Wytyczne dla społeczności Yahoo

Yahoo łączy wiele zróżnicowanych marek cyfrowych i mobilnych o globalnym zasięgu, w tym: Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, AOL, TechCrunch i inne. Społeczności Yahoo obejmują osoby z szerokim wachlarzem doświadczeń, z różnych środowisk i o zróżnicowanych poglądach, a my oferujemy szeroki zakres produktów, usług i doświadczeń online. Niniejsze Wytyczne dotyczą zasad korzystania z produktów i usług Yahoo i pomogą Tobie oraz pozostałym członkom społeczności cieszyć się nimi bez przeszkód i z prawdziwą przyjemnością. Zapoznaj się również z dodatkowymi zasadami, które odnoszą się do określonych produktów lub usług.

Będąc użytkownikiem Yahoo, odgrywasz ważną rolę w utrzymywaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa naszym społecznościom i wszystkim naszym użytkownikom. Doceniamy Twoją pomoc, dzięki której nasze produkty i usługi tworzą pozytywne, różnorodne i przyjazne społeczności, dla których wsparcia nie szczędzimy wysiłków.

W skrócie

  • Bądź dobrym obywatelem. Wchodź w interakcje, współdziałaj i traktuj innych z szacunkiem. Nie angażuj się w spory wykraczające poza granice dobrego smaku, nie obrażaj i nie przypuszczaj nieuzasadnionych ataków na innych. Powstrzymaj się od publikowania treści, które traktują ludzi w obraźliwy, krzywdzący lub stereotypowy sposób.
  • Trzymaj się tematu. Dbaj o poprawność treści i odpowiednie jej formułowanie.
  • Poznaj zasady. Twoja aktywność w Yahoo podlega niniejszym Wytycznym dla społeczności Warunkom świadczenia usług Yahoo, a także wszelkim zasadom dotyczącym konkretnych produktów.
    • Jeśli zobaczysz treść, która narusza niniejsze Wytyczne dla społeczności, zgłoś ją za pomocą dostępnego w każdym z naszych produktów narzędzia do zgłaszania nadużyć. 
    • Jeśli nie zastosujesz się do tych zasad, możemy podjąć działania na Twoim koncie polegające m.in. na: usunięciu treści, zawieszeniu uprawnień do komentowania, ostrzeżeniu, zawieszeniu i/lub zamknięciu konta. Dokładamy wszelkich starań, aby postępować według reguł, ale zastrzegamy sobie prawo do zawieszania kont lub usuwania treści bez uprzedzenia, z dowolnego powodu, szczególnie w celu ochrony naszych usług, infrastruktury, użytkowników i społeczności. Chociaż niniejsze Wytyczne nie nakładają na nas zobowiązań umownych do działania w jakikolwiek szczególny sposób, dołożymy wszelkich starań, aby egzekwować je w zgodzie z naszymi zasadami i wartościami.
    • Odwiedź nasze Centrum pomocy, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób egzekwujemy niniejsze Wytyczne oraz jakie są możliwości odwołania się od decyzji o usunięciu treści.

Dbanie o bezpieczeństwo naszych produktów

Zagrożenie przemocą. Grożenie przemocą skierowane do osób czy grup, w tym do osób publicznych, jest zabronione i, w uzasadnionych przypadkach, zostanie zgłoszone organom ścigania. Treści, które promują, podżegają lub wspierają przemoc bądź inne zachowania przestępcze z użyciem przemocy, są również zabronione (np. zachęcanie innych do popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby lub grupy czy wyrażanie poparcia dla działań przestępczych osoby, która popełniła akt przemocy).

Terroryzm. Treści, które promują, zachęcają lub podżegają do aktów międzynarodowego terroryzmu lub krajowego ekstremizmu z użyciem przemocy, są zabronione. Zakaz ten obejmuje treści, które wspierają lub wychwalają organizacje terrorystyczne bądź ekstremistyczne, ich przywódców lub powiązane z nimi działania związane z przemocą, a także treści mające na celu rekrutację osób do organizacji terrorystycznych lub ekstremistycznych.

Wykorzystywanie dzieci. Nie publikuj, nie wysyłaj ani nie zabiegaj o treści, które seksualizują osoby nieletnie oraz ułatwiają lub promują wykorzystywanie seksualne dzieci. Obejmuje to również zmanipulowane cyfrowo treści i animacje. Posiadanie, dystrybucja i pozyskiwanie materiałów w których dzieci są wykorzystywane seksualnie, jest bardzo poważnym przestępstwem, które bezwzględnie zgłaszamy organom ścigania na całym świecie za pośrednictwem National Center for Missing and Exploited Children. 

Mowa i gesty nienawiści. Zabraniamy rozpowszechniania wszelkiego rodzaju treści, które podżegają do nienawiści lub nawołują do przemocy wobec osób lub grupy ze względu na ich faktyczną lub postrzeganą rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, płeć, tożsamość płciową, wiek, status weterana, orientację seksualną, niepełnosprawność, stan zdrowia, chorobę, poglądy polityczne lub przynależność do danej partii. Zabraniamy również korzystania z naszych usług przez grupy i organizacje które promują lub są zaangażowane w szerzenie przemocy i nienawiści wobec innych w oparciu o cechy opisane powyżej (np. korzystanie z naszych usług w celu promowania wydarzenia albo spotkania grupy zachęcającej do nienawiści). Przeczytaj porady dotyczące zwalczania mowy nienawiści przygotowane przez Anti-Defamation League.

Samobójstwo i samookaleczenie. Nie publikuj treści promujących lub wychwalających samobójstwa lub samookaleczenia. Obejmuje to treści zachęcające do wyrządzenia sobie krzywdy (np. publikowanie treści promujących zaburzenia odżywiania).

Brutalność i okaleczanie. Publikowanie treści przedstawiających lub promujących poważne obrażenia ciała, tortury lub okaleczanie ludzi lub zwierząt jest zabronione.

Pornografia. Nie wolno publikować treści przedstawiających nagość, w tym obrazów męskich lub żeńskich narządów płciowych oraz odsłoniętej kobiecej piersi, w tym sutka. Uznajemy wyjątki od tej zasady w przypadku postów o wartości artystycznej, edukacyjnej, politycznej lub naukowej, a także w innych przypadkach, w których treść nie miała na celu wywołania podniecenia seksualnego (np. karmienie piersią, poród i nagość protestacyjna). Treści przedstawiające czynności seksualne, płyny ustrojowe lub mające na celu wywołanie podniecenia seksualnego są niedozwolone.

Molestowanie i zastraszanie. Na naszych platformach zabronione są ataki osobiste na inne osoby, kierowane zwłaszcza pod adresem innych użytkowników Yahoo. Zakaz ten obejmuje publikowanie treści mających na celu zastraszanie, zawstydzanie, poniżanie, molestowanie seksualne lub krzywdzących w inny sposób, a także treści, które powodują tłumienie dyskusji lub zniechęcanie użytkowników do korzystania z naszych platform ( np. słowne zastraszanie ludzi, z którymi się nie zgadzasz, posty powtarzające się lub nie na temat). Zdajemy sobie sprawę z tego, że zastraszanie osób nieletnich może być szczególnie szkodliwe, dlatego stosujemy wzmożoną kontrolę w odniesieniu do dyskredytujących treści kierowanych do osób poniżej 18 roku życia.

Handel ludźmi i prostytucja. Korzystanie z usług Yahoo w celu handlu ludźmi lub promowania komercyjnej aktywności seksualnej jest zabronione. Jeśli zauważysz handel ludźmi w usługach Yahoo, zgłoś to i zachęć ofiary do skontaktowania się z organami ścigania.

Nielegalne używki. Wszelkie publikacje dotyczące zażywania nielegalnych używek oraz opisy sposobów ich wytwarzania lub handel nimi są zabronione. Kupowanie i sprzedaż wszelkiego rodzaju narkotyków na naszych platformach są również zabronione.

Nielegalna działalność. Treści promujące lub ułatwiające nielegalne działania są zabronione. Obejmuje to dystrybucję, zakup i sprzedaż nielegalnych przedmiotów.

Ochrona prywatności użytkowników

Dane osobowe i dokuczanie. Nie publikuj swoich ani cudzych danych osobowych. Zakaz ten obejmuje hasła, numery identyfikacyjne, informacje o koncie bankowym, daty urodzenia, adres domu lub miejsca pracy oraz inne informacje uznawane za dane osobowe. Odwiedź naszą stronę pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zabezpieczenia konta. 

Naruszenie prywatności. Nie publikuj treści promujących, ułatwiających lub dokumentujących ingerencję w prywatność innych osób. Zakaz ten obejmuje publikacje takie jak: intymne zdjęcia lub pliki wideo upowszechniane bez zgody oraz groźby ich opublikowania w celu zawstydzenia lub nękania innych. Odwiedź naszą stronę pomocy, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat usuwania wyników wyszukiwania.

Utrzymanie integralności naszej platformy

Fałszywe zachowania (dezinformacja i podszywanie się). Zabroniona jest publikacja treści zaprojektowanych w celu wprowadzania w błąd, oszukańczych lub w inny sposób szkodzących naszym użytkownikom.. Obejmuje to próby pozbawienia innych osób ich praw wyborczych lub złośliwego ingerowania w wybory. Nie wolno podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę, organizację lub firmę ani też wprowadzać użytkowników w błąd co do pochodzenia publikowanych treści lub powiązań z inną osobą, organizacją lub firmą; dopuszczalne są pewne wyjątki, takie jak parodia i satyra, o ile zostaną one wyraźnie określone.

Spam/nadużycie zasobów/złośliwe oprogramowanie. Nie możesz używać naszych produktów do wysyłania masowych i niechcianych wiadomości lub publikowania dowolnego typu treści, które są powtarzalne, nie na temat lub mają na celu przekierowanie działalności komercyjnej na stronę inną niż Yahoo. Nie wolno tworzyć ani używać wielu kont w celu promowania lub eliminowania treści opublikowanych przez ciebie lub inne osoby lub w celu ominięcia zabezpieczeń oraz moderacji treści używanych przez Yahoo. Nie wolno używać naszych produktów do phishingu ani do przesyłania wirusów, złośliwego oprogramowania lub jakichkolwiek innych elementów powodujących destrukcję. Nie podejmuj działań, które zakłócałyby działanie sieci, serwerów lub innej infrastruktury należącej do Yahoo czy innych podmiotów.

Opuszczone konta. Jeśli nie zalogujesz się do konta przez ponad rok, może ono zostać dezaktywowane, a cała jego zawartość — w tym zapisane wiadomości e-mail — mogą zostać usunięte. Odwiedź naszą stronę pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat zamykania lub dezaktywacji kont oraz sposobu pobierania danych.

Poszanowanie dla własności intelektualnej

Prawo autorskie i własność intelektualna. Nie wolno publikować treści, które naruszają prawa autorskie, zastrzeżone znaki handlowe lub inne prawa własności intelektualnej będące własnością innych osób. Takie treści zostaną przez nas usunięte, jeśli je odkryjemy lub na żądanie właściciela praw. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi zasadami dotyczącymi ochrony praw autorskich i własności intelektualnej.

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2021​