Informatívne oznámenie pre ľudí, ktorí nepoužívajú služby Yahoo

Informatívne oznámenie pre ľudí, ktorí nepoužívajú služby Yahoo

Verzia 1.0, posledná aktualizácia: júl 2023.

1. Kto sme

Yahoo EMEA Limited je technologická a mediálna spoločnosť založená podľa zákonov Írska s ústredím na adrese Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Írsko.

Poskytujeme spotrebiteľské služby a digitálne reklamné služby (naše služby) v Európe (vrátane Spojeného kráľovstva), na Blízkom Východe a v Afrike. Zhromažďujeme informácie od ľudí používajúcich naše služby a tieto informácie používame tak, ako to opisujeme v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo.

Určité informácie o vás môžeme spracúvať aj napriek tomu, že nepoužívate naše služby.

Toto informatívne upozornenie sa vzťahuje na nasledujúce prípady:

 • niekto, kto používa naše spotrebiteľské služby, ako je Yahoo Mail, nám poskytne vaše informácie,
 • informácie o vás sú zahrnuté do vyhľadávania uskutočneného prostredníctvom našich vyhľadávacích služieb,
 • vaše informácie sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania uskutočneného prostredníctvom našich vyhľadávacích služieb, alebo
 • vaše informácie sa zobrazujú v komentároch pridaných používateľmi.

Toto upozornenie vysvetľuje, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a zdieľame a ako môžete určiť, čo s nimi môžeme urobiť.

Ďalšie informácie o tom, ako spracúvame vaše informácie, zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

Kedy naši používatelia s nami zdieľajú vaše informácie

Prostredníctvom služieb Yahoo a AOL Mail poskytujeme e-mailové služby. Poskytujeme aj služby, v ktorých používatelia môžu vykonávať vyhľadávania na internete a komentovať články alebo videá, ktoré zobrazujeme na našich webových stránkach a v našich aplikáciách. Vaše informácie môžu byť zahrnuté v e-mailoch našich používateľov (ako odosielateľov alebo príjemcov), výsledkoch vyhľadávania alebo komentároch. Napríklad e-maily, vyhľadávania alebo komentáre môžu obsahovať vaše kontaktné údaje (napríklad vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), dokumenty alebo obrázky, ktoré vás zachytávajú alebo sa vás týkajú.

V žiadnom z týchto prípadov nekontrolujeme obsah e-mailov, vyhľadávaní ani komentárov našich používateľov.

Vaše informácie používame rôznymi spôsobmi, ako je opísané nižšie.

Informácie z e-mailov a kontaktov

Aké informácie zhromažďujeme alebo prijímame a ako ich používame

Dôvod spracúvania informácií a náš právny základ (platný zákonný dôvod) na ich používanie

Zhromažďujeme a uchovávame obsah e-mailov odoslaných a prijatých prostredníctvom našich služieb Yahoo a AOL Mail. Okrem toho zhromažďujeme aj podporné informácie o e-mailoch (iné než ich obsah).

Napríklad ak vám používateľ služby Yahoo Mail pošle e-mail alebo vy pošlete e-mail na e-mailovú adresu Yahoo, vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme umožnili odoslanie e-mailu.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú vaše kontaktné údaje, osobné údaje v e-maile, riadok predmetu e-mailu, čas odoslania a doručenia e-mailov a e-mailové adresy.

Spolu s ľuďmi využívajúcimi naše služby máme oprávnený záujem na tom, aby naše e-mailové služby dobre fungovali.

Informácie používame na poskytovanie služieb a funkcií, ktoré používatelia služieb Yahoo a AOL Mail požadujú, a z dôvodov bezpečnosti a zabezpečenia (napríklad kontrola príloh e-mailov, či nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu, aby boli naše služby bezpečné, zabezpečené a efektívne).

Niekedy zhromažďujeme a uchovávame e-mailové adresáre používateľov služieb Yahoo a AOL Mail, ktoré môžu zahŕňať vaše meno a prezývku, e-mailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu, podrobnosti o práci a dátum narodenia..

Spolu s ľuďmi využívajúcimi naše služby máme oprávnený záujem na tom, aby sa používatelia služieb Yahoo a AOL mohli efektívne spojiť so svojimi kontaktmi.

Informácie vo vyhľadávacích dopytoch

Aké informácie zhromažďujeme alebo prijímame a ako ich používame

Dôvod spracúvania informácií a náš právny základ (platný zákonný dôvod) na ich používanie

Zhromažďujeme a spracúvame vyhľadávacie dopyty vykonávané na našich lokalitách a v našich aplikáciách a na lokalitách a v aplikáciách našich partnerov, ktorí používajú naše vyhľadávacie produkty. Tieto vyhľadávacie dopyty môžu obsahovať informácie o vás. Vyhľadávacie dopyty spracúvame, aby sme našim používateľom poskytli výsledky vyhľadávania.

Spolu s ľuďmi využívajúcimi naše služby máme oprávnený záujem na tom, aby naše vyhľadávacie služby fungovali dobre, čo platí aj pre jednoduchú použiteľnosť, užitočnosť a efektívnosť týchto služieb.

Informácie vo výsledkoch vyhľadávania

Aké informácie zhromažďujeme alebo prijímame a ako ich používame

Dôvod spracúvania informácií a náš právny základ (platný zákonný dôvod) na ich používanie

Informácie vo vyhľadávacích dopytoch spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť výsledky vyhľadávania. Tieto výsledky vyhľadávania môžu obsahovať informácie o vás.

Môžete požiadať, aby sa konkrétne adresy URL nezobrazovali vo výsledkoch, ktoré sa vrátia po vyhľadávaní vášho mena prostredníctvom našich vyhľadávacích služieb. (Túto žiadosť môžete podať na našej stránke práva na zabudnutie.)

Máme oprávnený záujem poskytovať našim používateľom výsledky vyhľadávania.

Informácie v komentároch používateľov

Aké informácie zhromažďujeme alebo prijímame a ako ich používame

Dôvod spracúvania informácií a náš právny základ (platný zákonný dôvod) na ich používanie

Zobrazujeme komentáre, ktoré používatelia zverejňujú na našich webových stránkach a v našich aplikáciách. Komentáre môžu obsahovať informácie o vás (napríklad vaše meno) a my tieto informácie spracúvame, aby sme zabezpečili súlad komentárov s našimi pokynmi pre komunitu.

Máme oprávnený záujem poskytovať funkcie, ktoré zaujmú našich používateľov a zaistia súlad komentárov s našimi pokynmi pre komunitu.

Nižšie je uvedený zoznam kategórií partnerov, s ktorými zdieľame vaše informácie, a dôvody, prečo tieto informácie zdieľame.

Ďalšie informácie o týchto partneroch a o tom, prečo informácie zdieľame, zobrazíte kliknutím na symbol + vpravo.

Kategória partnerov

Prečo zdieľame vaše údaje

Spoločnosti Yahoo

Vaše údaje zdieľame s inými spoločnosťami Yahoo na rôzne účely, a to okrem iného na:

 • poskytovanie našich spotrebiteľské služby a digitálne reklamné služby
 • ochranu našich spotrebiteľských služieb a systémov zisťovaním a zabránením neoprávneného prístupu alebo použitia,
 • pochopenie, ako naše spotrebiteľské služby a digitálne reklamné služby fungujú, a
 • vylepšovanie existujúcich služieb a funkcií a vývoj nových.

Sprostredkovatelia údajov pôsobiaci v našom mene

Vaše údaje zdieľame so sprostredkovateľmi, ktorí pracujú v našom mene a spracúvajú údaje podľa našich pokynov. Medzi týchto sprostredkovateľov údajov patria:

 • poskytovatelia cloudového ukladacieho priestoru,
 • poskytovatelia našich vyhľadávacích služieb a
 • partneri v oblasti zabezpečenia a poskytovatelia služieb.

Štátne úrady alebo iné tretie strany

Informácie zdieľame s tretími stranami a orgánmi činnými v trestnom konaní na nasledujúce účely:

 • aby sme dodržali súdny príkaz alebo podobný právny postup, alebo aby sme zabránili podvodu či inej nezákonnej činnosti,
 • ochrana práv, majetku a bezpečnosti nás a našich používateľov (informácie, ako sú informácie vo vašej doručenej pošte alebo vašich adresároch, môžeme napríklad poskytnúť orgánom presadzovania práva v prípade núdze, keď je ohrozená bezpečnosť inej osoby),
 • odhaľovanie, vyšetrovanie alebo riešenie podvodov, nezákonnej činnosti a bezpečnostných či technických problémov (to zahŕňa zdieľanie informácií s inými technologickými spoločnosťami v záujme ochrany pred bezpečnostnými hrozbami),
 • aby sme splnili zákonné alebo regulačné požiadavky a
 • uplatňovanie našich zákonných práv vrátane vyšetrovania prípadov porušenia našich podmienok poskytovania služieb.

New owners

If the ownership or control of all or part of Yahoo (or one or more of our services) changes or is proposed to change as a result of a merger, acquisition, or sale of any assets, we may transfer your information to the new (or prospective) owner or controller.

4. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vo všeobecnosti vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to nevyhnutné na nasledujúce účely:

 • účely opísané v článku 2 tohto upozornenia (Ako a kedy spracúvame vaše informácie),
 • poskytovanie našich spotrebiteľských služieb našim používateľom (napríklad obsah e-mailových účtov používateľov uchovávame po celý čas, čo sú ich účty aktívne, pričom používatelia sa musia do svojho e-mailového účtu prihlásiť aspoň raz za 12 mesiacov, aby ich účet zostal aktívny),
 • iné legitímne účely, ako je napríklad plnenie našich zákonných povinností a vyšetrovanie, či nedošlo k porušeniu našich podmienok poskytovania služieb,
 • účely zabezpečenia (napríklad kontrola, či prílohy e-mailov nepredstavujú bezpečnostnú hrozbu, aby naše služby zostali bezpečné, zabezpečené a efektívne).

V niektorých prípadoch vaše údaje uchovávame dlhšie (napríklad kvôli dodržaniu právnych predpisov).

Doba, počas ktorej informácie uchovávame, závisí od faktorov, ako napríklad:

 • typ údajov,
 • prečo boli získané a prečo sa spracúvajú,
 • prevádzkové potreby (napríklad vytváranie záloh, aby sme mohli obnoviť naše služby pre našich používateľov po havárii) a
 • prípadné zákonné požiadavky, ktoré musíme splniť

(napríklad e-mailové adresáre používateľov budeme uchovávať, kým bude ich účet Yahoo alebo AOL Mail aktívny).

5. Prenos vašich informácií

Spolupracujeme so spoločnosťami Yahoo (našimi pridruženými spoločnosťami) a ďalšími spoločnosťami v rôznych krajinách. Zákony na ochranu súkromia a údajov v týchto krajinách sa môžu líšiť od legislatívy vo vašej krajine. Pred prenosom údajov opísaných v článku 2 vyššie (Ako a kedy spracúvame vaše informácie) do našich pridružených spoločností či spoločností v iných krajinách sa uisťujeme, či sú zavedené záruky na ochranu údajov. Záruky, na ktoré sa spoliehame, sú rozhodnutia o primeranosti (formálne rozhodnutie Európskej komisie alebo Spojeného kráľovstva o tom, či iná krajina poskytuje ekvivalentnú úroveň ochrany údajov) a štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou alebo Spojeným kráľovstvom.

Krajiny, do ktorých prenášame osobné údaje, zahŕňajú Austráliu, Spojené kráľovstvo, Indiu, USA, Kanadu, Singapur, Taiwan a Izrael.

Pri prenose vašich údajov môžeme zohľadniť aj ďalšie faktory, napríklad či je prenos nevyhnutný:

 • na dodržanie uzavretej zmluvy vo vašom záujme medzi prevádzkovateľom údajov a ďalšou stranou,
 • na stanovenie, vznášanie právnych nárokov, ako aj obranu proti nim,
 • z dôležitých dôvodov verejného záujmu alebo
 • na ochranu životne dôležitých záujmov osoby.

Ak máte akékoľvek otázky o štandardných zmluvných doložkách alebo máte záujem získať ich kópiu, môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho formulára ochrany osobných údajov alebo kontaktných údajov uvedených v článku nižšie.

6. Uplatňovanie vašich práv na ochranu osobných údajov

a. Vaše práva

V súvislosti so svojimi údajmi máte určité práva, vrátane práva na nahliadnutie do osobných údajov (právo na prístup), práva na opravu a odstránenie (vymazanie) údajov a obmedzenie ich spracúvania alebo práva namietať proti ich spracúvaniu.

Možnosť uplatniť si tieto práva môžete mať obmedzenú, ak:

 • nemáme dostatok informácií na vašu identifikáciu,
 • musíme dodržať určité zákonné povinnosti,
 • vaša žiadosť môže ovplyvniť práva a slobody inej osoby alebo
 • informácie sú potrebné na vznesenie právneho nároku alebo na obranu proti právnemu nároku.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, vyplňte náš formulár ochrany osobných údajov.

b. Vznesenie otázky

Ak máte akékoľvek otázky či nejasnosti týkajúce sa spôsobu spracúvania vašich informácií, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu odoslaním e-mailu na adresu dpo-contact@yahooinc.com alebo listu na adresu uvedenú v časti Ako nás kontaktovať nižšie. Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, máte tiež právo podať sťažnosť u regulačného orgánu pre ochranu osobných údajov v krajine, kde žijete alebo pracujete. Svoj miestny regulačný orgán pre ochranu osobných údajov môžete nájsť na webovej lokalite Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov.

Ak žijete vo Švajčiarsku, môžete kontaktovať federálneho komisára pre informácie a ochranu údajov (FDPIC).

7. Ako nás kontaktovať

Ak máte k tomuto oznámeniu akékoľvek otázky, ak chcete poukázať na problém alebo chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom, ako nás kontaktovať, je použiť náš online formulár ochrany osobných údajov.

Napíšte nám aj na:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland

Ak chcete kontaktovať našu zodpovednú osobu, môžete poslať e-mail na adresu dpo-contact@yahooinc.com alebo list na nasledujúcu adresu:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ireland