Yahoo Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

2021. gada 1. novembrī uzņēmums, kas jums nodrošina produktus un pakalpojumus, mainīja nosaukumu no Verizon Media EMEA Limited uz Yahoo EMEA Limited. Šobrīd nav paredzētas izmaiņas jūsu informācijas apstrādes veidā. Turklāt saskaņā ar ES Digitālo pakalpojumu likumu mums ir jānodrošina lietotājiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, noteikti papildu noteikumi — skatīt tālāk 14. panta 13. punkta o. apakšpunktu.

2017. gada jūnijā mēs paziņojām, ka Yahoo un AOL apvienojās digitālo un mobilo plašsaziņas līdzekļu uzņēmumā. Turpmāk mūsu darbību regulēs šie Yahoo Pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Ja jums jau ir Yahoo vai AOL konts, jums jāpiekrīt šiem Noteikumiem. (Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs vēl neesat piekritis šiem Noteikumiem, uz jūsu kontu joprojām attiecas iepriekšējie Yahoo Pakalpojumu sniegšanas noteikumi un iepriekšējie Oath Pakalpojumu sniegšanas noteikumi (AOL gadījumā).) Visiem Yahoo produktiem un pakalpojumiem, kuriem var piekļūt bez pierakstīšanās, šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi piemērojami no 2018. gada 25. maija. Ja veidojat jaunu kontu, turpmāk izklāstītie Noteikumi stājas spēkā, sākot no šodienas.

Yahoo Pakalpojumu sniegšanas noteikumi
 1. Laipni lūdzam Yahoo

  Yahoo Inc. un visi zīmoli, kas minēti 13. punktā (tostarp Yahoo un AOL zīmoli), un uzņēmumi, kas norādīti 13. un 14. punktā (kopā — “Yahoo”, “mūs” “mēs” vai “mūsu”), ir daļa no Yahoo uzņēmumu saimes. Mūsu zīmolus, vietnes, lietotnes, produktus, pakalpojumus un tehnoloģijas (“Pakalpojumi”) nodrošina uzņēmumi, kas norādīti turpinājumā 13. punktā. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet 1.-13., 14.1. un 14.13. punktu, jo tie attiecas uz jums.

  Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat šiem noteikumiem un visām kopienas vadlīnijām un papildu noteikumiem, kas attiecas uz jums par izmantotajiem Pakalpojumiem (kopā “Noteikumi”). Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos Noteikumus, jo tie kopumā veido jūsu līgumu starp mums.

  ŠIE NOTEIKUMI SATUR MŪSU ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS 9. SADAĻĀ.

  LIETOTĀJI ASV: ŠIE NOTEIKUMI IETVER SAISTOŠU ŠĶĪRĒJTIESAS LĪGUMU UN KOLEKTĪVĀS PRASĪBAS UN ZVĒRINĀTO TIESAS ATBRĪVOJUMA KLAUZULAS 14.2. PUNKTĀ, KAS ATTIECAS UZ VISIEM LIETOTĀJIEM ASV.

 2. Pakalpojumu izmantošana

  1. Pilnvaras. Jūs piekrītat, ka jums ir atļauts izmantot Pakalpojumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja Pakalpojumus izmantojat uzņēmuma, nodibinājuma vai citas juridiskas personas vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir jums ir juridiskas pilnvaras piekrist šiem Noteikumiem attiecīgās juridiskās personas vārdā. Šajā gadījumā attiecīgā juridiskā persona piekrīt šiem Noteikumiem, un “jūs” apzīmē šo juridisko personu. Ja jūs piekļūstat kontam tā īpašnieka vārdā (piemēram, kā administrators, konsultants, analītiķis u.c.), Noteikumi attiecas uz jūsu darbībām, ko veicat konta īpašnieka vārdā.

  2. Zaudējumu atlīdzināšana. Ja izmantojat Pakalpojumus uzņēmuma, nodibinājuma vai citas juridiskas personas vārdā vai izmantojat Pakalpojumus komerciālos nolūkos, jūs un attiecīgā juridiskā persona nepieļausiet zaudējumu nodarīšanu un atlīdzināsiet Yahoo personām (definētas 8. punktā) jebkādus apsūdzību vai prasību radītos zaudējumus, kas radušies no vai saistīti ar Pakalpojumu izmantošanu vai šo Noteikumu pārkāpšanu, tostarp saistības un izdevumus, kas radušies no prasībām (tostarp prasībām par nolaidību), zaudējumiem, bojājumiem, apsūdzībām, spriedumiem, ar tiesvedību saistītām izmaksām un advokātu honorāriem.

  3. Vecums. Ja neesat sasniedzis Minimālo vecumu (definēts jūsu reģionam 14. punktā), jūs nevarat reģistrēt kontu. Ja neesat esoša Yahoo grupas konta turētājs Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ir Yahoo – Ģimenes konts, jums ir jābūt sasniegušam vismaz Minimālo vecumu, lai izmantotu Pakalpojumus. Noteiktās Pakalpojumu daļās ir ietverts pieaugušajiem paredzēts saturs. Ja neesat pieaugušais (proti, neesat sasniedzis jūsu valstī noteikto pilngadības vecumu), nepiekļūstiet šim saturam, ja vien nav skaidri norādīts citādi.

  4. Dalībnieku rīcība. Jūs piekrītat nelietot Pakalpojumus jebkādā veidā, kas pārkāpj šos noteikumus vai mūsu Kopienas vadlīnijas, tostarp:

   1. iegūt vai mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi Pakalpojumiem vai mūsu serveriem, sistēmām, tīklam vai datiem;

   2. publiskot saturu, kas ir kaitīgs bērniem, satur draudus, ir ļaunprātīgs, aizskarošs, neatļauts, neslavu ceļošs, vulgārs, nepiedienīgs, apmelojošs, citu personu privātumu aizskarošs, naidpilns vai rasistiski, etniski vai kā citādi nepieņemams;

   3. pārkāpt piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus;

   4. uzdoties par kādu citu fizisku vai juridisku personu vai viltot virsrakstus vai identifikatorus vai manipulēt ar tiem, lai slēptu tāda satura izcelsmi, kas pārsūtīts, izmantojot Pakalpojumu;

   5. publiskot saturu, kuru neesat tiesīgs publiskot vai ar kuru tiek pārkāptas jebkuras fiziskas vai juridiskas personas patenta, preču zīmes, komercnoslēpuma tiesības, autortiesības vai citas īpašumtiesības;

   6. bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas publicēt saturu, kurā ir reklāmas vai citi komercziņojumi;

   7. publiskot vīrusus vai citu datora kodu, failus, programmas vai saturu, kas paredzēts, lai pārtrauktu, iznīcinātu vai ierobežotu Pakalpojumu funkcionalitāti vai ietekmētu citus lietotājus;

   8. jebkādā veidā traucēt vai pārtraukt Pakalpojumu vai serveru, sistēmu vai tīklu, kas saistīti ar Pakalpojumiem, darbību;

   9. bez mūsu skaidras iepriekšējās atļaujas piekļūt mūsu Pakalpojumu datiem vai vākt tos vai mēģināt piekļūt šiem datiem vai vākt tos, izmantojot jebkāda veida automatizētus līdzekļus, ierīces, programmas, algoritmus vai metodes, tostarp, bet ne tikai robotprogrammatūras, tīmekļa pārmeklētājus, rausējprogrammas, datizraces rīkus vai datu apkopošanas vai iegūšanas rīkus;

   10. izmantot jebkurus materiālus vai saturu, tostarp bez ierobežojuma jebkurus datus, lai a) veidotu datu bāzes, arhīvus, mobilās lietojumprogrammas, datu plūsmas, logrīkus vai jebkādus citus apkopotu datu avotus, kas pilnīgi vai daļēji konkurē ar mūsu datu nodrošinātāju sniegtajiem Pakalpojumiem vai veido šo Pakalpojumu materiālu aizstāšanas saturu; vai b) sniegtu jebkāda veida pakalpojumu, kas konkurē ar mūsu Pakalpojumiem vai Yahoo vai mūsu datu nodrošinātāju sniegtajiem datiem vai ir to būtisks aizstājējs.

  5. Pakalpojumu izmantošana. Jums ir jāievēro visas ar Pakalpojumiem saistītās vadlīnijas vai politikas. Jūs nedrīkstat neatbilstoši lietot Pakalpojumus vai iejaukties to darbībā, un drīkstat piekļūt tiem, tikai izmantojot mūsu nodrošināto saskarni un norādījumus. Jūs drīkstat izmantot Pakalpojumus tikai tā, kā to atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja nav īpaši norādīts citādi, jūs nedrīkstat piekļūt vai atkārtoti izmantot Pakalpojumus vai to daļu komerciālos nolūkos.

  6. Eksporta regulēšana. Jūs piekrītat ievērot Amerikas Savienoto Valstu eksporta regulēšanas tiesību aktus un noteikumus, kā arī citu attiecīgo valstu tirdzniecības kontroles tiesību aktus, tostarp, bet ne tikai Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības departamenta un Rūpniecības un drošības biroja eksporta administrācijas noteikumus, kā arī embargo un tirdzniecības sankciju programmas, ko pārvalda Amerikas Savienoto Valstu Finanšu departaments un Ārvalstu aktīvu kontroles birojs. Jūs apliecināt un garantējat, ka jūs: (1) neesat puse, kurai ir liegums un kas identificēta kādu valstu eksporta izņēmumu sarakstā (skatiet, piemēram, vietni https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) neeksportēsiet atkārtoti vai neizmantosiet Pakalpojumus, lai pārsūtītu programmatūru, tehnoloģiju vai citus tehniskos datus pusēm vai uz valstīm, kurām ir liegums, un (3) neizmantosiet Pakalpojumus militāriem, ar atomieročiem, kodolieročiem, raķetēm, ķīmiskajiem un bioloģiskajiem ieročiem saistītiem mērķiem un neveiksiet ar Pakalpojumiem citas darbības, ar kurām tiek pārkāpti Amerikas Savienoto Valstu un citu attiecīgo valstu eksporta un importa tiesību akti.

  7. Pretkorupcijas tiesību akti. Jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos pretkorupcijas tiesību aktus, tostarp tiesību aktus, kas aizliedz pretlikumīgu maksājumu veikšanu korupcijas nolūkos saistībā ar šiem Noteikumiem. 

  8. Īpašumtiesības un atkārtota izmantošana. Pakalpojumu izmantošana nenodrošina jums intelektuālā īpašuma tiesības, citas īpašumtiesības vai tiesības uz Pakalpojumiem vai saturu, kuram piekļūstat. Ja neesat saņēmis atsevišķu rakstisku mūsu atļauju, jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumos lietotos zīmolus vai logotipus. Jūs nedrīkstat noņemt, aizsegt vai mainīt juridisko informāciju, kas parādīta Pakalpojumos vai kopā ar tiem. Ja neesat saņēmis nepārprotamu rakstisku atļauju, jūs nedrīkstat atveidot, pārveidot, iznomāt, pārdot, iemainīt, izplatīt, pārsūtīt, pārraidīt Pakalpojumus (tostarp saturu, reklāmas, lietotnes programmēšanas saskarni un programmatūru), to daļu vai piekļuvi tiem, rīkot publiskas izrādes, radīt atvasinātus darbus, kuru pamatā ir Pakalpojumi, vai izmantot tos jebkādiem komerciāliem mērķiem.

  9. Programmatūras licence. Ja ievērojat šos Noteikumus, mēs jums piešķiram personisku, citam nepiešķiramu, tālāk nenododamu, atsaucamu un neekskluzīvu licenci bez autoratlīdzības maksas, lai varētu izmantot programmatūru un lietotnes programmēšanas saskarni, kuru Pakalpojumu ietvaros mēs jums varam nodrošināt. Šī licence jums ļauj tikai izmantot mūsu nodrošinātos Pakalpojumus un priekšrocības saskaņā ar šiem Noteikumiem un visiem citiem papildu noteikumiem vai vadlīnijām. Jūs nedrīkstat dekonstruēt vai mēģināt izgūt mūsu programmatūras pirmkodu, izņemot gadījumus, kad piemērojamie tiesību akti aizliedz šādus ierobežojumus vai jums ir mūsu rakstiska atļauja. Mūsu programmatūra bez iepriekšēja brīdinājuma var automātiski lejupielādēt un instalēt drošības vai citus atjauninājumus.

  10. Atbalsts. Ja nav īpaši norādīts citādi, mēs jums neapsolām sniegt Pakalpojumu atbalstu. Ja mēs sniedzam atbalstu, tas tiek veikts pēc mūsu ieskatiem un nenozīmē, ka mēs arī turpmāk sniegsim atbalstu.

  11. Maksa. Mēs pēc saviem ieskatiem paturam tiesības iekasēt maksu par Pakalpojumu lietošanu vai piekļuvi tiem (un jebkādu saistīto atbalstu) neatkarīgi no tā, vai tāda attiecīgajā brīdī pastāv. Ja mēs izlemsim iekasēt maksu, būs spēkā mūsu maksājumu noteikumi un mēs jums par to paziņosim.

  12. Atšķirīgas Pakalpojumu versijas. Dažādās Pakalpojumu versijās var būt pieejami dažādi līdzekļi, un ne visi līdzekļi ir pieejami jūsu valstī vai reģionā. Turklāt ne visi līdzekļi var būt pieejami, ja lietotājs, ar kuru sazināties, izmanto citu Pakalpojumu versiju vai izmanto trešās puses programmatūru.

  13. Politika pret pārkāpumiem. Mēs aizliedzam nevēlamu e-pastu vai ziņojumu sūtīšanu, izmantojot Pakalpojumus. Jūs saistībā ar Pakalpojumiem nedrīkstat veikt komercdarbību ar nekomerciālu īpašumu vai lietotnēm vai lielapjoma darbības bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Jūs nedrīkstat iesaistīties darbībās, kas traucē Pakalpojumu darbību vai citu lietotāju pieredzi.

  14. Envrmnt 360 noteikumi. LIETOTĀJIAmerikas Savienotajās valstīs. Envrmnt 360 noteikumi attiecas uz jums, un tie ir atrodami šeit angļu valodā un šeit spāņu valodā.

  15. RSS plūsmas. Ja izmantojat RSS plūsmu, kuru mēs nodrošinām (turpmāk — “Yahoo RSS plūsma”), jums ir atļauts tikai skatīt plūsmā nodrošināto saturu, nemodificējot to, un jums ir jānorāda atsauce uz mūsu avota vietni un saite uz pilno rakstu avotu Yahoo RSS plūsmas saturā. Jūs nedrīkstat ievietot reklāmu nevienā Yahoo RSS plūsmā. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārtraukt Yahoo RSS plūsmas darbību un jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ pieprasīt jebkurai personai pārtraukt Yahoo RSS plūsmas lietošanu. Ikvienam mūsu produktam vai pakalpojumam var būt piemērojami arī citi noteikumi par saistīto Yahoo RSS plūsmu lietošanu.

 3.  Jūsu konts; paziņojumi

  1. Konta informācija. Lai izmantotu dažus Pakalpojumus, Jums var būt nepieciešams konts. Jums ir jānodrošina, ka jūsu konta informācija (proti, informācija, ko sniedzāt, kad reģistrējāties vai abonējāt Pakalpojumus) ir aktuāla, pilnīga, precīza un patiesa. Ja vien 14. punktā jūsu valstī nav norādīts citādi, neviens Yahoo konts, izņemot AOL kontu, nav nododams citām personām, un pēc konta turētāja nāves tiesības uz kontu vairs nav spēkā.

  2. Piekļuve kontam. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas jūsu kontā, vai to izmantojot. Lai aizsargātu savu kontu, nodrošiniet paroles konfidencialitāti. Neizmantojiet sava konta paroli citos pakalpojumos. Ja, nemazinot tiesību aktos paredzētās tiesības, aizmirstat savu paroli un nevarat citādi apstiprināt kontu Yahoo, jūs apliecināt un piekrītat, ka jūs nevarat piekļūt savam kontam un visi ar kontu saistītie dati nav izgūstami.

  3. Paziņojumi. Yahoo var jums nosūtīt paziņojumus, tostarp pakalpojumu paziņojumus un paziņojumus par šo noteikumu izmaiņām, izmantojot (bet ne tikai) e-pastu, pastu, īsziņas, MMS, pašpiegādes paziņojumus vai ziņojumus lietotnē, ziņas Pakalpojumos, tālruni vai citus pašlaik pieejamos vai vēlāk izstrādātus piemērotus līdzekļus. Jūs piekrītat saņemt šos paziņojumus jebkurā un visos iepriekš minētajos veidos. Jūs nevarēsiet saņemt paziņojumus, ja pārkāpsiet Noteikumus, piekļūstot Pakalpojumiem neatļautā veidā. Ja būsiet piekļuvis Pakalpojumiem atļautā veidā, tiks uzskatīts, ka būsiet saņēmis jebkuru un visus piegādātos paziņojumus.

 4. Privātums un datu aizsardzība

  Mūsu privātuma politika izskaidro, kas mēs esam, kāda veida informāciju vācam no jums, kādā veidā apstrādājam jūsu informāciju, ar ko šo informāciju kopīgojam un kādas ir jūsu tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumu.

 5. Autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu prasību procedūra

  Mēs cienām citu intelektuālo īpašumu, un mēs sagaidām to pašu no lietotājiem. Atbilstošās situācijās mēs pēc saviem ieskatiem varam atspējot, pārtraukt tādu kontu darbību (un/vai veikt citas atbilstošas darbības), kuru lietotāji, iespējams, veikuši pārkāpumu. Ja uzskatāt, ka ir pārkāptas jūsu autortiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, lūdzu, ievērojiet šeit sniegtos norādījumus.

 6. Pakalpojumos ietvertais saturs un licenču piešķiršana Yahoo

  1. Saturs. Mūsu Pakalpojumos ir redzama zināma daļa satura, kuru mēs neesam radījuši un kurš nepieder mums. Par šo saturu ir atbildīga tikai fiziskā vai juridiskā persona, kas to publisko. Mēs neuzņemamies atbildību par trešo pušu rīcību, tostarp to fizisko vai juridisko personu rīcību, ar kurām sazināties, izmantojot Pakalpojumus. Izmantojot vairākus no Pakalpojumiem, jūs varat iesniegt saturu. Jūs, nevis Yahoo, esat pilnībā atbildīgs par visu saturu, kuru augšupielādējat, publicējat, nosūtāt pa e- pastu, pārsūtāt vai publicējat citādā veidā, izmantojot Pakalpojumus. Mēs varam noņemt vai atteikties parādīt saturu, ar kuru tiek pārkāpti Noteikumi vai piemērojamie tiesību akti, tomēr tas nenozīmē, ka Pakalpojumi tiek pārraudzīti vai saturs tiek pārskatīts vai filtrēts. Izmantojot Pakalpojumus vai piekļūstot tiem, jūs saprotat un piekrītat, ka jums var tikt parādīts aizvainojošs, nepieklājīgs vai nevēlams saturs.

  2. IP īpašumtiesības un licenču piešķiršana. Ja noteiktos mūsu Pakalpojumu produktu noteikumos vai vadlīnijās nav norādīts citādi, augšupielādējot, kopīgojot vai iesniedzot saturu Pakalpojumos, jums pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz šo saturu un jūs piešķirat mums starptautisku, neekskluzīvu, pastāvīgu, neatsaucamu, citiem nododamu licenci bez autoratlīdzības maksas un ar tiesībām izsniegt apakšlicences, lai (a) izmantotu, mitinātu, glabātu, atveidotu, pārveidotu, sagatavotu atvasinātus darbus (piemēram, tulkojumus, adaptācijas, kopsavilkumus vai citas izmaiņas), nosūtītu, publicētu un izplatītu šo saturu vai rīkotu tā publiskas izrādes vai izstādes jebkādā veidā, ar jebkādiem pašlaik zināmiem vai vēlāk izstrādātiem piegādes līdzekļiem vai paņēmieniem un (b) atļautu citiem lietotājiem piekļūt, atveidot, izplatīt, publiski izrādīt savu saturu, sagatavot atvasinātus tā darbus un rīkot tā publiskas izrādes, izmantojot Pakalpojumus tā, kā to atļauj šo Pakalpojumu funkcionalitāte (piemēram, ļaujot lietotājiem atkārtoti ierakstīt blogos, pārpublicēt vai lejupielādēt jūsu saturu). Dažos Pakalpojumos var būt konkrēti noteikumi vai iestatījumi, kuros var būt noteikti atšķirīgi attiecīgajos Pakalpojumos iesniegtā satura lietošanas ierobežojumi. Jums ir jābūt nepieciešamām tiesībām, lai piešķirtu mums šajā 6. punkta (b) apakšpunktā aprakstīto licenci jebkādam saturam, kuru augšupielādējat, kopīgojat vai iesniedzat Pakalpojumos.

 7. Pakalpojumu pārveidošana vai darbības pārtraukšana; kontu darbības pārtraukšana

  1. Mēs nepārtraukti mainām un uzlabojam Pakalpojumus. Ja jūsu reģionam 14. punktā nav norādīts citādi, mēs bez iepriekšēja brīdinājuma varam pievienot vai noņemt līdzekļus vai funkcijas, izveidot jaunus Pakalpojumu ierobežojumus vai īslaicīgi vai neatgriezeniski pārtraukt kāda Pakalpojuma darbību.

  2. Jūs varat jebkurā laikā pārtraukt Pakalpojumu izmantošanu. Jūs jebkurā laikā drīkstat atcelt un dzēst savu AOL kontu, noklikšķinot šeit, un varat atcelt vai dzēst savu Yahoo kontu, noklikšķinot šeit. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet atbilstošo Palīdzības centru.

  3.  Ja jūsu reģionam 14. punktā nav norādīts citādi, mēs varam jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma īslaicīgi vai neatgriezeniski apturēt vai pārtraukt jūsu konta darbību, ieviest ierobežojumus vai ierobežot piekļuvi visiem Pakalpojumiem vai daļai no tiem, pamatojoties uz jebkādu iemeslu, tostarp (bet ne tikai) šo noteikumu pārkāpuma, tiesas rīkojuma vai konta neaktivitātes dēļ.

  4. Ja jūsu konta darbība tiek pārtraukta, saskaņā ar tiesību aktos paredzētajām tiesībām var tikt pārtraukta piekļuve jūsu lietotājvārdam, parolei un visai saistītajai informācijai, failiem un ar kontu saistītajam saturam un jūsu lietotājvārds var kļūt pieejams izmantošanai citām personām. Ja Pakalpojums ir maksas pakalpojums, lūdzu, skatiet mūsu maksājumu noteikumus, kas ir atrodami šeit.

 8. Mūsu garantijas un atrunas

  1. CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS, MĒS, KOPĀ AR MŪSU MĀTESUZŅĒMUMIEM, FILIĀLĒM, MEITASUZŅĒMUMIEM, AMATPERSONĀM, VADĪTĀJIEM, DARBINIEKIEM, LĪGUMPARTNERIEM, AĢENTIEM, PARTNERIEM, LICENCES DEVĒJIEM UN TĀLĀKPĀRDEVĒJIEM (KOPĀ — “YAHOO PERSONAS”) NESNIEDZAM NEKĀDA VEIDA APLIECINĀJUMUS, SOLĪJUMUS VAI TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR PAKALPOJUMIEM. MŪSU PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI “TĀDI, KĀDI TIE IR“, “AR VISĀM KĻŪDĀM“ UN “TĀDI, KĀDI TIE IR PIEEJAMI”. JŪS UZŅEMATIES RISKU PAR PAKALPOJUMU, TOSTARP PAKALPOJUMOS PIEEJAMĀ SATURA, LIETOŠANU, UN MĒS NESNIEDZAM NEKĀDA VEIDA APLIECINĀJUMUS, SOLĪJUMUS VAI GARANTIJAS, KA PAKALPOJUMU DARBĪBA BŪS NEPĀRTRAUKTA, SAVLAICĪGA, DROŠA UN BEZ KĻŪDĀM. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA NEKĀDA VEIDA DATU PĀRSŪTĪŠANAS, IZMANTOJOT INTERNETU, VAI DATU GLABĀŠANAS TEHNOLOĢIJAS DROŠĪBA NEVAR TIKT GARANTĒTA, TĀDĒĻ MĒS SKAIDRI ATSAKĀMIE NO JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. MĒS NESNIEDZAM SOLĪJUMUS VAI GARANTIJAS UN ATSAKĀMIES NO SAISTĪBĀM ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMOS IETVERTO SATURU VAI SATURU, UZ KURU NO PAKALPOJUMIEM IZVEIDOTA SAITE, NOTEIKTĀM PAKALPOJUMU FUNKCIJĀM, PAKALPOJUMU DROŠĪBU VAI UZTICAMĪBU, KVALITĀTI, PRECIZITĀTI, PIEEJAMĪBU VAI SPĒJU ATBILST JŪSU VAJADZĪBĀM, NODROŠINĀT KONKRĒTUS IZVADES DATUS VAI SASNIEGT KONKRĒTUS REZULTĀTUS.

  2. DAŽĀS JURISDIKCIJĀS TIEK NODROŠINĀTAS KONKRĒTAS NETIEŠĀS GARANTIJAS, PIEMĒRAM, NETIEŠA GARANTIJA PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS, MĒS ATSAKĀMIES NO JEBKĀDIEM UN VISIEM NETIEŠIEM VAI TIEŠIEM SOLĪJUMIEM VAI GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM.

 9. Atbildības ierobežojums

  CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS, JŪS PIEKRĪTAT UN SAPROTAT, KA YAHOO IESTĀDES NEBŪS ATBILDĪGAS PAR: JEBKĀDIEM NETIEŠI, ĪPAŠI, NEJAUŠI, IZRIETOŠI, TRĪSKĀRŠI VAI CITA APJOMA ZAUDĒJUMIEM, TIPVEIDA VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO ŠIEM NOTEIKUMIEM, SAISTĪBĀ AR TIEM VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ. YAHOO PERSONAS NAV ATBILDĪGAS PAR PEĻŅAS VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, ZAUDĒTĀM UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJĀM, VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANOS, TOSTARP JEBKĀDU IESPĒJAMU PERSONAS INFORMĀCIJAS ZAUDĒJUMU VAI VĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANOS, VAI JEBKĀDIEM CITIEM ZAUDĒJUMIEM (KOPĀ — “ZAUDĒJUMI”), KAS RADUŠIES NO ŠIEM NOTEIKUMIEM, SAISTĪBĀ AR TIEM VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS VAI PIEKĻUVES REZULTĀTĀ, TOSTARP (BET NE TIKAI) ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES NO VAI SAISTĪBĀ AR: PAKALPOJUMOS UZTURĒTO DATU VAI DATU, KAS PĀRSŪTĪTI, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS, DZĒŠANA, PĀRVEIDOŠANA, NEPAREIZA PIEGĀDE VAI NESPĒJA SAGLABĀT TOS; KONTA DARBĪBAS IEROBEŽOŠANA, PĀRTRAUKŠANA VAI APTURĒŠANA; INFORMĀCIJAS, TOSTARP PERSONAS INFORMĀCIJAS, LEJUPIELĀDĒŠANA VAI KOPĪGOŠANA, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS; NEATĻAUTA PIEKĻUVE JŪSU KONTAM VAI DATIEM, KAS TIEK UZTURĒTI VAI PĀRSŪTĪTI, IZMANTOJOT PAKALPOJUMUS; PAKALPOJUMOS VAI TREŠO PUŠU NODROŠINĀTĀS SAITES UZ ĀRĒJĀM VIETNĒM VAI RESURSIEM; JŪSU DALĪBA REKLĀMDEVĒJU AKCIJĀS, KAS ATRODAMAS PAKALPOJUMOS VAI IZMANTOJOT TOS, VAI DARĪJUMI AR TĀM; VAI JEBKĀDAS ŠĀDU REKLĀMDEVĒJU PĀRDOTĀS PRECES VAI PAKALPOJUMI. YAHOO PERSONAS NAV ATBILDĪGAS PAR CITU PERSONU RADĪTĀM PROBLĒMĀM, NEPAREIZU VAI NELIKUMĪGU TREŠO PUŠU RĪCĪBU VAI STIHISKĀM NELAIMĒM. ŠAJOS NOTEIKUMOS MINĒTIE IEROBEŽOJUMI UN IZŅĒMUMI IR SPĒKĀ ARĪ TAD, JA YAHOO IR NORĀDĪTS VAI BŪTU JĀZINA PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJAMĪBU.

  CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS UN JA 14.PUNKTĀ NAV NORĀDĪTS CITĀDI, YAHOO PERSONAS NAV ATBILDĪGAS PAR JEBKĀDIEM STRĪDIEM, KAS RADUŠIES NO VAI IR SAISTĪTI AR ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI PAKALPOJUMIEM, PAR JEBKĀDU SUMMU, KAS IR LIELĀKA PAR SUMMU, KURU ESAT SAMAKSĀJIS MUMS PAR PAKALPOJUMIEM.

 10. Atsauksmes

  Jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot jebkādus ieteikumus, idejas, priekšlikumus, atsauksmes vai citu ieguldījumu (“Atsauksmes”), ko iesniedzat mums saistībā ar mūsu produktiem, pakalpojumiem, vietnēm lietotnēm vai tehnoloģijām, bez iepriekšēja brīdinājuma, saistībām, ierobežojumiem, atlīdzināšanas vai kompensācijas jums, un jūs atsakāties no jebkādām un visām tiesībām (vai piekrītat tās neīstenot), kas var pastāvēt tagad vai nākotnē (tostarp morālām un ekvivalentām tiesībām) attiecībā uz jebkurām atsauksmēm.

 11. Maksas pakalpojumi un norēķini. Ja papildu noteikumos, kas attiecas uz Pakalpojumiem, kurus izmantojat, nav norādīts citādi, šajā 11. punktā minētie noteikumi attiecas uz jums.

  1. Mēs piedāvājam produktus un abonementus par samaksu (“Maksas pakalpojumi”). Uz šiem Maksas pakalpojumiem attiecas papildu noteikumi, kuriem piekrītat, reģistrējoties Maksas pakalpojumiem, un šie noteikumi. Ja reģistrējaties Maksas pakalpojumam, jums ir jānorāda maksāšanas metode un jāsniedz precīza norēķinu un maksājumu informācija, kā arī jūs esat atbildīgs par šīs informācijas nepārtrauktu atjaunināšanu. Lai izmantotu daudzus no Maksas pakalpojumiem, ir nepieciešams, lai jums būtu vai lai jūs reģistrētos Yahoo vai AOL ID. Ja esat AOL iezvantīkla klients, lūdzu, skatiet šeit pieejamos papildu noteikumus.

  2. Tālāk norādītie svarīgie noteikumi attiecas uz visiem mūsu maksas pakalpojumiem.

   1. Trešo pušu produkti. Ja Maksas pakalpojumā ir ietverts trešās puses produkts, jūs saprotat un piekrītat, ka uz Pakalpojuma iegādi un izmantošanu attiecas arī trešās puses pakalpojuma lietošanas noteikumi un privātuma politika, kuru pirms piekrišanas ir rūpīgi jāizlasa.

   2. Maksājumi. Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz minimālo vecumu, kas nepieciešams, lai noslēgtu juridisku līgumu. Jūs piekrītat veikt samaksu par Maksas pakalpojumiem, ko no mums iegādājaties, kā arī segt citas izmaksas, kas radušās jūsu kontā, tostarp piemērojamos nodokļus un maksas. Jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas radušās jūsu kontā, tostarp jūsu un visu citu tādu personu pirkumiem, kurām ļāvāt izmantot savu kontu vai arī citus apakškontus vai saistītos kontos (tostarp jebkuras personas ar netiešām, faktiskām vai tiešām tiesībām), vai arī pirkumiem, kurus veikušas personas, kas ieguvušas piekļuvi jūsu kontam tādēļ, ka nevarējāt gādāt par savu autentifikācijas datu drošību.

   3. Maksāšanas metodes. Jūs atļaujat mums un norīkojat mūs iekasēt šos maksājumus, izmantojot izvēlēto maksāšanas metodi, vai, ja tas neizdodas, iekasēt maksājumus, izmantojot citas maksāšanas metodes, kuru esat reģistrējis mūsu sistēmā, pat ja mēs šo informāciju esam saņēmuši saistībā ar citiem maksas pakalpojumiem. Jūs esat atbildīgs par visiem maksājumiem, pat ja maksāšanas metode nedarbojas vai maksājums ir atteikts. Jūs atļaujat mums un norīkojat mūs saglabāt visu informāciju par visām ar jūsu kontu saistītajām maksāšanas metodēm. Mēs varam importēt maksāšanas informāciju, kuru ievadījāt pirms pirkuma, un piedāvāt izmantot šo maksāšanas informāciju, kad iegādāsieties jaunu produktu. Jūs atļaujat mums iegūt un izmantot atjaunināto informāciju no jūsu maksāšanas metodes izsniedzēja saskaņā ar visu attiecīgo karšu zīmolu politikām un procedūrām. Pēc saviem ieskatiem un ar maksāšanas datu apstrādātāja vai izdevējbankas piekrišanu dažos gadījumos varam turpināt iekasēt maksu no maksāšanas metodes pēc tās derīguma termiņa beigām. Ja izmantojat noteiktas maksāšanas metodes, piemēram, maksājumus no norēķinu konta vai krājkonta, var tikt piemērota papildmaksa.

   4. Apmaksas noteikumi. Maksu par Maksas pakalpojumiem varam iekasēt iepriekš un katru dienu, mēnesi, gadu, vienā reizē vai citādi saskaņā ar minētajiem noteikumiem, ja vien jūsu abonements ir aktīvs, pat ja neesat lejupielādējis vai izmantojis Pakalpojumu vai piekļuvis savam tiešsaistes kontam.

   5. Automātiska atjaunošana. Daudziem mūsu Maksas pakalpojumiem tiek izmantota automātiskā atjaunošana. Ja neatcelsiet abonementu vismaz 48 stundas pirms pašreizējā perioda beigām, katra Maksas pakalpojumu abonementa perioda beigās mēs automātiski atjaunosim jūsu abonementu un iekasēsim maksu no kredītkartes vai izmantojot citas jūsu norādītās maksāšanas metodes. Ja 14. punktā nav norādīts citādi, jūsu abonements tiks automātiski atjaunots par attiecīgajā brīdī aktuālo cenu, neiekļaujot akcijas vai atlaides. Izmantojot jūsu maksāšanas metodi, mēs pēc saviem ieskatiem varam iekasēt atsevišķu maksu vai uzkrāt un iekasēt kopīgu maksu par dažiem vai visiem mūsu Maksas pakalpojumiem, kurus izmantojat.

   6. Aizsardzība pret krāpniecību. Mēs varam pārbaudīt jūsu norādītās kredītkartes informācijas derīgumu, tostarp iekasēt summu, kas mazāka par 1,00 ASV dolāru, no jūsu kredītkartes un pēc tam nekavējoties ieskaitīt to atpakaļ. Jūs atļaujat mums šādi rīkoties verifikācijas un krāpšanas apkarošanas nolūkos.

   7. Bezmaksas izmēģinājuma periodi. Mēs varam piedāvāt jums bezmaksas izmēģinājuma periodus, lai jūs bez maksas un saistībām varētu izmēģināt Maksas pakalpojumu abonementu (“Bezmaksas izmēģinājuma periods”). Ja nav norādīts citādi un jūs neatceļat savu abonementu pirms Bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām, pēc Bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām mēs iekasēsim aktuālo abonēšanas maksu un tupināsim to iekasēt līdz abonementa atcelšanai. Ja neesat apmierināts ar konkrēto Maksas pakalpojumu un vēlaties izvairīties no maksājuma, abonements ir jāatceļ pirms Bezmaksas izmēģinājuma perioda beigām. Mēs paturam tiesības atļaut izmantot tikai vienu Maksas pakalpojuma Bezmaksas izmēģinājuma periodu vai akciju un aizliegt apvienot Bezmaksas izmēģinājuma periodus ar citiem akcijas piedāvājumiem.

   8. Atmaksa netiek veikta. Ja noteikumos, kuriem piekrītat, reģistrējoties Maksas pakalpojumiem, nav norādīts citādi un ja jūsu reģionam 14. punktā vai tālāk nav norādīts citādi, neviena maksa nav atgriežama.

   9. Pārtraukšana. Nodrošinot atbilstošu atmaksu par jebkādu noteikta, bet vairs nepieejama perioda daļu, mēs pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma varam mainīt, pārtraukt jebkuru vai visu Maksas pakalpojumu funkciju darbību, tostarp piekļuvi mūsu atbalsta pakalpojumiem, saturam un citiem produktiem vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar Maksas pakalpojumu. Jūs jebkurā brīdī varat atcelt Maksas pakalpojumu, piesakoties savā tiešsaistes kontā un pārtraucot abonēšanu.

   10. Maksas un norēķinu metodes maiņa. Maksa un norēķinu metodes jebkurā brīdī var tikt mainītas. Paziņojumu par jebkādu cenas palielināšanu saņemsiet vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem: (i) ja nepiekrītat piedāvātajām izmaiņām, jūs varat tikai atcelt savu Maksas pakalpojumu, pirms cenas izmaiņas stājas spēkā, un (ii) turpinot izmantot Pakalpojuma abonementu, kad cenas izmaiņas stājas spēkā, jūs apliecināt, ka piekrītat maksāt jauno Pakalpojuma cenu.

   11. Maksājumu neveikšana. Kad ir pagājušas 30 dienas kopš jebkādām neapmaksātām izmaksām, jūsu Maksas pakalpojums tiks atzīts par neapmaksātu un mēs varam pārtraukt vai apturēt jūsu konta un Maksas pakalpojuma darbību, jo nav veikts maksājums. Jūs esat atbildīgs par jebkuriem maksājumiem, kas radušies, cenšoties iekasēt no jums pienākošos atlikušo samaksu, tostarp advokātu honorāriem un maksu par iekasēšanu.

   12. 90 dienu paziņošanas periods. Par jebkādām norēķinu problēmām vai neatbilstībām jums ir jāpaziņo 90 dienu laikā, kopš tās pirmo reizi parādās jūsu norēķinu metodes pārskatā. Ja 90 dienu laikā par tām nepaziņojat mums, jūs piekrītat, ka atsakāties no tiesībām apstrīdēt šādas problēmas vai neatbilstības.

 12. Par šiem noteikumiem

  1. Trešo pušu labuma guvēji un pretrunas. Šie noteikumi regulē attiecības starp jums un mums. Tie nerada nekādas trešo pušu labuma guvēju tiesības. Ja rodas pretrunas vai neatbilstības starp noteikumiem šajā dokumentā un papildu noteikumiem, kas saistīti ar konkrētu Pakalpojumu, papildu noteikumi ir spēkā tikai attiecībā uz konkrēto pretrunu vai neatbilstību.

  2. Noteikumu pārveidošana. Ja 14. punktā jūsu reģionam nav norādīts citādi, mēs laiku pa laikam varam pārveidot Noteikumus. Ja nav norādīts citādi, pārveidotie Noteikumi ir spēkā, sākot no datuma, kad tie tiek publicēti šajā lapā vai jebkādā pēctecīgā lapā. Šie Noteikumi jums ir regulāri jāapskata. Mēs jums paziņosim par būtiskām izmaiņām (saskaņā ar 3. punkta (c) apakšpunktu iepriekš).

  3. Pakalpojumu izmantošanas turpināšana. Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt izmantot Pakalpojumus. Ja turpināt izmantot Pakalpojuma abonementu pēc tam, kad stājušies spēkā pārveidotie Noteikumi, jūs piekrītat pārveidotajiem Noteikumiem.

  4. Atteikšanās no tiesībām un Noteikumu atšķirtība. Ja mēs neizmantojam vai neīstenojam jebkuras tiesības vai šo Noteikumu nosacījumu, tas nenozīmē, ka atsakāmies no šādām tiesībām vai nosacījuma. Ja kāds šo Noteikumu nosacījums (vai nosacījuma daļa) nav derīga, jūs un mēs piekrītam nodrošināt atbilstību nolūkiem, kas minēti nosacījumā, un citi šo Noteikumu nosacījumi pilnībā paliek spēkā.

  5. Mūsu piešķīrums. Mēs drīkstam brīvi pilnībā vai daļēji un bez iepriekšēja brīdinājuma piešķirt šos Noteikumus, kā arī visas tajos ietvertās un minētās politikas un citus dokumentus (tostarp visas tiesības, licences un saistības saskaņā ar to vai tiem) jebkāda iemesla, tostarp iekšējas pārstrukturēšanas, dēļ (piemēram, apvienošana vai likvidācija).

 13. Pakalpojumu sniedzējs

  1. Pakalpojumus nodrošina uzņēmums, kurš piedāvā Pakalpojumus jūsu reģionā, kā aprakstīts 14.13 punktā (“Attiecināmais Yahoo uzņēmums”), izņemot Pakalpojumus, kas aprakstīti 13. punkta (b) apakšpunktā.

  2. Tālāk minētos pakalpojumus neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas jums nodrošina viens un tas pats Yahoo uzņēmums.

   1. Uz pakalpojumiem, kas minēti 13. punkta (b) daļas (i) apakšpunktā, attiecas 14.2. punkta (Amerikas Savienoto Valstu) nosacījumi.

    1. Turpinājumā norādītos pakalpojumus nodrošina Yahoo Inc.:

     1. Engadget (ja 14. punktā nav norādīts citādi);

     2. TechCrunch (ja 14. punktā nav norādīts citādi);

     3. Rivals;

     4. Yahoo View;

     5. Yahoo Developer Network;

     6. Makers.

    2. Turpinājumā norādītos pakalpojumus nodrošina Yahoo Ad Tech LLC:

     1. AOL On.;

     2. Learning Center.

    3. Turpinājumā norādītos pakalpojumus sniedz Yahoo Fantasy Sports LLC:

     1. US. Daily Fantasy;

     2. US. Fantasy Cash Leagues

     3. US. Fantasy Pro Leagues.

    4. Citus Fantasy Sports pakalpojumus nodrošina Yahoo Inc. 

    5. Yahoo RYOT Studios klientu apkalpošanu nodrošina Yahoo Inc.. 

    6. Flurry nodrošina Flurry LLC  

 14. Līgumslēdzēja puse, tiesību aktu izvēle, strīdu izšķiršanas vieta un citi noteikumi par vietējo reģionu

  1. Sameklējiet iepriekš 13. punktā jūsu izmantoto Pakalpojumu sniedzēju. Šis ir pakalpojumus sniedzējs, ar kuru esat noslēdzis līgumu par Pakalpojumiem. Tiesību aktu izvēle, strīdu izšķiršanas vieta, konkrēti definētie termini (tostarp Attiecināmais Yahoo uzņēmums) un citi svarīgi noteikumi attiecībā uz šo reģionu ir atrodami 14. punktā. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot turpinājumā sniegto atbilstošā reģiona kontaktinformāciju.

 1. Amerikas Savienotās Valstis (ASV)

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums: Yahoo Inc., izņemot Yahoo Finance, ko nodrošina Yahoo Finance LLC; AOL.com un AOL Mail, ko nodrošina AOL Media LLC, un AOL abonēšanas piedāvājumi, ko nodrošina AOL Member Services, LLC (visu uzņēmumu adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, ASV).

   2. Minimālais vecums: 13 gadi

  2. SAISTOŠS ŠĶĪRĒJTIESAS LĪGUMS. ŠĶĪRĒJTIESĀ IZSKATĀMS LĪGUMS LIETOTĀJIEM ASV. JŪS UN MĒS PIEKRĪTAM JEBKURU UN VISUS STRĪDUS, DOMSTARPĪBAS VAI PRASĪBAS, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RODAS NO VAI IR SAISTĪTAS AR ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI NO PAKALPOJUMIEM, KO SAŅEMAT NO MUMS (VAI NO ŠĀDU PAKALPOJUMU REKLĀMĀM), TOSTARP JEBKURUS STRĪDUS STARP JUMS UN MŪSU DARBINIEKIEM VAI AĢENTIEM (“STRĪDS(-I)”), NODODOT IZSKATĪŠANAI ŠĶĪRĒJTIESĀ (KATRU GADĪJUMU ATSEVIŠĶI) VAI MAZA APMĒRA PRASĪBU TIESĀ. JŪS SAPROTAT, KA, PIEKRĪTOT ŠIEM NOTEIKUMIEM, ŠĶĪRĒJTIESA VAI MAZA APMĒRA PRASĪBU TIESA IR VIENĪGAIS MŪSU STRĪDU IZŠĶIRŠANAS VEIDS. TĀPAT SAPROTAT, KA, PIEKRĪTOT ŠIEM NOTEIKUMIEM, JŪS UN MĒS ATSAKĀMIESNO TIESĪBĀM IESNIEGT PRASĪBU TIESĀ VAI ZVĒRINĀTO TIESĀ (IZŅEMT PRASĪBAS, KO VAR IESNIEGT MAZA APMĒRA PRASĪBU TIESĀ) UN JŪS UN MĒS ATSAKĀMIES NO TIESĪBĀM UZSĀKT KOLEKTĪVĀS TIESVEDĪBAS PROCESU VAI CITU PĀRSTĀVĪBAS PRASĪBU. LAI GAN ŠĶĪRĒJTIESAS PROCEDŪRAS NO TIESAS PROCEDŪRĀM VAR ATŠĶIRTIES, ŠĶĪRĒJTIESNESIS VAR PIESPRIEST JUMS ATSEVIŠĶI TĀDUS PAŠUS ZAUDĒJUMUS UN NOREGULĒJUMU KĀ TIESA, UN ŠĶĪRĒJTIESNEŠA SPRIEDUMU VAR REĢISTRĒT UN IZPILDĪT JEBKURĀ TIESĀ, KURAI IR JURISDIKCIJA. PUSES SAPROT, KA BEZ ŠĪ NOTEIKUMA TĀM BŪTU TIESĪBAS TIESNEŠA UN ZVĒRINĀTO TIESĀ. TURKLĀT PUSES SAPROT, KA DAŽOS GADĪJUMOS ŠĶĪRĒJTIESAS IZMAKSAS VAR PĀRSNIEGT TIESĀŠANĀS IZMAKSAS UN TIESĪBAS UZ JURIDISKU ATKLĀŠANU ŠĶĪRĒJTIESĀ VAR BŪT IEROBEŽOTĀKAS NEKĀ TIESĀ. Abas puses arī piekrīt, ka:

   1. Paziņojums par strīdu. Ja jūs vai mēs saskaņā ar šiem Noteikumiem plānojam iesniegt prasību šķīrējtiesā, pusei, kura vēlas iesniegt prasību, vispirms vismaz 30 dienas pirms šķīrējtiesas procesa uzsākšanas par Strīdu rakstiski ir jāpaziņo otrai pusei. Paziņojumu mums ir jānosūta pa pastu uz Yahoo (Kam: Strīdu lietu nodaļa, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) vai uz e-pasta adresi disputes@yahooinc.com. Jums paziņojums tiks nosūtīts uz jūsu e-pasta adresi(-ēm) un adresi(-ēm), ja tādas ir, kuras paziņojuma nosūtīšanas brīdī ir mūsu rīcībā. Paziņojumā ir jābūt aprakstītam prasības raksturam un vēlamajam noregulējumam. Ja šo Strīdu neizdodas atrisināt 30 dienu laikā, jebkura puse var iesniegt prasību šķīrējtiesā.

   2. Šķīrējtiesas procedūra. Uz šiem Noteikumiem attiecas Federālais likums par šķīrējtiesu. Izņemot maza apmēra prasību tiesas prāvas, jebkurš un visi Strīdi tiks risināti Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas (“AŠA”) šķīrējtiesā. Saskaņā ar šiem noteikumiem Strīda izskatīšanai šķīrējtiesā AŠA piemēros Komerciālās arbitrāžas noteikumus, ja vien jūs neesat fiziska persona un neizmantojat Pakalpojumus personiskām vajadzībām vai mājsaimniecībā. Šādā gadījumā AŠA būs jāpiemēro Patērētāju arbitrāžas noteikumi (izņemot noteikumus vai procedūras, kas regulē vai atļauj kolektīvās prasības). Informāciju par procedūrām (tostarp informāciju par šķīrējtiesas procesa uzsākšanu), noteikumiem un maksām varat iegūt AŠA ( www.adr.org ). Šie Noteikumi ir noteicošie gadījumos, kad tie ir pretrunā ar AŠA Komerciālās šķīrējtiesas noteikumiem vai Patērētāju šķīrējtiesas noteikumiem.

   3. Maza apmēra prasību tiesa. Ja nevēlaties izmantot šķīrējtiesu, varat iesniegt individuālu prasību maza apmēra prasību tiesā savā dzīvesvietas apgabalā (vai uzņēmuma gadījumā — galvenajā uzņēmējdarbības vietā) vai Kalifornijas štata Santaklēras apgabalā, pieņemot, ka jūsu Strīds atbilst maza apmēra prasību tiesas prasībām.

   4. Šķīrējtiesas norises vieta. Ja jūs un mēs neesam vienojušies citādi, šķīrējtiesas procesam ir jānotiek vai maza apmēra prasību tiesas prāva ir jāiesniedz jūsu dzīvesvietas apgabalā vai Kalifornijas štata Santaklēras apgabalā.

   5. Šķīrējtiesas maksas un izdevumi. Mēs atlīdzināsim visas iesniegšanas maksas, ko AŠA no jums iekasē par Strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Ja uzrādīsiet mums parakstītu rakstisku paziņojumu par to, ka nevarat apmaksāt iesniegšanas maksu, mēs to samaksāsim tieši AŠA. Ja šķīrējtiesas process tiks turpināts, mēs apmaksāsim arī visas vēlāk radušās administratīvās un šķīrējtiesneša noteiktās maksas.

   6. Izlīguma piedāvājumi. Mēs jebkurā laikā pirms šķīrējtiesas procesa vai tās laikā varam rakstiskā veidā piedāvāt izlīgumu, bet mums nav šāda pienākuma. Izlīguma piedāvājuma summu vai nosacījumus nedrīkst atklāt šķīrējtiesnesim, līdz šķīrējtiesnesis ir pieņēmis prasības spriedumu vai ja šāds spriedums nav pieņemts. Ja nepieņemat piedāvājumu un ar šķīrējtiesneša spriedumu jums tiek piešķirta naudas summa, kas ir lielāka par mūsu piedāvājumu, bet mazāka par 5000 ASV dolāru, mēs piekrītam: (a) zemākās piedāvātās summas vietā samaksāt 5000 ASV dolāru, (b) apmaksāt pamatotus advokāta izdevumus un (c) atlīdzināt maksu par prasības iesniegšanu šķīrējtiesā un šķīrējtiesneša noteiktās maksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar Strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Ja ar šķīrējtiesneša spriedumu jums tiek piešķirti vairāk nekā 5000 ASV dolāru un mēs neapstrīdam spriedumu, tad samaksāsim jums spriedumā noteikto summu.

   7. Atšķirtība. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa jebkuru šī šķīrējtiesā izskatāmā līguma daļu uzskata par neizpildāmu, tiesa pārveidos līgumu ciktāl nepieciešams, lai labotu neizpildāmo(- ās) daļu(-as), un puses iesniegs šķīrējtiesā Strīdu(-s), neatsaucoties vai nepaļaujoties uz neizpildāmo(-ām) daļu(-ām). Tomēr, ja kāda iemesla dēļ visā Strīdā vai tā daļā nav iespējams izpildīt 14.2.c apakšpunktā noteikto atteikšanos no atbildības par kolektīvām prasībām, tad šķīrējtiesā izskatāmais līgums neattieksies uz attiecīgo Strīdu vai tā daļu. Strīdus, uz kuriem attiecas noteikums par šķietami neizpildāmu atteikšanos no atbildības par kolektīvām prasībām, drīkst tiesāt tikai kompetentas jurisdikcijas tiesā, bet atlikušais šķīrējtiesā izskatāmais līgums būs saistošs un izpildāms. Lai izvairītos no pārpratumiem vai neskaidrībām, puses nepiekrīt kolektīvai prasībai vai prasību, ko šķīrējtiesā iesnieguši citi, izskatīšanai.

  3. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS PAR KOLEKTĪVĀM PRASĪBĀM LIETOTĀJIEM ASV. ŠIE NOTEIKUMI NEATĻAUJ KOLEKTĪVAS PRASĪBAS, PAT JA TO ATĻAUTU AŠA PROCEDŪRAS VAI NOTEIKUMI. NESKATOTIES UZ JEBKURU CITU ŠO NOTEIKUMU NOSACĪJUMU, AR ŠĶĪRĒJTIESNEŠA LĒMUMU VAR TIKT PIEŠĶIRTA NAUDA VAI PAGAIDU NOREGULĒJUMS ATSEVIŠĶAI PUSEI, KURA VĒLAS IEGŪT PAGAIDU NOREGULĒJUMU. TAS VAR TIKT PIEŠĶIRTS TIKAI APMĒRĀ, KAS NEPIECIEŠAMS, LAI SNIEGTU ATBALSTU, KAS GARANTĒTS ATTIECĪGĀS PUSES INDIVIDUĀLAJĀ PRASĪBĀ. ŠĶĪRĒJTIESAS VAI TIESAS PROCEDŪRAS, KAS NOTIEK SASKAŅĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM, NEVAR UZSĀKT, UZTURĒT VAI ATRISINĀT KOLEKTĪVS VAI KOLEKTĪVA VĀRDĀ, KĀ PRIVĀTS SŪDZĒTĀJS VAI KĀDS CITS PĀRSTĀVIS. TURKLĀT BEZ VISU IESAISTĪTO PUŠU PIEKRIŠANAS INDIVIDUĀLĀS PROCEDŪRAS NEDRĪKST APVIENOT. VISUS JAUTĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS RINDKOPAS REALIZĒJAMĪBU VAI INTERPRETĀCIJU IZLEMS TIESA, NEVIS ŠĶĪRĒJTIESNESIS.

  4. ATTEIKŠANĀS NO ZVĒRINĀTO TIESAS LIETOTĀJIEM ASV. JA KĀDA IEMESLA DĒĻ STRĪDS TIEK IZSKTATĪTS TIESĀ, NEVIS ŠĶĪRĒJTIESĀ, JŪS UN MĒS PIEKRĪTAM, KA NENOTIKS ZVĒRINĀTO TIESAS PRĀVA. JŪS UN MĒS BEZ NOSACĪJUMIEM ATSAKĀMIES NO TIESĪBĀM UZ ZVĒRINĀTO TIESAS PRĀVU, PROCESU VAI PRETPRASĪBU, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RADUSIES NO VAI SAISTĪBĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM. TIESĀŠANĀS GADĪJUMĀ ŠĪ RINDKOPA VAR TIKT IESNIEGTA, LAI UZRĀDĪTU RAKSTISKU PIEKRIŠANU TIESAS PRĀVAI.

  5. Tiesību aktu izvēle. Uz šiem Noteikumiem un pušu attiecībām, tostarp jebkura prasību vai strīdu, kas var rasties starp pusēm līguma, tiesību pārkāpuma vai cita iemesla dēļ, attiecas Ņujorkas štata tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām. Neviena puse nekādā gadījumā savstarpēji necels prasības saskaņā ar citas jurisdikcijas tiesību aktiem.

  6. Tiesa. Ja kāda iemesla dēļ Strīdu neizskata šķīrējtiesnesis, bet tas tiek izskatīts tiesā, visi šādi Strīdi (neatkarīgi no teorijas), kas radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, kā arī to vai jūsu un mūsu attiecību dēļ, tiks izskatīti tikai tiesās, kas atrodas Ņujorkas štata Ņujorkas apgabalā vai ASV apgabaltiesā Ņujorkas štata Dienvidu apgabalam. Šādos gadījumos jūs un mēs piekrītam iesniegt prasības to tiesu personiskajā jurisdikcijā, kas atrodas Ņujorkas štata Ņujorkas apgabalā vai Ņujorkas Dienvidu apgabalā, kā arī piekrītam atteikties no jebkādiem un visiem iebildumiem pret šādu tiesu jurisdikciju īstenošanu pusēm un lietas izskatīšanas vietu.

  7. Klientu atbalsts. Turpinājumā sniegtas klientu atbalsta saites.

   1.  Klientu atbalsts AOL zīmola produktiem.

   2.  Klientu atbalsts citiem produktiem (angļu valodā).

   3.  Klientu atbalsts citiem produktiem (spāņu valodā)

  8. Kopienas vadlīnijas. Turpinājumā sniegtas Yahoo kopienas vadlīnijas.

   1.  Versija angļu valodā.

   2.  Versija spāņu valodā.

  9. Pakalpojumi ir “komerciāla datorprogrammatūra” un “komercpreces”, kā šie termini tiek izmantoti Federālo iepirkuma noteikumu sistēmā, un ASV tiesības ir tikai tās tiesības, kas piešķirtas visiem citiem gala lietotājiem saskaņā ar šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Tās nepārsniegs minimālās tiesības, kas noteiktas FAR 52.227- 19.

  10. Slēptie titri. Yahoo ievēro visus piemērojamos Federālās sakaru komisijas noteikumus un normatīvus par video satura slēptajiem titriem. Lai iegūtu plašāku informāciju vai reģistrētu jautājumus vai sūdzības par Yahoo pakalpojumu tīklā pieejamo video saturu, atveriet vietni https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. Ņūdžersijā ir spēkā visi atbildības ierobežojumi, kas norādīti 9. punktā, bet nekas no šajos noteikumos minētā neizslēdz vai neierobežo atbildību par tīšu tiesību pārkāpumu, tīšām darbībām, rupju nevērību vai ar likumu noteiktā pienākuma nepildīšanu.

  12. Jūs piekrītat neizmantot Pakalpojumus, lai nodrošinātu materiālu atbalstu vai resursus (vai slēptu vai maskētu materiālā atbalsta vai resursu būtību, atrašanās vietu, izcelsmi vai īpašumtiesības) organizācijai(-ām), kuras ASV valdība saskaņā ar Likuma par imigrāciju un pilsonību 219. punktu nodēvējusi par ārvalstu teroristu organizāciju(-ām).

  13. Konta informācija. Ja vien tiesību aktos un saskaņā ar Yahoo politikām un procedūrām nav noteikts citādi, jūsu Konts nav nododams citām personām, un pēc jūsu nāves tiesības uz jūsu konta saturu vairs nav spēkā.

 2. Argentīna (AR), Čīle (CL), Kolumbija (CO), Honkonga (hk), Meksika (MX), Peru (PE) un Venecuēla (VE):

  1. Definētie nosacījumi 

   1.  Attiecināmais Yahoo uzņēmums: Yahoo International LLC (adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)

   2.  Minimālais vecums: 13 gadi

  2. SAISTOŠS ŠĶĪRĒJTIESAS LĪGUMS. ŠĶĪRĒJTIESĀ IZSKATĀMS LĪGUMS. JŪS UN YAHOO PIEKRĪTAT JEBKURU UN VISUS STRĪDUS, DOMSTARPĪBAS VAI PRASĪBAS, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RODAS NO VAI IR SAISTĪTAS AR ŠIEM NOTEIKUMIEM VAI NO PAKALPOJUMIEM, KO SAŅEMAT NO MUMS (VAI NO ŠĀDU PAKALPOJUMU REKLĀMĀM), TOSTARP JEBKURUS STRĪDUS STARP JUMS UN MŪSU DARBINIEKIEM VAI AĢENTIEM (“STRĪDS(-I)”), NODOT IZSKATĪŠANAI ŠĶĪRĒJTIESĀ (KATRU GADĪJUMU ATSEVIŠĶI) VAI MAZA APMĒRA PRASĪBU TIESĀ. JŪS SAPROTAT, KA, PIEKRĪTOT ŠIEM NOTEIKUMIEM, ŠĶĪRĒJTIESA VAI MAZA APMĒRA PRASĪBU TIESA IR VIENĪGAIS MŪSU STRĪDU IZŠĶIRŠANAS VEIDS. TĀPAT SAPROTAT, KA, PIEKRĪTOT ŠIEM NOTEIKUMIEM, JŪS UN YAHOO ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM IESNIEGT PRASĪBU TIESĀ VAI ZVĒRINĀTO TIESĀ (IZŅEMT PRASĪBAS, KO VAR IESNIEGT MAZA APMĒRA PRASĪBU TIESĀ) UN JŪS UN YAHOO ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM UZSĀKT KOLEKTĪVĀS TIESVEDĪBAS PROCESU VAI CITU PĀRSTĀVĪBAS PRASĪBU. LAI GAN ŠĶĪRĒJTIESAS PROCEDŪRAS NO TIESAS PROCEDŪRĀM VAR ATŠĶIRTIES, ŠĶĪRĒJTIESNESIS VAR PIESPRIEST JUMS ATSEVIŠĶI TĀDUS PAŠUS ZAUDĒJUMUS UN NOREGULĒJUMU KĀ TIESA, UN ŠĶĪRĒJTIESNEŠA SPRIEDUMU VAR REĢISTRĒT UN IZPILDĪT JEBKURĀ TIESĀ, KURAI IR JURISDIKCIJA. PUSES SAPROT, KA BEZ ŠĪ NOTEIKUMA TĀM BŪTU TIESĪBAS TIESNEŠA UN ZVĒRINĀTO TIESĀ. TURKLĀT PUSES SAPROT, KA DAŽOS GADĪJUMOS ŠĶĪRĒJTIESAS IZMAKSAS VAR PĀRSNIEGT TIESĀŠANĀS IZMAKSAS UN TIESĪBAS UZ JURIDISKU ATKLĀŠANU ŠĶĪRĒJTIESĀ VAR BŪT IEROBEŽOTĀKAS NEKĀ TIESĀ. Abas puses arī piekrīt, ka:

   1. Paziņojums par strīdu. Ja jūs vai mēs saskaņā ar šiem Noteikumiem plānojam iesniegt prasību šķīrējtiesā, pusei, kura vēlas iesniegt prasību, vispirms vismaz 30 dienas pirms šķīrējtiesas procesa uzsākšanas par Strīdu rakstiski ir jāpaziņo otrai pusei. Paziņojumu mums ir jānosūta pa pastu: Yahoo (Kam: Strīdu lietu nodaļa, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) vai uz e-pasta adresi disputes@yahooinc.com. Jums paziņojums tiks nosūtīts uz jūsu e-pasta adresi(-ēm) un adresi(-ēm), ja tādas ir, kuras paziņojuma nosūtīšanas brīdī ir mūsu rīcībā. Paziņojumā ir jābūt aprakstītam prasības raksturam un vēlamajam noregulējumam. Ja šo Strīdu neizdodas atrisināt 30 dienu laikā, jebkura puse var iesniegt prasību šķīrējtiesā.

   2. Šķīrējtiesas procedūra. Uz šiem Noteikumiem attiecas Federālais likums par šķīrējtiesu. Izņemot maza apmēra prasību tiesas prāvas, jebkurš un visi Strīdi tiks risināti Amerikas Šķīrējtiesu asociācijas (“AŠA”) šķīrējtiesā. Saskaņā ar šiem noteikumiem Strīda izskatīšanai šķīrējtiesā AŠA piemēros Komerciālās arbitrāžas noteikumus, ja vien jūs neesat fiziska persona un neizmantojat Pakalpojumus personiskām vajadzībām vai mājsaimniecībā. Šādā gadījumā AŠA būs jāpiemēro Patērētāju arbitrāžas noteikumi (izņemot noteikumus vai procedūras, kas regulē vai atļauj kolektīvās prasības). Informāciju par procedūrām (tostarp informāciju par šķīrējtiesas procesa uzsākšanu), noteikumiem un maksām varat iegūt no AŠA ( www.adr.org ). Šie Noteikumi ir noteicošie gadījumos, kad tie ir pretrunā ar AŠA Komerciālās arbitrāžas noteikumiem vai Patērētāju arbitrāžas noteikumiem.

   3. Maza apmēra prasību tiesa. Ja nevēlaties izmantot šķīrējtiesu, varat iesniegt individuālu prasību maza apmēra prasību tiesā savā dzīvesvietas apgabalā (vai uzņēmuma gadījumā — galvenajā uzņēmējdarbības vietā) vai Kalifornijas štata Santaklēras apgabalā, pieņemot, ka jūsu Strīds atbilst maza apmēra prasību tiesas prasībām.

   4. Šķīrējtiesas norises vieta. Ja jūs un mēs neesam vienojušies citādi, šķīrējtiesas procesam ir jānotiek vai maza apmēra prasību tiesas prāva ir jāiesniedz jūsu dzīvesvietas apgabalā vai Kalifornijas štata Santaklēras apgabalā.

   5. Šķīrējtiesas maksas un izdevumi. Mēs atlīdzināsim visas iesniegšanas maksas, ko AŠA no jums iekasē par Strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Ja uzrādīsiet mums parakstītu rakstisku paziņojumu par to, ka nevarat apmaksāt iesniegšanas maksu, mēs to samaksāsim tieši AŠA. Ja šķīrējtiesas process tiks turpināts, mēs apmaksāsim arī visas vēlāk radušās administratīvās un šķīrējtiesneša noteiktās maksas.

   6. Izlīguma piedāvājumi. Mēs jebkurā laikā pirms šķīrējtiesas procesa vai tās laikā varam rakstiskā veidā piedāvāt izlīgumu (bet mums nav šāda pienākuma). Izlīguma piedāvājuma summu vai nosacījumus nedrīkst atklāt šķīrējtiesnesim, līdz šķīrējtiesnesis ir pieņēmis prasības spriedumu vai ja šāds spriedums nav pieņemts. Ja nepieņemat piedāvājumu un ar šķīrējtiesneša spriedumu jums tiek piešķirta naudas summa, kas ir lielāka par mūsu piedāvājumu, bet mazāka par 5000 ASV dolāru, mēs piekrītam: (a) tā vietā samaksāt 5000 ASV dolāru, (b) apmaksāt saprātīgus advokāta izdevumus un (c) atlīdzināt maksu par prasības iesniegšanu šķīrējtiesā un šķīrējtiesneša noteiktās maksas un izdevumus, kas radušies saistībā ar Strīda izskatīšanu šķīrējtiesā. Ja ar šķīrējtiesneša spriedumu jums tiek piešķirti vairāk nekā 5000 ASV dolāru un mēs neapstrīdam spriedumu, tad samaksāsim jums spriedumā noteikto summu.

   7. Atšķirtība. Ja kompetentas jurisdikcijas tiesa jebkuru šī šķīrējtiesā izskatāmā līguma daļu uzskata par neizpildāmu, tiesa pārveidos līgumu ciktāl nepieciešams, lai labotu neizpildāmo(- ās) daļu(-as), un puses iesniegs šķīrējtiesā Strīdu(-s), neatsaucoties vai nepaļaujoties uz neizpildāmo(-ām) daļu(-ām). Tomēr, ja kāda iemesla dēļ visā Strīdā vai tā daļā nav iespējams izpildīt 14.3.c apakšpunktā noteikto atteikšanos no atbildības par kolektīvām prasībām, tad šķīrējtiesā izskatāmais līgums neattieksies uz attiecīgo Strīdu vai tā daļu. Strīdus, uz kuriem attiecas noteikums par šķietami neizpildāmu atteikšanos no atbildības par kolektīvām prasībām, drīkst tiesāt tikai kompetentas jurisdikcijas tiesā, bet atlikušais šķīrējtiesā izskatāmais līgums būs saistošs un realizējams. Lai izvairītos no pārpratumiem vai neskaidrībām, puses nepiekrīt kolektīvai prasībai vai prasību, ko šķīrējtiesā iesnieguši citi, izskatīšanai.

  3. ATTEIKŠANĀS NO ATBILDĪBAS PAR KOLEKTĪVĀM PRASĪBĀM. ŠIE NOTEIKUMI NEATĻAUJ KOLEKTĪVAS PRASĪBAS, PAT JA TO ATĻAUTU AŠA PROCEDŪRAS VAI NOTEIKUMI. NESKATOTIES UZ JEBKURU CITU ŠO NOTEIKUMU NOSACĪJUMU, AR ŠĶĪRĒJTIESNEŠA LĒMUMU VAR TIKT PIEŠĶIRTA NAUDA VAI PAGAIDU NOREGULĒJUMS ATSEVIŠĶAI PUSEI, KURA VĒLAS IEGŪT PAGAIDU NOREGULĒJUMU. TAS VAR TIKT PIEŠĶIRTS TIKAI APMĒRĀ, KAS NEPIECIEŠAMS, LAI SNIEGTU ATBALSTU, KAS GARANTĒTS ATTIECĪGĀS PUSES INDIVIDUĀLAJĀ PRASĪBĀ. ŠĶĪRĒJTIESAS VAI TIESAS PROCEDŪRAS, KAS NOTIEK SASKAŅĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM, NEVAR UZSĀKT, UZTURĒT VAI ATRISINĀT KOLEKTĪVS VAI KOLEKTĪVA VĀRDĀ, KĀ PRIVĀTS SŪDZĒTĀJS VAI KĀDS CITS PĀRSTĀVIS. TURKLĀT BEZ VISU IESAISTĪTO PUŠU PIEKRIŠANAS INDIVIDUĀLĀS PROCEDŪRAS NEDRĪKST APVIENOT. VISUS JAUTĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS RINDKOPAS REALIZĒJAMĪBU VAI INTERPRETĀCIJU IZLEMS TIESA, NEVIS ŠĶĪRĒJTIESNESIS.

  4. ATTEIKŠANĀS NO ZVĒRINĀTO TIESAS. JA KĀDA IEMESLA DĒĻ STRĪDS TIEK IZSKTATĪTS TIESĀ, NEVIS ŠĶĪRĒJTIESĀ, JŪS UN YAHOO PIEKRĪTAT, KA NENOTIKS ZVĒRINĀTO TIESAS PRĀVA. JŪS UN YAHOO BEZ NOSACĪJUMIEM ATSAKĀTIES NO TIESĪBĀM UZ ZVĒRINĀTO TIESAS PRĀVU, PROCESU VAI PRETPRASĪBU, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RADUSIES NO VAI SAISTĪBĀ AR ŠIEM NOTEIKUMIEM. TIESĀŠANĀS GADĪJUMĀ ŠĪ RINDKOPA VAR TIKT IESNIEGTA, LAI UZRĀDĪTU RAKSTISKU PIEKRIŠANU TIESAS PRĀVAI.

  5. Tiesību aktu izvēle. Uz šiem Noteikumiem un pušu attiecībām, tostarp jebkura prasību vai strīdu, kas var rasties starp pusēm līguma, tiesību pārkāpuma vai cita iemesla dēļ, attiecas Ņujorkas štata tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām. Neviena puse nekādā gadījumā savstarpēji necels prasības saskaņā ar citas jurisdikcijas tiesību aktiem.

  6. Tiesa. Ja kāda iemesla dēļ Strīdu neizskata šķīrējtiesnesis, bet tas tiek izskatīts tiesā, visi šādi Strīdi (neatkarīgi no teorijas), kas radušies saistībā ar šiem Noteikumiem vai arī jūsu un mūsu attiecībām, tiks izskatīti tikai tiesās, kas atrodas Ņujorkas štata Ņujorkas apgabalā vai ASV apgabaltiesā Ņujorkas štata Dienvidu apgabalam. Šādos gadījumos jūs un mēs piekrītam iesniegt prasības to tiesu personiskajā jurisdikcijā, kas atrodas Ņujorkas štata Ņujorkas apgabalā vai Ņujorkas Dienvidu apgabalā, kā arī piekrītam atteikties no jebkādiem un visiem iebildumiem pret šādu tiesu jurisdikciju īstenošanu pusēm un lietas izskatīšanas vietu.

  7. Klientu atbalsts. Turpinājumā sniegtas klientu atbalsta saites.

   1. Argentīna

   2. Čīle

   3. Kolumbija

   4. Honkonga

   5. Meksika

   6. Peru

   7. Venecuēla

  8. Kopienas vadlīnijas. Mūsu kopienas vadlīnijas ir atrodamas šeit.

  9. Pakalpojumi ir “komerciāla datorprogrammatūra” un “komercpreces”, kā šie termini tiek izmantoti Federālo iepirkuma noteikumu sistēmā, un ASV tiesības ir tikai tās tiesības, kas piešķirtas visiem citiem gala lietotājiem saskaņā ar šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Tās nepārsniegs minimālās tiesības, kas noteiktas FAR 52.227- 19.

  10. Slēptie titri. Yahoo ievēro visus piemērojamos Federālās sakaru komisijas noteikumus un normatīvus par video satura slēptajiem titriem. Lai iegūtu plašāku informāciju vai reģistrētu jautājumus vai sūdzības par Yahoo pakalpojumu tīklā pieejamo video saturu, atveriet vietni https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/.

  11. Ņūdžersijā ir spēkā visi atbildības ierobežojumi, kas norādīti 9. punktā, bet nekas no šajos noteikumos minētā neizslēdz vai neierobežo atbildību par tīšu tiesību pārkāpumu, tīšām darbībām, rupju nevērību vai ar likumu noteiktā pienākuma nepildīšanu.

  12. Jūs piekrītat neizmantot Pakalpojumus, lai nodrošinātu materiālu atbalstu vai resursus (vai slēptu vai maskētu materiālā atbalsta vai resursu būtību, atrašanās vietu, izcelsmi vai īpašumtiesības) organizācijai(-ām), ko ASV valdība saskaņā ar Likuma par imigrāciju un pilsonību 219. punktu nodēvējusi par ārvalstu teroristu organizāciju(-ām).

 3. Brazīlija (BR):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (adrese: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brazīlija).

   2. Minimālais vecums: 13 gadi (tomēr, ja esat 13-18 gadus vecs, jums ir jābūt vecāku vai likumīga aizbildņa atļaujai, lai piekristu mūsu Noteikumiem un izmantotu Pakalpojumu).

  2. Nodrošinātie pakalpojumi: Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Finance un OneSearch. Ja jūs izmantojat kādu no šiem pakalpojumiem kamēr atrodaties Brazīlijā vai esat citādi līgumslēdzējs ar Yahoo do Brasil Internet Ltda., pakalpojumus sniedz Yahoo do Brasil Internet Ltda. Reģionam specifiskie noteikumi, kas ir paredzēti 14.4. punktā tiks piemēroti šādai pakalpojumu izmantošanai un noteikumi prevalēs, ja tie būs pretrunā ar šo Noteikumu 1. punktu vai 13.a. punktu.

  3. Citi pakalpojumi. Pakalpojumus, kas nav minēti 14.4(b) punktā nesniedz Yahoo do Brasil Internet Ltda., kurš nevar veikt nekādus pasākumus saistībā ar Pakalpojumu, tajā skaitā piekļūt lietotāju datiem, atklāt tos un/vai noņemt lietotāju izveidotu saturu.

  4. Tiesību aktu izvēle. Attiecībā uz Noteikumiem un jūsu un Yahoo do Brasil Internet Ltda. attiecībām saistībā ar Brazīlijā nodrošinātajiem Pakalpojumiem noteicošie ir Brazīlijas Federatīvās Republikas tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām.

  5. Klientu atbalsts. Lai iegūtu informāciju par klientu atbalstu, skatiet šo lapu.

  6. Mūsu sistēmu un lietotāju informācijas aizsargāšana ir ļoti būtiska, lai nodrošinātu to, ka Yahoo lietotājiem tiek sniegta droša pakalpojumu izmantošanas pieredze un tiek saglabāta viņu uzticība mums. Lai uzzinātu vairāk par drošību, tostarp darbībām, kuras esam veikuši, un darbībām, kuras varat veikt jūs, lūdzu, lasiet mūsu tiešsaistes rakstu, noklikšķinot šeit.

  7. JŪS SAPROTAT UN PIEKRĪTAT, KA, LIETOJOT UN NODROŠINOT PAKALPOJUMUS, TIEK APKOPOTA, GLABĀTA, APSTRĀDĀTA, IZMANTOTA UN ATKLĀTA INFORMĀCIJA UN LIETOTĀJU DATI, TOSTARP ŠĪ INFORMĀCIJA UN DATI TIEK PĀRSŪTĪTI UZ CITIEM UZŅĒMUMIEM UN TERITORIJĀM, KĀ NORĀDĪTS PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

 4. Kanāda (CA un CF):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums: Yahoo Canada Corp, izņemot Yahoo Finance, ko nodrošina Yahoo Finance ULC (adrese: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mail, ko nodrošina AOL Media LLC un AOL abonēšanas produktus, ko nodrošina AOL Member Services LLC (adrese: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).

   2. Minimālais vecums: Likumīgs vecums, lai savā dzīvesvietas provincē vai teritorijā noslēgtu saistošu līgumu.

  2. Tiesību aktu izvēle. Uz šiem Noteikumiem un pušu attiecībām, tostarp jebkura prasību vai strīdu, kas var rasties starp pusēm līguma, tiesību pārkāpuma vai cita iemesla dēļ, attiecas Ontārio provinces tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām. Neviena puse nekādā gadījumā savstarpēji necels prasības saskaņā ar citas jurisdikcijas tiesību aktiem.

  3. Tiesa. Prasības pret mums ir jāiesniedz tikai tiesās, kuras atrodas Kanādas Ontārio provincē. Šādos gadījumos jūs un mēs piekrītam iesniegt prasības to tiesu personiskajā jurisdikcijā, kas atrodas Ontārio provincē, kā arī piekrītam atteikties no jebkādiem un visiem iebildumiem pret šādu tiesu jurisdikciju īstenošanu pusēm un lietas izskatīšanas vietu.

  4. Klientu atbalsts. Turpinājumā sniegtas klientu atbalsta saites.

   1. Klientu atbalsts (angļu valodā)

   2. Klientu atbalsts (franču valodā)

  5. Atjauninājumi. Mēs varam automātiski lejupielādēt un instalēt jaunāko Pakalpojumu versiju jūsu ierīcē, tiklīdz ir pieejama jauna versija vai līdzeklis.

  6. Dažās provincēs un teritorijās nav atļauta garantiju izslēgšana (tostarp Kvebekas provincē). Šajā provincēs un teritorijās ir spēkā tikai garantijas, kas īpaši nepieciešamas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

  7. Dažās provincēs un teritorijās netiek nodrošināta atbildības izslēgšana vai ierobežošana visa veida zaudējumiem (tostarp Kvebekas provincē). Šajās provincēs mēs atbildam tikai par jūsu zaudējumiem, par kuriem piemērojamos tiesību aktos ir īpaši prasīts atbildēt.

 5. Austrālija (AU):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums:

    1. Pakalpojumiem OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV un Yahoo Weather Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo Australia Pty Ltd (adrese: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia), un uz tiem attiecas šādi noteikumi: (a) Noteikumiem un jūsu un Yahoo Australia Pty Ltd attiecībām piemērojami Jaundienvidvelsas tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām, un (b) jūs un Yahoo Australia Pty Ltd piekrītat pakļauties Jaundienvidvelsas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

    2. Citiem Pakalpojumiem Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo Inc. (adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), un uz šiem Pakalpojumiem attiecas 14.2. punkta noteikumi (ASV).

   2. Minimālais vecums: 13 gadi.

  2.  Klientu atbalsts. Lai iegūtu informāciju par klientu atbalstu, skatiet šo lapu.

 6. Rezervēts.

 7. Indija (IN):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums:

    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail un Yahoo Search Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India, un uz tiem attiecas šie noteikumi: (a) “Minimālais vecums” ir 13 gadi (ja esat 13–18 gadus vecs, jums ir jābūt vecāku vai likumīga aizbildņa atļaujai, lai izmantotu Pakalpojumus vai reģistrētu kontu), (b) jums ir jābūt vismaz 13 gadus vecam, lai piekristu mūsu Noteikumiem (ja esat 13–18 gadus vecs, jums ir jābūt vecāku vai likumīga aizbildņa atļaujai, lai veiktu šīs darbības), (c) šiem Noteikumiem un jūsu un Yahoo India Private Limited attiecībām piemērojami Indijas tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām, un (d) jūs un Yahoo India Private Limited piekrītat pakļauties Bangalore, Indijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.
    2. Citiem pakalpojumiem:

     1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir tas pats uzņēmums, kas ir norādīts kā nodrošinātājs saistībā ar konkrētu Pakalpojumu, un Noteikumiem un jūsu un Piemērojamā Yahoo uzņēmuma attiecībām piemērojami Piemērojamā Yahoo uzņēmuma reģistrācijas vietā spēkā esošie tiesību akti; vai

     2. Ja saistībā ar konkrētu Pakalpojumu kā nodrošinātājs nav norādīts neviens Yahoo uzņēmums, Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo Inc. (adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), un uz šiem Pakalpojumiem attiecas 14.2. punkta noteikumi (ASV).

  2. Klientu atbalsts. Lai iegūtu informāciju par klientu atbalstu, skatiet šo lapu.

  3. Yahoo Indijas sūdzību amatpersona. Lai noskaidrotu Yahoo Indijas sūdzību amatpersonu, skatiet šo lapu.

  4. Lai skatītu informāciju par svarīgu Augstākās tiesas lēmumu, ko pieņēma Indijas Augstākā tiesa attiecībā uz reklamēšanu saskaņā ar PCPNDT 1994. gada likumu, noklikšķiniet šeit.

  5. Noklikšķiniet šeit, lai skatītu papildu noteikumus.

 8. Japāna (JP):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums:

    1. Par AOL Mail atbildīgais Yahoo uzņēmums ir Boundless Inc. (adrese: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japāna).

    2. Yahoo Japan zīmola produktiem, kas ir pieejami Japānā: šos produktus nodrošina trešā puse.

    3. Visiem citiem Pakalpojumiem Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo Inc. (adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimālais vecums: 18 gadi (tomēr, ja esat 18 vai 19 gadus vecs, jums ir jābūt vecāku vai likumīga aizbildņa atļaujai, lai piekristu mūsu Noteikumiem un izmantotu Pakalpojumus)

  2. Tiesību aktu izvēle. Noteikumiem un jūsu un mūsu attiecībām piemērojami Japānas tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām.

  3. Tiesa. Jūs un mēs piekrītam pakļauties Tokijas apgabaltiesas Japānā ekskluzīvajai jurisdikcijai.

  4. Pakalpojumu pārveidošana; šo Noteikumu pārveidošana

   1. Kad pārveidojam Pakalpojumus, kā aprakstīts 7. punkta (a) apakšpunktā, vai ja pārveidojam šos Noteikumus, kā aprakstīts 12. punkta (b) apakšpunktā, saprātīgā laika posmā paziņosim jums par izmaiņām, kas jums būs būtiski neizdevīgas vai būtiski ietekmēs jūsu piekļuvi Pakalpojumiem vai to izmantošanu.

   2. Iespējams, nevarēsim paziņot iepriekš par izmaiņām šajos Noteikumos vai Pakalpojumos, kas mums ir jāveic atbilstoši drošības, juridiskajām vai normatīvajām prasībām, tomēr paziņosim, cik drīz vien iespējams pēc šo izmaiņu veikšanas.

  5. Atbildības ierobežojums. Nekas no šajos Noteikumos minētā neietekmē juridiskās tiesības, kas jums kā patērētājam ir piešķirtas saskaņā ar Japānas tiesību aktiem, ko nevar mainīt vai atcelt līguma ietvaros. Ja līgums attiecībā uz šajos Noteikumos minēto Pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Japānas Likumu par patērētāju līgumiem tiek uzskatīts par patērētāja līgumu, daži ierobežojumi un izņēmumi, kas minēti šo Noteikumu 9. punktā, neattiecas uz jums saistībā ar atbildību, kas rodas mūsu tīša pārkāpuma vai rupjas nevērības rezultātā.

  6. Klientu atbalsts. Lai iegūtu informāciju par klientu atbalstu, lūdzu, skatiet šo lapu.

 9.  Jaunzēlande (NZ):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums:

    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search un Yahoo Sport Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo New Zealand Limited (adrese: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Jaunzēlande), un uz tiem attiecas šādi noteikumi: (a) Noteikumiem un jūsu un Yahoo New Zealand Limited attiecībām piemērojami Jaunzēlandes tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām, un (b) jūs un Yahoo New Zealand Limited piekrītam pakļauties Jaunzēlandes tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.

    2. Citiem Pakalpojumiem Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo Inc. (adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), un uz šiem Pakalpojumiem attiecas 14.2. punkta noteikumi (ASV).

   2. Minimālais vecums: 13 gadi

  2. Klientu atbalsts. Lai iegūtu informāciju par klientu atbalstu, skatiet šo lapu.

 10.  Singapūra (SG), Indonēzija (ID), Malaizija (MY), Filipīnas (PH), Taizeme (TH) vai Vjetnama (VN):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums:

    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather un Aviate Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (adrese: 79 Robinson Road, #07-01, Singapura 068897), un uz tiem attiecas šādi noteikumi: (a) Noteikumiem un jūsu un Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. attiecībām piemērojami Singapūras tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām, un (b) jūs un Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. piekrītam pakļauties Singapūras tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.

    2. Citiem pakalpojumiem:

     1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo uzņēmums, kas ir norādīts kā nodrošinātājs saistībā ar konkrētu Pakalpojumu, un Noteikumiem un jūsu un Piemērojamā Yahoo uzņēmuma attiecībām attiecas Piemērojamā Yahoo uzņēmuma reģistrācijas vietā spēkā esošie tiesību akti; vai

     2. Ja saistībā ar konkrētu Pakalpojumu kā nodrošinātājs nav norādīts neviens Yahoo uzņēmums, Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo Inc. (adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), un uz šiem Pakalpojumiem attiecas 14.2. punkta noteikumi (ASV).

   2. Minimālais vecums: 13 gadi

  2. Klientu atbalsts. Turpinājumā sniegtas klientu atbalsta saites.

   1. Singapūra

   2. Indonēzija

   3. Malaizija

   4. Filipīnas

   5. Taizeme

   6. Vjetnama

 11.  Taivāna (TW):

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums:

    1. Par pakalpojumiem AOL Mail, OneSearch, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ziņas un Aviate atbildīgā Yahoo juridiskā persona ir Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. (Adrese: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taivāna), un uz tiem attiecas šādi noteikumi: a) uz Noteikumiem un jūsu un Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. attiecībām attieksies Ķīnas Republikas tiesību akti, neraugoties uz tiesību normām, kas paredz citādi; un b) jūs un Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. piekrītat, ka visa ekskluzīvā jurisdikcija piekrīt Taipejas apgabaltiesai, kas atrodas Taivānā, Ķīnas Republikā.

    2. Pakalpojumus Yahoo Auctions, Yahoo Shopping un Yahoo Used Cars nodrošina Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taivānas filiāle (adrese: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taivāna), un uz tiem attiecas šādi noteikumi: a) uz Noteikumiem un jūsu un Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taivānas filiāles attiecībām attieksies Ķīnas Republikas tiesību akti, neraugoties uz tiesību normām, kas paredz citādi; un b) jūs un Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taivānas filiāle piekrītat, ka visa ekskluzīvā jurisdikcija piekrīt Taipejas apgabaltiesai, kas atrodas Taivānā, Ķīnas Republikā.

    3. Citiem pakalpojumiem:

     1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo uzņēmums, kas ir norādīts kā nodrošinātājs saistībā ar konkrētu Pakalpojumu, un uz Noteikumiem un jūsu un Attiecināmā Yahoo uzņēmuma attiecībām attiecas Yahoo uzņēmuma reģistrācijas vietā spēkā esošie tiesību akti;

     2. Ja saistībā ar konkrētu Pakalpojumu kā nodrošinātājs nav norādīts neviens Yahoo uzņēmums, Attiecināmais Yahoo uzņēmums ir Yahoo Inc. (adrese: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), un uz šiem Pakalpojumiem attiecas 14.2. punkta noteikumi (ASV).

   2. Minimālais vecums: 13 gadi

  2.  Klientu atbalsts. Lai iegūtu informāciju par klientu atbalstu, skatiet šo lapu.

 12. Eiropa, Tuvie Austrumi un Āfrika

  1. Definētie nosacījumi 

   1. Attiecināmais Yahoo uzņēmums: Yahoo EMEA Limited (adrese: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland).

   2. Minimālais vecums: Eiropas Savienības dalībvalstīs minimālais vecums ir 16 gadi vai mazāk, ko dalībvalsts ir noteikusi, lai jūs varētu piekrist jūsu personas datu apstrādei. Valstīs ārpus ES minimālais vecums ir 13.

  2. Tiesību aktu izvēle. Šiem Noteikumiem un to darbībai, interpretācijai vai veidošanai, kā arī pušu attiecībām, tostarp jebkurām prasībām vai strīdiem, kas var rasties pušu starpā (tostarp prasībām un strīdiem, kas nav saistīti ar līgumu), piemērojami Īrijas tiesību akti, neraugoties uz kolīziju tiesību normām.

  3. Tiesa. Izņemot (d) punktā minētos gadījumus, jūs un mēs piekrītam pakļauties Īrijas tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai saistībā ar jebkuriem strīdiem vai prasībām, kas radušās šo Noteikumu, to darbības, interpretācijas vai veidošanas rezultātā vai saistībā ar tiem (ieskaitot prasības un strīdus, kas nav saistīti ar līgumu). Šādos gadījumos jūs un mēs piekrītam iesniegt prasības to tiesu personiskajā jurisdikcijā, kas atrodas Īrijā, kā arī piekrītat atteikties no jebkādiem un visiem iebildumiem pret šādu tiesu jurisdikciju īstenošanu pusēm un lietas izskatīšanas vietu.

  4. Ja jūs dzīvojat Eiropas Savienības valstī, nekas no šajos Noteikumos minētā, tostarp (b) un (c) apakšpunktos minētā, neietekmē jūsu tiesības atsaukties uz piemērojamiem obligātiem vietējiem tiesību aktiem vai izvēlētajiem jurisdikcijas noteikumiem, kurus līgums nevar mainīt. Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes strīdu risināšanas platformu, kurai varat piekļūt šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Klientu atbalsts. Tālāk norādītas saites uz Klientu atbalstu. Lūdzu, izlasiet tālāk esošo o. punktu, kurā saskaņā ar ES Digitālo pakalpojumu tiesību aktu norādīti kontaktpunkti.

   1. Īrija

   2. Apvienotā Karaliste

   3. Vācija

   4. Francija

   5. Spānija

   6. Itālija

   7. Visas citas valstis

  6. Pakalpojumu pārveidošana; šo Noteikumu pārveidošana

   1. Ja pārveidojam Pakalpojumus, kā aprakstīts 7. punkta (a) apakšpunktā, vai ja pārveidojam šos Noteikumus, kā aprakstīts 12. punkta (b) apakšpunktā, saprātīgā laika posmā paziņosim jums par izmaiņām, kas mūsu lietotājiem būs būtiski neizdevīgas vai būtiski ietekmēs piekļuvi Pakalpojumiem vai to izmantošanu. Ja turpināt izmantot Pakalpojumus pēc šādu izmaiņu spēkā stāšanās datuma, jūs piekrītat pārveidotajiem Pakalpojumiem vai Noteikumiem.

   2. Iespējams, nevarēsim paziņot iepriekš par izmaiņām Noteikumos vai Pakalpojumos, kas mums ir jāveic atbilstoši drošības, juridiskajām vai normatīvajām prasībām, tomēr paziņosim, cik drīz vien iespējams.

  7. Paziņojums par Pakalpojumu vai konta darbības atcelšanu, apturēšanu vai ierobežošanu

   1. Neraugoties uz iepriekš esošo (f) apakšpunktu un nemazinot jūsu tiesību aktos paredzētās tiesības, tālāk minētajos gadījumos mēs bez iepriekšēja brīdinājuma īslaicīgi vai neatgriezeniski varam apturēt vai atcelt jūsu konta darbību, ieviest ierobežojumus vai ierobežot piekļuvi visam kontam vai Pakalpojumiem vai to daļai:

    1. ja jūs pārkāpjat vai mēs uzskatām, ka grasāties pārkāpt, Noteikumus, tostarp iekļautos līgumus, politikas vai vadlīnijas;

    2. reaģējot uz tiesībsargājošo iestāžu vai citu valsts iestāžu pieprasījumiem saskaņā ar esošu tiesas procesu.

    3. neparedzētu tehnisku vai drošības problēmu ietekmē;

    4. ja jūsu kontā ir novērojami ilgstoši neaktivitātes periodi saskaņā ar mūsu kontu dzēšanas politiku.

  8. Ja mēs neatgriezeniski apturam vai pārtraucam jūsu konta darbību, paziņosim jums par to iepriekš un nodrošināsim saprātīgu laika periodu, lai jūs varētu piekļūt ar kontu saistītajai informācijai, failiem un saturam un saglabāt to, ja vien mums nav iemesls uzskatīt, ka, piekļūstot savam kontam, jūs pārkāpsiet tiesību normas, tiesībsargājošo iestāžu vai citu aģentūru pieprasījumus vai radīsiet zaudējumus mums vai trešajām pusēm.

  9. Iesaldēšanas periods patērētājiem Eiropas Savienībā. Noteikumi turpinājumā papildina 11. punktu (Maksas pakalpojumi un norēķini).

   1. Ja esat patērētājs un dzīvojat Eiropas Savienībā, jūs drīkstat atcelt maksas pakalpojumu, nenorādot pamatojumu, 14 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Jūs varat informēt mūs, aizpildot un iesniedzot šo veidlapu vai, ja cita iespēja nav pieejama, nosūtot šo veidlapu mums pa pastu. Paziņojums ir jāiesniedz pirms 14 dienu atcelšanas perioda beigām.

   2. Izņēmumi. Ja no mums iegādājaties digitālo saturu, kas netiek piegādāts taustāmā datu nesējā, jūs piekrītat, ka atcelšanas periods beidzas, tiklīdz sākat digitālā satura lejupielādi vai straumēšanu.

   3. Atlīdzināšana. Mēs atlīdzināsim visus maksājumus, ko par Maksas pakalpojumiem esam saņēmuši no jums ne vēlāk kā 14 dienas pēc dienas, kurā saņēmām jūsu atcelšanas paziņojumu. Ja vien skaidri nevienosimies citādi, mēs izmantosim to pašu maksāšanas metodi, kas tika izmantota sākotnējam darījumam. Jūs piekrītat, ka, sākot izmantot Maksas pakalpojumu pirms atcelšanas perioda beigām, jūs esat atbildīgs par visām izmaksām, kas rodas līdz atcelšanas datumam.

  10. Automātiska atjaunošana. Papildus 11. punkta (b) daļas (v) apakšpunktam ir spēkā tālāk norādītais: ja abonements tiek automātiski atjaunots un cena ir paaugstināta, saņemsiet paziņojumu par jauno piemērojamo cenu un varēsiet pārtraukt abonēšanu 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Šajā gadījumā jaunā cena netiks piemērota, un abonementa darbība tiks izbeigta termiņa beigās.

  11.  Izņēmumi un atbildības ierobežojumi. Nekas no Noteikumos minētā neietekmē juridiskās tiesības, kas jums kā patērētājam ir piešķirtas saskaņā ar Īrijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, ko nevar mainīt vai atcelt līguma ietvaros. Tāpēc, ja esat patērētājs, kurš dzīvo kādā Eiropas Savienības valstī, daži Noteikumu 8. un 9. punktos minētie izņēmumi un ierobežojumi uz jums neattiecas.

  12. Mūsu atbildība. Neraugoties uz 9. punktu, mēs uzņemamies atbildību par krāpnieciskiem apliecinājumiem, ko esam snieguši, vai traumām vai nāvi, ko tieši izraisījusi mūsu nevērība saistībā ar Pakalpojumiem.

  13. Papildu noteikumi, kas attiecas uz lietotājiem Itālijā, ir atrodami šeit.

  14. Papildu noteikumi, kas attiecas uz lietotājiem Vācijā, ir atrodami šeit.

  15. ES Digitālo pakalpojumu tiesību akts

   1. Yahoo Pakalpojumu lietošanas ierobežojumi. ES Digitālo pakalpojumu tiesību akts nosaka, ka mums jāinformē lietotāji Eiropas Savienībā par noteiktu ierobežojumu ieviešanu attiecībā uz lietotāju nodrošināto saturu, kas tiek mitināts Yahoo vietnēs, tostarp lietotāju komentāru moderēšanu. Tāpat mēs ļaujam lietotājiem ziņot par nelikumīgu saturu un pieprasīt tā dzēšanu. Mēs ievērojam Yahoo iekšējās politikas un procedūras, un pēc nepieciešamības noteiktas personas veic pārbaudi, lai identificētu nelegālu saturu. Nepieciešamības gadījumā saskaņā ar mūsu kopienas vadlīnijām veicam attiecīgās darbības šāda satura dzēšanai.

   2. Kontaktpunkti.

    1. Ja esat kādas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Komisijas vai Eiropas Digitālo pakalpojumu padomes pārstāvis, ar mums varat sazināties, izmantojot šo e-pasta adresi: dsa@yahooinc.com. Izvēlētā valoda saziņai ar mums ir angļu valoda.
    2. Ja esat lietotājs, kas dzīvo Eiropas Savienībā, varat izmantot mūsu saziņas veidlapu.

  Pēdējoreiz atjaunināts: 2024. gada 30. aprīlī