Informationsmeddelande för personer som inte använder Yahoostjäns

Informationsmeddelande för personer som inte använder Yahoostjäns

Version 1.0, senast uppdaterad juli 2023.

1. Vilka vi är

Vi, Yahoo EMEA Limited, är ett teknik- och medieföretag som grundats enligt irländsk rätt och med huvudkontor på Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Vi tillhandahåller konsumenttjänster och digitala annonseringstjänster (våra tjänster) i Europa (inklusive Storbritannien), Mellanöstern och Afrika. Vi samlar in information från personer som använder våra tjänster och använder den informationen i enlighet med vad som beskrivs i Yahoos integritetspolicy.

Även om du inte använder våra tjänster kan vi komma att behandla viss information om dig.

Detta informationsmeddelande gäller när:

 • någon som använder våra konsumenttjänster, som Yahoo Mail, ger oss din information;
 • dina uppgifter ingår i en sökning som görs via våra söktjänster;
 • din information visas i resultatet av en sökning som görs via våra söktjänster; eller
 • din information visas i kommentarer gjorda av användare.

I det här meddelandet förklaras vilken information vi samlar in, hur vi använder och delar den och hur du kan kontrollera vad vi gör med den.

Klicka på + till höger om du vill veta mer om hur vi behandlar din information.

När våra användare delar din information med oss

Vi tillhandahåller e-posttjänster via Yahoo och AOL Mail. Vi tillhandahåller också tjänster där användare kan söka på internet och kommentera artiklar eller videor som vi visar på våra webbplatser och appar. Din information kan ingå i våra användares e-postmeddelanden (som avsändare eller mottagare), sökresultat eller kommentarer. Till exempel kan e-post, sökningar eller kommentarer innehålla din kontaktinformation (såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress), dokument eller bilder av eller om dig.

Vi kontrollerar aldrig innehållet i våra användares e-postmeddelanden, sökningar eller kommentarer.

Vi använder din information på olika sätt, enligt beskrivningen nedan.

Information från e-post och kontakter

Vad vi samlar in eller tar emot och hur vi använder det

Varför vi behandlar informationen och vår rättsliga grund (giltig rättslig anledning) för att använda den

Vi samlar in och lagrar innehållet i e-postmeddelanden som skickas och tas emot via våra Yahoo- och AOL Mail-tjänster. Vi samlar också in stödjande information om denna e-post (utöver dess innehåll).

Om till exempel en Yahoo Mail-användare skickar ett e-postmeddelande till dig eller om du skickar ett e-postmeddelande till en Yahoo-e-postadress, behandlar vi din e-postadress för att göra det möjligt att skicka e-postmeddelandet.

Den information vi samlar in inkluderar dina kontaktuppgifter, personlig information i e-postmeddelandet, ämnesraden för e-postmeddelandet, tiden som e-postmeddelandena skickas och tas emot samt e-postadresserna.

Vi och de personer som drar nytta av våra tjänster har ett berättigat intresse av att våra e-posttjänster fungerar bra.

Vi använder informationen för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som användare av Yahoo och AOL Mail efterfrågar, samt för skydds- och säkerhetsändamål (t.ex. säkerhetsscanning av e-postbilagor för säkerhetshot, för att hålla våra tjänster trygga, säkra och effektiva).

Vi samlar ibland in och lagrar Yahoo- och AOL Mail-användares e-postadresser, som kan innehålla ditt namn och smeknamn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din postadress, information om ditt arbete, och din födelsedag.

Vi och de personer som drar nytta av våra tjänster har ett legitimt intresse av att Yahoo- och AOL-användare kommunicerar effektivt med sina kontakter.

Information i sökfrågor

Vad vi samlar in eller tar emot och hur vi använder det

Varför vi behandlar informationen och vår rättsliga grund (giltig rättslig anledning) för att använda den

Vi samlar in och bearbetar sökfrågor som görs på våra webbplatser och appar, och på partners webbplatser och appar som använder våra sökprodukter. Dessa sökfrågor kan innehålla personlig information om dig. Vi bearbetar sökfrågor för att ge våra användare sökresultat.

Vi och de personer som drar nytta av våra tjänster har ett legitimt intresse av att våra söktjänster fungerar bra, inklusive hur enkelt det är att använda tjänsterna och hur hjälpsamma och effektiva de är.

Information i sökresultaten

Vad vi samlar in eller tar emot och hur vi använder det

Varför vi behandlar informationen och vår rättsliga grund (giltig legalt skäl) för att använda den

Vi behandlar information i sökfrågor för att ge sökresultat. Dessa sökresultat kan innehålla information om dig.

Du kan be om att specifika webbadresser inte längre ska visas i de resultat som returneras då någon söker efter ditt namn via våra söktjänster. (Du kan göra den här begäran genom att besöka vår sida för rätten att bli bortglömd.)

Vi har ett legitimt intresse av att tillhandahålla sökresultat till våra användare.

Information i användarnas kommentarer

Vad vi samlar in eller tar emot och hur vi använder det

Varför vi behandlar informationen och vår rättsliga grund (giltig rättslig anledning) för att använda den

Vi visar kommentarer som användare lägger upp på våra webbplatser och appar. Kommentarer kan innehålla information om dig (till exempel ditt namn) och vi behandlar informationen för att se till att kommentarerna är i linje med våra riktlinjer för communityn.

Vi har ett legitimt intresse av att tillhandahålla funktioner för att engagera våra användare och se till att kommentarerna överensstämmer med våra riktlinjer för communityn.

Nedan har vi listat de kategorier av partners som vi delar din information med och varför vi delar den.

Klicka på + till höger för att läsa mer om dessa partners och varför vi delar din information med dem.

Partnerkategori

Varför vi delar denna information

Yahoo-företag

Vi delar din information med andra Yahoo-företag för en mängd olika ändamål, bland annat:

 • för att tillhandahålla våra konsumenttjänster och digitala annonseringstjänster
 • skydda våra konsumenttjänster och system genom att förhindra och upptäcka obehörig åtkomst eller användning
 • för att förstå hur våra konsumenttjänster och digitala annonseringstjänster fungerar och
 • förbättra befintliga tjänster och funktioner och utveckla nya.

Personuppgiftsbiträden som agerar för vår räkning

Vi delar din information med företag som arbetar för vår räkning och behandlar din information enligt våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden utgörs av:

 • leverantörer av molnlagring
 • leverantörer av våra söktjänster; och
 • säkerhetspartners och tjänsteleverantörer.

Myndigheter eller andra tredje parter

Vi delar information med tredje part och brottsbekämpande organ för att göra följande:

 • följa ett domstolsbeslut eller liknande rättsligt förfarande, eller för att förhindra bedrägeri eller annan olaglig verksamhet
 • skydda våra och våra användares rättigheter, egendom och säkerhet. Vi kan till exempel tillhandahålla information (t.ex. din information i e-postinkorgar eller adressböcker) till brottsbekämpande myndigheter i en nödsituation där någons säkerhet är i fara
 • upptäcka, utreda eller ta itu med exempelvis bedrägeri, olaglig verksamhet, säkerhetsfrågor och tekniska frågor. Detta inkluderar att dela information med andra teknikföretag för att skydda mot säkerhetshot
 • uppfylla rättsliga eller lagstadgade krav och
 • utöva våra juridiska rättigheter, inklusive att utreda överträdelser av våra Användarvillkor.

Nya ägare

Om ägandet av eller kontrollen över hela eller delar av Yahoo (eller en eller flera av våra tjänster) ändras eller om ändringsförslag görs till följd av en sammanslagning, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan vi överföra din information till den nya (eller potentiella) ägaren eller personuppgiftsansvarige.

4. Hur länge vi sparar din information

Vi lagrar i allmänhet din information så länge som det är nödvändigt för följande ändamål.

 • De ändamål som beskrivs i avsnitt 2 i det här meddelandet (Hur och när vi behandlar din information).
 • För att tillhandahålla våra konsumenttjänster till våra användare. Till exempel behåller vi innehållet i användarnas e-postkonton så länge som deras konton är aktiva. (Användare måste logga in på sitt e-postkonto minst en gång var tolfte månad för att hålla sina konton aktiva.)
 • Andra legitima syften, till exempel att uppfylla våra juridiska skyldigheter och undersöka eventuella överträdelser av våra Användarvillkor.
 • Säkerhetsändamål (till exempel att skanna e-postbilagor efter säkerhetshot, för att hålla våra tjänster trygga, säkra och effektiva).

I vissa fall lagrar vi din information längre (till exempel för att uppfylla juridiska krav).

Hur länge vi sparar din information beror på faktorer som:

 • Typ av information
 • Varför uppgifterna har samlats in och behandlas
 • Verksamhetsbehov (till exempel att skapa säkerhetskopior så att vi kan återställa våra tjänster till våra användare efter en katastrof) och
 • eventuella rättsliga krav som vi måste följa.

Till exempel behåller vi användarnas e-postadresser så länge deras Yahoo- eller AOL Mail-konto är aktivt.

5. Överföring av din information

Vi arbetar med Yahoo-företag (våra dotterbolag) och andra företag i olika länder. Dessa länder kan ha lagar om integritet och dataskydd som skiljer sig från dem som finns i ditt land. När vi överför information som beskrivs i avsnitt 2 ovan (Hur och när vi behandlar din information) till våra dotterbolag eller företag i andra länder, ser vi till att det finns säkerhetsåtgärder för att skydda informationen. De säkerhetsåtgärder vi förlitar oss på är beslut om adekvat skyddsnivå (ett formellt beslut från EU-kommissionen eller Storbritannien om huruvida ett annat land ger en likvärdig nivå av dataskydd) och standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen eller Storbritannien.

De länder vi överför personuppgifter till är Australien, Storbritannien, Indien, USA, Kanada, Singapore, Taiwan och Israel.

Vi kan förlita oss på andra villkor för att överföra din information, t.ex. när överföringen är nödvändig:

 • i enlighet med ett avtal som har ingåtts, i ditt intresse, mellan den personuppgiftsansvarige och en annan part
 • för att fastställa, väcka eller försvara rättsliga anspråk
 • av viktiga skäl av allmänt intresse, eller
 • för att skydda en persons vitala intressen.

Om du har några frågor om standardavtalsklausulerna eller vill få en kopia av dem kan du kontakta oss med hjälp av vårt sekretessformulär eller kontaktinformationen i avsnittet nedan.

6. Utöva din rätt till integritet

a. Dina rättigheter

Du har rätt att se (ta del av), rätta och ta bort (radera) din information samt att begränsa eller invända mot behandlingen av din information.

Dina möjligheter att utöva dessa rättigheter kan begränsas om:

 • vi inte har tillräckligt mycket information för att identifiera dig
 • vi måste uppfylla specifika rättsliga skyldigheter
 • din begäran skulle påverka en annan persons rättigheter och friheter, eller
 • informationen behövs för att göra eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter fyller du i vårt integritetsformulär.

b. Framföra ett problem

Om du har några frågor eller funderingar om hur din information behandlas kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo-contact@yahooinc.com eller genom att skriva till oss på den adress som anges i avsnittet hur du kontaktar oss nedan. Om du inte är nöjd med vårt svar har du också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i det land du bor eller arbetar i. Du hittar din lokala dataskyddsmyndighet på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats>.

Om du bor i Schweiz kan du kontakta Federal data Protection and information Commissioner (FDPIC).

7. Kontakta oss

Om du har några frågor om det här meddelandet, vill framföra ett problem till oss eller vill utöva din rätt till integritet, är det snabbaste och enklaste sättet att kontakta oss med hjälp av vårt online integritetsformulär.

Du kan också skriva till oss på:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud kan du e-posta dpo-contact@yahooinc.com eller skriva till:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland