených soudem budou všechny spory řešeny v arbitráži vedené Americkou arbitrážní asociací (dále jen „asociace AAA“). V řízení o jakémkoli sporu podle těchto podmínek použije asociace AAA arbitrážní pravidla pro firmy, a pokud jste fyzickou osobu a používáte služby pro osobní nebo domácí potřebu, pak asociace AAA použije arbitrážní pravidla pro spotřebitele (s výjimkou jakýchkoli pravidel nebo postupů, kterými se řídí nebo které umožňují zahájení skupinové žaloby). Postupy (včetně postupu pro zahájení arbitráže), pravidla a další bezplatné informace získáte od asociace AAA (www.adr.org). Tyto podmínky platí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s arbitrážními pravidly pro firmy nebo spotřebitele asociace AAA. 

   3. Možnost soudního řešení drobných nároků Pokud spor splňuje podmínky soudu řešícího drobné nároky, pak lze kromě arbitráže jako alternativu využít soudní řešení drobných nároků v okrese vašeho bydliště (nebo v případě firmy v okrese vašeho hlavního sídla) nebo v okrese Santa Clara v Kalifornii. 

   4. Místo konání arbitráže Pokud se s náminedohodnete jinak, musí se arbitrážní řízení konat v okrese vašeho trvalého bydliště nebo v okrese Santa Clara v Kalifornii. V případě drobného nároku je potřeba žalobu podat ve stejném místě. 

   5. Poplatky a výdaje na arbitrážní řízení Jakékoli poplatky za podání žaloby, které vám asociace AAA naúčtuje za arbitrážní řízení o sporu, vám proplatíme. Pokud nám zašlete podepsané písemné oznámení, že nemůžete uhradit poplatky za podání žaloby, zaplatíme je sami přímo asociaci AAA. V případě arbitrážního řízení navíc zaplatíme jakékoli správní a arbitrážní poplatky účtované později.

   6. Nabídky na vyrovnání Kdykoli před nebo v průběhu arbitrážního řízení vám můžeme, aniž bychom byli povinni, zaslat písemnou nabídku na vyrovnání. Částka nebo podmínky nabídky vyrovnání nesmí být zpřístupněny rozhodci, pokud a dokud rozhodce nevydá rozsudek. Pokud nabídku nepřijmete a rozhodce vám přiřkne částku vyšší, než je nabídka, ale méně než 5 000 USD, zavazujeme se: (a) zaplatit vám 5 000 USD namísto nižší přiřčené částky, (b) proplatit vám přiměřené náklady na právní zastupování a (c) uhradit jakékoli poplatky za podání sporu k arbitrážnímu soudu a poplatky rozhodci a výdaje vzniklé v souvislosti s arbitrážním řízením týkajícím se vašeho sporu. Pokud vám rozhodce přiřkne více než 5 000 USD a naše společnost rozhodnutí nenapadne, zaplatíme vám částku uvedenou v rozsudku.

   7. Oddělitelnost Pokud jakákoli část dohody o arbitrážním řešení sporů bude příslušným soudem prohlášena za nevynutitelnou, daný soud přeformuluje smlouvu v takovém rozsahu, aby nevynutitelné části opravil, a strany budou své spory řešit v arbitrážním řízení bez ohledu na nevynutitelné části a bez přihlédnutí k nim. Nicméně pokud v souvislosti s jakýmkoli sporem nelze z jakéhokoli důvodu vynutit ustanovení o zřeknutí se práva na skupinovou žalobu podle článku 14.2.c, pak se na daný spor nebo jeho část nebude dohoda o arbitráži vztahovat. Spory, které by se řídily podle zřejmě nevynutitelného ustanovení o zřeknutí se práva na skupinovou žalobu, lze vyřešit pouze před soudem v příslušné jurisdikci, nicméně zbývající část dohody o arbitráži zůstává závazná a vynutitelná. Za účelem vyvrácení pochybností nebo nejistoty uvádíme, že strany se tímto nedohodly na skupinové arbitráži ani na arbitráži nároků vznesených jménem jiných stran.

  3. ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU PRO UŽIVATELE Z USA. TYTO PODMÍNKY NEUMOŽŇUJÍ SKUPINOVOU ANI KOLEKTIVNÍ ARBITRÁŽ, A TO ANI POKUD TO UMOŽŇUJÍ POSTUPY A PRAVIDLA ASOCIACE AAA. BEZ OHLEDU NA JINÁ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK MŮŽE ROZHODCE PŘIŘKNOUT ČÁSTKU PENĚZ NEBO NÁPRAVNÉ NAŘÍZENÍ POUZE VE PROSPĚCH JEDNOTLIVÉ STRANY, KTERÁ SE DOMÁHÁ NÁHRADY, A POUZE V ROZSAHU NUTNÉM PRO POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÉ NÁHRADY PODLE NÁROKU DANÉ JEDNOTLIVÉ STRANY. ARBITRÁŽNÍ NEBO SOUDNÍ ŘÍZENÍ VEDENÉ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK NELZE ZAHÁJIT, VÉST ANI VYŘEŠIT JMÉNEM SKUPINY ANI SKUPINOU SAMOTNOU, PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM NEBO V ŽÁDNÉ JINÉ ZÁSTUPNÉ ROLI. JEDNOTLIVÁ ŘÍZENÍ NAVÍC NELZE SLUČOVAT BEZ SOUHLASU VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN. JAKÉKOLI DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE VYNUTITELNOSTI NEBO VÝKLADU TOHOTO ODSTAVCE BUDOU ROZHODOVÁNY SOUDEM A NIKOLI ROZHODCEM.

  4. ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU PRO UŽIVATELE Z USA. POKUD JE SPOR Z JAKÉHOKOLI DŮVODU PŘEDLOŽEN SOUDU NAMÍSTO ARBITRÁŽE, PAK VY I NAŠE SPOLEČNOST SOUHLASÍTE, ŽE ŘÍZENÍ NEBUDE VEDENO PŘED POROTOU. VY I NAŠE SPOLEČNOST SE TÍMTO BEZPODMÍNEČNĚ ZŘÍKÁTE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI ŽALOBOU, ŘÍZENÍM NEBO UPLATNĚNÍM PROTINÁROKU, KTERÉ VZNIKLY Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI. V PŘÍPADĚ SOUDNÍHO SPORU LZE POUŽÍT TENTO ODSTAVEC JAKO PÍSEMNÝ SOUHLAS S ŘÍZENÍM VEDENÝM PŘED SOUDEM.

  5. Volba rozhodného práva Tyto podmínka a vztahy mezi stranami, včetně jakýchkoli nároků nebo sporů, které mezi stranami mohou vzniknout na základě smlouvy, přestupku či z jiného důvodu, se budou řídit zákony státu New York bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením. Strany v žádném případě nemohou své nároky předložit druhé straně na základě zákonů jiné jurisdikce.

  6. Soud Pokud bude jakýkoli spor z jakéhokoli důvodu předložen soudu namísto arbitráže, bude takový spor (bez ohledu na teorii případu) vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a námi nebo v souvislosti s ním předložen výhradně soudům se sídlem v okrese New York státu New York nebo americkému okresnímu soudu v jižním okrese New York. V takových případech se vy i naše společnost zavazujete podřídit jurisdikci soudů se sídlem v okrese New York, stát New York nebo v jižním okrese New York, a zříkáte se jakýchkoli námitek týkajících se uplatnění jurisdikce těchto soudů nad stranami a místa vedení soudních řízení.

  7. Technická podpora Níže jsou uvedeny odkazy na technickou podporu.

   1. Technická podpora pro produkty pod značkou AOL

   2. ACCTTechnická podpora pro ostatní produkty (v angličtině)

   3. Technická podpora pro ostatní produkty (ve španělštině)

  8. Zásady komunity Zásady komunity Yahoo najdete níže: 

   1. Verze v angličtině 

   2. Verze ve španělštině

  9. Služby představují „komerční počítačový software“ a „komerční předměty“ tak, jak tyto termíny používá systém státních nákupů podle Směrnice pro federální nákupy (Federal Acquisition Regulation) a práva USA odpovídají právům všech ostatních koncových uživatelů podle podmínek zde uvedených a nepřekračují minimální práva stanovená ve směrnici FAR 52.227-19.

  10. Skryté titulky Yahoo dodržuje příslušná pravidla a předpisy Federální komise pro komunikaci (Federal Communications Commission) týkající se skrytých titulků ve videích. Další informace a možnost odeslat připomínky nebo stížnosti týkající se videí přístupných v síti služeb a produktů Yahoo najdete na webu https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. Ve státě New Jersey platí všechna omezení odpovědnosti stanovená v článku 9, přičemž žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost za úmyslné civilní delikty, úmyslné činy, hrubou nedbalost nebo porušení zákonem stanovené povinnosti. 

  12. Zavazujete se nepoužívat služby k poskytování materiální podpory nebo prostředků (nebo ke skrytí či zahalení povahy, místa, zdroje a vlastnictví materiální podpory nebo prostředků) jakékoli organizaci, kterou vláda USA označuje za zahraniční teroristickou organizaci podle § 219 Zákona o přistěhovalectví a národnosti.

  13. Informace o účtu. Nestanoví-li zákon jinak, je váš účet podle zásad a postupů společnosti Yahoo nepřevoditelný a všechna práva spojená s vaším obsahem na vašem účtu končí okamžikem vaší smrti.

 2. Argentina (ar), Chile (cl), Kolumbie (co), 

  Hongkong (hk), Mexiko (mx), Peru (pe) a Venezuela (ve):

  1. Definované pojmy

   1. Příslušný subjekt Yahoo: Yahoo International LLC (Adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. Minimální věk: 13 let
  2.  ZÁVAZNÁ ARBITRÁŽNÍ DOHODA. DOHODA O UROVNÁNÍ SPORŮ. VY I SPOLEČNOST YAHOO SOUHLASÍTE, ŽE VŠECHNY SPORY, VÝMĚNY NÁZORŮ NEBO NÁROKY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO Z JAKÉKOLI SLUŽBY, KTEROU OD NÁS DOSTÁVÁTE (NEBO Z REKLAMY NA TAKOVÉ SLUŽBY), ČI V SOUVISLOSTI S NIMI, ZEJMÉNA JAKÉKOLI SPORY MEZI VÁMI A NAŠIMI ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI (DÁLE JEN „SPORY“) BUDETE ŘEŠIT JEDNOTLIVĚ POUZE PROSTŘEDNICTVÍM ARBITRÁŽE NEBO V ŘÍZENÍ O DROBNÉM NÁROKU (SMALL CLAIMS COURT). BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI SE ARBITRÁŽ NEBO ŘÍZENÍ O DROBNÉM NÁROKU STÁVÁ VÝHRADNÍM A VÝLUČNÝM PROSTŘEDKEM ŘEŠENÍ JAKÉHOKOLI SPORU MEZI NÁMI. ROVNĚŽ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI SE VY I SPOLEČNOST YAHOO VZDÁVÁTE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM NEBO POROTOU (S VÝJIMKOU ZÁLEŽITOSTÍ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘEDNESENY SOUDU V ŘÍZENÍ O MALÉM NÁROKU) A ŽE SE VY I SPOLEČNOST YAHOO VZDÁVÁTE PRÁVA NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI SKUPINOVÉ ŽALOBY NEBO V RÁMCI JINÉ ZASTUPUJÍCÍ ŽALOBY. POSTUP ARBITRÁŽNÍHO ŘÍZENÍ SE SICE MŮŽE LIŠIT OD POSTUPU SOUDNÍHO ŘÍZENÍ, ROZHODCE VÁM VŠAK MŮŽE V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH NAŘÍDIT STEJNOU NÁHRADU ŠKOD NEBO ODŠKODNĚNÍ JAKO SOUD A ROZSUDEK S VÝROKEM VYDANÝ ROZHODCEM MŮŽE BÝT PŘEDÁN A VYNUCEN JAKÝMKOLI SOUDEM S PŘÍSLUŠNOU JURISDIKCÍ. STRANY BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE BEZ TOHOTO POVINNÉHO USTANOVENÍ BY MĚLY NÁROK PODAT ŽALOBU U SOUDU A ZAHÁJIT SOUDNÍ PROCES. DÁLE BEROU NA VĚDOMÍ, ŽE V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MOHOU NÁKLADY ARBITRÁŽNÍHO ŘÍZENÍ PŘEVÝŠIT NÁKLADY SOUDNÍHO ŘÍZENÍ A PRÁVO NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ VŠECH FAKTŮ MŮŽE BÝT V ARBITRÁŽI OMEZENĚJŠÍ NEŽ U SOUDU. Obě smluvní strany dále souhlasí, že:

   1. Oznámení o sporu Pokud chcete vy nebo my zahájit arbitráž podle těchto podmínek, strana, která má tento úmysl, musí nejprve druhou stranu na spor písemně upozornit nejméně 30 dnů předem před zahájením arbitráže. Oznámení námje potřeba zaslat poštou na adresu Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; nebo e-mailem na adresu disputes@yahooinc.com. Oznámení určené pro vás bude odesláno na e-mailové adresy a případně poštovní adresy, které jsou uloženy v našich záznamech v době odeslání oznámení. Oznámení musí obsahovat popis povahy nároku a požadované nápravy. Pokud nebudeme schopni vyřešit spor do 30 dnů, kterákoli ze stran pak může svůj nárok podat k arbitrážnímu soudu.

   2. Arbitrážní řízení Na tyto podmínky se vztahuje federální zákon o arbitráži. Kromě případů drobných nároků řešených soudem budou všechny spory řešeny v arbitráži vedené Americkou arbitrážní asociací (dále jen „asociace AAA“). V řízení o jakémkoli sporu podle těchto podmínek použije asociace AAA arbitrážní pravidla pro firmy, a pokud jste fyzickou osobu a používáte služby pro osobní nebo domácí potřebu, pak asociace AAA použije arbitrážní pravidla pro spotřebitele (s výjimkou jakýchkoli pravidel nebo postupů, kterými se řídí nebo které umožňují zahájení skupinové žaloby). Postupy (včetně postupu pro zahájení arbitráže), pravidla a další bezplatné informace získáte od asociace AAA (www.adr.org). Tyto podmínky platí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s arbitrážními pravidly pro firmy nebo spotřebitele asociace AAA.

   3. Možnost soudního řešení drobných nároků Pokud spor splňuje podmínky soudu řešícího drobné nároky, pak lze kromě arbitráže jako alternativu využít soudní řešení drobných nároků v okrese vašeho bydliště (nebo v případě firmy v okrese vašeho hlavního sídla) nebo v okrese Santa Clara v Kalifornii.

   4. Místo konání arbitráže Pokud se s námi nedohodnete jinak, musí se arbitrážní řízení konat v okrese vašeho trvalého bydliště nebo v okrese Santa Clara v Kalifornii. V případě drobného nároku je potřeba žalobu podat ve stejném místě. 

   5. Poplatky a výdaje na arbitrážní řízení Jakékoli poplatky za podání žaloby, které vám asociace AAA naúčtuje za arbitrážní řízení o sporu, vám proplatíme. Pokud nám zašlete podepsané písemné oznámení, že nemůžete uhradit poplatky za podání žaloby, zaplatíme je sami přímo asociaci AAA. V případě arbitrážního řízení navíc zaplatíme jakékoli správní a arbitrážní poplatky účtované později. 

   6. Nabídky na vyrovnání Kdykoli před nebo v průběhu arbitrážního řízení vám můžeme, aniž bychom byli povinni, zaslat písemnou nabídku na vyrovnání. Částka nebo podmínky nabídky vyrovnání nesmí být zpřístupněny rozhodci, pokud a dokud rozhodce nevydá rozsudek. Pokud nabídku nepřijmete a rozhodce vám přiřkne částku vyšší, než je nabídka, ale méně než 5 000 USD, zavazujeme se: (a) zaplatit vám 5 000 USD namísto nižší přiřčené částky, (b) proplatit vám přiměřené náklady na právní zastupování a (c) uhradit jakékoli poplatky za podání sporu k arbitrážnímu soudu a poplatky rozhodci a výdaje vzniklé v souvislosti s arbitrážním řízením týkajícím se vašeho sporu. Pokud vám rozhodce přiřkne více než 5 000 USD a naše společnost rozhodnutí nenapadne, zaplatíme vám částku uvedenou v rozsudku.

   7. Oddělitelnost Pokud jakákoli část dohody o arbitrážním řešení sporů bude příslušným soudem prohlášena za nevynutitelnou, daný soud přeformuluje smlouvu v takovém rozsahu, aby nevynutitelné části opravil, a strany budou své spory řešit v arbitrážním řízení bez ohledu na nevynutitelné části a bez přihlédnutí k nim. Nicméně pokud v souvislosti s jakýmkoli sporem nelze z jakéhokoli důvodu vynutit ustanovení o zřeknutí se práva na skupinovou žalobu podle článku 14.1.f, pak se na daný spor nebo jeho část nebude dohoda o arbitráži vztahovat. Spory, které by se řídily podle zřejmě nevynutitelného ustanovení o zřeknutí se práva na skupinovou žalobu, lze vyřešit pouze před soudem v příslušné jurisdikci, nicméně zbývající část dohody o arbitráži zůstává závazná a vynutitelná. Za účelem vyvrácení pochybností nebo nejistoty uvádíme, že strany se tímto nedohodly na skupinové arbitráži ani na arbitráži nároků vznesených jménem jiných stran.

  3. ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA SKUPINOVOU ŽALOBU TYTO PODMÍNKY NEUMOŽŇUJÍ SKUPINOVOU ANI KOLEKTIVNÍ ARBITRÁŽ, A TO ANI POKUD TO UMOŽŇUJÍ POSTUPY A PRAVIDLA ASOCIACE AAA. BEZ OHLEDU NA JINÁ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK MŮŽE ROZHODCE PŘIŘKNOUT ČÁSTKU PENĚZ NEBO NÁPRAVNÉ NAŘÍZENÍ POUZE VE PROSPĚCH JEDNOTLIVÉ STRANY, KTERÁ SE DOMÁHÁ NÁHRADY, A POUZE V ROZSAHU NUTNÉM PRO POSKYTNUTÍ OPRÁVNĚNÉ NÁHRADY PODLE NÁROKU DANÉ JEDNOTLIVÉ STRANY. ARBITRÁŽNÍ NEBO SOUDNÍ ŘÍZENÍ VEDENÉ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK NELZE ZAHÁJIT, VÉST ANI VYŘEŠIT JMÉNEM SKUPINY ANI SKUPINOU SAMOTNOU, PRÁVNÍM ZÁSTUPCEM NEBO V ŽÁDNÉ JINÉ ZÁSTUPNÉ ROLI. JEDNOTLIVÁ ŘÍZENÍ NAVÍC NELZE SLUČOVAT BEZ SOUHLASU VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH STRAN. JAKÉKOLI DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE VYNUTITELNOSTI NEBO VÝKLADU TOHOTO ODSTAVCE BUDOU ROZHODOVÁNY SOUDEM A NIKOLI ROZHODCEM.

  4. ZŘEKNUTÍ SE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU POKUD JE SPOR Z JAKÉHOKOLI DŮVODU PŘEDLOŽEN SOUDU NAMÍSTO ARBITRÁŽE, PAK VY I YAHOO SOUHLASÍTE, ŽE ŘÍZENÍ NEBUDE VEDENO PŘED POROTOU. VY I YAHOO SE TÍMTO BEZPODMÍNEČNĚ ZŘÍKÁTE PRÁVA NA ŘÍZENÍ PŘED POROTOU V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI ŽALOBOU, ŘÍZENÍM NEBO UPLATNĚNÍM PROTINÁROKU, KTERÉ VZNIKLY Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI. V PŘÍPADĚ SOUDNÍHO SPORU LZE POUŽÍT TENTO ODSTAVEC JAKO PÍSEMNÝ SOUHLAS S ŘÍZENÍM VEDENÝM PŘED SOUDEM.

  5. Volba rozhodného práva Tyto podmínka a vztahy mezi stranami, včetně jakýchkoli nároků nebo sporů, které mezi stranami mohou vzniknout na základě smlouvy, civiního deliktuči z jiného důvodu, se budou řídit zákony státu New York bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením. Strany v žádném případě nemohou své nároky předložit druhé straně na základě zákonů jiné jurisdikce.

  6. Soud Pokud bude jakýkoli spor z jakéhokoli důvodu předložen soudu namísto arbitráže, bude takový spor (bez ohledu na teorii případu) vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi nebo ze vztahu mezi vámi a námi nebo v souvislosti s ním předložen výhradně soudům se sídlem v okrese New York státu New York nebo americkému okresnímu soudu v jižním okrese New York. V takových případech se vy i naše společnost zavazujete podřídit jurisdikci soudů se sídlem v okrese New York, stát New York nebo v jižním okrese New York, a zříkáte se jakýchkoli námitek týkajících se uplatnění jurisdikce těchto soudů nad stranami a místa vedení soudních řízení.

  7. Technická podpora Níže jsou uvedeny odkazy na technickou podporu.

   1. Argentina

   2. Chile

   3. Kolumbie

   4. Hongkong

   5. Mexiko

   6. Peru

   7. Venezuela

  8. Zásady komunity Naše Zásady komunitynajdete zde.

  9. Služby představují „komerční počítačový software“ a „komerční předměty“ tak, jak tyto termíny používá systém státních nákupů podle Směrnice pro federální nákupy (Federal Acquisition Regulation) a práva USA odpovídají právům všech ostatních koncových uživatelů podle podmínek zde uvedených a nepřekračují minimální práva stanovená ve směrnici FAR 52.227-19.

  10. Skryté titulky Yahoo dodržuje příslušná pravidla a předpisy Federální komise pro komunikaci (Federal Communications Commission) týkající se skrytých titulků ve videích. Další informace a možnost odeslat připomínky nebo stížnosti týkající se videí přístupných v síti služeb a produktů Yahoo najdete na webu https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. Ve státě New Jersey platí všechna omezení odpovědnosti stanovená v článku 9, přičemž žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje ani neomezuje odpovědnost zaúmyslné civilní delikty, úmyslné činy, hrubou nedbalost nebo porušení zákonem stanovené povinnosti. 

  12. Zavazujete se nepoužívat služby k poskytování materiální podpory nebo prostředků (nebo ke skrytí či zahalení povahy, místa, zdroje a vlastnictví materiální podpory nebo prostředků) jakékoli organizaci, kterou vláda USA označuje za zahraniční teroristickou organizaci podle § 219 Zákona o přistěhovalectví a národnosti.

 3. Brazílie (br):

  1. Definované pojmy

   1. Příslušný subjekt Yahoo: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Adresa: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brazílie)

   2. Minimální věk: 13 let (nicméně, pokud je vám mezi 13 a 18 lety, musíte mít pro souhlas s našimi podmínkami a používáním služeb souhlas rodičů nebo opatrovníků).

  2. Poskytované služby: Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Finance a OneSearch. Pokud používáte některou z těchto služeb, když jste v Brazílii nebo jinak uzavíráte smlouvu se společností Yahoo do Brasil Internet Ltda., Služby poskytuje společnost Yahoo do Brasil Internet Ltda. Na takové použití se vztahují ustanovení v oddíle 14.4 specifická pro region a nahrazují cokoli, co je v rozporu v oddíle 1 nebo článku 13(a) těchto Podmínek.

  3. Ostatní služby. Služby neuvedeny v čl. 14.4 písm. b) nejsou poskytovány společností Yahoo do Brasil Internet Ltda., která nemá žádné pravomoci ani schopnosti přijmout v souvislosti s nimi žádná opatření, včetně přístupu k uživatelským údajům nebo jejich zveřejňování a/nebo odstraňování obsahu generovaného uživateli.

  4. Volba rozhodného práva Podmínky a vztah mezi vámi a námi ve vztahu ke službám poskytovaným v Brazílii, se řídí zákony Brazilské federativní republiky bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením.

  5. Technická podporaInformace o technické podpoře najdete natéto stránce.

  6. Ochrana našich systémů a informací našich uživatelů má zásadní význam pro zajištění, aby si uživatelé služeb Yahoo mohli užívat bezpečné uživatelské prostředí, a pro udržení jejich důvěry. Další informace o zabezpečení, včetně kroků, které jsme provedli, si můžete přečíst v článku zde.

  7. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A JEJICH POSKYTOVÁNÍ VAŠÍ OSOBĚ ZAHRNUJE SBĚR, ULOŽENÍ, ZPRACOVÁNÍ, POUŽITÍ A SDĚLENÍ INFORMACÍ A UŽIVATELSKÝCH ÚDAJŮ, VČETNĚ JEJICH PŘENOSU JINÝM SPOLEČNOSTEM A NA JINÁ ÚZEMÍ, JAK JE UVEDENO V ZÁSADÁCH OCHRANY SOUKROMÍ.

 4. Kanada (ca a cf):

  1. Definované pojmy

   1. Příslušný subjekt Yahoo: Yahoo Canada Corp, s výjimkou služby Yahoo Finance, kterou poskytuje společnost Yahoo Finance ULC (adresa: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), služby AOL Mail, kterou poskytuje společnost AOL Media LLC, a produkty AOL s předplatným, které poskytuje společnost AOL Member Services LLC (adresa: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).

   2. Minimální věk: Věk, kdy je v provincii nebo na území vašeho trvalého bydliště možné podepsat právně závaznou smlouvu (plnoletost).

  2. Volba rozhodného práva Tyto podmínka a vztahy mezi stranami, včetně jakýchkoli nároků nebo sporů, které mezi stranami mohou vzniknout na základě smlouvy, civilního deliktuči z jiného důvodu, se budou řídit zákony provincie Ontario bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením. Strany v žádném případě nemohou své nároky předložit druhé straně na základě zákonů jiné jurisdikce.

  3. Soud Jakýkoli nárok vůči nám bude přednesen výlučně u soudů se sídlem v provincii Ontario, Kanada. V takových případech se vy i naše společnost zavazujete podřídit jurisdikci soudů se sídlem v provincii Ontario a zříkáte se jakýchkoli námitek týkajících se uplatnění jurisdikce těchto soudů nad stranami a místa vedení soudních řízení.

  4. Technická podpora Níže jsou uvedeny odkazy na technickou podporu.

   1. Technická podpora (v angličtině)

   2. Technická podpora (ve francouzštině)

  5. Aktualizace Jakmile budou k dispozici nové verze funkcí, můžeme automaticky stáhnout poslední verzi služeb do vašeho zařízení a nainstalovat ji.

  6. Některé provincie a území neumožňují vyloučit záruky (včetně provincie Québec). V těchto provinciích a na těchto územích máte pouze ty záruky, jejichž poskytnutí je výslovně vyžadováno platnými zákony.

  7. Některé provincie a území neumožňují vyloučení odpovědnosti u všech typů škod (včetně provincie Québec). V takových provinciích neseme jen takovou odpovědnost za škody, jakou výslovně vyžadují platné zákony.

 5. Austrálie (au):

  1. Definované pojmy 

   1. Příslušný subjekt Yahoo:

    1. Příslušným subjektem Yahoo pro služby OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV a Yahoo Weather je společnost Yahoo Australia Pty Ltd (Adresa: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia). Na dané služby se vztahují následující podmínky: (a) tyto podmínky a vztah mezi vámi a společností Yahoo Australia Pty Ltd se řídí zákony státu New South Wales bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením a (b) vy a společnost Yahoo Australia Pty Ltd se zavazujete podřídit výlučné jurisdikci soudů státu New South Wales.

    2. Příslušným subjektem Yahoo pro ostatní služby je společnost Yahoo Inc. (Adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). Na tyto služby se navíc vztahují podmínky článku 14.2 (Spojené státy).

   2. Minimální věk: 13 let 

  2. Technická podpora Informace o technické podpoře najdete na této stránce.

 6. Vyhrazeno.

 7. Indie (in): 

  1. Definované pojmy

   1. Příslušný subjekt Yahoo:

    1. Pro služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail a Yahoo Search je společnost Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India. Na dané služby se vztahují následující podmínky: (a) „Minimální věk“ znamená 13 let, nicméně pokud je vám 13 až 18 let, musíte mít k používání služeb nebo registraci účtu svolení rodičů nebo opatrovníků, (b) abyste mohli s našimi podmínkami souhlasit, musí vám být nejméně 13 let, a pokud je vám 13 až 18 let, musíte k tomu mít svolení rodičů nebo opatrovníků, (c) podmínky a vztah mezi vámi a společností Yahoo India Private Limited se řídí indickými zákony bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením a (d) vy a společnost Yahoo India Private Limited se zavazujete podřídit výlučné jurisdikci soudů se sídlem v Bangalore, Indie.

    2. Pro ostatní služby platí:

     1. Příslušným subjektem Yahoo je subjekt totožný s tím, který je uvedený u konkrétních služeb jako poskytovatel. Tyto podmínky a vztah mezi vámi a příslušným subjektem Yahoo se řídí zákony registrovaného sídla příslušného subjektu Yahoo.

     2. Pokud není jako poskytovatel určité konkrétní služby určen žádný příslušný subjekt Yahoo, je příslušným subjektem Yahoo společnost Yahoo Inc. (Adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). Na tyto služby se navíc vztahují podmínky článku 14.2 (Spojené státy).

  2. Technická podpora Informace o technické podpoře najdete na této stránce.

  3. Manažer pro řešení stížností společnosti Yahoo India. Informace o manažerovi pro řešení stížností společnosti Yahoo India najdete na této stránce.

  4. Po kliknutí sem se zobrazí text důležitého příkazu nejvyššího soudu schváleného Ctihodným nejvyšším soudem Indie a týkajícího se zákazu reklamy podle Zákona PCPNDT z roku 1994.

  5. Další podmínky si zobrazíte kliknutím sem.

 8. Japonsko (jp)

  1. Definované pojmy 

   1. Příslušný subjekt Yahoo: 

    1. Pro službu AOL Mail je příslušnou entitou Yahoo společnost Boundless Inc. (Adresa: 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-6218” to “The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japonsko).

    2. Pro produkty pod značkou Yahoo Japan, které jsou dostupné v Japonsku: tyto produkty jsou poskytovány třetí stranou. 

    3. Příslušný subject Yahoo pro všechny ostatní služby: Yahoo Inc. (Adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimální věk: 18 let (nicméně pokud je vám 18 nebo 19 let, musíte mít pro vyjádření souhlasu s našimi podmínkami a používáním služeb souhlas rodičů nebo opatrovníků).

  2. Volba rozhodného práva Tyto podmínky a vztah mezi vámi a námi se řídí zákony Japonska bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením.

  3. Jurisdikce. Vy a my se tímto podřizujeme výlučné jurisdikci okresního soudu v Tokiu, Japonsko.

  4. Změny služeb, změny těchto podmínek

   1. Pokud pozměníme služby, jak je uvedeno v článku 7(a), nebo tyto podmínky v souladu s článkem 12(b), budeme vás o jakýchkoli změnách, které by mohly být pro vás významně nevýhodné nebo by mohly výrazně omezit váš přístup ke službám nebo jejich používání, přiměřeně předem informovat.

   2. V případě změn těchto podmínek nebo služeb, které potřebujeme provést za účelem dodržení požadavků na zabezpečení a bezpečnost nebo zákonných požadavků, vás nemusíme informovat předem, ale dáme vám vědět v nejbližším možném termínu po provedení těchto změn.

  5. Omezení odpovědnosti Žádné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na zákonná práva, na která máte podle japonského práva nárok jako spotřebitel a která nelze smluvně změnit ani zrušit. Proto pokud bude smlouva týkající se používání služeb podle těchto podmínek podle japonského Zákona o spotřebitelské smlouvě považována za spotřebitelskou smlouvu, nevztahují se na vás určité výjimky a omezení v článku 9 těchto podmínek ve vztahu k závazkům vyplývajícím z úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti z naší strany.

  6. Technická podpora Informace o technické podpoře najdete na této stránce

 9. Nový Zéland (nz):

  1. Definované pojmy 

   1. Příslušný subjekt Yahoo:

    1. Pro služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search a Yahoo Sport je společnost Yahoo New Zealand Limited (Adresa: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Nový Zéland). Na dané služby se vztahují následující podmínky: (a) tyto podmínky a vztah mezi vámi a společností Yahoo New Zealand Limited se řídí zákony Nového Zélandu bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením a (b) vy a společnost Yahoo New Zealand Limited se zavazujete podřídit výlučné jurisdikci novozélandských soudů.

    2. Příslušným subjektem Yahoo pro ostatní služby je společnost Yahoo Inc. (Adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). Na tyto služby se navíc vztahují podmínky článku 14.2 (Spojené státy).

   2.  Minimální věk: 13 let 

  2. Technická podpora Informace o technické podpoře najdete na této stránce.

 10. Singapur (sg), Indonésie (id), Malajsie (my), Filipíny (ph), Thajsko (th) nebo Vietnam (vn):

  1. Definované pojmy

   1. Příslušný subjekt Yahoo:

    1. Pro služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather a Aviate je společnost Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (Adresa: 79 Robinson Road, #07-01, Singapur 068897). Na dané služby se vztahují následující podmínky: (a) tyto podmínky a vztah mezi vámi a společností Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. se řídí singapurskými zákony bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením a (b) vy a společnost Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. se zavazuje podřídit výlučné jurisdikci singapurských soudů.

    2. Pro ostatní služby platí: 

     1. Příslušným subjektem Yahoo je subjekt Yahoo uvedený u konkrétních služeb jako poskytovatel. Tyto podmínky a vztah mezi vámi a příslušným subjektem Yahoo se řídí zákony registrovaného sídla příslušného subjektu Yahoo

     2. Případně pokud není jako poskytovatel určité konkrétní služby určen žádný příslušný subject Yahoo, je příslušným subjektem Yahoo společnost Yahoo Inc. (Adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). Na tyto služby se navíc vztahují podmínky článku 14.2 (Spojené státy).

   2. Minimální věk: 13 let 

  2. Technická podpora Níže jsou uvedeny odkazy na technickou podporu.

   1. Singapur

   2. Indonésie

   3. Malajsie

   4. Filipíny

   5. Thajsko

   6. Vietnam

 11. Tchaj-wan (tw):

  1. Definované pojmy 

   1. Příslušný subjekt Yahoo: 

    1. Pro služby AOL Mail, OneSearch, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather a Aviate je příslušnou entitou Yahoo společnost Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (adresa: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan). Na dané služby se vztahují následující podmínky: (a) tyto podmínky a vztah mezi vámi a společností Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. se řídí zákony Čínské republiky bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením a (b) vy a společnost Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. se zavazujete podřídit výlučné jurisdikci okresního soudu v Tchaj-peji na Tchaj-wanu (Čínská republika).

    2. Služby Yahoo Auctions, Yahoo Shopping a Yahoo Used Cars poskytuje společnost Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (adresa: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan). Na dané služby se vztahují následující podmínky: (a) tyto podmínky a vztah mezi vámi a společností Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch se řídí zákony Čínské republiky bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením a (b) vy i společnost Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch se zavazujete podřídit výlučné jurisdikci okresního soudu v Tchaj-peji na Tchaj-wanu (Čínská republika).

    3. Pro ostatní služby platí:

     1. Příslušným subjektem Yahoo je subjekt Yahoo uvedený u konkrétních služeb jako poskytovatel. Tyto podmínky a vztah mezi vámi a příslušným subjektem Yahoo se řídí zákony registrovaného sídla příslušného subjektu Yahoo

     2. Případně pokud není jako poskytovatel určité konkrétní služby určen žádný příslušný subjekt Yahoo, je příslušným subjektem Yahoo společnost Yahoo Inc. (Adresa: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA). Na tyto služby se navíc vztahují podmínky článku 14.2 (Spojené státy)

   2. Minimální věk: 13 let

  2. Technická podpora Informace o technické podpoře najdete na této stránce.

 12. Evropa, Střední východ a Afrika 

  1. Definované pojmy

   1. Příslušný subjekt Yahoo: Yahoo EMEA Limited (Adresa: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)

   2. Minimální věk: Minimální věk pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je v členských zemích EU 16 let nebo méně. Pro země mimo EU je minimální věk 13 let.

  2. Volba rozhodného práva Tyto podmínka a jejich uplatnění, výklad či formulace a vztahy mezi stranami, včetně jakýchkoli nároků nebo sporů, které mezi stranami mohou vzniknout (včetně nesmluvních nároků a sporů) se budou řídit zákony Irska bez přihlédnutí ke kolizním ustanovením.

  3. Soud Pokud není v odstavci (d) níže uvedeno jinak, vy a naše společnost se zavazujete podřídit výlučné jurisdikci irských soudů ve spojení s jakýmkoli sporem nebo nárokem vyplývajícím z těchto podmínek, jejich uplatnění, výkladu či formulace (včetně nesmluvních nároků a sporů) nebo v souvislosti s nimi. V takových případech se vy i naše společnostzavazujete podřídit jurisdikci soudů se sídlem v Irsku a zříkáte se jakýchkoli námitek týkajících se uplatnění jurisdikce těchto soudů nad stranami a místa vedení soudních řízení.

  4. Pokud máte bydliště v Evropské Unii, žádné ustanovení těchto podmínek, včetně odstavců (b) a (c) výše, nemá vliv na vaše právo spoléhat se na jakékoli platné a povinné místní právo nebo volbu ustanovení jurisdikce, které nelze smlouvou změnit. Evropská komise nabízí platformu pro řešení sporů, která najdete na stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr/

  5. Technická podpora. Níže jsou uvedeny odkazy na technickou podporu. V odstavci o. níže naleznete kontaktní body, jak je vyžaduje Nařízení EU o digitálních službách.

   1. Irsko

   2. Velká Británie

   3. Německo

   4. Francie

   5. Španělsko

   6. Itálie

   7. Všechny ostatní země

  6. Změny služeb, změny těchto podmínek

   1. Pokud pozměníme služby, jak je uvedeno v článku 7(a), nebo tyto podmínky v souladu s článkem 12(b), budeme vás o jakýchkoli změnách, které by mohly být pro naše uživatele významně nevýhodné nebo by mohly výrazně omezit jejich přístup ke službám nebo jejich používání, přiměřeně předem informovat. Vaše používání služeb i po datu účinnosti takových změn znamená, že s pozměněnými službami nebo podmínkami souhlasíte. 

   2. V případě změn těchto podmínek nebo služeb, které potřebujeme provést za účelem dodržení požadavků na zabezpečení a bezpečnost nebo zákonných požadavků, vás nemusíme informovat předem, ale dáme vám vědět v nejbližším možném termínu.

  7. Oznámení o zrušení, pozastavení nebo omezení poskytování služeb nebo vašeho účtu

   1. Bez ohledu na odstavec (f) výše a bez dopadu na vaše zákonná práva můžeme bez oznámení, dočasně nebo trvale pozastavit nebo zrušit váš účet či omezit nebo zakázat přístup k části vašeho účtu nebo k celému účtu či službám:

    1. pokud porušíte nebo pokud jsme přesvědčení, že se chystáte porušit, tyto podmínky včetně včleněných dohod, zásad a pokynů,

    2. v reakci na žádosti policejních a jiných státních orgánů na základě platných právních postupů,

    3. z důvodů nečekaných technických nebo bezpečnostních potíží či problémů nebo

    4. pokud váš účet vykazuje dlouhá období nečinnosti v souladu se zásadami odstraňování účtů.

  8. Pokud trvale pozastavíme nebo ukončíme platnost vašeho účtu, budeme vás o tom informovat předem a poskytneme vám přiměřenou dobu na otevření účtu a uložení informací, souborů a obsahu spojeného s vaším účtem, avšak pouze pokud nemáme důvod se domnívat, že další přístup k vašemu účtu povede k porušení příslušných zákonných ustanovení, požadavků policejních nebo jiných státních orgánů nebo způsobí škodu nám či třetím stranám.

  9. Čas na rozmyšlenou pro spotřebitele z EU Následující ustanovení doplňují článek 11 (Zpoplatněné služby a fakturace).

   1. Pokud jste spotřebitel žijící v EU, můžete své zpoplatněné služby zrušit bez uvedení důvodů do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Můžete nás na to upozornit tak, že vyplníte a odešlete tento formulář. Pokud nemáte jinou možnost, můžete nám poslat poštou tento formulář. Oznámení je nutné odeslat před uplynutím 14denní výpovědní lhůty.

   2. Výjimky Pokud si od nás koupíte digitální obsah, který není dodáván na hmotném médiu, pak výpovědní lhůta uplyne ihned po stažení nebo odvysílání digitálního obsahu.

   3. Refundace Všechny vámi uhrazené poplatky za zpoplatněné služby vám uhradíme zpět do 14 dnů od data, kdy jsme obdrželi vaši výpověď ze služeb. Není-li výslovně odsouhlaseno jinak, použijeme stejnou platební metodu, jaká byla použita pro původní transakci. Souhlasíte s tím, že pokud začnete používat zpoplatněné služby před ukončením výpovědní lhůty, máte povinnost uhradit všechny poplatky vzniklé k datu zrušení.

  10. Automatické prodloužení. Kromě článku 11(b)(v) platí i následující podmínky: Pokud se vaše předplatné prodlužuje automaticky a jeho cena se zvýšila, na novou cenu vás upozorníme a dostanete možnost předplatné ukončit, a to do 14 dnů od chvíle, co vám oznámení přijde. V takovém případě nová cena nezačne platit a vaše předplatné skončí na konci aktuálního období.

  11. Výjimky a omezení odpovědnosti Žádné ustanovení těchto podmínek nemá vliv na zákonná práva, na která máte podle irského práva a práva EU nárok jako spotřebitel a která nelze smluvně změnit ani zrušit. Proto se na vás, pokud jste spotřebitel žijící v členském státě EU, některé výjimky a omezení v článcích 8 a 9 těchto podmínek nevztahují. 

  12. Naše odpovědnost Bez ohledu na článek 9 přijímáme odpovědnost za námi učiněná podvodná prohlášení, pokud vám způsobí újmu nebo smrt v přímém důsledku naší nedbalosti v souvislosti se službami. 

  13. Další podmínky pro italské uživatele naleznete zde

  14. Další podmínky pro německé uživatele naleznete zde

  15. Nařízení EU o digitálních službách

   1. Omezení použití našich služeb. Nařízení EU o digitálních službách (dále jen „nařízení DSA“) nám ukládá, abychom uživatelům v Evropské údaje poskytli podrobnosti o veškerých omezeních, která můžeme případně uvalit na použití určitých služeb. Tato omezení nám umožňují zasahovat proti obsahu v našich službách, který je nezákonný a/nebo porušuje naše Pokyny pro komunitu.
    1. V případě služeb Yahoo Hledání a AOL Hledání:

     1. použití algoritmických nástrojů, abychom v určitých případech mohli omezit viditelnost výsledků hledání s obsahem pro dospělé, a to včetně situací, kdy jsou uživatelé identifikováni jako osoby mladší 18 let;
     2. použití algoritmických nástrojů k omezení viditelnosti výsledků hledání s nezákonným obsahem;
     3. zrušení odkazování ve výsledcích hledání s cílem naplnit práva jednotlivce podle zákonů EU na ochranu soukromí (označuje se jako „právo být zapomenut“);
     4. použití algoritmických nástrojů k vkládání dodatečného obsahu do určitých výsledků hledání, včetně varovných popisků a kontaktních údajů na policejní orgány či jiné orgány pro vymáhání zákonů, s cílem odradit uživatele od interakce s nezákonným či škodlivým obsahem;
     5. zablokování (na základě kontroly člověkem) „automatického dokončování“ určitých hledaných termínů v uživatelem zadávaných dotazech v případě, že by navrhované hledané termíny obsahovaly zakázaná slova či fráze porušující Pokyny pro komunitu Yahoo; a
     6. předávání stížností na vyhledaný nezákonný obsah službě Microsoft Bing, což je vyhledávací web, který pro společnost Yahoo generuje výsledky hledání na základě obecných algoritmů a v souvislosti s reklamou.
    2. V případě uživatelských komentářů v našich službách:

     1. provádění opatření v reakci na oznámení jednotlivců nebo subjektů ohledně uživatelských komentářů v našich službách, které jsou nezákonné nebo porušují naše Pokyny pro komunitu, včetně omezení jejich viditelnosti nebo jejich odebrání na základě kontroly člověkem a zakázání přístupu k funkci pro uživatelské komentáře v našich službách v případě opakovaných porušení; a
     2. použití algoritmických nástrojů k detekci, identifikaci a řešení obsahu obsaženého v uživatelských komentářích v našich službách, který je nezákonný nebo porušuje naše Pokyny pro komunitu.
    3. V případě aplikace Mail:

     1. provádění opatření v reakci na oznámení jednotlivců nebo subjektů ohledně e-mailového obsahu v našich službách, který je nezákonný nebo porušuje naše Pokyny pro komunitu, včetně ukončení e-mailového účtu jednotlivce poté, co při použití jeho účtu dochází k porušování opakovaně, a to na základě kontroly člověkem; a
     2. provádění opatření v reakci na důvěryhodné zprávy, že je e-mailový účet (či účty) používán způsobem ohrožujícím zabezpečení našich služeb (včetně e-mailových účtů spojovaných se spamem, podvodnou reklamou, ransomwarem a malwarem), přičemž e-mailové účty mohou být po kontrole člověkem i ukončeny.
    4. V případě všech našich služeb:

     1. provádění opatření v reakci na nařízení úřadů v členských státech EU s cílem odebrat nezákonný obsah.
     2. Uživatelé v Evropské unii nás v případě, že chtějí v souvislosti s nařízením DSA vznést dotazy či stížnosti, mohou kontaktovat, a to na základě níže uvedeného oddílu „Kontaktní body“. Stížnosti přezkoumává náš právní tým a tým Služeb pro členy.
   2. Kontaktní body
    1. Pokud jste zástupcem členského státu Evropské unie, Evropské komise nebo Evropského sboru pro digitální služby, můžete s námi komunikovat přes následující e-mailovou adresu: dsa@yahooinc.com. Naším preferovaným komunikačním jazykem je angličtina.
    2. Pokud jste uživatelem s trvalým pobytem v Evropské unii, můžete použít náš kontaktní formulář.

Poslední aktualizace: 8. Červenec 2024