Yahoo teenusetingimused

1. novembril 2021 muutus teie kasutatavaid tooteid ja teenuseid pakkuva ettevõtte nimi ning Verizon Media EMEA Limited ettevõttest sai Yahoo EMEA Limited. Praegu jääb teie teabe töötlemise kord samaks. Lisaks oleme EL-i digiteenuste määruste alusel kohustatud pakkuma Euroopa Liidus elavatele kasutajatele teatud lisatingimusi – vt allpool jaotise 14 lõike 13 punkti o.

Teatasime juunis 2017, et Yahoo and AOL liitusid üheks digitaalse ja mobiilse meedia ettevõtteks. Nüüd tegutseme käesolevate Yahoo ühendatud teenusetingimuste kohaselt. Kui Teil on Yahoo või AOL-i kasutaja, peate Te nõustuma nende tingimustega. (Pange tähele, et juhul kui Te ei ole veel käesolevate tingimustega nõustunud, kohalduvad Teie kasutajakontole endiselt Yahoo vanad teenusetingimused või Oath vanad teenusetingimused (AOL-i jaoks)). Alates 25. maist 2018 kohalduvad need tingimused Yahoo teenustele ja toodetele, millesse ei pea sisse logima. Kui olete hetkel loomas uut kontot, kohalduvad allolevad tingimused alates tänasest.

Yahoo teenusetingimused
 1. Tere tulemast Yahoo’sse

  Yahoo Inc. ja kõik selle 13. jaotises loetletud kaubamärgid (sh Yahoo ja AOLi kaubamärgid) ning 13. ja 14. jaotises nimetatud juriidilised isikud (koos nimetatud edaspidi, kui Yahoo, meie või meid) kuuluvad Yahoo ettevõtete perekonda. Meie kaubamärke, veebisaite, rakendusi, tooteid, teenuseid ja tehnoloogiaid (edaspidi: teenused) pakuvad järgnevas 13. jaotises loetletud juriidilised isikud. Lugege hoolikalt läbi jaotised 1 kuni 13, 14.1 ja 14.13, kuna need on jaotised, mis puudutavad teid.

  Teenuseid kasutades nõustute käesolevate tingimustega ning kõigi kogukonnasuuniste ja täiendavate tingimustega, mis on teile pakutavate teenustega seotud (edaspidi ühiselt: tingimused). Lugege tingimused põhjalikult läbi, kuna need moodustavad kogu teie kokkuleppe meiega. 

  KÄESOLEVAD TINGIMUSED SISALDAVAD MEIE VASTUTUSE PIIRANGUID JAOTISES 9.

  KASUTAJAD AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES: NEED TINGIMUSED SISALDAVAD JÄRGNEVAS JAOTISES 14.2 SIDUVAT ARBITRAAŽILEPINGUT JA KOLLEKTIIVSE HAGI JA VANDEKOHTU LOOBUMISKLAUSLEID, MIS ON KEHTIVAD KÕIKIDELE KASUTAJATELE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES.

 2. Teenuste kasutamine
  1. Õigused. Nõustute, et teil on lubatud kasutada teenuseid kohaldatava seaduse alusel. Kui te kasutate teenuseid ettevõtte, äri või mõne muu juriidilise isiku nimel, kinnitate te, et teil on juriidiline voli nõustuda sellise juriidilise isiku nimel käesolevate tingimustega, millisel juhul nõustub käesolevate tingimustega selline juriidiline isik ning „teie” tähendab sellist juriidilist isikut. Kui sisenete kontole konto omaniku (näiteks administraator, konsultant, analüütik jms) nimel, kehtivad tingimused teie tegevustele konto omaniku nimel. 
  2. Kahjude hüvitamine. Kui te kasutate teenuseid ettevõtte, äri või mõne teise juriidilise isiku nimel või kui ärilistel eesmärkidel, kaitsete teie ja juriidiline isik Yahoo juriidilisi isikuid (mis on määratletud järgnevas 8. jaotises) teenuse kasutamisest või käesolevate tingimuste rikkumisest tõstatuvatest kohtuasjadest, nõuetest või hagidest põhjustatud või nendega seotud kahjude eest sh nõuetest (sh hoolimatusega seotud nõuetest), kahjudest, kadude, hagide, kohtuotsuste, kohtuvaidluste kulude ja advokaadikulude eest, ning hüvitate sellised kulud. 
  3. Vanus. Kui te olete minimaalsest vanusest noorem (vastavalt 14. jaotises toodud määratlusele), ei ole teil lubatud kontot registreerida. Välja arvatud juhul, kui te olete USAs olemasoleva konto, milleks on Yahoo Perekonto, omanik, tuleb teil teenuste kasutamiseks olla vähemalt 14-aastane. Teenuste teatud osad sisaldavad täiskasvanutele ja/või täisealistele suunatud sisu. Ärge avage sellist sisu, kui te ei ole täiskasvanu (st vähemalt teie riigis kehtiva täisealisuse määrangu alusel).
  4. Liikme käitumine. Nõustute mitte kasutama teenuseid mistahes viisil, mis rikub käesolevaid tingimusi või meie kogukonnasuuniseid, sh:
   1. hankida või üritada hankida volitamata juurdepääsu teenustele või meie serveritele, süsteemidele, võrkudele või andmetele;
   2. teha kättesaadavaks sisu, mis on lastele kahjulik, ähvardav, solvav, ahistav, piinav, teotav, labane, kõlvatu, laimav, teise privaatsust ründav, viha õhutav või rassiliselt, etniliselt või muul moel häiriv;
   3. rikkuda kehtivaid seadusi või õigusakte;
   4. esineda mõne teise isikuna või võltsida või manipuleerida pealkirju või identifikaatoreid, et peita teenuste kaudu edastatud sisu algupära; 
   5. teha avalikuks sisu, mille avalikuks tegemiseks puuduvad teil õigused või mis rikub mõne isiku või olemi patendi-, kaubamärgi-, ärisaladuse, autori- või mõnda muud omandiõigust;
   6. postitada reklaame või teisi ärilisi üleskutseid sisaldavat sisu ilma meie eelneva kirjaliku heakskiiduta;
   7. teha kättesaadavaks viiruseid või teisi arvutikoode, -faile, -programme või -sisu, mille eesmärgiks on teenuste katkestamine, hävitamine või toimivuse piiramine või teiste kasutajate mõjutamine;
   8. segada või katkestada ükskõik millisel moel teenuseid või teenustega seotud servereid, süsteeme või võrke;
   9. pääsema juurde andmetele või koguma andmeid meie teenustest või üritama andmetele juurde pääseda või neid koguda, kasutades mistahes automatiseeritud vahendeid, seadmeid, programme, algoritme või metoodikaid, sealhulgas, kuid mitte ainult, roboteid, ämblikke, veebikaabitsaid, andmekaevetööriistu või andmete kogumise või eraldamise tööriistu, mistahes eesmärgil ilma meie selgesõnalise eelneva loata;
   10. kasutama mistahes materjali või sisu, sealhulgas ilma piiranguteta mistahes andmeid, et (a) luua mistahes andmebaas, arhiiv, mobiilirakendus, andmevoog, vidin või muu koondatud andmeallikas, mis konkureerib teenustega või on nende oluline asendaja kas terviklikult või osaliselt ning mida pakutakse mistahes meie teenuses või meie andmepakkujate teenuses, või et (b) osutada mistahes teenust, mis konkureerib meie teenuste või Yahoo või meie andmepakkujate pakutavate andmetega või on nende oluline asendaja.  
  5. Teenuste kasutamine. Te peate järgima kõiki teenustega seotud juhiseid ja eeskirju. Te ei tohi teenuseid väärkasutada, neid segada ega kasutada neile juurdepääsemiseks muid, kui meie pakutud liidest ja juhiseid. Võite kasutada teenuseid ainult seaduses lubatud viisil. Kui ei ole just sõnaselgelt teisiti märgitud, ei ole teil lubatud teenustele ega ühelegi nende osale ärilistel eesmärkidel juurdepääseda ega neid uuesti kasutada. 
  6. Ekspordikontroll. Nõustute pidama kinni USA ekspordikontrolli seadustest ja regulatsioonidest ning teiste asjakohaste riikide kaubanduskontrolli õigusaktidest sh täies ulatuses USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo ekspordi administreerimise õigusaktidest ja USA rahandusministeeriumi välismaiste varade kontrolli ameti hallatavatest embargo ja kaubandussaktsioonide programmidest. Te kinnitate ja tagate järgmist: 1) ei ole üheski riikliku ekspordi välistusnimekirjas nimetatud keelatud pool (vt näiteks https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); 2) ei reekspordi ega kasuta teenuseid tarkvara, tehnoloogia või teiste tehniliste andmete edastamiseks keelatud pooltele või riikidele; ja 3) ei kasuta teenuseid sõjalistel, tuuma-, raketi-, keemia- või bioloogilise relvastuse lõppotstarvetel ega tee teenuseid kasutades teisi tegevusi, mis rikuvad USA ja teiste asjakohaste riikide ekspordi- ja impordiseadusi. 
  7. Korruptsioonivastased seadused. Nõustute pidama kinni kõikidest asjakohastest korruptsioonivastastest seadustest sh seadustest, mis keelavad nende tingimustega seoses korruptiivsetel põhjustel ebaseaduslike maksete tegemise. 
  8. Omandiõigus ja taaskasutamine. Teenuste kasutamine ei anna teile teie juurdepääsetavates teenustes või sisus intellektuaalset või muud omandiõigust ega osalust. Teil ei ole lubatud kasutada teenustes kasutatavaid kaubamärke ega logosid, kui me ei ole teile andnud eelnevalt eraldi sõnaselget kirjalikku luba. Teil ei ole lubatud eemaldada, takistada või muuta teenustes või koos teenustega kuvatud juriidilisi teatisi. Kui teil puudub vastav kirjalik luba, ei ole teil lubatud teenuseid (sh sisu, reklaame, APIsid ja tarkvara) mitte üheski osas reprodutseerida, muuta, rentida, liisida, müüa, kaubelda, levitada, edastada, leviedastada, avalikult esitada, selle alusel tuletatud töid luua, või mõnel ärilisel eesmärgil kasutada ega neile juurdepääseda. 
  9. Tarkvaralitsents. Tingimusel, et täidate neid tingimusi, anname me teile isikliku, kasutustasuta, mitte edasiantava, mitteloovutatava, tagasivõetava ja mitteeksklusiivse litsentsi teenuste osana teile antud tarkvara ja APIde, mida me võime teile pakkuda, kasutamiseks. Litsentsi ainueesmärgiks on võimaldada teil kasutada meie pakutavaid teenuseid nendes tingimustes ja võimalikes teistes tingimustes ja juhistes lubatud viisil. Teil ei ole lubatud pöördprojekteerida ega üritada eraldada meie tarkvara lähtekoodi v.a juhtudel, kus asjakohased seadused on sellised piirangud keelanud või kui teil on olemas meie vastav sõnaselge kirjalik luba. Meie tarkvara võib automaatselt alla laadida ja installida turva- ja teisi uuendusi ilma teid sellest eelnevalt teavitamata.
  10. Tugi. Kui ei ole sõnaselgelt teisiti väljendatud, ei anna me lubadust pakkuda teile mingisugust teenustealast tuge. Kui me pakume teile tuge, toimub see meie otsusel ja see ei tähenda, et jätkame teile toe pakkumist ka edaspidi. 
  11. Tasud. Me jätame enesele õiguse küsida enda ainuotsusel tasusid teenuste, nii olemasolevate kui ka praegu mitte olemasolevate, (ja kõikide võimalike seotud tugede) kasutamise või neile juurdepääsu eest. Kui me otsustame asuda tasusid küsima, rakenduvad meie maksetingimused ja me saadame teile sellekohase etteteatise. 
  12. Teenuste erinevad versioonid. Teenuste erinevatel versioonidel võivad olla erinevad funktsioonid ja omadused ning mitte kõik funktsioonid ja omadused ei pruugi teie riigis või regioonis saadaval olla. Samuti ei pruugi kõik funktsioonid ja omadused olla saadaval, kui kasutaja, kellega te suhtlete, kasutab teenuste mõnda erinevat versiooni või kasutab kolmanda poole tarkvara. 
  13. Väärkasutamise vastane põhimõte. Me keelame meie teenuseid kasutades soovimatute e-kirjade või sõnumite saatmise. Teil ei ole lubatud teenustega seoses tegeleda mittekaubanduslike omadustega äritegevuse või rakenduste või suure mahuga tegevustega ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Teil ei ole lubatud käituda või tegutseda viisil, mis on teenuseid või teiste kasutajate kasutuskogemust segav. 
  14. Envrmnt 360-e tingimused. KASUTAJAD Ameerika Ühendriikides: teile kehtivad Envrmnt 360-e tingimused ja nendega saab tutvuda inglise keeles siin ja hispaania keeles siin.
  15. RSS-kanalid. Kui kasutate meie pakutavat RSS-kanalit (iga “Yahoo RSS-kanal”), on teil lubatud kuvada ainult kanalis esitatud sisu, ilma seda muutmata, ja te peate lisama omistamise meie lähteveebisaidile ning lingi tervikartikli juurde Yahoo RSS-kanali sisule. Teil ei ole lubatud Yahoo RSS-kanalisse reklaame lisada. Me jätame endale õiguse igal ajal katkestada mis tahes Yahoo RSS-kanal ja nõuda, et kes tahes lõpetaks igal ajal mis tahes põhjusel Yahoo RSS- kanali kasutamise. Igal meie tootel või teenusel võivad olla ka spetsiifilisemad kasutustingimused seotud Yahoo RSS-kanalil kasutamiseks. 
 3. Teie konto; teatised
  1. Kontoteave. Osade teenuste kasutamiseks võib olla vajalik, et teil oleks konto. Teie ülesandeks on tagada, et teie kontoandmed (st andmed, mille esitasite teenuse kasutajaks registreerumisel või teenuse tellimisel) oleksid ajakohased, täielikud, täpsed ja õiged. Kui jaotises 14 ei ole teie riigi kohta teisiti märgitud, on kõik Yahoo kontod, v.a AOL-i kontod, edasiandmisele mittekuuluvad ning kõik nendega seotud õigused lõppevad koos konto omaniku surmaga.
  2. Juurdepääs kontole. Kontol või läbi konto toimuva tegevuse eest vastutate teie. Konto kaitsmiseks hoidke oma parooli konfidentsiaalsena. Ärge kasutage oma konto paroole teistes teenustes. Ilma teile seadusega ettenähtud õigusi piiramata – kui unustate oma parooli või ei suuda muul moel oma kontot Yahoo jaoks valideerida, siis mõistate ja nõustute, et teie konto võib jääda teile juurdepääsematuks ja kontoga seotud andmed kättesaamatuks. 
  3. Teatised. Yahoo võib saata teile teatisi sh teenusealaseid teateid ja praeguste tingimuste muutmisi puudutavaid teatisi e-posti, tavaposti, tekstisõnumi või SMSi, MMSi, tõuketeatise või rakendusesisese sõnumi, teenustesse tehtud postituste, telefoni või mõne muu mõistliku praegu tuntud või tulevikus väljatöötatava vahendiga. Te annate nõusoleku selliste teatiste vastuvõtmiseks kõigi eelnimetatud vahenditega. Te ei pruugi saada teatisi, kui rikute teenustele juurdepääsemise tingimusi, kasutades Teenust volitamata viisil. Sellisel juhul loetakse kättesaaduks kõik teatised, mille oleksite saanud, kui oleksite volitatud viisil teenustesse juurde pääsenud.
 4. Privaatsus ja andmete kaitse 

  Meie privaatsuspoliitikas kirjeldatakse, kes me oleme, milliseid andmeid teie käest kogume, kuidas teie andmeid töötleme, kellega neid jagame ja teie õigusi andmekaitseseaduste alusel.

 5. Autoriõiguse või teiste intellektuaalsete omandite rikkumise nõuete protseduur

  Me austame teiste intellektuaalset omandit ja me eeldame, et seda teevad ka meie kasutajad. Me võime asjakohastel asjaoludel ja meie äranägemisel keelata, lõpetada ja/või astuda teisi asjakohaseid samme seoses kontodega, mis kuuluvad võimalikele rikkujatest kasutajatele. Kui leiate, et teie autoriõigust või intellektuaalse omandi õigusi on rikutud, järgige juhiseid, mille leiate siit.

 6. Teenuste sisu ja Yahoo'le antud litsents
  1.  Sisu. Meie teenused näitavad ka sellist sisu, mida me ei loonud ja mis ei kuulu meile. Selline sisu on selle kättesaadavaks teinud juriidilise või füüsilise isiku ainuvastutada. Me ei võta endale vastutust kolmandate poolte käitumise eest sh isikute või üksuste eest, kellega te teenuseid kasutades suhtlete. Paljud teenused võimaldavad teil sisu esitada. Teie, mitte Yahoo, olete täielikult vastutav igasuguse sisu eest, mida laadite üles, postitate, e-kirjaga saadate, edastate või muul viisil teenuste kaudu kättesaadavaks muudate. Võime kõrvaldada või keelduda avaldamast sisu, mis rikub tingimusi või asjakohaseid seadusi ja regulatsioone; see aga ei tähenda, et me jälgiksime teenuseid või vaataksime läbi või jälgiksime kogu sisu. Teenuseid kasutades või neile juurde pääsedes mõistate ja nõustute, et võite puutuda kokku solvava, ebasündsa või häiriva sisuga. 
  2. IP omanikuõigus ja litsentsi andmine. Välja arvatud konkreetsetes meie teenuste tootetingimustes või teenuse juhistes toodud juhtudel, säilitate teenustesse sisu üleslaadimisel, jagamisel või esitamisel kõik intellektuaalse omandi omamisõigused, mis teil selle sisuga seoses on ja annate meile ülemaailmse, kasutustasuta, mitteeksklusiivse, igavese, tagasivõetamatu, edasi antava, edasi litsentseeritava litsentsi a) seda sisu kasutada, majutada, säilitada, reprodutseerida, muuta, valmistada tuletistöid (näiteks tõlkeid, kohandusi, kokkuvõtteid ja teisi muudatusi), kommunikeerida, avaldada, avalikult esitada, avalikult näidata ja levitada kõigi praegu teada olevate või tulevikus välja töötatavate viiside, edastusvahendite või meediumitega; ja b) lubada teistel kasutajatel teie sisule teenuste kaudu juurdepääsu ning teie sisu teenuste kaudu reprodutseerida, levitada, avalikult näidata, valmistada tuletistöid ja esitada teie sisu avalikult (st näiteks kasutajatel teie sisu edasi blogida, edasi postitada või allalaadida). Osade teenuste puhul võivad eksisteerida spetsiaalsed tingimused või seaded, mis lubavad sellistele teenustele edastatud sisu erinevas mahus kasutada. Teil peavad olema vajalikud õigused, et tagada meile teie teenustesse üles laaditud, jagatud või esitatud sisuga seoses selles jaotises 6(b) kirjeldatud litsents. 
 7. Teenuste muutmine ja lõpetamine; kontode lõpetamine
  1. Uuendame, muudame ja täiustame teenuseid pidevalt. Kui just jaotises 14 pole teie piirkonna kohta teisiti märgitud, võime ilma ette teatamata lisada teenustele funktsioone ja võimalusi või neid eemaldada, luua teenustele uusi piire või teenuseid ajutiselt või püsivalt peatada või teenused lõpetada. 
  2. Võite teenuste kasutamise igal ajal lõpetada. Võite oma AOLi konto igal ajal siia klikkides tühistada või kustuda ja oma Yahoo konto siin klikkides tühistada või kustutada. Lisateabe saamiseks külastage asjakohast abikeskust. 
  3. Kui teie piirkonna kohta pole jaotises 14 märgitud teisiti, võime teie konto ajutiselt või püsivalt peatada või sulgeda või seada piiranguid teie juurdepääsule või piirata teie juurdepääsu kõigile või osadele teenustele, tehes seda ükskõik millal, ilma ette teatamata ja suvalisel põhjusel sh, kuid mitte ainult, seoses nende tingimuste rikkumise, kohtu korralduse või mitteaktiivsusega.
  4. Olenevalt teie seadustest tulenevatest õigustest võidakse teie konto lõpetamisel lõpetada ka juurdepääs teie kasutajanimele, paroolile ja kogu teie kontoga seotud teabele, failidele ja sisule, ning teie kasutajanimi võidakse anda teistele kasutamiseks. Kui tegemist on tasulise teenusega, siis tutvuge meie maksetingimustega, mille leiate klikkides siia.
 8. Meie hoiatused ja lahtiütlused
  1. ASJAKOHASTE SEADUSTEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES EI ANNA ME, EGA MEIE EMAETTEVÕTTED, TÜTARETTEVÕTTED, FILIAALID, AMETNIKUD, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, TÖÖVÕTJAD, AGENDID, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD EGA LEVITAJAD (KOOS NIMETATUD EDASPIDI: YAHOO ÜKSUSED) TEENUSTE KOHTA EI OTSESEID EGA KAUDSEID AVALDUSI, LUBADUSI EGA GARANTIISI. OSUTAME OMA TEENUSEID „SELLISENA NAGU NEED ON”, „KOOS KÕIGI VIGADEGA” JA „SELLISENA NAGU SEE ON SAADAVAL”. TEIE TEENUSTE, SH TEENUSTES LEIDUVA SISU, KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDA RISKIL JA ME EI VÄIDA, LUBA EGA GARANTEERI, ET TEENUSED ON KATKEMATUD, ÕIGEAEGSED, TURVALISED JA VEATUD. MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET ÜKSKI ÜLE INTERNETI TOIMUV ANDMEEDASTUS EGA ANDMESALVESTUSTEHNOLOOGIA EI SAA OLLA GARANTEERITULT TURVALINE NING ME ÜTLEME SÕNASELGELT LAHTI IGASUGUSTEST VASTAVASISULISTEST NII OTSESTEST KUI KA KAUDSETEST GARANTIIDEST. ME EI ANNA TEENUSTES LEIDUVA SISU VÕI TEENUSTEST LINGITUD SISU, MEILT TEENUSTELE PAKUTAVA TOE, TEENUSTE KONKREETSETE FUNKTSIOONIDE, TEENUSTE TURVALISUSE VÕI TEENUSTE USALDUSVÄÄRSUSE, KVALITEEDI, TÄPSUSE, KÄTTESAADAVUSE VÕI VÕIME OSAS VASTATA TEIE VAJADUSELE, PAKKUDA TEATUD VÄLJUNDEID VÕI SAAVUTADA KINDLAID TULEMUSI MINGEID LUBADUSI, EI VÕTA SELLEGA SEOSES VASTUTUSI EGA ANNA MINGEID GARANTIISID. 
  2. TEATUD JURISDIKTSIOONID PAKUVAD TEATUD VAIKIMISI GARANTIISID, NÄITEKS VAIKIMISI GARANTIID TURUSTATAVUSE, KONKREETSE EESMÄRGI JAOKS SOBIVUSE JA RIKKUMISE PUUDUMISE OSAS. ASJAKOHASTE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES ÜTLEME TEENUSTEGA SEOSES LAHTI IGAST JA KÕIGIST VAIKIMISI VÕI SÕNASELGETEST LUBADUSTEST VÕI GARANTIIDEST. 
 9. Vastutuse piiramine 

  ASJAKOHASTE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES NÕUSTUTE JA MÕISTATE, ET YAHOO ÜKSUSED EI VASTUTA: IGASUGUSE KAUDSE, SPETSIAALSE, JUHUSLIKU, TULENEVA, KOLME- VÕI MUUKORDSETE KAHJUDE, HOIATUSEKS VÕI KARISTUSEKS MÄÄRATUD KAHJUDE EEST, MILLISED TÕSTATUVAD NENDEST TINGIMUSTEST VÕI NENDEGA SEOSES VÕI TEIE TEENUSTE KASUTAMISEGA. YAHOO ÜKSUSED EI VASTUTA SAAMATA JÄÄNUD KASUMI, SAAMATA JÄÄNUD KÄIBE, VÄHENENUD VÄÄRTUSE SH ISIKLIKU TEABE VÄIDETAVA KAOTSIMINEKU VÕI SELLE VÄÄRTUSE VÄHENEMISE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST (EDASPIDI ÜHISELT: KAHJUD), MILLISED TULENEVAD NENDEST TINGIMUSTEST VÕI SEOSES NENDE TINGIMUSTEGA VÕI TEIE TEENUSELE JUURDEPÄÄSEMISEST VÕI TEENUSTE KASUTAMISEST SH, KUID MITTE AINULT, KAHJUDE EEST, MILLISED ON SEOTUD VÕI MIS ON PÕHJUSTATUD: TEENUSTE SÄILITATUD VÕI EDASTATUD ANDMETE KUSTUTAMISEST, MUUTMISEST, MITTEKÄTTETOIMETAMISEST VÕI MITTESÄILITAMISEST; TEIE KONTO PIIRAMISEST, KATKESTAMISEST VÕI LÕPETAMISEST; TEILT TEENUSTE KAUDU TEABE ST ISIKLIKE ANDMETE ALLALAADIMISEST VÕI JAGAMISEST; VOLITAMATA JUURDEPÄÄSEMISEST TEIE KONTOLE VÕI TEENUSTE SÄILITATUD VÕI EDASTATUD ANDMETELE; TEENUSTE VÕI KOLMANDATE POOLTE VÄLISSAITIDELE VÕI RESSURSSIDELE LINKIDE ANDMISEST; TEIE TEGEVUSEST SEOSES TEENUSTES LEIDUVATE REKLAAMIJATE REKLAAMIKAMPAANIATEGA VÕI OSALEMISEGA NEIS KAMPAANIATES; VÕI REKLAAMIJATE MÜÜDUD KAUPADEST VÕI TEENUSTEST. YAHOO ÜKSUSED EI VASTUTA TEISTE PÕHJUSTATUD PROBLEEMIDE, KOLMANDATE POOLTE VALEDE JA EBASEADUSLIKE TEGEVUSTE VÕI VÄÄRAMATU JÕU EEST. NENDE TINGIMUSTE PIIRANGUD JA VÄLISTUSED KEHTIVAD OLENEMATA, KAS MEID ON TEAVITATUD VÕI ME OLEKS PIDANUD OLEMA TEADLIKUD VÕIMALIKEST TEKKIVATEST KAHJUDEST.

  SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES JA VÄLJA ARVATUD JAOTISES 14 MAINITU EI OLE YAHOO ÜKSUSED VASTUTAVAD SEOSES ÜHEGAGI NENDEST TEENUSTETINGIMUSTEST TÕSTATUVA VÕI SELLEGA SEOTUD OLEVA VAIDLUSE EEST SUMMAS, MIS ÜLETAB TEIE TEENUSTE EEST MEILE TASUTUD SUMMA.

 10. Tagasiside

  Nõustute, et kõiki teilt meile esitatud soovitusi, ideid, ettepanekuid, soovitusi, tagasisidet ja teisi sisendeid (edaspidi: tagasiside) seoses meie toodete, teenuste, veebisaitide, rakenduste või tehnoloogiaga võime me kasutada ilma teile suunatud teavituse, kohustuse, piirangu, kompensatsiooni, hüvitamiseta, ja et te loobute (või nõustute mitte rakendama) kõigist tagasidega seotud õigustest, mis võivad praegu või tulevikus eksisteerida (sh moraalsed ja võrdsed õigused).

 11. Tasupõhised teenused ja arveldamine. Kui ei ole märgitud teisiti teie kasutatavate teenuste lisatingimustes, kehtivad teile antud 11. jaotises toodud tingimused. 
  1. Pakume tooteid ja tellimusi tasu eest (edaspidi: tasupõhised teenused). Selliseid tasupõhiseid teenuseid reguleeritakse lisatingimustega, millega nõustute tasupõhise teenuse jaoks registreerumisel, ja nende tingimustega. Tasupõhise teenuse jaoks registreerumisel tuleb teil määrata makseviis ning esitada meile õige arveldus- ja makseteave; samuti kehtib teile kestev kohustus hoida nimetatud andmed kaasaegsena. Paljud tasupõhised teenused nõuavad, et teil oleks Yahoo või AOLi ID või siis te registreeruks selle saamiseks. Kui te olete AOLi sissehelistamisteenuse klient, näete lisatingimusi klikkides siia
  2. Järgmised olulised sätted kehtivad kõigile meie tasupõhistele teenustele.
   1. Kolmandate poolte tooted. Kui tasupõhine teenus sisaldab kolmanda poole toodet, mõistate ja nõustute, et teenuse ostu ja kasutamist reguleerivad ka kolmanda poole teenusetingimused ja privaatsuseeskirjad, mis tuleb enne nendega nõustumist põhjalikult läbi lugeda.
   2. Maksed. Kinnitate, et teil on vähemalt minimaalne vanus, mis on vajalik juriidilise kokkuleppe sõlmimiseks. Nõustute meile tasuma kõigi teie meie käest ostetud tasupõhiste teenuste eest ja samuti tasuma kõik teised teie kontoga seoses tekkinud kulud sh asjakohased maksud ja lõivud. Vastutate kõigi teie kontol toimunud kulutuste eest sh teie või kellegi, keda olete lubanud oma kontot või mõnda alam- või lingitud kontot kasutada (sh kõik kaudse, tegeliku või ilmse volitusega isikud) või kellegi, kel tekkis teie kontole juurdepääs kuna teil ei õnnestunud oma autentimismandaate hoida, tehtud ostude eest. 
   3. Makseviisid. Annate meile loa või suunate meid nende kulutuste osas debiteerima teie märgitud makseviisi või, selle ebaõnnestumise korral, mõnda teist makseviisi, millest olete meile teada andnud, ja seda ka juhul, kui oleme saanud selle seoses mõne teise tasupõhise teenusega. Vastutate kõigi kulutuste eest isegi siis, kui teie makseviis ei õnnestu või sellest keeldutakse. Volitate ja juhendate meid säilitama kogu teavet teie kontoga seotud makseviisi(de) kohta. Võime importida teie varasema ostu puhul sisestatud makseteavet ja pakkuda teile võimalust kasutada seda makseteavet uue toote ostmise puhul. Lubate meil hankida ja kasutada teie makseviisi väljastajalt saadud uuendatud teavet asjakohaste kaardikaubamärkide eeskirjade ja protseduuride kohaselt. Mõnedel juhtudel võime jätkata makseviisi debiteerimist ka pärast selle aegumiskuupäeva, tehes seda oma äranägemisel ja makse töötlejate või väljastanud panga heakskiidu järgi. Teatud makseviiside, näiteks deebet- või säästukonto puhul võivad rakenduda lisatasud.
   4. Maksetingimused. Võime tasupõhiste teenuste puhul küsida tasu ette ning päeva, kuu, aasta, terviksumma või mõnel muul alusel kehtestatud tingimuste järgi kuni teie tellimus on aktiivne; seda isegi juhul, kui te pole midagi alla laadinud, teenust kasutanud ega oma veebikontot külastanud.
   5. Automaatne taasuuendamine. Kasutame paljude oma tasupõhiste teenuste puhul automaatset taasuuendamist. Iga sellise tasupõhise teenuse tellimusperioodi lõpul uuendame me automaatselt teie tellimust ja debiteerime krediitkaarti või mõnda teist teie esitatud makseviisi v.a juhul, kui tühistate oma tellimuse vähemalt 48 tundi enne jooksva perioodi lõppu. Kui jaotises 14 pole märgitud teisiti, uuendatakse teie tellimust uuesti sel hetkel kehtiva hinnakirja alusel arvestamata kampaania- ja soodushindu. Võime enda äranägemisel debiteerida teie makseviisi eraldi või koondada mõne või kõigi teie meie käest ostetud tasupõhiste teenuste tasud.
   6. Kaitse pettuste eest. Võime astuda samme teie esitatud krediitkaardi teabe valideerimiseks, debiteerides muuhulgas teie krediitkaarti 1,00 dollari ulatuses ja makstes selle kohe ka tagasi. Annate meile loa seda verifitseerimise või pettusekaitse eesmärkidel teha.
   7. Tasuta proovimised. Võime pakkuda teile tasuta proovimisi, mille puhul võite proovida tasupõhise teenuse tellimust ilma selle eest tasumata või sellega kaasnevate kohustusteta (edaspidi: tasuta proovimine). Kui ei ole märgitud teisiti ja kui te ei tühista prooviperioodi enne tasuta proovimise lõppu, rakendatakse tasuta proovimise perioodi lõppemisel regulaarseid tellimustasusid sel hetkel kehtiva hinnakirja alusel ning tasu debiteerimine jätkub kuni tellimuse tühistamiseni. Kui teid konkreetne tasupõhine teenus ei rahulda, tuleb teil tasude kohaldamise vältimiseks lõpetada tellimus enne tasuta proovimise lõppu. Jätame enesele õiguse piirduda teie puhul ühe tasupõhise teenuse prooviaja või kampaaniaga ning keelata tasuta proovimiste või teiste reklaamikampaaniate omavahel kombineerimist.
   8. Tagasimaksetest keeldumine. Keeldume tagasi maksmast kõiki makseid v.a juhul, kui tasupõhise teenusega registreerumisel oli tingimustes, millega te nõustusite, sätestatud teisiti, samuti v.a juhul kui jaotises 14 on teie piirkonna kohta sätestatud teisiti või kui alljärgnevalt on sätestatud teisiti.
   9. Lõpetamine. Meie võime enda ainuäranägemisel muuta, katkestada või lõpetada igat või kõiki tasupõhise Teenuse aspekte ilma sellest eelnevalt ette teatamata sh juurdepääsu tugiteenustele, sisule ja teistele tasupõhist Teenust abistavatele toodetele või teenustele, millega kaasneb asjakohane nimetatud, kuid enam mitte saadaval oleva osa hüvitamine. Teil on võimalik tasupõhist Teenust igal ajal tühistada, logides selleks oma veebikontole ja lõpetades sealt tellimuse.
   10. Tasude ja arve esitusviiside muutmine. Meil on õigus igal ajal muuta oma tasusid ja arvete esitusviise. Saadame teile kolmkümmend (30) päeva enne iga hinnatõusu vastava teatise. Olenevalt asjakohasest seadusest, i) kui te ei nõustu plaanitava muudatusega, on teie ainulahenduseks tühistada tasupõhine teenus enne hinnatõusu kehtima hakkamist, ja ii) teie jätkuv teenuse kasutamine või teenuse tellimine pärast hinnamuutuse kehtima hakkamist tähendab teie nõusolekut maksta teenuse eest uut hinda. 
   11. Kohusetundetus. 30 päeva pärast tasumata arve kuupäeva loetakse teie tasupõhine teenus tasumata olevaks ja meil on õigus lõpetada või peatada mittemaksmise tõttu teie konto ja tasupõhine teenus. Teie vastutate kõikide tasude (sh advokaadikulud ja inkassotasud) eest, mida teie käest võlgnevuse kättesaamise katsed võivad meile põhjustada.
   12. 90-päevane etteteatamisperiood. Teil on kohustus teavitada meid võimalikest arvetega seotud probleemidest või kõrvalekalletest 90 päeva jooksul pärast nende esmakordset ilmumist teie arveldusviisi dokumendile. Kui te ei teavita meid sellest 90 päeva jooksul, nõustute te loobuma õigusest vaidlustada selliseid probleeme või kõrvalekaldeid.
 12. Nendest tingimustest
  1. Kolmandatest pooltest kasusaajad ja konfliktid. Need tingimused reguleerivad teie ja meie vahelisi suhteid. Need ei moodusta mingeid kolmanda poole kasusaamise õigusi. Kui selles dokumendis toodud tingimuste ja teiste konkreetsete teenusega seotud lisatingimuste vahel on konflikt või vasturääkivus, kontrollivad vastavat konflikti või vasturääkivust ainsana lisatingimused.
  2. Tingimuste muutmine. Kui jaotises 14 pole teie piirkonna kohta mainitud teisiti, võime me aeg-ajalt tingimusi muuta. Kui me pole märkinud teisiti, hakkavad muudatused kehtima alates nende postitamisest sellele lehele või mõnele järeltulevale lehele. Vaadake tingimused regulaarselt üle. Oluliste muudatuste korral anname selle kohta välja teatise (eeltoodud jaotise 3(c) kohaselt). 
  3. Teenuste jätkuv kasutamine. Võite igal ajal teenuste kasutamise lõpetada, kuid teie jätkuv teenuse kasutamine või teenuse tellimine ka pärast tingimuste muudatuste kehtima hakkamise kuupäeva tähendab, et olete muudetud tingimustega nõus. 
  4. Loobumine ja tingimuste osadeks jagamine. Meie võimetus rakendada või jõustada mõnda nende tingimuste õigust või sätet ei kujuta endast sellisest õigusest või sättest loobumist. Kui mõni nende tingimuste säte (või sätte osa) leitakse olevat kehtetu, nõustume teie ja meie sellele vaatamata tegutsema sätte mõtte kohaselt, ning kõik teised nende tingimuste sätted jäävad täielikult jõusse ja kehtima. 
  5. Üleandmine meie poolt. Me võime need tingimused ja kõik selles hõlmatud või viidatud eeskirjad ja teised dokumendid (sh kõik selle või nende kohased õigused, litsentsid ja kohustused), kas tervikuna või osaliselt, ilma ette teatamata, ükskõik millisel põhjusel sh sisemise restruktureerimise (näiteks liitumised või likvideerimised) eesmärgil, vabalt üle anda.
 13. Teenuste osutaja 
  1. Teenuseid osutab ettevõte, mis pakub teie piirkonnas teenuseid jaotises 14.13 ( “asjakohane Yahoo üksus”), v.a järgnevas 13(b). jaotises märgitud teenuste puhul. Mitte kõik teenused või funktsioonid ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Teenuste erinevates versioonides võivad esineda erinevad funktsioonid. Teie teenusepakkuja võib muutuda, juhul kui te kolite teise riiki ning jätkate meie teenuste kasutamist.
  2. Järgmiseid teenuseid osutab teile sama Yahoo üksus olenemata, kus kohas maailmas te ei asuks.
   1. Selles jaotises 13(b)(i) toodud teenustele kehtivad jaotise 14.2 (USA) sätted. 
    1. Järgmiseid teenuseid osutab Yahoo Inc.:
     1. Engadget (kui jaotises 14 pole teisiti märgitud)
     2. TechCrunch (kui jaotises 14 pole teisiti märgitud)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Makers
    2. Järgmiseid teenuseid osutab Yahoo Ad Tech LLC:
     1. AOL On. 
     2. Learning Center
    3. Järgmiseid teenuseid osutab Yahoo Fantasy Sports LLC:
     1. U.S. Daily Fantasy
     2. U.S. Fantasy Cash Leagues
     3. U.S. Fantasy Pro Leagues
    4. Teisi Fantasy Sportsi teenuseid osutab Yahoo Inc.
    5. Kliendikogemusi Yahoo RYOT Studiosist pakub Yahoo Inc. 
    6. Teenust Flurry osutab Flurry LLC 
 14. Lepingu osapool, seaduse valimine, vaidluste lahendamise koht ja teised kohalikud piirkondlikud sätted
  1. Vaadake eelnevast 13. jaotisest järele teie kasutatavate teenuste pakkuja. See on pakkuja, kellega sõlmite teenuste osas lepingu. Seaduse valimine, vaidluste lahendamise koht, teatud määratud tingimused (sh asjakohane Yahoo üksus) ning teised olulised regioonispetsiifilised sätted leiate jaotisest 14. Kui teil on küsimusi, võtke ühendust klienditeenindusega, kasutades järgnevalt toodud teie piirkonna kontaktteavet.
 1. Ameerika Ühendriigid (us): 
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus: Yahoo Inc., välja arvatud Yahoo Finance, mida pakub Yahoo Finance LLC; AOL.com ja AOL Mail, mida pakub AOL Media LLC, ning AOLi tellimuspakkumised, mida pakub AOL Member Services, LLC (kõikide üksuste aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Minimaalne vanus: 13-aastane 
  2. SIDUV ARBITRAAŽILEPING. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOKKULEPE USA KASUTAJATELE. TEIE JA MEIE LEPIME KOKKU LAHENDADA KÕIK VAIDLUSED, VASTUOLUD VÕI NÕUDED, MIS TÕSTATUVAD SEOSES VÕI ON SEOTUD NENDE TINGIMUSTE VÕI MÕNE TEISE TEIE MEIE KÄEST SAADAVATE TEENUSTEGA (VÕI MÕNE SELLISE TEENUSE REKLAAMIGA), SH KÕIK TEIE JA MEIE TÖÖTAJATE VÕI AGENTIDE VAHELISED VAIDLUSED (EDASPIDI: VAIDLUSED), AINULT ARBITRAAŽI TEEL ERALDI VÕI VÄIKSEMATE KOHTUVAIDLUSTE KOHTUS. MÕISTATE, ET NENDE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEL ON ARBITRAAŽ VÕI VÄIKESTE NÕUETE KOHTUASJAD AINSAKS JA EKSKLUSIIVSEKS VAHENDIKS KÕIGI MEIEVAHELISTE VAIDLUSTE LAHENDAMISEL. SAMUTI MÕISTATE, ET NENDE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEL LOOBUTE TEIE JA LOOBUME ME ÕIGUSEST PÖÖRDUDA KOHTUSSE VÕI VANDEKOHTU ETTE (V.A NENDE JUHTUMITE PUHUL, MIDA VÕIB TUUA VÄIKSEMATE KOHTUVAIDLUSTE KOHTUSSE) NING TEIE JA MEIE LOOBUME ÕIGUSEST JÄTKATA MENETLEMIST KOLLEKTIIVSE HAGI VÕ ESINDUSHAGI VORMIS. KUIGI ARBITRAAŽI PROTSEDUURID VÕIVAD OLLA KOHTUTOIMINGUTEST ERINEVAD, VÕIB ARBIITER MÄÄRATA TEILE SAMAD KAHJUTASUD JA HÜVITISED NAGU KOHUS NING ARBIITRI LANGETATUD OTSUST KAHJUTASUDE OSAS VÕIB REGISTREERIDA JA JÕUSTADA IGAS VASTAVA JURISDIKTSIOONIGA KOHTUS. POOLED MÕISTAVAD, ET ILMA SELLE KOHUSTUSLIKU SÄTTETA OLEKS NEIL ÕIGUS KOHTUSSE KAEBAMISELE JA KOHTUPROTSESSILE. PEALE SELLE MÕISTAVAD NAD, ET OSADEL JUHTUDEL VÕIVAD ARBITRAAŽIKULUD ÜLETADA KOHTUPROTSESSI KULUSID NING DOKUMENTIDEGA TUTVUMISE ÕIGUS VÕIB KOHTUGA VÕRRELDES OLLA PIIRATUM. Samuti nõustume mõlemad järgmisega.
   1. Vaidlusteade. Kui ei teie ega meie ei kavatse nende tingimuste kohaselt tüli lahendada, peab vahekohut sooviv pool teavitama esmalt vaidluse teist pool kirjalikult vähemalt 30 päeva ette enne vahekohtu algatamist. Teade meile tuleb saata kas posti teel Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; või e-kirjaga disputes@yahooinc.com. Teile saadetakse teatis e-posti aadressi(te)le ja postiaadressi(te)le, millised eksisteerivad meie andmete hulgas teatise saatmise ajal. Teatis peab kirjeldama pretensiooni sisu ja soovitud lahendust. Kui meil ei õnnestu vaidlust 30 päeva jooksul lahendada, võib kumbki pool seejärel nõude vahekohtusse sisse anda. 
   2. Arbitraaži protseduur. Nendele tingimustele kohaldub föderaalne arbitraaži seadus. Väiksemate kohtuvaidluste kohtu kohtuasjad välja arvatud, tuleb kõik vaidlused lahendada Ameerika Arbitraaži Assotsiatsiooni (edaspidi: AAA) administreeritud vahekohtu poolt. AAA kohaldab kõigi nende tingimuste kohaste vaidluste arbitreerimisel kommertsarbitraaži reegleid v.a juhul, kui te olete füüsiline isik ja kasutate teenuseid isiklikult või kodumajapidamises, millisel juhul kohalduvad AAA tarbijaabritraaži reeglid (v.a kollektiivseid hagisid reguleerivad või lubavad reeglid või protseduurid). Teavet protseduuride (sh abritraaži alustamise protsessi), reeglite ja tasude kohta võite saada AAAst (www.adr.org). Need tingimused kehtivad kuni ulatuseni, kus nad lähevad vastuollu AAA kommerts- või tarbijaarbitraaži reeglitega. 
   3. Väiksemate kohtuvaidluste kohtu võimalus. Vahekohtule alternatiivina võite tuua oma üksiku hagi oma elukoha (või siis ettevõttena oma põhitegevuskoha) maakonna või California osariigi Santa Clara maakonna väiksemate kohtuasjade kohtusse tingimusel, et teie vaidlus vastab väiksemate kohtuvaidluste kohtu nõudmistele.
   4. Arbitraaži asukoht. Kui teie ja meie ei lepi kokku teisiti, peab vahekohus toimuma või väiksemate hagide kohtuasja esitama teie peamise elukoha maakonnas või California osariigi Santa Clara maakonnas. 
   5. Arbitraaži tasud ja kulud. Kompenseerime teile kõik esitamiskulud, mida AAA teilt vaidluse arbitreerimise eest nõuab. Kui te esitate meile allkirjastatud kirjaliku teate, et te ei suuda esitamistasu maksta, tasume tasu otse AAAle. Arbitraaži jätkumise korral tasume me ka kõik hilisemad administratiivsed ja arbiitri tasud. 
   6. Kokkuleppepakkumised. Me võime, kuid ei pea, enne vahekohtu toimumist ja selle ajal esitada kirjaliku kokkuleppepakkumise. Igasuguse kokkuleppepakkumise summat või tingimusi ei tohi arbiitrile avaldada enne kui arbiiter on teinud hagi osas otsuse. Kui te ei võta pakkumist vastu ja arbiiter mõistab välja rahasumma, mis on meie pakkumisest suurem, kuid väiksem kui 5000 dollarit, nõustume: a) maksma teile välja mõistetud madalama summa asemel 5000 dollarit, b) tasuma teie mõistlikud õigusabikulud, ja c) tasuma kõik arbitraažile esitamise kulud ja arbiitri tasud ja kulud, mis tekkisid seoses teie vaidluse arbitreerimisega. Kui arbiiter mõistab teile välja rohkem kui 5000 dollarit ja me ei vaidlusta otsust, maksame me teile välja mõistetud summa.
   7. Eraldatavus. Kui mõni arbitraažis menetletava selle lepingu osa leitakse kompetentse jurisdiktsiooniga kohtus olevat mittejõustatav, muudab kohus lepingut ulatuses, mis on vajalik mittejõustatava(te) osa(de) parandamiseks, ning pooled arbitreerivad oma vaidlust/vaidlusi ilma mittejõustatava(te)le osale viitamata või sellele tuginemata. Kui aga mingil põhjusel ei ole järgnevas alajaotises 14.2.c sätestatud kollektiivsest hagist loobumine vaidluse osale või tervikule kehtestatav, siis arbitreerimise kokkulepe sellele vaidlusele või vastavale osale ei rakendu. Kõik vaidlused, mis jäävad väidetava mittejõustatava kollektiivse hagist loobumise sätte alla, kuuluvad lahendamisele ainult kompetentse jurisdiktsiooniga kohtus, kuid ülejäänud arbitreeritav kokkuleppe osa jääb siduvaks ja jõustatavaks. Kahtluste ja ebakindluse vältimiseks ei nõustu pooled kollektiivse arbitraaži või ükskõik milliste teiste nimel toodud hagide arbitreerimisega.
  3. KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE USAS ASUVATELE KASUTAJATELE. NEED TINGIMUSED EI LUBA KOLLEKTIIVSEID EGA GRUPIHAGISID, ISEGI KUI AAA PROTSEDUURID VÕI REEGLID SEDA LUBAKS. VAATAMATA NENDE TINGIMUSTE VÕIMALIKELE TEISTELE SÄTETELE VÕIB ARBIITER MÕISTA RAHA VÕI KOHTULIKKU KEELUSTAMIST AINULT ABI OTSIVALE ÜKSIKOSAPOOLELE JA AINULT ULATUSES, MIS ON VAJALIK SELLISE POOLE ÜKSIKUS HAGIS NÕUTUD ULATUSES. NENDE TINGIMUSTE ALUSEL TOIMUVAT ARBITRAAŽI VÕI KOHTUASJA EI SAA ESITADA, JÄTKATA EGA LAHENDADA GRUPP VÕI NENDE NIMEL, VOLITUSE ALUSEL TEGUTSEVA ESINDAJA VÕI MÕNE MUU ESINDAJANA. PEALE SELLE EI SAA ÜKSIKUID KOHTUASJU ÜHENDADA ILMA KÕIGI POOLTE NÕUSOLEKUTA. KÕIK SELLE LÕIGU JÕUSTATAVUST VÕI TÕLGENDAMIST PUUDUTAVAD KÜSIMUSED LAHENDAB KOHUS JA MITTE ARBIITER.
  4. VANDEKOHTUST LOOBUMINE USAS ASUVATELE KASUTAJATELE. KUI MINGIL PÕHJUSEL MENETLETAKSE VAIDLUST KOHTUS, MITTE ARBITRAAŽI TEEL, LEPIME TEIE JA MEIE KOKKU, ET VANDEKOHUST EI SAA TOIMUMA. TEIE JA MEIE LOOBUME TINGIMUSTETA KÕIGIST ÕIGUSTEST VANDEKOHTULE KÕIGIS ÜKSKÕIK MIS MOEL NENDEST TINGIMUSTEST TÕSTATUVATEST VÕI SELLEGA SEOTUD HAGIDES, MENETLUSTES VÕI VASTUHAGIDES. KOHTUPROTSESSI KORRAL VÕIB SELLE LÕIGU KIRJALIKU NÕUSOLEKU NÄITAMISEKS KOHTULE ESITADA.
  5. Õiguse valik. Nendele tingimustele ja poolte vahelisele suhtele sh poolte vahel tõstatuda võivatele hagidele või vaidlustele, mis põhinevad lepingurikkumistel, süütegudel või muul, kohaldatakse New Yorgi osariigi õigust, eirates selle konflikti seadusesätetega. Mitte mingil asjaolul ei too pooled üksteise vastu suunatud hagisid teiste jurisdiktsioonide õigusaktide alla. 
  6. Foorum. Kui vaidluse menetlemine toimub mingil põhjusel kohtus, mitte arbitraaži teel, esitatakse kõik neid tingimustest või teie ja meie vahelisest suhtest tõstatuvad või seotud vaidlused (teooriast olenemata) eksklusiivselt ainult New Yorgi osariigi New Yorgi maakonnas asuvatesse kohtututesse või New Yorgi lõunapiirkonna USA piirkonnakohtusse. Teie ja meie lepime sellisel juhul kokku alluda New Yorgi osariigi New Yorgi maakonnas asuvatele kohtututele või New Yorgi lõunapiirkonna USA piirkonnakohtu personaalsele jurisdiktsioonile, ja lepime kokku loobuda kõigist protestidest seoses selliste kohtute poolt jurisdiktsioonide pooltele kohaldamisega ja neis kohtutes kohtupidamisega.
  7. Klienditugi. Järgnevalt on toodud klienditoe lingid. 
   1. Klienditugi AOLi kaubamärgiga toodetele
   2. ACCT klienditugi teistele toodetele (inglise keeles)
   3. klienditugi teistele toodetele (hispaania keeles)
  8. Ühenduse suunised. Yahoo kogukonna suunised leiate järgmiselt:
   1. ingliskeelne versioon
   2. hispaaniakeelne versioon
  9. Teenuste näol on tegemist arvuti kommertstarkvara ja kommertsartiklitega, nagu neid on kirjeldatud föderaalses ülevõtmise regulatsiooni (Federal Acquisition Regulation, FAR) süsteemis, ning USA õigused on vaid need õigused, mis on tagatud ka kõigile teistele lõppkasutajatele selles dokumendis toodud tingimuste kohaselt ega ületa minimaalseid õigusi, nagu need on sätestatud dokumendis FAR 52.227-19.
  10. Peittiitrid. Yahoo järgib asjakohaseid föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) reegleid ja regulatsioone seoses videosisu peittiitritega. Lisateabe saamiseks või Yahoo atribuutide võrgus juurdepääsetava sisu kohta probleemide või kaebuste registreerimiseks külastage https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.
  11. New Jerseys kehtivad kõik jaotises 9 sätestatud vastutuspiirangud v.a see, et miski neis tingimustes ei välista ega piira vastutust tahtlike süütegude, tahtlike tegude, jämeda hoolimatuse või seadusega kehtestatud kohustuse rikkumise eest. 
  12. Nõustute teenuseid mitte kasutama materiaalse toe või ressursside andmiseks (või materiaalse toe või ressursside olemuse, asukoha, allika või omanduse varjamiseks või maskeerimiseks) organisatsiooni(de)le, mida USA valitsus on immigratsiooni ja kodakondsuse seaduse jaotise 219 kohaselt määratlenud välismaise terroristliku organisatsioonina.
  13. Kontoteave. Kui seadusest ja Yahoo eeskirjadest ning protseduuridest lähtuvalt ei ole teisiti nõutud, on teie konto edasiandmisele mittekuuluv ja kõik teie kontol oleva sisuga seotud õigused lõppevad koos teie surmaga.
 2. Argentiina (ar), Tšiili (cl), Colombia (co), Hong Kong (hk), Mehhiko (mx), Peruu (pe) ja Venezuela (ve): 
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus: Yahoo International Inc. (aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. Minimaalne vanus: 13-aastane 
  2. SIDUV ARBITRAAŽILEPING. VAHEKOHTUS ASJA LAHENDAMISE KOKKULEPE. TEIE JA YAHOO LEPIVAD KOKKU LAHENDADA KÕIK VAIDLUSED, VASTUOLUD VÕI NÕUDED, MIS TÕSTATUVAD SEOSES VÕI ON SEOTUD NENDE TINGIMUSTE VÕI MÕNE TEISE TEIE MEIE KÄEST SAADAVATE TEENUSTEGA (VÕI MÕNE SELLISE TEENUSE REKLAAMIGA), SH KÕIK TEIE JA MEIE TÖÖTAJATE VÕI AGENTIDE VAHELISED VAIDLUSED (EDASPIDI: VAIDLUSED), AINULT ARBITRAAŽI TEEL ERALDI VÕI VÄIKSEMATE KOHTUVAIDLUSTE KOHTUS. MÕISTATE, ET NENDE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEL ON ARBITRAAŽ VÕI VÄIKESTE NÕUETE KOHTUASJAD AINSAKS JA EKSKLUSIIVSEKS VAHENDIKS KÕIGI MEIEVAHELISTE VAIDLUSTE LAHENDAMISEL. SAMUTI MÕISTATE, ET NENDE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEL LOOBUTE TEIE JA YAHOO ÕIGUSEST PÖÖRDUDA KOHTUSSE VÕI VANDEKOHTU ETTE (V.A NENDE JUHTUMITE PUHUL, MIDA VÕIB TUUA VÄIKSEMATE KOHTUVAIDLUSTE KOHTUSSE) NING TEIE JA YAHOO LOOBUTE ÕIGUSEST JÄTKATA MENETLEMIST KOLLEKTIIVSE HAGI VÕ ESINDUSHAGI VORMIS. KUIGI ARBITRAAŽI PROTSEDUURID VÕIVAD OLLA KOHTUTOIMINGUTEST ERINEVAD, VÕIB ARBIITER MÄÄRATA TEILE SAMAD KAHJUTASUD JA HÜVITISED NAGU KOHUS NING ARBIITRI LANGETATUD OTSUST KAHJUTASUDE OSAS VÕIB REGISTREERIDA JA JÕUSTADA IGAS VASTAVA JURISDIKTSIOONIGA KOHTUS. POOLED MÕISTAVAD, ET ILMA SELLE KOHUSTUSLIKU SÄTTETA OLEKS NEIL ÕIGUS KOHTUSSE KAEBAMISELE JA KOHTUPROTSESSILE. PEALE SELLE MÕISTAVAD NAD, ET OSADEL JUHTUDEL VÕIVAD ARBITRAAŽIKULUD ÜLETADA KOHTUPROTSESSI KULUSID NING DOKUMENTIDEGA TUTVUMISE ÕIGUS VÕIB KOHTUGA VÕRRELDES OLLA PIIRATUM. Samuti nõustume mõlemad järgmisega.
   1. Vaidlusteade. Kui ei teie ega me ei kavatse nende tingimuste kohaselt tüli lahendada, peab vahekohut sooviv pool teavitama esmalt vaidluse teist pool kirjalikult vähemalt 30 päeva ette enne vahekohtu algatamist. Teade meile tuleb saata kas posti teel Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; või e-kirjaga disputes@yahooinc.com. Teile saadetakse teatis e-posti aadressi(te)le ja postiaadressi(te)le, millised eksisteerivad meie andmete hulgas teatise saatmise ajal. Teatis peab kirjeldama pretensiooni sisu ja soovitud lahendust. Kui meil ei õnnestu vaidlust 30 päeva jooksul lahendada, võib kumbki pool seejärel nõude vahekohtusse sisse anda. 
   2. Arbitraaži protseduur. Nendele tingimustele kohaldub föderaalne arbitraaži seadus. Väiksemate kohtuvaidluste kohtu kohtuasjad välja arvatud, tuleb kõik vaidlused lahendada Ameerika Arbitraaži Assotsiatsiooni (edaspidi: AAA) administreeritud vahekohtu poolt. AAA kohaldab kõigi nende tingimuste kohaste vaidluste arbitreerimisel kommertsarbitraaži reegleid v.a juhul, kui te olete füüsiline isik ka kasutate teenuseid isiklikult või kodumajapidamises, millisel juhul kohalduvad AAA tarbijaabritraaži reeglid (v.a kollektiivseid hagisid reguleerivad või lubavad reeglid või protseduurid). Teavet protseduuride (sh abritraaži alustamise protsessi), reeglite ja tasude kohta võite saada AAAst (www.adr.org). Need tingimused kehtivad kuni ulatuseni, kus nad lähevad vastuollu AAA kommerts- või tarbijaarbitraaži reeglitega. 
   3. Väiksemate kohtuvaidluste kohtu võimalus. Vahekohtule alternatiivina võite tuua oma üksiku hagi oma elukoha (või siis ettevõttena oma põhitegevuskoha) maakonna või California osariigi Santa Clara maakonna väiksemate kohtuasjade kohtusse tingimusel, et teie vaidlus vastab väiksemate kohtuvaidluste kohtu nõudmistele.
   4. Arbitraaži asukoht. Kui teie ja meie ei lepi kokku teisiti, peab vahekohus toimuma või väiksemate hagide kohtuasja esitama teie peamise elukoha maakonnas või California osariigi Santa Clara maakonnas. 
   5. Arbitraaži tasud ja kulud. Kompenseerime teile kõik esitamiskulud, mida AAA teilt vaidluse arbitreerimise eest nõuab. Kui te esitate meile allkirjastatud kirjaliku teate, et te ei suuda esitamistasu maksta, tasume tasu otse AAAle. Arbitraaži jätkumise korral tasume me ka kõik hilisemad administratiivsed ja arbiitri tasud. 
   6. Kokkuleppepakkumised. Me võime, kuid ei pea, enne vahekohtu toimumist ja selle ajal esitada kirjaliku kokkuleppepakkumise. Igasuguse kokkuleppepakkumise summat või tingimusi ei tohi arbiitrile avaldada enne kui arbiiter on teinud hagi osas otsuse. Kui te ei võta pakkumist vastu ja arbiiter mõistab välja rahasumma, mis on meie pakkumisest suurem, kuid vähem kui 5000 dollarit, nõustume: a) maksma teile välja mõistetud madalama summa asemel 5000 dollarit, b) tasuma teie mõistlikud õigusabikulud, ja c) tasuma kõik arbitraažile esitamise kulud ja arbiitri tasud ja kulud, mis tekkisid seoses teie vaidluse arbitreerimisega. Kui arbiiter mõistab teile välja rohkem kui 5000 dollarit ja me ei vaidlusta otsust, maksame me teile välja mõistetud summa.
   7. Eraldatavus. Kui mõni arbitraažis menetletava selle lepingu osa leitakse kompetentse jurisdiktsiooniga kohtus olevat mittejõustatav, muudab kohus lepingut ulatuses, mis on vajalik mittejõustatava(te) osa(de) parandamiseks, ning pooled arbitreerivad oma vaidlust/vaidlusi ilma mittejõustatava(te)le osale viitamata või sellele tuginemata. Kui aga mingil põhjusel ei ole järgnevas alajaotises 14.1.f sätestatud kollektiivsest hagist loobumine vaidluse osale või tervikule kehtestatav, siis arbitreerimise kokkulepe sellele vaidlusele või vastavale osale ei rakendu. Kõik vaidlused, mis jäävad väidetava mittejõustatava kollektiivse hagist loobumise sätte alla, kuuluvad lahendamisele ainult kompetentse jurisdiktsiooniga kohtus, kuid ülejäänud arbitreeritav kokkuleppe osa jääb siduvaks ja jõustatavaks. Kahtluste ja ebakindluse vältimiseks ei nõustu pooled kollektiivse arbitraaži või ükskõik milliste teiste nimel toodud hagide arbitreerimisega.
  3. KOLLEKTIIVSEST HAGIST LOOBUMINE. NEED TINGIMUSED EI LUBA KOLLEKTIIVSEID EGA GRUPIHAGISID, ISEGI KUI AAA PROTSEDUURID VÕI REEGLID SEDA LUBAKS. VAATAMATA NENDE TINGIMUSTE VÕIMALIKELE TEISTELE SÄTETELE VÕIB ARBIITER MÕISTA RAHA VÕI KOHTULIKKU KEELUSTAMIST AINULT ABI OTSIVALE ÜKSIKOSAPOOLELE JA AINULT ULATUSES, MIS ON VAJALIK SELLISE POOLE ÜKSIKUS HAGIS NÕUTUD ULATUSES. NENDE TINGIMUSTE ALUSEL TOIMUVAT ARBITRAAŽI VÕI KOHTUASJA EI SAA ESITADA, JÄTKATA EGA LAHENDADA GRUPP VÕI NENDE NIMEL, VOLITUSE ALUSEL TEGUTSEVA ESINDAJA VÕI MÕNE MUU ESINDAJANA. PEALE SELLE EI SAA ÜKSIKUID KOHTUASJU ÜHENDADA ILMA KÕIGI POOLTE NÕUSOLEKUTA. KÕIK SELLE LÕIGU JÕUSTATAVUST VÕI TÕLGENDAMIST PUUDUTAVAD KÜSIMUSED LAHENDAB KOHUS JA MITTE ARBIITER.
  4. VANDEKOHTUST LOOBUMINE. KUI MINGIL PÕHJUSEL MENETLETAKSE VAIDLUST KOHTUS, MITTE ARBITRAAŽI TEEL, LEPITE TEIE JA YAHOO KOKKU, ET VANDEKOHUST EI SAA TOIMUMA. TEIE JA YAHOO LOOBUVAD TINGIMUSTETA KÕIGIST ÕIGUSTEST VANDEKOHTULE KÕIGIS ÜKSKÕIK MIS MOEL NENDEST TINGIMUSTEST TÕSTATUVATEST VÕI SELLEGA SEOTUD HAGIDES, MENETLUSTES VÕI VASTUHAGIDES. KOHTUPROTSESSI KORRAL VÕIB SELLE LÕIGU KIRJALIKU NÕUSOLEKU NÄITAMISEKS KOHTULE ESITADA.
  5. Õiguse valik. Nendele tingimustele ja poolte vahelisele suhtele sh poolte vahel tõstatuda võivatele hagidele või vaidlustele, mis põhinevad lepingurikkumistel, süütegudel või muul, kohaldatakse New Yorgi osariigi õigust, eirates selle konflikti seadusesätetega. Mitte mingil asjaolul ei too pooled üksteise vastu suunatud hagisid teiste jurisdiktsioonide õigusaktide alla. 
  6. Foorum. Kui vaidluse menetlemine toimub mingil põhjusel kohtus, mitte arbitraaži teel, esitatakse kõik neid tingimustest või teie ja meie vahelisest suhtest tõstatuvad või seotud vaidlused (teooriast olenemata) eksklusiivselt ainult New Yorgi osariigi New Yorgi maakonnas asuvatesse kohtututesse või New Yorgi lõunapiirkonna USA piirkonnakohtusse. Teie ja meie lepime sellisel juhul kokku alluda New Yorgi osariigi New Yorgi maakonnas asuvatele kohtututele või New Yorgi lõunapiirkonna USA piirkonnakohtu personaalsele jurisdiktsioonile, ja lepime kokku loobuda kõigist protestidest seoses selliste kohtute poolt jurisdiktsioonide pooltele kohaldamisega ja neis kohtutes kohtupidamisega.
  7. Klienditugi. Järgnevalt on toodud klienditoe lingid. 
   1. Argentiina
   2. Tšiili
   3. Colombia
   4. Hong Kong

   5. Mehhiko
   6. Peruu
   7. Venezuela
  8. Ühenduse suunised. Meie ühenduse suunised võib leida siit
  9. Teenuste näol on tegemist arvuti kommertstarkvara ja kommertsartiklitega, nagu neid on kirjeldatud föderaalses ülevõtmise regulatsiooni (Federal Acquisition Regulation, FAR) süsteemis, ning USA õigused on vaid need õigused, mis on tagatud ka kõigile teistele lõppkasutajatele selles dokumendis toodud tingimuste kohaselt ega ületa minimaalseid õigusi, nagu need on sätestatud dokumendis FAR 52.227-19.
  10. Peittiitrid. Yahoo järgib asjakohaseid föderaalse kommunikatsioonikomisjoni (FCC) reegleid ja regulatsioone seoses videosisu peittiitritega. Lisateabe saamiseks või Yahoo atribuutide võrgus juurdepääsetava sisu kohta probleemide või kaebuste registreerimiseks külastage https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.
  11. New Jerseys kehtivad kõik jaotises 9 sätestatud vastutuspiirangud v.a see, et miski neis tingimustes ei välista ega piira vastutust tahtlike süütegude, tahtlike tegude, jämeda hoolimatuse või seadusega kehtestatud kohustuse rikkumise eest. 
  12. Nõustute teenuseid mitte kasutama materiaalse toe või ressursside andmiseks (või materiaalse toe või ressursside olemuse, asukoha, allika või omanduse varjamiseks või maskeerimiseks) organisatsiooni(de)le, mida USA valitsus on immigratsiooni ja kodakondsuse seaduse jaotise 219 kohaselt määratlenud välismaise terroristliku organisatsioonina.
 3. Brasiilia (br): 
  1. Määratud tingimused
   1. Asjakohane Yahoo üksus: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (aadress: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brasiilia)
   2. Minimaalne vanus: 13 aastat (kui te olete vanuses 13 kuni 18 eluaastat, peab teil tingimustega nõustumiseks ja teenuste kasutamiseks olema vanemate või seadusliku hooldaja luba).
  2. Osutatavad teenused: Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Finance ja OneSearch. Juhul, kui te kasutate ühte neist teenustest Brasiilias viibides või olete muul juhul lepingulises suhtes ettevõttega Yahoo do Brasil Internet Ltda., osutab teile teenuseid Yahoo do Brasil Internet Ltda. Sellisel juhul kohalduvad teenuse kasutamisele regioonispetsiifilised sätted jaotises 14.4, mis on ülimuslikud mis tahes vastupidise sisuga sätete osas käesolevate Tingimuste 1. jaotises või jaotises 13(a).
  3. Teised teenused. Teenuseid, mis ei ole loetletud ülaltoodud jaotises 14.4(b), ei osuta Yahoo do Brasil Internet Ltda., kellel ei ole kavõimalik nende teenuste suhtes mis tahes meetmeid rakendada.
  4. Õiguse valik. Teie ja Yahoo do Brasil Internet Ltda. vahelistele suhetele kohaldatakse Brasiilia Liitvabariigi õigust, eirates konflikti seadusesätetega.
  5. Klienditugi. Klienditoe kohta lisateabe saamiseks vt seda lehte.
  6. Meie süsteemide ja kasutajate teabe kaitsmine on Yahoo kasutajatele turvalise kasutuskogemuse pakkumise ja kasutajate usalduse hoidmise tagamiseks suurima tähtsusega. Turvalisuse sh meie tehtud ja teie potentsiaalselt tehtavate sammude kohta lisateabe saamiseks lugege läbi meie online artikkel klikkides
  7. NÕUSTUTE JA MÕISTATE, ET TEENUSTE OSUTAMINE JA TEIE TEENUSTE KASUTAMINE HÕLMAB KASUTAJAANDMETE JA TEABE KOGUMIST, SÄILITAMIST, TÖÖTLEMIST, KASUTAMIST JA AVALDAMIST SH SELLISE TEABE JA ANDMETE EDASTAMIST TEISTELE ETTEVÕTETELE JA TERRITOORIUMITELE, NAGU SEDA ON SÄTESTATUD PRIVAATSUSEESKIRJADES.
 4. Kanada (ca ja cf): 
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus: Yahoo Canada Corp, välja arvatud Yahoo Finance, mida pakub Yahoo Finance ULC (aadress: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mail, mida pakub AOL Media LLC, ja AOLi tellimustooted, mida pakub AOL Member Services LLC (aadress: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003). 
   2. Minimaalne vanus: legaalne vanus siduva lepingu sõlmimiseks teie elukoha provintsis või territooriumil.
  2. Õiguse valik. Teie ja meie vahelistele suhetele seoses Brasiilias osutatavate teenustega kohaldatakse Brasiilia Liitvabariigi õigust, eirates konflikti seadusesätetega. 
  3. Foorum. Kõik meie vastu suunatud hagid tuleb esitada eksklusiivselt Kanadas Ontario provintsis asuvatesse kohtutesse. Teie ja meie lepime sellistel juhtudel kokku alluda Ontario provintsis asuvate kohtude personaalsele jurisdiktsioonile ja lepime kokku loobuda kõikidest protestidest seoses selliste kohtute poolt jurisdiktsioonide pooltele kohaldamisega ja neist kohtutes kohtupidamisega.
  4. Klienditugi. Järgnevalt on toodud klienditoe lingid. 
   1. Klienditugi (inglise keeles)
   2. Klienditugi (prantsuse keeles)
  5. Uuendused. Me võime uue versiooni või funktsiooni valmimisel teenuste uusima versiooni automaatselt teie seadmesse alla laadida ja installida.
  6. Osad provintsid ja territooriumid (sh Quebeci provints) ei võimalda tagatiste välistamist. Sellistes provintsides ja territooriumitel on teil ainult need tagatised, mis on asjakohase seaduse kohaselt selgelt nõutud.
  7. Osad provintsid ja territooriumid (sh Quebeci provints) ei võimalda kõigi kahjutüüpide puhul vastutuse piiramise välistamist. Sellistes provintsides ja territooriumitel on Yahoo vastutav teie ees ainult nende kahjude osas, mida asjakohane seadus sõnaselgelt nõuab.
 5. Austraalia (au):
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus:
    1. Teenuste OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV, Yahoo Weather ja puhul on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo Australia Pty Ltd (aadress: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Austraalia) ja kehtivad järgmised tingimused: a) tingimuste ning teie ja üksuse Yahoo Australia Pty Ltd vaheliste suhete puhul kohaldatakse New South Walesi osariigi õigust, eirates selle konflikti seadusesätetega, ja b) teie ja Yahoo Australia Pty Ltd lepivad kokku alluda New South Walesi osariigi kohtude eksklusiivsele jurisdiktsioonile.
    2. Teiste teenuste puhul on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo Inc. (aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja sellistele teenustele kehtivad jaotise 14.2 (USA) tingimused.
   2. Minimaalne vanus: 13-aastane 
  2. Klienditugi. Klienditoe kohta lisateabe saamiseks vt seda lehte.
 6. Reserveeritud.

 7. India (in):
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus: 
    1. Teenuste AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail ja Yahoo Search puhul on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India ja kehtivad järgmised tingimused: a) minimaalne vanus tähendab vanust 13 eluaastat, kuid kui olete 13- kuni 18-aastane, peab teil olema teenuste kasutamiseks või konto registreerimiseks vanemate või eestkostja luba, b) peate olema meie tingimustega nõustumiseks vähemalt 13-aastane, kuid kui olete 13- kuni 18-aastane, peab teil olema selleks vanemate või eestkostja luba, c) tingimuste ning teie ja Yahoo India Private Limited vaheliste suhete puhul kohaldatakse India õigust, eirates selle konflikti seadusesätetega, ja d) teie ja Yahoo India Private Limited lepivad kokku alluda Indias Bangalore asuvate kohtude eksklusiivsele jurisdiktsioonile.
    2. Teiste teenuste puhul:
     1. asjakohane Yahoo üksus on sama üksus, mis on märgitud konkreetse teenuse mõistes olema pakkuja; tingimusi ja suhet teie ja asjakohase Yahoo üksuse vahel reguleerivad asjakohase Yahoo üksus registreerimiskohas kehtivad seadused; või
     2. kui ühtegi Yahoo üksust ei ole märgitud olema konkreetse teenuse puhul pakkuja, on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo Inc. (aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja sellistele teenustele kehtivad jaotise 14.2 (USA) tingimused. 
  2. Klienditugi. Klienditoe kohta lisateabe saamiseks vt seda lehte.
  3. Yahoo India Grievance Officer (Encargado de Quejas de Yahoo India). Para contactar con Yahoo India Grievance Officer (Encargado de Quejas de Yahoo India), accede a esta página.
  4. Klõpsake siia, et tutvuda India auväärse ülemkohtu vastu võetud Ülemkohtu korraldusega, mis puudutab PCPNDT seadust, 1994 alusel reklaamide keelamist.
  5. Täiendavate tingimuste nägemiseks klõpsake siia.
 8. Jaapan (jp):
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus: 
    1. AOL Maili puhul on asjakohane Yahoo entiteet ettevõte Boundless Inc. (aadress: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Jaapan).
    2. Jaapanis kättesaadavad Yahoo Japan kaubamärgiga tooted: neid tooteid pakuvad kolmandad pooled. 
    3. Kõigi teiste teenuste puhul on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo Inc. (aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Minimaalne vanus: 18 aastat (kui te olete vanuses 18 või 19 eluaastat, peab teil Tingimustega nõustumiseks ja Teenuste kasutamiseks olema vanemate või seadusliku hooldaja luba) 
  2. Õiguse valik. Teie ja meie vaheliste tingimuste puhul kohaldatakse Jaapani õigust, eirates selle konflikti seadusesättega.
  3. Foorum. Teie ja meie lepime kokku alluda Jaapani Tokyo 
  4. Teenuste muutmine; nende tingimuste muutmine
   1. Kui me muudame neid teenuseid jaotise 7(a) kohaselt või muudame neid tingimusi jaotise 12(b) kohaselt, teavitame teid mõistliku ajaperioodi võrra ette kõigist muudatustest, millel oleks teile oluline kahju või mis piiraks oluliselt teie juurdepääsu teenustele või teenuste kasutamisele.
   2. Selliste praeguste tingimuste või teenuste muudatuste puhul, mida meil tuleb teha turvalisuse, ohutuse, juriidiliste või regulatiivsete nõudmiste tõttu, ei pruugi meil olla võimalik teid ette teavitada, kuid me teavitame teid pärast muudatuste tegemist kohe, kui see on praktiliselt tehtav.
  5. Vastutuse piiramine. Mitte miski neis tingimustes ei mõjuta seaduslikke õigusi, millele teil on Jaapani seaduse kohaselt tarbijana õigus ja mida ei saa lepingute teel muuta või nendest loobuda. Selle järgi, kui nende tingimuste kohaselt teenuste kasutamise alane leping loetakse olevat Jaapani tarbijalepingu seaduse kohtaselt tarbijalepinguks, ei rakendu teile osad nende tingimuste 9. jaotise välistustest ja piirangutest, mis puudutavad meie tahtlikust väärkäitumisest või jämedast hoolimatusest põhjustatud vastutust.
  6. Klienditugi. Klienditeeninduse kohta lisateabe saamiseks vt seda lehte
 9. Uus Meremaa (nz).
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus:
    1. Teenuste AOL Mail, OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search ja Yahoo Sport puhul on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo New Zealand Limited (aadress: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Uus Meremaa) ja kehtivad järgmised tingimused. a) Tingimuste ning teie ja üksus Yahoo New Zealand Limited vaheliste suhete puhul kohaldatakse Uus Meremaa õigust, eirates selle konflikti seadusesätetega, ja b) teie ja Yahoo New Zealand Limited lepivad kokku alluda Uus Meremaa kohtude eksklusiivsele jurisdiktsioonile.
    2. Teiste teenuste puhul on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo Inc. (aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja sellistele teenustele kehtivad jaotise 14.2 (USA) tingimused.
   2. Minimaalne vanus: 13-aastane 
  2. Klienditugi. Klienditoe kohta lisateabe saamiseks vt seda lehte.
 10. Singapur (sg), Indoneesia (id), Malaisia (my), Filipiinid (ph), Tai (th) või Vietnam (vn). 
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus: 
    1. Teenuste AOL Mail, OneSearch, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ja Aviate puhul on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (aadress: 79 Robinson Road, #07-01,Singapur 068897) ja kehtivad järgmised tingimused. a) Tingimuste ning teie ja Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. vaheliste suhete puhul kohaldatakse Singapuri õigust, eirates selle konflikti seadusesätetega, ja b) teie ja Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. lepivad kokku alluda Singapuri kohtude eksklusiivsele jurisdiktsioonile.
    2. Teiste teenuste puhul:
     1. asjakohane Yahoo üksus on Yahoo üksus, mis on märgitud konkreetse teenuse mõistes olema pakkuja; tingimusi ja suhet teie ja asjakohase Yahoo üksuse vahel reguleerivad asjakohase Yahoo üksuse registreerimiskohas kehtivad seadused; või
     2. kui ühtegi Yahoo üksust ei ole märgitud olema konkreetse teenuse puhul pakkuja, on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo Inc. (aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja sellistele teenustele kehtivad jaotise 14.2 (USA) tingimused.
   2. Minimaalne vanus: 13-aastane 
  2. Klienditugi. Järgnevalt on toodud klienditoe lingid. 
   1. Singapur
   2. Indoneesia 
   3. Malaisia
   4. Filipiinid
   5. Tai
   6. Vietnam
 11. Taiwan (tw).
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus:
    1. Teenuste AOL Mail, OneSearch, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ja Aviate puhul on asjakohane Yahoo üksus Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (aadress: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) ja kehtivad järgmised tingimused: (a) käesolevate tingimuste ning teie ja ettevõtte Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. vaheliste suhete puhul kohaldatakse Hiina Vabariigi õigust, arvestamata selle kollisiooninormide sätteid, ning b) teie ja Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. lepivad kokku allumises Hiina Vabariigis Taiwanis asuva Taipei ringkonnakohtu eksklusiivsele jurisdiktsioonile.
    2. Teenuseid Yahoo Auctions, Yahoo Shopping ja Yahoo Used Cars osutab Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (aadress: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) ja kehtivad järgmised tingimused: (a) käesolevate tingimuste ning teie ja ettevõtte Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch vaheliste suhete puhul kohaldatakse Hiina Vabariigi õigust, arvestamata selle kollisiooninormide sätteid, ning b) teie ja Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch lepivad kokku allumises Hiina Vabariigis Taiwanis asuva Taipei ringkonnakohtu eksklusiivsele jurisdiktsioonile.
    3. Teiste teenuste puhul:
     1. asjakohane Yahoo üksus on Yahoo üksus, mis on märgitud konkreetse teenuse mõistes olema pakkuja; tingimusi ja suhet teie ja asjakohase Yahoo üksuse vahel reguleerivad asjakohase Yahoo üksuse registreerimiskohas kehtivad seadused; või
     2. kui ühtegi Yahoo üksust ei ole märgitud olema konkreetse teenuse puhul pakkuja, on asjakohaseks Yahoo üksuseks Yahoo Inc. (aadress: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja sellistele teenustele kehtivad jaotise 14.2 (USA) tingimused.
   2. Minimaalne vanus: 13-aastane 
  2. Klienditugi. Klienditoe kohta lisateabe saamiseks vt seda lehte.
 12. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika
  1. Määratud tingimused 
   1. Asjakohane Yahoo üksus: Yahoo EMEA Limited (aadress: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Iirimaa)
   2. Minimaalne vanus: Vanusepiirang, millest alates tohite nõustuda oma isikuandmete töötlemisega on ELi liikmesriikides 16 eluaastat või liikmesriigis määratud madalaim vanusepiirang. EList väljas asuvates riikides on madalaim vanusepiirang 13 eluaastat.
  2. Õiguse valik. Nende tingimuste ning nende toimimise, tõlgendamise või moodustamise ja poolte vaheliste suhete sh kõik poolte vahel tõstatuda võivate hagide või vaidluste (sh mittelepinguliste hagide või vaidluste) puhul kohaldatakse Iirimaa õigust, eirates selle konflikti seadusesätetega. 
  3. Foorum. Järgnevas lõigus d) sätestatu välja arvatud, lepime teie ja meie kokku alluda nendest tingimustest või nendega seoses või nende rakendamise, tõlgendamise või formeerimisega seoses (sh mittelepingulised hagid või vaidlused) tõstatuvate hagide või vaidluste osas eksklusiivselt Iiri kohtute jurisdiktsioonile. Teie ja meie lepime sellistel juhtudel kokku alluda Iirimaal asuvate kohtude personaalsele jurisdiktsioonile ja lepime kokku loobuda kõikidest protestidest seoses selliste kohtute jurisdiktsioonide pooltele kohaldamisega ja neis kohtutes kohtupidamisega.
  4. Kui te asute Euroopa Liidu riigis ei mõjuta miski käesolevates Tingimustes sh lõigud eeltoodud (b) ja (c) teie õigust toetuda asjakohastele kohustuslikele kohalikele seadustele või jurisdiktsioonisätte valimisele, mida ei ole lepinguga võimalik muuta. Euroopa Komisjon pakub vaidluste lahendamise veebiplatvormi, mille leiate aadressilt https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Klienditugi. Järgnevalt on toodud klienditoe lingid. EL-i digiteenuste määruse kohaste kontaktpunktide osas vaadake allolevat lõiku o.
   1. Iirimaa
   2. UK
   3. Saksamaa
   4. Prantsusmaa
   5. Hispaania
   6. Itaalia
   7. Kõik teised riigid
  6. Teenuste muutmine; nende tingimuste muutmine
   1. Kui me muudame neid teenuseid jaotise 7(a) kohaselt või muudame neid tingimusi jaotise 12(b) kohaselt, teavitame teid mõistliku ajaperioodi võrra ette kõigist muudatustest, millel oleks meie kasutajatele oluline kahju või piiraks oluliselt teenustele juurdepääsu või nende kasutamist. Teie jätkuv teenuste kasutamine pärast selliste muudatuste kehtima hakkamise kuupäeva tähendab, et olete muudetud teenuste või tingimustega nõus. 
   2. Tingimuste või teenuste muudatuste puhul, mida meil tuleb teha turvalisuse, ohutuse, juriidiliste või regulatiivsete nõudmiste tõttu, ei pruugi meil olla võimalik teid ette teavitada, kuid me teavitame teid kohe, kui see on praktiliselt tehtav.
  7. Teatis teenuste või teie konto tühistamise, katkestamise või piiramise kohta
   1. Vaatamata eeltoodud alajaotisele f) ja teile seadusega ettenähtud õigusi piiramata võime ilma sellest teavitamata teie konto kas ajutiselt või püsivalt tühistada või katkestada, või seada piirangu või piirata teie juurdepääsu teie kontole või teenustele või nende osadele:
    1. kui rikute või usume, et olete rikkumas tingimusi sh sellega seotud lepinguid, eeskirju või juhiseid;
    2. vastuseks õiguskaitseorganite või valitsusasutuste nõudmisele kehtiva õigusliku protsessi raames;
    3. seoses ootamatu tehnilise või turvalisusega seotud küsimuste või probleemidega; või
    4. meie konto kustutamise eeskirjade kohaselt, kui teie konto on olnud pikemat aega mitteaktiivne.
  8. Kui me teie konto püsivalt katkestame või sulgeme, teatame teile sellest ette ja anname teile mõistliku ajavahemiku teie kontoga seotud teabele, failidele ja sisule juurdepääsemiseks ja salvestamiseks v.a juhul, kui meil on alust arvata, et jätkuv juurdepääs teie kontole võib rikkuda kehtivaid õiguslikke sätteid, õiguskaitseorganite või teiste valitsusasutuste taotlusi, või põhjustada meile või kolmandatele pooltele kahju.
  9. Mahajahtumisperiood ELi tarbijatele. Järgnevad sätted täiendavad jaotist 11 (tasupõhised teenused ja arveldamine).
   1. Kui olete ELis elav tarbija, võite 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest tühistada oma tasupõhise teenuse ilma mingit põhjust avaldamata.Saate meid teavitada, täites ja esitades selle vormi või kui teil pole teist võimalust, tagastades selle vormi meile posti teel.Peate oma teatise meile saatma enne 14-päevase tühistamisperioodi lõppu.
   2. Erandid. Ostes meilt digitaalse sisu, mida ei tarnita füüsilisel andmekandjal, nõustute, et tühistamisperiood aegub kohe, kui asute digitaalset sisu allalaadima või voogesitama.
   3. Tagasimaksmine. Maksame teile tagasi kõik tasupõhise teenuse eest saadud maksed mitte hiljem kui 14 päeva pärast teilt tühistamisteatise saamist. Kui te ei väljendu selgelt vastupidiselt, kasutame me esialgse tehinguga sama makseviisi. Nõustute, et kui alustate tasupõhise teenuse kasutamist enne tühistamisperioodi lõppu, vastutate te kõigi kuni tühistamise kuupäevani aset leidnud tasude eest.
  10. Automaatne taasuuendamine. Peale jaotise 11(b)(v) kehtib ka järgnev: kui teie tellimust uuendatakse automaatselt ja hind on kasvanud, teavitatakse teid vastavast uuest hinnast ja teil lubatakse tühistada oma tellimus 14 päevase perioodi jooksul alates teatise kättesaamisest. Sellistel juhtudel uus hind ei jõustu ja teie tellimus lõppeb lõpptähtajal.
  11. Vastutuse välistused ja piirangud. Mitte miski neis tingimustes ei mõjuta seaduslikke õigusi, millele teil on Iiri ja ELi õiguse kohaselt tarbijana õigus ja mida ei saa lepingute teel muuta või nendest loobuda. Selle järgi ei kehti teile osad tingimuste jaotistes 8 ja 9 toodud välistused ja piirangud, kui te olete mõnes Euroopa Liidu riigis elav tarbija. 
  12. Meie vastutus. Vaatamata jaotisele 9 aktsepteerime seoses teenustega vastutust meie tehtud valede avalduste eest või kui saate vigastada või surma meie hooletuse otsesel tulemusel. 
  13. Lisatingimused Itaalias asuvatele kasutajatele leiab siit
  14. Lisatingimused Saksamaal asuvatele kasutajatele leiab siit
  15. EL-i digiteenuste määrus

   1. Yahoo teenuste kasutamisega seotud piirangud. EL-i digiteenuste määrus kohustab meid teavitama Euroopa Liidu kasutajaid, et kehtestame Yahoo saitidel hostitavale kasutajasisule teatud piirangud, sealhulgas rakendame kasutajate kommentaaride modereerimist. Samuti võimaldame kasutajatel teatada ebaseaduslikust sisust ja taotleda selle eemaldamist. Järgime ebaseadusliku sisu tuvastamiseks Yahoo sisemisi eeskirju ja protseduure, sealhulgas vajadusel kontrollivad seda inimesed. Kui see on vajalik, võtame vastavalt meie kogukonnasuunistele meetmeid sellise sisu eemaldamiseks.
   2. Kontaktpunktid
    1. Kui olete mõne Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Komisjoni või Euroopa digiteenuste nõukoja esindaja, saate meiega ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: dsa@yahooinc.com. Meie eelistatud suhtluskeel on inglise keel.
    2. Kui olete Euroopa Liidus elav kasutaja, võite kasutada meie kontaktivormi.

Viimati värskendatud: 30. aprillil 2024