Yahoo kogukonna suunised

Yahoo alla kuuluvad mitmesugused ülemaailmse katvusega digitaalsed ja mobiilsed kaubamärke, sh Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, AOL, TechCrunch ja rohkem. Yahoo kogukonda kuuluvad mitmesuguse kogemuse, tausta ja meelelaadiga inimesed ning me pakume laia valikut tooteid, teenuseid ja veebikogemusi. Siinsed suunised kehtivad siis, kui kasutate Yahoo tooteid ja teenuseid, ning need aitavad tagada teie ja ülejäänud Yahoo kogukonna jaoks meeldiva kasutuskogemuse. Tutvuge ka konkreetsetele toodetele või teenustele kehtivate võimalike täiendavate reeglitega ning järgige neid.

Yahoo kasutajana on teil oluline roll meie kogukonna hoidmises elava ja turvalisena kõigi meie kasutajate jaoks. Oleme teile tänulikud, et aitate meil tagada, et meie tooted ja teenused püsiksid selliste positiivsete, mitmekesiste ning külalislahkete kogukondadena, milliseks me oleme püüdnud neid arendada.

Lühidalt

  • Käituge heakodanlikult. Suhelge, looge ühendusi ja olge teiste vastu lugupidavad. Ärge tegelege teistega sõimlemise, solvamise ega põhjendamatu ründamisega. Hoiduge sisu postitamist, mis lahterdavad inimesi solvaval, kahjulikul või kuritahtlikul viisil.
  • Jääge teema juurde. Hoidke oma sisu asjakohasena ja modereerige seda õigesti.
  • Tundke reegleid. Teie tegevusele Yahoos kohaldatakse siinseid kogukonnasuuniseid ja Yahoo teenusetingimusi ning mis tahes teenustele eriomaseid reegleid.
    • Kui näete sisu, mis rikub siinseid kogukonnasuuniseid, siis andke sellest teada, kasutades igas meie tootes saadaolevat väärkasutusest teavitamise tööriista. 
    • Kui te neid reegleid ei järgi, võime võtta teie konto suhtes kasutusele meetmeid, mis võivad hõlmata sisu eemaldamist, kommenteerimisõiguse peatamist, hoiatusi, juurdepääsu peatamist ja/või konto sulgemist. Anname endast parima, et tagada õiglane lõpplahendus, kuid jätame endale kõigi juhtumite korral õiguse peatada kontosid ja eemaldada sisu ilma ette teatamata ning mis tahes põhjusel, kuid eelkõige selleks, et kaitsta meie teenuseid, taristut, kasutajaid ja kogukonda. Olgugi et siinsed suunised ei loo meile lepingulisi kohustusi käituda teatud viisil, anname endast parima, et jõustada neid suuniseid kooskõlas meie põhimõtete ja väärtustega.
    • Külastage meie abikeskust, et saada lisateavet selle kohta, kuidas me neid suuniseid jõustame, ja selle kohta, millised on tootepõhised võimalused teie sisu eemaldamise otsuse edasikaebamiseks.

Meie toodete turvalisena hoidmine

Vägivallaga ähvardamine. Üksikisikute või rühmade, sh avaliku elu tegelaste vägivallaga ähvardamine on keelatud, ja vajaduse korral teatatakse sellest õiguskaitseasutustele. Samuti on keelatud sisu, mis propageerib või toetab vägivaldset kuritegelikku tegevust (nt teiste innustamine sooritama kuritegelikku vägivaldset tegu üksikisiku või rühma vastu või toetuse väljendamine vägivaldse teo toime pannud isiku kuritegelikele tegudele).

Terrorism. Rahvusvahelist terrorismi või riigisisest vägivaldset ekstremismi propageeriv, julgustav või õhutav sisu on keelatud. See keeld hõlmab sisu, mis toetab või ülistab terroristlikke või äärmusorganisatsioone, nende juhte või nendega seotud vägivaldseid tegevusi, ning sisu, mis on mõeldud isikute terroristlikesse või äärmusorganisatsioonidesse värbamiseks.

Laste ärakasutamine. Ärge postitage, saatke või koguge sisu, mis seksualiseerib alaealisi või soodustab või propageerib laste seksuaalset kuritarvitamist. See hõlmab muu hulgas digitaalselt töödeldud või animeeritud sisu. Laste seksuaalset kuritarvitamist kujutava materjali omamine, levitamine ja kogumine on tõsine kuritegu, millest me teatame organisatsiooni National Center for Missing & Exploited Children kaudu õiguskaitseasutustele üle kogu maailma. 

Vihakõne ja -tegevus. Me keelame mis tahes sisu, mis õhutab vaenu või propageerib vägivalda üksikisiku või rühma vastu nende tegeliku või tajutava rassi, etnilise või rahvusliku päritolu, usutunnistuse, soo, sooidentiteedi, vanuse, veteranistaatuse, seksuaalse suundumuse, puude, tervisliku seisundi, haiguse või poliitiliste vaadete või kuuluvuse põhjal. Samuti keelame oma teenuste kasutamise rühmadel ja organisatsioonidel, mis propageerivad ülaltoodud omaduste põhjal vägivalda ning viha teiste vastu või on sellise tegevusega seotud (nt meie teenuste kasutamine, et reklaamida viha õhutava rühmituse üritust või kokkusaamist). Tutvuge organisatsiooni Anti-Defamation League nõuannetega vaenu õhutamisele vastu astumiseks.

Enesetapp ja enesevigastamine. Ärge postitage sisu, mis propageerib või ilustab enesetappu või enesevigastamist. See hõlmab sisu, mis innustab teisi ennast kahjustama (nt söömishäiret propageeriva sisu postitamine).

Verevalamine ja sandistamine. Sisu, mis kujutab või propageerib inimeste või loomade tõsist vigastamist, piinamist või sandistamist on keelatud.

Täiskasvanutele mõeldud sisu. Ärge postitage sisu, mis kujutab alastust, sh meeste või naiste suguelundeid või paljast naiserinda koos nibuga. Tunnustame erandeid sellest reeglist, kui tegu on postitustega, millel on kunstiline, hariv, poliitiline või teaduslik väärtus, või kui sisu eesmärk ei ole seksuaalse erutuse esilekutsumine (nt rinnaga toitmine, sünnitus ja alastus protestimise eesmärgil). Keelatud on sisu, mis kujutab seksuaalse erutuse esilekutsumise eesmärgil seksuaalseid akte või kehavedelikke või -funktsioone.

Ahistamine ja kiusamine. Meie platvormidel on keelatud isiklikud rünnakud teiste vastu, eriti teiste Yahoo kasutajate vastu. See keeld hõlmab sisu, mis on mõeldud hirmutama, häbistama, alandama, seksuaalselt ahistama või muul viisil kahjustama, ja sisu, millel on arutelu mahasuruv või kasutajaid meie platvormidelt väljatõrjuv mõju (nt korduvate või teemaväliste postituste abil nende inimeste verbaalne kiusamine, kellega te ei nõustu). Mõistame, et alaealiste kiusamine võib olla eriti kahjulik, mistõttu kontrollime alla 18-aastastele suunatud halvustavat sisu eriti hoolikalt.

Inimkaubandus ja prostitutsioon.Yahoo teenuste kasutamine seksikaubanduse, muude inimkaubanduse vormide või kaubandusliku eesmärgiga seksuaalse tegevuse soodustamiseks on keelatud. Kui näete Yahoo teenustes inimkaubandust, andke sellest teada ja julgustage ohvreid võtma ühendust õiguskaitseasutustega.

Ebaseaduslikud uimastid. Keelatud on ebaseaduslike uimastite tarvitamist kujutav sisu ja kirjeldused selle kohta, kuidas ebaseaduslikke uimasteid toota või hankida. Samuti on meie platvormidel keelatud mis tahes uimastite ostmine ja müük.

Ebaseaduslik tegevus. Ebaseaduslikku tegevust propageeriv või soodustav sisu on keelatud. See puudutab ka ebaseaduslike esemete levitamist ja müüki.

Kasutaja privaatsuse kaitsmine

Isikut tuvastav teave ja doksimine. Ärge postitage avalikult teie enda või teiste tundlikku isiklikku teavet. See keeld hõlmab paroole, identifitseerimisnumbreid, pangakonto andmeid, sünnikuupäevi, kodu- või tööaadresse ja muud üldiselt tunnustatud isikut tuvastavat teavet. Lisateavet oma konto turvaliseks muutmise kohta leiate meie spikrilehelt

Eraellu sekkumine. Ärge postitage sisu, mis propageerib, soodustab või tõendab sekkumist teise isiku eraellu vastu tema õiguspärasele ootusele oma eraelu puutumatusele. See keeld hõlmab vuajerismistiilis meediat, ilma nõusolekuta postitatud intiimseid pilte ja videoid ning ähvardusi postitada avalikult pilte teise isiku häbistamise või ahistamise eesmärgil. Lisateavet otsingutulemuste eemaldamise kohta leiate meie spikrilehelt.

Meie platvormi usaldusväärsuse säilitamine

Mittetõeline käitumine (eksitav teave, väärteave ja kellegi teisena esinemine). Keelatud on sisu, mille eesmärk on (või mis võib) meie kasutajaid eksitada, petta või muul moel kahjustada. See hõlmab katseid võtta valijatelt hääleõigus või muul pahatahtlikul moel valimistesse sekkumist. Te ei tohi proovida põhjustada segadust enda ja mis tahes teise isiku, organisatsiooni või ettevõtte vahel ega eksitada kasutajaid seoses enda postitatud sisu päritoluga või teie seotusega mis tahes teise isiku, organisatsiooni või ettevõttega; teatud erandid (nagu paroodia ja satiir) võivad siiski olla lubatud, kui need on selgelt tuvastatud.

Rämpspost / ressursside väärkasutamine / ründevara. Te ei tohi kasutada meie tooteid mittetellitud sõnumite massiliseks saatmiseks ega mis tahes sellise sisu postitamiseks, mis on korduv, teemaväline või mõeldud ärilise tegevuse suunamiseks Yahoo-välisele lehele. Te ei tohi luua ega kasutada mitut kontot eesmärgiga edendada või pärssida teie või teiste postitatud sisu või tõrjuda Yahoo kasutatud turbe- ja sisumodereerimisvahendeid. Ärge kasutage meie tooteid andmepüügiks ega viiruste, ründevara või muude hävitava olemusega üksuste levitamiseks. Ärge tehke toiminguid, mis võivad häirida Yahoole või teistele kuuluvate võrkude, serverite või muu taristu talitlust.

Hüljatud kontod. Kui te pole oma kontosse sisse loginud rohkem kui aasta, võidakse teie konto inaktiveerida ja kogu teie kontol olev sisu (sh salvestatud meilid) võidakse kustutada. Lisateavet oma konto sulgemise või inaktiveerimise ning oma andmete allalaadimise kohta leiate meie spikrilehelt

Intellektuaalomandi austamine

Autoriõigus ja intellektuaalomand. Ärge postitage sisu, mis rikub kellegi teise autoriõigust, kaubamärgiõigust või muud intellektuaalomandiga seotud õigust. Me eemaldame sellise sisu selle avastamisel või õigusevaldaja palvel. Rohkem teavet leiate meie autoriõiguse ja intellektuaalomandi eeskirjadest.

Viimati uuendatud: september 2021​