Pravidla pro komunitu Yahoo

Yahoo se skládá z rozmanité kombinace digitálních a mobilních značek s globálním dosahem, včetně Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, AOL, TechCrunch a dalších. Komunity Yahoo zahrnují lidi s širokou škálou zkušeností, různým původem a různými názory. My jim nabízíme širokou řadu produktů, služeb a online prostředí. Tato pravidla platí pro vaše používání produktů a služeb Yahoo a pomohou vám i ostatním členům komunity Yahoo užívat si s našimi produkty a službami radostné chvilky. Vyhledejte a dodržujte také veškerá další pravidla, která mohou platit pro konkrétní produkty nebo služby.

Jako uživatel produktů a služeb Yahoo máte důležitou úlohu při zajišťování toho, aby komunity byly pro všechny uživatele poutavé a současně bezpečné. Velmi oceňujeme vaši pomoc při zajišťování toho, aby naše produkty a služby zůstaly pozitivními, různorodými a vstřícnými komunitami, což je věc, na které usilovně pracujeme.

V krátkosti

  • Buďte dobrým občanem. S ostatními komunikujte, navazujte kontakty a jednejte s úctou. Nenadávejte, neurážejte a bezdůvodně neútočte na ostatní. Nezveřejňujte obsah, který stereotypně označuje lidi urážlivým, ubližujícím nebo hrubým způsobem.
  • Držte se tématu. Svůj obsah udržujte relevantní a spravujte jej správným způsobem.
  • Znejte pravidla. Vaše aktivita v rámci produktů a služeb Yahoo podléhá těmto pravidlům pro komunitu a podmínkám poskytování služeb Yahoo, stejně jako veškerým pravidlům pro konkrétní produkty.
    • Pokud se setkáte s obsahem, který porušuje Pravidla pro komunitu, nahlaste jej pomocí nástroje pro hlášení zneužití, který je součástí všech našich produktů. 
    • Pokud nebudete dodržovat tato pravidla, můžeme podniknout kroky proti vašemu účtu, které mohou zahrnovat odebrání obsahu, pozastavení oprávnění pro komentování, výstrahy či pozastavení anebo ukončení účtu. Děláme vše pro to, abychom zajistili spravedlivé výsledky takových řízení, ale ve všech případech si vyhrazujeme právo na pozastavení účtů nebo odebrání obsahu, a to bez předchozího upozornění, z jakéhokoliv důvodu, zejména pak na ochranu našich služeb, naší infrastruktury, našich uživatelů a naší komunity. I když tato pravidla pro nás nezakládají smluvní povinnosti jednat nějakým konkrétním způsobem, uděláme vše, co bude v našich silách, abychom tato pravidla vynucovali v souladu s našimi principy a hodnotami.
    • Navštivte naše Centrum nápovědy, kde se dozvíte další informace o tom, jak vynucujeme tato pravidla, a o možnostech, jak se odvolat proti rozhodnutí o odebrání vašeho obsahu u konkrétních produktů.

Udržujeme naše produkty bezpečné

Výhrůžky násilím. Výhrůžky násilím směřované proti jednotlivcům nebo skupinám, včetně veřejně činných osob, jsou zakázány a v oprávněných případech budou nahlášeny orgánům činným v trestním řízení. Zakázán je také obsah, který propaguje či podporuje násilné nebo jinak trestné chování nebo který k němu podněcuje (například povzbuzování ostatních k páchání násilí vůči jednotlivci nebo skupině či vyjadřování podpory trestné činnosti někoho, kdo se dopustil násilí).

Terorismus. Obsah, který propaguje akty mezinárodního nebo vnitrostátního násilného extremismu, povzbuzuje k jejich páchání nebo k nim navádí, je zakázaný. Tento zákaz zahrnuje obsah, který podporuje nebo oslavuje teroristické nebo extrémistické organizace, jejich vůdce nebo související násilné činy, stejně jako obsah určený k verbování jednotlivců, aby se přidali k teroristickým nebo extrémistickým organizacím.

Zneužívání dětí. Nezveřejňujte, neposílejte ani nenabízejte obsah, který činí z mladistvých sexuální objekty nebo který napomáhá k sexuálnímu zneužívání dětí či jej propaguje. Platí to i pro digitálně upravený nebo kreslený obsah. Vlastnictví, rozšiřování a nabízení materiálů se sexuálním zneužíváním dětí je těžký zločin, který budeme prostřednictvím organizace National Center for Missing and Exploited Children hlásit orgánům činným v trestním řízení na celém světě. 

Nenávistné texty a aktivity. Zakazujeme obsah jakéhokoliv typu, který podněcuje nenávist nebo obhajuje násilí vůči osobě nebo skupině na základě skutečné nebo vnímané rasy, barvy pleti, etnické příslušnosti, příslušnosti k národu, náboženství, pohlaví, pohlavní identitě, věku, veteránskému stavu, sexuální orientaci, invaliditě, zdravotnímu stavu, nemoci nebo politickým názorům či politické příslušnosti. Rovněž zakazujeme používání našich služeb skupinami nebo organizacemi za účelem obhajování nebo páchání násilí a nenávisti vůči jiným na základě charakteristik popsaných výše (například používání našich služeb k propagaci akce nebo shromáždění nenávistné skupiny). Přečtěte si následující tipy, jak čelit nenávistným projevům, které vypracovala organizace Anti-Defamation League.

Sebevražda a sebepoškozování. Nezveřejňujte obsah, který propaguje nebo oslavuje sebevraždy nebo sebepoškozování. To zahrnuje obsah, který povzbuzuje jiné k sebepoškozování (například zveřejnění obsahu, který propaguje poruchy příjmu potravy).

Násilí a mrzačení. Obsah, který zobrazuje těžké úrazy, mučení či mrzačení lidí nebo zvířat nebo tyto praktiky propaguje, je zakázán.

Obsah pro dospělé. Nezveřejňujte obsah, který obsahuje nahotu, včetně mužských nebo ženských pohlavních orgánů nebo obnažených ženských ňader včetně bradavek. Uznáváme výjimky z tohoto pravidla pro příspěvky s uměleckou, vzdělávací, politickou či vědeckou hodnotou a v ostatních případech tam, kde obsah nebyl zamýšlen k vyvolání sexuálního vzrušení (například kojení, porod či protestní nahota). Obsah, který zobrazuje pohlavní akty nebo tělesné tekutiny či funkce za účelem vyvolání sexuálního vzrušení, není povolen.

Obtěžování a šikana. Osobní útoky na jiné, zejména na jiné uživatele produktů a služeb Yahoo, jsou na našich platformách zakázány. Tento zákaz zahrnuje obsah určený k zastrašování, zahanbování, ponižování, sexuálnímu obtěžování nebo jinému ubližování, stejně jako obsah s účinkem potlačování diskuze nebo odhánění uživatelů z našich platforem (například používání výrazů, které zastrašuji lidi, s nimiž nesouhlasíte, v opakovaných příspěvcích či v příspěvcích, které nesouvisí s tématem). Víme, že šikanování nezletilých může být zvláště škodlivé, proto věnujeme zvýšenou pozornost znevažujícímu obsahu směřovanému na osoby mladší 18 let.

Obchodování s lidmi a prostituce. Používání služeb Yahoo k napomáhání obchodování se sexem, jiným formám obchodování s lidmi nebo komerčnímu nabízení sexuálních služeb je zakázáno. Pokud se ve službách Yahoo setkáte s obchodováním s lidmi, nahlaste jej a povzbuďte oběti, aby se obrátily na orgány činné v trestním řízení.

Nezákonné drogy. Zobrazování používání nezákonných drog a popisování jejich výroby nebo nabízení jejich obstarání je zakázané. Nákup a prodej léčivých látek jakéhokoliv typu je na našich platformách také zakázán.

Protiprávní činnost. Obsah, který propaguje protiprávní činnost nebo k ní napomáhá, je zakázaný. Patří mezi ni rozšiřování, nákup a prodej zakázaných položek.

Ochrana osobních údajů uživatelů

Osobní údaje a jejich prozrazení. Nezveřejňujte citlivé osobní údaje své ani jiných osob. Tento zákaz zahrnuje hesla, identifikační čísla, informace o bankovních účtech, data narození, adresy bydliště a pracoviště a další informace běžně považované za osobní údaje. Navštivte naší stránku nápovědy, kde naleznete další informace o zabezpečení svého účtu. 

Narušení soukromí. Nezveřejňujte obsah, který propaguje narušení oprávněných očekávání na ochranu soukromí jiné osoby, napomáhá k němu nebo ho dokumentuje. Tento zákaz zahrnuje medializaci osobního obsahu, intimní snímky nebo videa zveřejněná bez souhlasu dané osoby, a pohrůžky zveřejnění takových snímků za účelem zahanbování či obtěžování jiné osoby. Navštivte naši stránku nápovědy, kde naleznete další informace o odstraňování výsledků vyhledávání.

Udržování bezúhonnosti naší platformy

Falešné jednání (nesprávné informace, dezinformace a vydávání se za někoho jiného). Obsah určený k tomu, aby naše uživatele uvedl v omyl, podvedl je nebo je jinak poškodil, je zakázaný. To zahrnuje pokusy o zabránění uplatnění hlasovacího práva voličům nebo jiné zlovolné ovlivnění voleb. Nesmíte se pokoušet vytvářet nejasnosti mezi vámi a jakoukoliv jinou osobou, organizací nebo společností, ani uvádět uživatele v omyl ohledně původu obsahu, který zveřejňujete, nebo ohledně vašeho vztahu s jinou osobou, organizací nebo společností; mohou však být přípustné určité výjimky, jako je například parodie a satira, pokud je možné jasně rozeznat, že se jedná o parodii nebo satiru.

Nevyžádaná pošta / zneužití zdroje / malware. Nesmíte používat naše produkty k rozesílání hromadných nevyžádaných zpráv ani zveřejňovat obsah jakéhokoliv typu, který se opakuje, není k tématu nebo je určen k přesměrování komerční aktivity na stránky jiné než stránky Yahoo. Nesmíte vytvářet ani používat více účtů pro účely propagace nebo potlačování obsahu zveřejněného vámi nebo jinými, ani narušovat funkci nástrojů pro zabezpečení a kontrolu obsahu používaných na platformách Yahoo. Nepoužívejte naše produkty k phishingovým aktivitám ani k přenášení virů, malwaru ani čehokoliv jiného s destruktivní povahou. Nepodnikejte kroky, které by mohly narušovat provoz sítí, serverů nebo jiné infrastruktury patřící pod Yahoo nebo jiných vlastníků.

Neaktivní účty. Pokud se k vašemu účtu nepřihlásíte po dobu delší než jeden rok, může být váš účet deaktivován a veškerý obsah tohoto účtu, včetně uložených e-mailů, může být odstraněn. Navštivte naši stránku nápovědy, kde najdete další informace o uzavření nebo deaktivaci vašeho účtu a o tom, jak si můžete stáhnout vaše data.

Respektování práv duševního vlastnictví

Autorská práva a práva duševního vlastnictví. Nezveřejňujte obsah, který porušuje autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví, která drží někdo jiný. Takový obsah odstraníme, pokud jej objevíme, nebo na základě požadavku držitele práv. Další informace naleznete v našich Zásadách dodržování autorských práv a práv duševního vlastnictví.

Poslední aktualizace: Září 2021​